İmam-ı Rabbani

MEKTUBAT-I RABBANİ MÜJDECİ MEKTÛBLAR TERCEMESİ YAZAN Âriflerin ışığı, Velîlerin önderi, İslâmın bekçisi ve Müslimânların Baştâcı İMÂM-I RABBÂNÎ AHMED-İ FÂRÛKÎ SERHENDÎ (El-Müceddid-i elfi sani Kaddesallahu Sırrahul-aziym) ÖNSÖZ İşte budur, miftâh-ı genc-i kadîm: Allahü teâlâ...
- Cevaplar: 13 Görüntüleme: 4K, 2
Cevaplar
13
Görüntüleme
4K
Mektûbât-ı İmam-ı Rabbâni, Cild.2/89. Mektup Bu mektûb, seyyid Mîr Muhibbullaha yazılmışdır. Dünyâda âhırete yarar iş görmek lâzım olduğu bildirilmekdedir: Allahü teâlâya hamd olsun! Allahü teâlâ bizi ve sizi, dedelerinizin doğru yolunda bulundursun! İnsanların en üstünü, sevgili...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bu mektûb, Şeyh Nizâmeddîn-i Tehânîserîye yazılmışdır. Farzları kılmağa ve sünnetleri, edebleri gözetmeğe teşvîk etmekde ve farzların yanında nâfileleri yapmanın kıymetinin az olduğu ve yatsı nemâzını gece yarısından sonra kılmamağı ve abdestde kullanılan suyu içmemeği ve mürîdlerin secde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 957,
Cevaplar
0
Görüntüleme
957
Bu mektûb, yine Hâce Ammeke yazılmışdır. Hâlinin yüksekliğini bildirmekdedir. Fekat bu yazıdan, hâlinin alçaldığı ve uzaklaşmış olduğu anlaşılmakdadır: Lütf ederek bu dostunuza gönderdiğiniz merhametli mektûb gelerek bizleri sevindirdi. Okuyarak şereflendik. Hürriyyete kavuşanların, kelepçede...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 909,
Cevaplar
0
Görüntüleme
909
Bu mektûb, Hâce Ammek için yazılmışdır. Tarîkat-i aliyye-i Nakşibendiyyeyi övmekdedir: Allahü teâlâya hamd olsun. Onun sevdiği kullarına selâm olsun! Merhamet ederek bu dostunuza gönderdiğiniz kıymetli mektûb gelerek bizleri sevindirdi. Selâmetde olunuz. Bu yüksek Nakşibendiyye zincirini...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 906,
Cevaplar
0
Görüntüleme
906
[COLOR=Blue] Bu mektûb, Şeyh-ul-âlem Mevlânâ Hâce Muhammed Lâhorîye yazılmışdır. Şevk, arzû ebrârda olur. Mukarreblerde olmaz. Bu makâmla ilgili birkaç şey bildirilmekdedir: Allahü teâlâ bizi ve sizi Muhammed aleyhisselâmın nûrlu caddesinde bulundursun 'alâ sâhibihessalâtü vesselâmü...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 852,
Cevaplar
0
Görüntüleme
852
[COLOR=Blue] Bu mektûb, hâce Cihâna yazılmışdır. Peygamberlerin en üstününe 'aleyhi ve aleyhim minessalevâti ekmelühâ ve minetteslîmâti etemmühâ' ve Hulefâ-i Râşidîne uymağa çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir: Allahü teâlâ kalbinize selâmet versin! Göğsünüzü genişletsin! Nefsinizi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 862,
Cevaplar
0
Görüntüleme
862
[COLOR=Blue] Bu mektûb, Kılınc Hâna yazılmışdır. Sofînin kâin ve bâin olduğu ve kalbin birden fazla şeye bağlanmıyacağı ve muhabbet-i zâtiyye hâsıl olunca sevgiliden gelen elemlerle ni'metlerin müsâvî olduğu ve mukarreblerle ebrârın ibâdetleri arasındaki başkalığı ve kendini yok bilen Evliyâ...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 902,
Cevaplar
0
Görüntüleme
902
[COLOR=Blue] Bu mektûb, Hân-ı Hânân ismi ile meşhûr Abdürrahîme 'rahmetullahi teâlâ aleyh' arabî olarak yazılmış olup, Dîni, câhillerden öğrenmeği men' etmekde ve soy adı seçmekden bahs etmekdedir: Allahü teâlâ hepimizi lâfdan kurtarıp, iş yapmak nasîb buyursun. İnsanların en iyisi ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 854,
Cevaplar
0
Görüntüleme
854
[COLOR=Blue] Bu mektûb, Lâhor müftîsi şeyh Muhammedin oğlu şeyh Abdülmecîde yazılmışdır. Rûhun nefse niçin bağlanmış olduğu ve bunların yükselmelerini ve inmelerini ve cesedin ve rûhun Fenâ ve Bekâlarını ve Da'vet makâmını bildirmekdedir: Nûr ile zulmeti birlikde bulunduran Allahü teâlâ, her...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Üst Alt