• Sayfa 1/2
 • 1
 • 2
  6 mesajdan 1 ile 5 arası gösteriliyor

  Salavat-ı şerife çeşitleri

  Salavat.ı şerif çeşitleri. 1.Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti. 2.Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti. 3.Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil...

  1. #1

   Üyelik tarihi
   Aug 2009
   Nereden
   MALATYA
   Mesajlar
   18.586
   Thanks
   1.934
   Beğenilmiş
   544

   Standart Salavat-ı şerife çeşitleri

   Salavat.ı şerif çeşitleri.

   1.Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.
   2.Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.
   3.Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.
   4.Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.
   5.Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât.

   6.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
   Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,
   Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
   Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh.
   Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû,
   Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû.

   7.Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh,
   Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd,
   Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr.

   8.Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât.

   9.Allâhümme Rabbel hilli velharâm,
   Ve Rabbel beledil harâm,
   Ve Rabbel meş'aril harâm,
   Bikülli âyetin enzeltehâ fî şehr-i Ramazan,
   Belliğ rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen.

   10.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim
   Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike şey'ün,
   Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike şey'ün,
   Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike şey'ün.

   11.Bismillâhirrahmânirrahîm,

   "İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme."

   12.Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, vel melâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn.
   Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel âlemîn.

   Alâ seyyidinâ Muhammed İbn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn
   Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn.

   13.Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû.

   14.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi.

   15.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel şefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte İbrâhîme ve Mûsâ.

   16.Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil ğurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti.
   Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yağbituhû bihil evvelûne vel âhirûne.
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.

   17.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.

   18.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüzzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn.
   19.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzı ve mil el arşil azîm.
   20.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî vesellim.

   21.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tekûnü leke rızâen ve lihakkıhî edâen ve e'atihil vesîlete vel fazîlete vel makâmel Mahmûdellezî veadtehû veczihi annâ efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihi ve salli alâ cemîi ihvânihî minen nebiyyîne vesssâlihîne, birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN.

   22.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,

   23.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke.

   24.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlakı cevâdil îmân, fî meydânil ihsân ve mürsile riyâhil keremi ilâ ravzıl cinâni ve alâ âli Muhammedin vesellim.
   25.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin müferrikı firekıl küfri vettuğyâni ve müşettiti buğâti cüyûşil karîni veşşeytâni ve alâ âli Muhammedin vesellim.
   26.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân ve câmial vedkı ve menzilehû min semâil KUR'ÂN ve alâ âli Muhammedin vesellim.

   27.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî arasâtil Kıyâmeh,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin hîne tekûmussâatü vettâmeh,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhallasaten anil melâmeh,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten mübelleğaten ilesselâmeh,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten fâizaten alâ ehlil kirâmeh,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli hînin ve ân,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli zamânın ve mekân,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin bikülli lisânın ve cenân,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ınde zuhûri külli hikmetin ve beyân,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil kitâbil azîzi ve hâmilil Fürkân,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne kün ve kân,
   Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minennebiyyîne vessıddîkîne veşşühedâi vessâlihîne ehlel kıbleti vel amân vel kitâbi vel mîzân. Yâ HANNÂN, Yâ MENNÂN.

   Vağfirli ümmeti Muhammedin habîbike ve nebiyyike alleyhissalâtü vesselâm.
   Ve eskinhüm alel cinâni ve ahsin ileyhim yâ veliyyel ihsân ve edhilhüm, birahmetike firridâ verrıdvân, verrahmeti velğufrân ve eizhüm mineşşeytâni vennîrâni, birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN.

   28.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten lâhikaten binûrihi,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten makrûneten bizikrihi ve mezkûrihi,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne ferahihi ve sürûrihi,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhîtaten bitûrihi ve sûrihi,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten münevvereten likulûbi eshâbi sudûrihi,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten şârihaten limenkûrihi fî mestûrihi,
   Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minel enbiyâi ve evliyâi biadedi ubûrihi ve mürûrihi beynel mâi ve tuhûrihi vennûri ve zuhûrihi ve elhik ve umûrihi, yâ ERHAMERRÂHİMÎN.

   29.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh.

  2. #2

   Üyelik tarihi
   Aug 2009
   Nereden
   MALATYA
   Mesajlar
   18.586
   Thanks
   1.934
   Beğenilmiş
   544

   Standart

   30.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filevvelîn,
   Ve Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filâhirîn,
   Ve Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filmelâil e'alâ ilâ Yevmiddîn
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.

   31.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede mâ alimte,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mil'e mâ alimte.

   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî vesellim. Biadedi mâ fî cemîil Kur'ân-ı harfen harfen,
   Ve biadedi külli harfin elfen elfen.

   32.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferğadâni ve belliğ rûhahü ve ervâha ehli beytihî,
   Minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ.

   33.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, bikülli dâin ve devâin,
   Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ.

   34.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi verakı hâzihil eşcâr,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi vürûdi vel envâr,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi katril emtâr,

   35.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi remlil ğıfâr.
   36.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin vesellim,
   Salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâli vel âfât ve takdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min cemîi zünûbisseyyiât ve terfeunâ bihâ (ındeke) e'alet derecât ve tübelliğunâ bihâ aksal ğayât, min cemîil hayrâti fil hayâti ve be'adel memât.

   37.Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD v Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
   Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
   Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED
   Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
   Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.

   38.Essalâmü aleyke yâ imâmel haremeyn,
   Essalâmü aleyke yâ imâmel hâfikeyn,
   Essalâmü aleyke yâ Resûlessakaleyn,
   Essalâmü aleyke yâ men filkevneyn ve şefîi men fiddêrayn,
   Essalâmü aleyke yâ sâhibel kıbleteyn,
   Essalâmü aleyke yâ nûral meşrikayn ve ziyâel mağribeyn,
   Essalâmü aleyke yâ ceddessibtayni el Hasani vel Hüseyni,
   Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike vehfâdike ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve etbâike ve eşyâike
   Selâmullâhi vel melâiketihi vennâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn,

   VELHAMDÜLLAHİ RABBİL ÂLEMÎN.

  3. #3

   Üyelik tarihi
   Feb 2011
   Mesajlar
   0
   Thanks
   0
   Beğenilmiş
   78

   Standart

   1.Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.
   2.Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti
   Salavat-ı şerife çeşitleri Salavat-ı şerife çeşitleri

  4. #4

   Üyelik tarihi
   Feb 2011
   Mesajlar
   0
   Thanks
   0
   Beğenilmiş
   78

   Standart

   Salavat.ı şerif çeşitleri.

   1.Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.
   2.Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.
   原帖地址: RasuleHasret.com ~ Ummetin Bulustugu Nokta...: /dualar/45057-salavat-i-serife-cesitleri.html#post95993
   3.Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.
   4.Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.
   5.Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât.

   6.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
   Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,
   Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
   Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh.
   Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû,
   Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû.

   7.Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh,
   Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd,
   Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr.

   8.Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât.

   9.Allâhümme Rabbel hilli velharâm,
   Ve Rabbel beledil harâm,
   Ve Rabbel meş'aril harâm,
   Bikülli âyetin enzeltehâ fî şehr-i Ramazan,
   Belliğ rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen.

   10.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim
   Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike şey'ün,
   Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike şey'ün,
   Verhebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike şey'ün.

   11.Bismillâhirrahmânirrahîm,

   "İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme."

   12.Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, vel melâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn.
   Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel âlemîn.

   Alâ seyyidinâ Muhammed İbn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn
   Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn.

   13.Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû.

   14.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi.

   15.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel şefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte İbrâhîme ve Mûsâ.

   16.Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil ğurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti.
   Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yağbituhû bihil evvelûne vel âhirûne.
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.

   17.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.

   18.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüzzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn.
   19.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzı ve mil el arşil azîm.
   20.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî vesellim.

   21.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tekûnü leke rızâen ve lihakkıhî edâen ve e'atihil vesîlete vel fazîlete vel makâmel Mahmûdellezî veadtehû veczihi annâ efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihi ve salli alâ cemîi ihvânihî minen nebiyyîne vesssâlihîne, birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN.

   22.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,

   23.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke.

   24.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlakı cevâdil îmân, fî meydânil ihsân ve mürsile riyâhil keremi ilâ ravzıl cinâni ve alâ âli Muhammedin vesellim.
   25.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin müferrikı firekıl küfri vettuğyâni ve müşettiti buğâti cüyûşil karîni veşşeytâni ve alâ âli Muhammedin vesellim.
   26.Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân ve câmial vedkı ve menzilehû min semâil KUR'ÂN ve alâ âli Muhammedin vesellim.

   27.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî arasâtil Kıyâmeh,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin hîne tekûmussâatü vettâmeh,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhallasaten anil melâmeh,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten mübelleğaten ilesselâmeh,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten fâizaten alâ ehlil kirâmeh,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli hînin ve ân,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli zamânın ve mekân,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin bikülli lisânın ve cenân,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ınde zuhûri külli hikmetin ve beyân,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil kitâbil azîzi ve hâmilil Fürkân,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne kün ve kân,
   Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minennebiyyîne vessıddîkîne veşşühedâi vessâlihîne ehlel kıbleti vel amân vel kitâbi vel mîzân. Yâ HANNÂN, Yâ MENNÂN.

   Vağfirli ümmeti Muhammedin habîbike ve nebiyyike alleyhissalâtü vesselâm.
   Ve eskinhüm alel cinâni ve ahsin ileyhim yâ veliyyel ihsân ve edhilhüm, birahmetike firridâ verrıdvân, verrahmeti velğufrân ve eizhüm mineşşeytâni vennîrâni, birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN.

   28.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten lâhikaten binûrihi,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten makrûneten bizikrihi ve mezkûrihi,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne ferahihi ve sürûrihi,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhîtaten bitûrihi ve sûrihi,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten münevvereten likulûbi eshâbi sudûrihi,
   Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten şârihaten limenkûrihi fî mestûrihi,
   原帖地址: RasuleHasret.com ~ Ummetin Bulustugu Nokta...: http://www.rasulehasret.com/showthread.php?p=95993
   Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minel enbiyâi ve evliyâi biadedi ubûrihi ve mürûrihi beynel mâi ve tuhûrihi vennûri ve zuhûrihi ve elhik ve umûrihi, yâ ERHAMERRÂHİMÎN.

   29.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh.
   Salavat-ı şerife çeşitleri Salavat-ı şerife çeşitleri

  5. #5

   Üyelik tarihi
   Feb 2011
   Mesajlar
   0
   Thanks
   0
   Beğenilmiş
   78

   Standart

   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,
   Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke
   Salavat-ı şerife çeşitleri Salavat-ı şerife çeşitleri

  Cevap Yaz Yeni Konu aç
 • Sayfa 1/2
 • 1
 • 2

  Konu Bilgileri

  Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

  Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

  Bu Konu için Etiketler