Muhakemat

 • Kilitli
Narrow]Bu kelime-i âliye, üssü’l-esas-ı İslâmiyet olduğu gibi kâinat üstünde temevvüc eden İslâmiyetin en nuranî ve en ulvî bayrağıdır. Evet misak-ı ezeliye ile peyman ve yeminimiz olan iman, bu menşur-u mukaddeste yazılmıştır. Evet âb-ı hayat olan İslâmiyet ise, bu kelimenin...
- Cevaplar: 50 Görüntüleme: 6K, 4 5 6
Cevaplar
50
Görüntüleme
6K
 • Kilitli
Narrow]İkinci Makale Narrow]Belâgat*ın ruhuna taalluk eden birkaç meselenin beyanındadır. Narrow]Birinci Mesele Narrow]Tarih lisan-ı teessüfle bize ders veriyor ki: Saltanat-ı Arab’ın cazibesiyle a'cam, Arablara muhtelit olduklarından; Kelâm-ı Mudarî*nin melekesi denilen...
- Cevaplar: 21 Görüntüleme: 4K, 2 3
Cevaplar
21
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
Narrow]Senin munsif olan zihnine malumdur ki: küreviyet-i arz ve yerin yuvarlaklığına; muhakkikîn-i İslâm -eğerçi ittifak-ı sükûtîyle olsa- ittifak etmişlerdir. Eğer bir şübhen varsa Makasıd* ve Mevakıf*a git; maksada vukuf ve ıttılâ peyda edeceksin ve göreceksin: Sa'd* ve Seyyid*, top gibi...
- Cevaplar: 24 Görüntüleme: 4K, 2 3
Cevaplar
24
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
Narrow]Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikatı tanımayan hayalâta sapar. sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Kelâm-ı vahidde ahkâm-ı müteaddide olabilir. Bir sadef, çok cevahiri tazammun edebilir. Zevi’l-elbabca mukarrerdir: kaziye-i vahide, müteaddid kazâyâyı tazammun eder. O kaziyelerin her biri ayrı birer madenden çıktığı gibi, ayrı ayrı birer semere de verir. Biri birinden fark etmeyen...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 978,
Cevaplar
1
Görüntüleme
978
 • Kilitli
Narrow]Bir kelâmda, her fehme gelen şeylerde mütekellim muahaze olunmaz. Zira mesûk-u lehü’l-kelâmdan başka mefhumlar irade ile deruhde eder. İrade etmezse, itab olunmaz. Fakat garaz ve maksada mutlaka zâmindir. Fenn-i beyan*da mukarrerdir: sıdk ve kizb, mütekellimin kasd ve garazının arkasında...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Ukul-ü selime yanında muhakkaktır ki: hilkatte hayır asıl, şer ise tebaîdir. Hayır küllî, şer cüz'îdir. Şöyle görünüyor ki: Âlemin her bir nevine dair bir fen teşekkül etmiş ve etmektedir. Fen ise, kavaid-i külliyeden ibarettir. külliyet-i kaide ise, o nevde olan hüsn-ü intizamına...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Temhid: Şu gelen uzun mukaddimeden usanma. Zira nihayeti, nihayet derecede mühimdir. Hem de şu gelen mukaddime, her kemali mahveden ye'si öldürür. Ve her bir saadetin mayesi olan ümidi hayatlandırır. Ve mazi başkalara ve istikbal bize olacağına beşaret verir. taksime razıyız. İşte mevzuu...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Mübalağa ihtilâlcidir. Şöyle ki: beşerin seciyelerindendir, telezzüz ettiği şeyde meylü’t-tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meylü’l-mücazefe ve hikâye ettiği şeyde meylü’l-mübalağa ile, hayali hakikate karıştırmaktır. Bu seciye-i seyyie ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Bilmediği...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Meselâ: Tefsirde mezkûr olan her bir emir, tefsirden olmak lâzım gelmez. İlim ilme kuvvet verir. tahakküm etmemek şarttır. Şöyle müsellemattandır ki: hendese gibi bir sanatta mahir olan zat, tıb gibi başka sanatta âmi ve tufeylî ve dahil olabilir. Ve kavaid-i usûliyedendir ki: Fakîh...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Beşinci Mukaddime Narrow]Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşse hakikate inkılab eder, hurafata kapı açar. Şöyle ki: mecazat ve teşbihat, ne vakit cehlin yesar-ı muzlimanesi, ilmin yemin-i nuranîsinden kaçırıp gasbetse veyahut mecaz ile teşbih bir uzun ömür sürseler, hakikate inkılab...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Şöhret, insanın malı olmayanı da insana mal eder. Şöyle ki: beşerin seciyelerindendir, garib veya kıymetdar bir şeyi asilzade göstermek için, o kıymetdar şeylerin cinsiyle müştehir olan zata nisbet ve isnad etmektir. Yani sözleri revac bulmak veya tekzib olunmamak veyahut başka ağraz...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]İsrailiyatın bir taifesi ve hikmet-i yunaniyenin bir kısmı, daire-i İslâmiyete duhul etmeleriyle, din süsüyle görünerek, efkârı ihtilâle verdiler. Şöyle ki: Narrow]O necib kavm-i Arab, zaman-ı cahiliyette bir ümmet-i ümmiye idi. Vaktaki içlerinden hak tecelli edip istidad-ı...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Mazide nazarî olan bir şey, müstakbelde bedihî olabilir. Şöyle tahakkuk etmiştir. Âlemde meylü’l-istikmal vardır.(Haşiye1) Onun ile hilkat-ı âlem, kanun-u tekâmüle tâbidir. İnsan ise; âlemin semerat ve eczasından olduğundan, onda dahi meylü’l-istikmalden bir meylü’t-terakki mevcuddur. Bu...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Mukaddime Narrow]Bu kitab üç makale ile üç kitab üzerine mürettebdir. Birinci Makale, unsur-u hakikatin veyahut bazı mukaddemat ve mesail ile İslâmiyete saykal vurmanın beyanındadır. İkinci Makale, unsur-u belâgatı keşfeder. Üçüncüsü, unsur-u akide ile ecvibe-i japoniye* beyanındadır...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Cümle tahiyyat, ol Hâkim-i Ezel ve Hakîm-i Ezelî ve rahman-ı lemyezelîye elyaktır ki; bizi İslâmiyetle serfiraz ve şeriat-ı garra ile sırat-ı müstakime hidayet etmiştir. Narrow]Öyle bir şeriat ki; akıl ve nakil, dest be-dest ittifak vererek ol şeriatın hakaikinin hakkaniyetini tasdik...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
Üst Alt