İmam-ı Rabbani

Mektubat-ı Rabbani...

 • nefsimutmainne
 • 5K
 • 13
- Kullanılan
MEKTUBAT-I RABBANİ MÜJDECİ MEKTÛBLAR TERCEMESİ YAZAN Âriflerin ışığı, Velîlerin önderi, İslâmın bekçisi ve Müslimânların Baştâcı İMÂM-I RABBÂNÎ AHMED-İ FÂRÛKÎ SERHENDÎ (El-Müceddid-i...

Mektûbât-ı İmam-ı Rabbâni, Cild.2/89. Mektup

 • abdusselam
 • 2K
- Kullanılan
Mektûbât-ı İmam-ı Rabbâni, Cild.2/89. Mektup Bu mektûb, seyyid Mîr Muhibbullaha yazılmışdır. Dünyâda âhırete yarar iş görmek lâzım olduğu bildirilmekdedir: Allahü teâlâya hamd...

Yirmidokuzuncu mektûb

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
Bu mektûb, Şeyh Nizâmeddîn-i Tehânîserîye yazılmışdır. Farzları kılmağa ve sünnetleri, edebleri gözetmeğe teşvîk etmekde ve farzların yanında nâfileleri yapmanın kıymetinin az olduğu ve yatsı...

Yirmisekizinci mektûb

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
Bu mektûb, yine Hâce Ammeke yazılmışdır. Hâlinin yüksekliğini bildirmekdedir. Fekat bu yazıdan, hâlinin alçaldığı ve uzaklaşmış olduğu anlaşılmakdadır: Lütf ederek bu dostunuza gönderdiğiniz...

Yirmiyedinci mektûb

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
Bu mektûb, Hâce Ammek için yazılmışdır. Tarîkat-i aliyye-i Nakşibendiyyeyi övmekdedir: Allahü teâlâya hamd olsun. Onun sevdiği kullarına selâm olsun! Merhamet ederek bu dostunuza gönderdiğiniz...

Yirmialtinci mektûb

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
Bu mektûb, Şeyh-ul-âlem Mevlânâ Hâce Muhammed Lâhorîye yazılmışdır. Şevk, arzû ebrârda olur. Mukarreblerde olmaz. Bu makâmla ilgili birkaç şey bildirilmekdedir: Allahü teâlâ bizi ve sizi...

Yirmibeşinci mektûb

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
Bu mektûb, hâce Cihâna yazılmışdır. Peygamberlerin en üstününe 'aleyhi ve aleyhim minessalevâti ekmelühâ ve minetteslîmâti etemmühâ' ve Hulefâ-i Râşidîne uymağa çalışmak lâzım olduğu...

Yirmidördüncü mektûb

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
Bu mektûb, Kılınc Hâna yazılmışdır. Sofînin kâin ve bâin olduğu ve kalbin birden fazla şeye bağlanmıyacağı ve muhabbet-i zâtiyye hâsıl olunca sevgiliden gelen elemlerle ni'metlerin müsâvî olduğu...

Yirmiüçüncü mektûb

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
Bu mektûb, Hân-ı Hânân ismi ile meşhûr Abdürrahîme 'rahmetullahi teâlâ aleyh' arabî olarak yazılmış olup, Dîni, câhillerden öğrenmeği men' etmekde ve soy adı seçmekden bahs etmekdedir: Allahü...

mektubat-ı rabbani İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendî 22. mektubat

 • abdusselam
 • 2K
- Kullanılan
Bu mektûb, Lâhor müftîsi şeyh Muhammedin oğlu şeyh Abdülmecîde yazılmışdır. Rûhun nefse niçin bağlanmış olduğu ve bunların yükselmelerini ve inmelerini ve cesedin ve rûhun Fenâ ve Bekâlarını ve...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt