Risale-i Halidiyye

  • Sabit
[COLOR=DarkRed]ÖNSÖZ [COLOR=DarkRed]Bismillâhir-rahmânir-rahîm. [COLOR=DarkRed]Allàhümme lâ uhsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsik. Elhamdü lillâhi hamden kâmilen, ves-salâtü ves-selâmü alâ şefîinâ muhammedin ve alâ âlihî ve ashàbihî ecmaîn. [COLOR=DarkRed]Her türlü noksan...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
  • Sabit
MUKADDİME Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Elhamdü lillâhi rabbil-àlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Ashàb-ı bâtından, yâni içleri temiz ve kemâle ulaşan bahtiyarlardan ve enbiyâ aleyhimüs-salâtü ves-selâm hazretlerinden feyz alabilmek, iki...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[COLOR=DarkRed]Üçüncü Fasıl [COLOR=DarkRed]ÂDÂB-I SÂİRE [COLOR=DarkRed](DİĞER EDEBLER) [COLOR=DarkRed]Yirmi âdâbın geri kalan altısından ikisi tesirdir ki, biri zikrin tesiri, diğeri de râbıtanın tesiridir. Yirmi âdâbdan en son dördü; şerîat, tarîkat, hakîkat ve ma'rifettir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
[COLOR=DarkRed]TEMMET [COLOR=DarkRed]AHİDNÂME SóRETİ [COLOR=DarkRed]Elhamdü lillâhillezî menne aleynâ biitmâmi risâletil-âdâbi fî tarîkatin-nakşibendiyyeh... Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin hayril-beriyyeh... Ve alâ âlihî ve abhàbihî ecmaîn. [COLOR=DarkRed]Mir'atül-Makàsıd fî...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[COLOR=DarkRed]HÀTİME [COLOR=DarkRed]Sâlikin mürşid hakkında îfâ eylemesi muktezî olan [gereken] âdâb beyanındadır: [COLOR=DarkRed]Mâlûm ola ki, tàlibe lâzımdır ki kendi gönlünü bütün cihetlerden, işlerden, düşüncelerden boşaltıp şeyhine müteveccih kıla... Şeyhin bulunduğu yerde ondan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 973,
Cevaplar
0
Görüntüleme
973
[COLOR=DarkRed]İkinci Fasıl [COLOR=DarkRed]ÂDÂB-I BÂTINE [COLOR=DarkRed]Yirmi âdâbın ikinci yedisine de âdâb-ı bâtıne derler. Bunlar: [COLOR=DarkRed]1. Tezekkür-ü mevt, [COLOR=DarkRed]2. Râbıta, [COLOR=DarkRed]3. Huzur, [COLOR=DarkRed]4. Vuk�f-u kalbî, [COLOR=DarkRed]5. Vuk�f-u...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 935,
Cevaplar
0
Görüntüleme
935
[COLOR=DarkRed]Birinci Fasıl [COLOR=DarkRed]ÂDÂB-I ZÀHİRE [COLOR=DarkRed]Allah Celle ve A'lâ'yı zikretmenin yirmi âdâbı vardır ki, bunlardan şu yedisine âdâb-ı zàhire adı verilmiştir: [COLOR=DarkRed]1. Abdestli olmak. [COLOR=DarkRed]2. Yalnız bir yerde Kıble'ye karşı oturmak...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Bu hizmet ya beden veya mal ile olur. Beden ile hizmet odur ki, mürşide hizmet Rasûlüllah SAS'e ve belki Allah Celle ve A'lâ'ya râcî olduğuna itikad edip, o hizmeti kendisine Cenâb-ı Hak'tan bir nimet bilmeli; ve bu tevfîka mazhar ve o hizmete muhtas kılındığına...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
[COLOR=DarkRed] Sülûk ve mücâhede edebi bir kaç nevi üzeredir. 1. (Ve mâ halaktül-cinne vel-inse illâ liya'budûn) [Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.] (Zâriyât: 56) nass-ı sübhànîsine imtisâlen, kulluktan gayri bütün garazlardan niyyetini tasfiye...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 990,
Cevaplar
1
Görüntüleme
990
[COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]a. Dersini yapmak edebi: [COLOR=DarkRed]Mürid evvelâ abdest alıp, kimsesiz tenhâ bir yerde Kıble'ye karşı, sağ incikleri üzerine oturur, ayaklarını sol tarfından çıkarır. Bütün his ve düşüncelerini bırakıp, 5 veyâ 15 veyâ 25 kere istiğfar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 982,
Cevaplar
0
Görüntüleme
982
[COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]İhlâs-ı mürid şol keyfiyette olmalıdır: Mürşidi Rasûlüllah SAS'in nâibi, vekili, halifesi ve zıllullah fil-àlem olduğunu bilip; mürşid kendisini reddederse, Allah-u Teàlâ ve Rasûlünün de reddeylemesine; ve kabul eylerse, Allah ve Rasûlünün de kabul buyurmasına...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 979,
Cevaplar
0
Görüntüleme
979
[COLOR=DarkRed]Müridin mürşid ile konuşacağı zaman, evvelâ usûlü vechile izin istemesi ve huzurunda hoşa gitmeyecek şeylerden sakınması, sesini gayetle yavaş ve hafif olarak çıkartması, yüksek sesle kat'iyyen konuşmaması gerekir. Hattâ köle ve uşakların efendilerinin huzurunda konuştukları gibi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Feyzin gelişi bunu bağlıdır. Bu da iki kısımdır; biri zàhiren, biri de bâtınendir. [COLOR=DarkRed]Bihasebiz-zàhir huzur edebi odur ki, mürid mürşidinin yüzüne bakmayarak, huzurunda boynunu büküp şöyle durmalıdır: Sanki sultandan kaçan bir köle tutulup...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 874,
Cevaplar
0
Görüntüleme
874
Râbıta edebi, mürşidin ruhaniyetine ve onun hemen iki gözü arasına teveccüh etmektir. Çünkü, "Onun hayal hazinesi iki gözünün arasıdır." demişlerdir. Buradan şeyhinin ruhàniyetine nazar etmektir. Orası menba-ı feyzdir. Mürid bu suretle tazarru ve niyaz ile tevessül ettiği halde, mürşidin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 914,
Cevaplar
0
Görüntüleme
914
Niyet, dinin usüllerinden büyük bir asıldır. Bütün ibadetlerin kökü mesâbesindedir. Buna, (İnnemel-a'mâlü bin-niyyât) [Ameller niyetlere göredir.] hadis-i şerifi kuvvetli bir delildir. Amellerin makbul olması için niyet şarttır. Nitekim; (Niyyetül-mü'mini hayrun min amelihî) [Mü'minin niyeti...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
][COLOR=DarkRed]Edebi kendi rahmetine yaklaşmanın ve ona dost edinmenin anahtarı kılan,nazar ve inayet erbabıbdan feyiz elde etmeye sebep kılan,edebe riayet etmeyeni ALLAH cc.manevi yakınlık bakımından en yüksek dereceden en alçak dereceye düşüren ALLAHu tealaya hamd olsun ALLAHım günahlardan ve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Üst Alt