Görevde Yükselme Sınav Duyurusu

TaHKaR

Aktif Üyemiz
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve 25.03.2011 tarih ve 71593 sayılı Makam Onayı gereğince, Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta olan ve 05 Mart 2011 – 05 Nisan 2012 tarihlerinde yapılan görevde yükselme eğitimine katılan personel için 01 Eylül 2012 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılacaktır.
Görevde Yükselme sınavına ilişkin başvuru şartları ile sınava gireceklerde aranan niteliklere ait bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilmiştir.
A- BAŞVURU YAPILMASI:
1- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
2- Elektronik başvuru işlemleri sınav ücretini yatırdıktan sonra ..::T.C. MLL ETM BAKANLII::.. internet adresinden aday tarafından bireysel başvuru olarak yapılacaktır. Buna göre adayın 19 Temmuz 2012 – 08 Ağustos 2012 tarihleri arasında bankaya sınav ücretini yatırması ve başvuruların elektronik ortamda internet üzerinden yapması gerekmektedir.
3- Adaylar, personel bilgileri, başvuru ve adres bilgilerinin yer aldığı aday “başvuru formunu” internet üzerinden doldurup onaylayacaktır.
4- Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.
5- Elektronik ortamda onaylanan aday başvuru formundan 2 nüsha çıktı alınarak aday tarafından imzalanıp, çalıştığı birim amirleri tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanacaktır.
6- İmzalanan başvuru formunun bir örneği ile istenen diğer belgelerin bir sureti taşra teşkilatı için İl Sağlık Müdürlüğünde, merkez teşkilatı için görev yaptığı birimde kalacak, bir örneği de aday tarafından saklanacaktır.
7- Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektiren her hangi bir özür durumu olan adaylar sağlık kurul raporu, özürlü kimlik kartı veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden her hangi birinin onaylı suretini en geç 10 Ağustos 2012 tarihine kadar APS veya kargo ile “Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No:3 06464 Sıhhiye/ANKARA” adresine göndereceklerdir.
8- Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9- Sınav ile ilgili detaylı açıklamalar anılan internet adreslerinde yayımlanacaktır.
10- Adaylar sınav duyurusunda belirtilen usul ve esaslara göre başvurularını yapacaklardır.
11- Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
12- Müracaatlarda, kişi beyanı esas kabul edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin incelenmesi neticesinde atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
13- 657 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre aylıksız izinde olanların müracaatları kabul edilecektir.
14- Görevde Yükselme Sınavına katılacak adayların, müracaat tarihi itibarıyla sınava katılma şartlarını taşımaları gerekmektedir.
15- Sınava, halen Bakanlığımız Merkez Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar, Taşra Teşkilatı ve Döner Sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak çalışan ve görevde yükselme eğitimine katılan personel başvurabilecektir. Bunun dışındaki personelin başvurusu ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
B- SINAV ÜCRETİ:
1- Görevde Yükselme Sınavına girecek adaylar, 35 (Otuzbeş) TL sınav ücretini, 19 Temmuz 2012 – 08 Ağustos 2012 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden her hangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatırılacaktır.
2- Adaylar, sınav ücreti yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
3- Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı) bulunacaktır.
4- Sınav ücreti bankaya yatırılacak, mektupla, elden veya başka bir yolla tahsil edilmeyecektir. Bankaya ücret yatırmayan adaylar elektronik başvuru yapamayacaktır.
5- Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
C- SINAV UYGULAMASI:
1- Görevde Yükselme Sınavı, 01 Eylül 2012 Cumartesi günü Saat : 10.00’da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği salonlarda yazılı olarak yapılacaktır.
2- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
3- Sınavda 100 üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.
4- Görevde yükselme sınavına katılacak olan personel, dilekçe ile birim amirlerine müracaat etmesi kaydıyla sınavdan önce ve sonraki iş günlerinde idari izinli sayılacak ve sınava gireceklerin giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.
5- Sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde sınavı kazanan ve ataması yapılanlardan süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, başarı sırası dikkate alınmak ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla en az 70 puan alan adaylar arasından atama yapılacaktır.
D- SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR:
1- Aday, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ..::T.C. MLL ETM BAKANLII::.. internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapabilecektir.
2- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
3- Aday, itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaktır.
4- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
5- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.
İlgililere duyurulur.
 
Üst Alt