Risale-i Halidiyye

Sabit konular

önsöz

 • abdusselam
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
ÖNSÖZ Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Allàhümme lâ uhsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsik. Elhamdü lillâhi hamden kâmilen, ves-salâtü ves-selâmü alâ şefîinâ muhammedin ve alâ âlihî ve...

Mukaddime

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
MUKADDİME Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Elhamdü lillâhi rabbil-àlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Ashàb-ı bâtından, yâni içleri temiz ve...
Normal konular

âdâb-i sâire

 • abdusselam
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
Üçüncü Fasıl ÂDÂB-I SÂİRE (DİĞER EDEBLER) Yirmi âdâbın geri kalan altısından ikisi tesirdir ki, biri zikrin tesiri, diğeri de râbıtanın tesiridir. Yirmi âdâbdan en son dördü; şerîat...

Ahidnâme sureti

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
TEMMET AHİDNÂME SóRETİ Elhamdü lillâhillezî menne aleynâ biitmâmi risâletil-âdâbi fî tarîkatin-nakşibendiyyeh... Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin hayril-beriyyeh... Ve alâ âlihî...

Hàtime

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
HÀTİME Sâlikin mürşid hakkında îfâ eylemesi muktezî olan [gereken] âdâb beyanındadır: Mâlûm ola ki, tàlibe lâzımdır ki kendi gönlünü bütün cihetlerden, işlerden, düşüncelerden boşaltıp...

âdâb-i bâtine

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
İkinci Fasıl ÂDÂB-I BÂTINE Yirmi âdâbın ikinci yedisine de âdâb-ı bâtıne derler. Bunlar: 1. Tezekkür-ü mevt, 2. Râbıta, 3. Huzur, 4. Vuk�f-u kalbî, 5. Vuk�f-u zikrî, 6. Vuk�f-u...

âdâb-i zàhire

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
Birinci Fasıl ÂDÂB-I ZÀHİRE Allah Celle ve A'lâ'yı zikretmenin yirmi âdâbı vardır ki, bunlardan şu yedisine âdâb-ı zàhire adı verilmiştir: 1. Abdestli olmak. 2. Yalnız bir yerde Kıble'ye...

Mürşide hizmet edebi

 • abdusselam
 • 2K
 • 2
- Kullanılan
Bu hizmet ya beden veya mal ile olur. Beden ile hizmet odur ki, mürşide hizmet Rasûlüllah SAS'e ve belki Allah Celle ve A'lâ'ya râcî olduğuna itikad edip, o hizmeti kendisine Cenâb-ı Hak'tan bir...

Sülûk ve mücâhede edebi

 • abdusselam
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Sülûk ve mücâhede edebi bir kaç nevi üzeredir. 1. (Ve mâ halaktül-cinne vel-inse illâ liya'budûn) [Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.] (Zâriyât: 56) nass-ı...

Vird, hatim ve ziyaret edebi

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
a. Dersini yapmak edebi: Mürid evvelâ abdest alıp, kimsesiz tenhâ bir yerde Kıble'ye karşı, sağ incikleri üzerine oturur, ayaklarını sol tarfından çıkarır. Bütün his ve düşüncelerini bırakıp, 5...

Ihlâs, feyz almak için kalbi hazirlama

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
İhlâs-ı mürid şol keyfiyette olmalıdır: Mürşidi Rasûlüllah SAS'in nâibi, vekili, halifesi ve zıllullah fil-àlem olduğunu bilip; mürşid kendisini reddederse, Allah-u Teàlâ ve Rasûlünün de...

Mürşid ile konuşma edebi

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
Müridin mürşid ile konuşacağı zaman, evvelâ usûlü vechile izin istemesi ve huzurunda hoşa gitmeyecek şeylerden sakınması, sesini gayetle yavaş ve hafif olarak çıkartması, yüksek sesle kat'iyyen...

Mürşid ile huzurda bulunma edebi

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
Feyzin gelişi bunu bağlıdır. Bu da iki kısımdır; biri zàhiren, biri de bâtınendir. Bihasebiz-zàhir huzur edebi odur ki, mürid mürşidinin yüzüne bakmayarak, huzurunda boynunu büküp şöyle...

Râbita edebi

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
Râbıta edebi, mürşidin ruhaniyetine ve onun hemen iki gözü arasına teveccüh etmektir. Çünkü, "Onun hayal hazinesi iki gözünün arasıdır." demişlerdir. Buradan şeyhinin ruhàniyetine nazar etmektir...

Niyet edebi

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
Niyet, dinin usüllerinden büyük bir asıldır. Bütün ibadetlerin kökü mesâbesindedir. Buna, (İnnemel-a'mâlü bin-niyyât) [Ameller niyetlere göredir.] hadis-i şerifi kuvvetli bir delildir. Amellerin...

Risale-i Halidiyye 1

 • abdusselam
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
]Edebi kendi rahmetine yaklaşmanın ve ona dost edinmenin anahtarı kılan,nazar ve inayet erbabıbdan feyiz elde etmeye sebep kılan,edebe riayet etmeyeni ALLAH cc.manevi yakınlık bakımından en yüksek...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt