Cenaze Kabre Ayak Ucu Tarafından İndirilir

ceylannur

Yeni Üyemiz
Cenaze Kabre Ayak Ucu Tarafından İndirilir

3211 Ebû İshak'tan demiştir ki:
El-Haris; cenaze namazını Abdullah b Yezid'in kıldırmasını va*siyet etmişti (Bu vasiyyete uyarak) onun cenaze namazını (Abdullah b Yezid) kıldırdı Sonra onu kabrin ayak ucu tarafından kabre indir*di ve "Bu sünnettendir" dedi[536]

Açıklama


Kabrin ayak ucundan maksat, cenaze kabre konulunca kabrin, cenazenin ayak ucuna gelen tarafıdır Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, Abdullah b Yezid (ra)'e göre, sünnet olan cenazeyi kab*re kabrin ayakucu tarafından indirmektir Bunun için tabut önce cenazenin başı kabrin ayak ucuna gelecek şekilde omuzlardan yere indirilir Sonra ce*naze geri çekilerek kabre indirilir Sonra yönü kıbleye getirilerek lahde yer*leştirilip üzeri kerpiçlerle örülür Alimlerin bu mevzudaki görüşlerini şu şe*kilde özetlemek mümkündür:
1 İmam Şafiî (ra) ile İmam Malik ve İmam Ahmed (ra) bu görüştedirler Delilleri ise Beyhakî ile İmam Şafiî'nin İbn Abbas'dan naklen rivayet
ettikleri "Rasûlullah (sa)'in baş tarafından geriye doğru çekilerek kabre in-dirildiği"ni ifade eden hadis-i şeriftir
İmam Şafiî, Hz Ebû Bekr (ra)'in de kabre bu şekilde indirildiğini ve Şafiî âlimleri arasında bu mevzuda ihtilaf bulunmadığını söylemiştir Ayrı*ca İbn Ömer'le Hz Enes, Abdullah b Yezid, en-Nehaî, eş-Şa'bî'nin de bu görüşte oldukları rivayet olunmuştur
2 Cenaze kabre ayaklan tarafından indirilir ve ileri doğru çekilir Bir başka ifadeyle, birinci görüşün tam aksine bir uygulama yapılır Bu görüş İbn Ömer'le Hz Enes (ra)'dan rivayet edilmiştir Delilleri ise, İbn Şahin'in Kitabül-Cenaiz isimli eserinde Rasûlullah'ın "Cenaze kabre ayakları tara*fından indirilerek ileri doğru çekilir" buyurduğunu ifade eden ve Hz Enes'-ten rivayet edilen hadis-i şerif ile İbn Ebû Şeybe'nin Musannef'inde İbn Si-rîn'den nakledilen, "Ben, Hz Enes'le birlikte bir cenaze merasiminde bu*lundum Cenazenin getirilmesini istedi (Cenaze getirilince) onu ayaklan ta*rafından mezara indirdi" mealindeki hadis-i şeriftir
3 Cenaze kabrin kıble tarafına konur ve yan tarafından kabre indirilir İmam Ebû Hanife (ra) de bu görüştedir Bu görüş Ali (kv) ile oğlu Mu-hammed ve İshak b Râhûyeh'den de rivayet olunmuştur Delilleri ise, "Ra*sûlullah (sa) kabre indirileceği zaman, kabrin kıble tarafından alınarak kar*şılandı ve na'şın üzerinden yavaşça çekilip çıkarıldı"[537] mealindeki hadis-i şeriftir Ancak bu hadisin senedinde Atıyyetü'1-Avfî vardır Hadis ulema*sından birçokları onun zayıf olduğunu söylemişlerdir Ebû Davud'un Mera-siTinde Rasûl-i Zişan Efendimizin kabre kıble tarafından konulduğuna dair olan bir hadis de bu görüşü te'yid ettiği gibi, îbn Ebî Şeybe'nin rivayet ettiği "Hz Ali, Yezid b el-Mükefkef'i dört tekbirle kıble tarafından kabre indirdi" mealindeki hadis de bu görüşü te'yid etmektedir Ayrıca İbn Abbas'ın kab*re dört tekbirle kıble tarafından konulduğunu ifade eden hadis-i şerifle Bey-hakî'nin rivayet ettiği İbn Abbas'la, îbn Mes'ûd ve Bureyde'nin kabre kıble tarafından konduğunu ifade eden hadisi şerif te bu görüşte olan âlimlerin delillerinden ise de Beyhaki'ye göre, bu görüşe delalet eden hadislerin tümü zayıftır Çünkü Rasûl-ü EJtremin kabrinin kıble ciheti duvara bitişik oldu*ğundan cenazeyi kabre oradan indirmek mümkün değildir
