Cenaze Kabre İndirilirken Kabrin Yanında Nasıl Oturulur?

ceylannur

Yeni Üyemiz
Cenaze Kabre İndirilirken Kabrin Yanında Nasıl Oturulur?
3212 el-Bera b Azib'den (rivayet olunmuştur) dedi ki:
Rasûlullah (sa) ile birlikte Ensardan bir adamın cenazesine git*miştik Kabre vardığımızda henüz kabrin kazılması sona ermemişti Bunun üzerine Peygamber (sa) kıbleye dönerek kabrin yanma otur*du Onunla birlikte biz de oturduk[540]

Açıklama

Bu hadis-i şerif Nesaî'nin Sünen'inde şu manâya gelen lafılarla rivayet edilmiştir: "Rasûlullah (sa) ile birlikte bir cena-ze(yi defnetmek) için çıkmıştık Kabre vardığımızda, henüz kabrin kazılma*sı sona ermemişti Rasûlullah (sa) oturdu Biz de başlarımızın üzerinde bir takım kuş(Iar) varmış gibi onun etrafına oturduk" Nesaî'nin rivâyetindeki "Başlarımızın üzerinde kuş(lar) varmış gibi onun etrafında oturduk" mea*lindeki cümle cenaze defnedilirken aranan sükunet, sessizlik ve edepten ki*nayedir Esasen ashab-ı kiram Rasûl-ü Zişan Efendimiz her meclisinde bu adaba riayet ederlerdi Bu mevzuda Mevlana Şıbli şunları kaydediyor:
"Hz Peygamberin meclisi, hizmetçiler ve maiyet halkı ile çevrili bir sa*ray değildi Hatta Peygamberin evinin kapısı bile yoktu Fakat O'nun Pey*gamberlik vakarı herkesin kalbine haşyet verirdi O'nu gören her insan, kal*binde bir titreyiş hissederdi Hadis kitablarının ifadesine göre halk, Peygam*berin huzurunda o kadar sakin ve sessiz otururlardı ki, insan cemaattan her birini, başına konan bir kuşu ürkütmek istemiyormuş zannederdi Rasûl-i Ekrem'in huzurunda söz söylemek isteyenlere söz verilirken haseb ve neseb, servet ve nüfuz itibariyle elde ettikleri mevki değil, ancak ilim ve fazilet iti*bariyle haiz oldukları liyakat nazar-ı itibare alınırdı Rasûl-i Ekrem'in ade*ti, önce muhtaç ve fakir olanları dinlemek, onların ihtiyaçlarını temin et*mekti"
"Hz Peygamber, hiç bir kimsenin sözünü kesmez, şayet söylenen söz*ler O'nu memnun etmeyecek bir mahiyette ise bu sözleri ihmal ederdi Bir mesele bahis mevzuu olduğu zaman Rasûl-i Ekrem de fikrini ileri sürer, mü*nakaşa veya müzakere esnasında bir nükte söylenirse o da neş'elenir, o da bu nüktelere mukabele ederdi"[541]

Bazı Hükümler


1 Cenazenin defninden önce kabrin yanında oturmak caizdir
2 Kıbleye yönelerek oturmak müstehabdır
3 Büyüklerin huzurunda edebli ve mütevazi oturmak müstehabdır[542]
 

TaHKaR

Aktif Üyemiz
Cenaze kabre indirirken kabrin neresinde oturulur bilmiyordum.Allah razı olsun..ifade edip teşekküre diyorum. Sağlıklı ve Huzurlu Vakitler.
 
Üst Alt