Bu mevzuda gelen, "Rasûlullah (sa) geceleyin kabre indi, kendisi için bir kandil yakıldı ve Rasûl-i Ekrem, ölüyü kıble tarafından alarak:
sana rahmet etsin! Sen,
korkusundan devamlı inleyen ve bol bol Kur'-ân okuyan bîr kişi-idin! buyurdu Ve Ölüye dört defa tekbir getirdi”[538] me*alindeki hadis hakkında İmam Tirmizî, "İbn Abbas'ın hadisi "hasendir" demişse de Şafiî âlimlerinden İmam Nevevî Şerhul-Mühezzeb isimli eserinde İmam Tirmizî'nin bu sözünü reddederek bu hadisin zayıf olduğunu, çünkü senedinde, muhaddislerin zayıflığında ittifak ettikleri el-Haccac b Ertat'in bulunduğunu söylemiştir
Mcnhel yazan, bu mevzuda şunları söylüyor: "Herhalde Tirmizî -hasendir- sözüyle bu hadisin manâ itibariyle hasen olduğunu söylemek iste*miştir Çünkü bu hadisin manâsı birçok yollardan rivayet edildiğinden za*yıflıktan kurtulup hasen derecesine yükselmiştir
Aslında bu meseledeki ihtilaf fazilet cihetindendir Cenazenin, kabrin şu veya bu cihetinden konmasının caiz olup olmaması cihetinden değildir Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki cenazeyi kabre kabrin ayak ucu tarafın*dan koymak caiz olduğu gibi kıble cihetinden koymak da caizdir Ancak ayak ucu tarafından koymak daha faziletlidir Çünkü bu mevzuda gelen deliller daha kuvvetlidir
Alimler cenaze kabre indirilirken onu gözlerden saklamak maksadıyla kabrin ağzına bir örtü tutmanın caiz olup olmadığı hususunda da ihtilaf et*mişlerdir Şâfiîler kadın olsun erkek olsun herhangi bir cenaze defnedilirken kabrin ağzına bir örtü tutmanın müstehab olduğunu söylemişler ve Beyha-kî'nin rivayet ettiği, "Hz Sa'd kabre konurken Hz Peygamberin onun kab*rinin ağzına bir perde tuttuğunu" ifade eden hadisi delil getirmişlerdir An*cak Beyhakî bu hadisin zayıf olduğunu söylemiştir Binaenaleyh bu hadis delil olma niteliği taşımaktan uzaktır Abdurrezzak da yine Sa'd b Muaz'ın kabrinin ağzına bir perde tutulduğunu rivayet etmişse de bu hadisin de sene*dinde kimliği meçhul bîr ravi bulunduğundan sahih değildir Şayet bu ha*dislerin sahih olduğu kabul edilse bile bu tatbikatın Hz Sa'd b Muaz'a ait özel bir tatbikat olduğu söylenebilir Çünkü Hz Sa'd kabre konurken yara*lı idi Yarasındaki kokunun yayılmaması için kabrine perde tutulmuş olma*sı kuvvetle muhtemeldir
İmam Ebû Hanife ile İmam Malik ve İmam Ahmed'e göre, kadınları defnederken kabrin ağzına bir perde gererek onları gözlerden korumak ca*izse de, erkekler için bu caiz değildir Delilleri ise İbn Ebî Şeybe'nin Ebû İs-hak'tan rivayet ettiği: "Ben el-Haris'in cenazesinde bulunmuştum O sırada onun kabrine bir kumaş uzatıldı da onu Abdullah b Yezid hemen çekip aldı ve; bu kimsenin erkek olduğunu unutma, dedi" anlamındaki hadis-i şerif*tir Bu görüş birinci görüşe tercih edilmiştir[539]
 

[TB] Benzer konular

TaHKaR

Aktif Üyemiz
Valla ne diyeyim ve enfes bir islami öğrenmek ziyafeti yaşadığımı söylemeliyim...
 
Üst Alt