İncil’de İsmi Geçen Faraklit Kimdir?

MURATS44

Özel Üye
Başlığımızda, İncil’i “muharref” olmak ile vasfetmemizin önemli bir sebebi vardır.
tb

Muharref: Tahrif edilmiş ve değiştirilmiş demektir. Bu makamda göstereceğimiz bütün deliller, tahrif edilmiş ve Hz.Muhammed'den (a.s.m) bahseden delillerin, titiz bir planla yok edilmiş olduğu İncil’den çıkartılmış delillerdir. Bu kadar titiz ve dikkatli tahrif çalışmalarına ve Hz.Muhammed'den (a.s.m) haber veren her ayeti kitaplarından çıkarmalarına rağmen yine de ortada büyük bir yekün vardır. Acaba tahrif edilmiş İncil’de Hz.Muhammed'e (a.s.m) bu kadar işaret varsa, Hz. İsa’ya inen asılda ne kadar işaret olur, bunu kıyas edin!

Hıristiyan ve Yahudilerin, kitaplarında yaptıkları tahrifler, bilhassa Hz.Muhammed'in (a.s.m) haber verildiği ayetleri kitaplarından çıkarmaları Kur’an-ı Kerimde şöyle anlatılır:
AYET-İ KERiME
“Kitabı elleriyle yazanların vay haline, onlar kitabı elleriyle yazarlar da o yazdıkları şeyi az bir para karşılığında satmak için ‘Bu Allah’ın katındandır.’ derler. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay onların haline, yine kazandıklarından ötürü vay onların haline!”(Bakara Suresi 79)

“Ey Kitap ehli! Kitaptan gizlediğinizin birçok bölümünü size açıklayan ve birçoğunu açıklamadan geçiveren elçimiz size geldi! Gerçekten size Allah’tan bir ışık ve apaçık bir kitap geldi.” ( Maide Suresi: 15)
Kur’an’ı Kerim, Hıristiyanların İncil’de açıklanan birçok bilgiyi örtbas ettiğini söylemektedir. Bu bilgilerden bir kısmı, Hz.Muhammed'in (a.s.m) geleceğine işaret eden İncil’deki ifadelerdir. Bu bölümde Hz.Muhammed'in (a.s.m) geleceğine işaret eden İncil’deki ifadeleri inceleyeceğiz.

1- (Yuhanna, Bab 14, Ayet: 15-16): Hz. İsa dedi: “Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutun. Ben de Rab’den dileyeceğim ve O size başka bir Faraklitverecektir; ta ki daima sizinle beraber olsun.”

2- (Yuhanna, Bab 14, Ayet: 26): Hz. İsa dedi: “Benim adımla Rabb’in göndereceği Faraklit size her şeyi öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir.”

3- (Yuhanna, Bab 14, Ayet: 29):Hz. İsa dedi: “Faraklit geldiği zaman iman edesiniz diye, gelmeden önce size şimdi söyledim.”

4- (Yuhanna, Bab 15, Ayet: 26):Hz. İsa dedi: “Rab’den size göndereceğim Faraklit geldiği zaman, O benim hakkımda tanıklık edecektir…”

5- (Yuhanna, Bab 16, Ayet: 7):Hz. İsa dedi: “Ama size gerçeği söylüyorum, benim gitmem sizin için yararlıdır. Çünkü gitmezsem Faraklit gelmez… Ama gidersem onu size gönderirim.”

6- (Yuhanna, Bab 16, Ayet: 13):“…Ama Faraklit gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecektir. Çünkü kendiliğinden konuşmayacaktır. Ne işitirse onu söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir.”

7- (Yuhanna, Bab 16, Ayet: 14):“…O Faraklit beni yüceltecek; çünkü benimkinden alacak ve size bildirecek.”
İncil’in yukarıdaki ifadelerinde, Hz. İsa tarafından gelmesi müjdelenen ve Faraklit olarak geçen kelimenin aslı; Süryanca’da‘Münhamenna’,Yunanca’da ‘Piriklitos’tur.. Bu kelimenin birebir Arapça karşılığı ise‘Ahmed’tir.

İncil ayetlerinde Hz.Muhammed'in (a.s.m) ismi olduğu gibi; Kur’an-ı Kerim’de de onun İncil’de ‘Ahmed’ olarak geçtiği açıkça ifade edilmektedir.

Hem az önce bahsedilen bütün vasıflar sadece Hz.Muhammed'de (a.s.m) mevcuttur. O halde İncil’de gelmesi beklenen ve kendisi müjdelenen kişi:

Hz.Muhammed'dir (a.s.m)

Ayrıca “Faraklit” kelimesi, İncil tefsirlerinde “hak ve batılı birbirinden ayıracak hakperest zat” olarak izah edilmiştir ki, Hz. İsa’dan sonra gelecek insanları hakka sevk edecek zatın ismidir.

DİKKAT
Acaba Hz. Muhammed’den (a.s.m) daha fazla bu vazifeyi yapmış başka birisi alemde gösterilebilir mi?
 

MURATS44

Özel Üye
Bazı Müslüman alimler Paraklit'in İsa'nın müjdelediği Muhammed olduğunu, yani İncil'deki Paraklit kavramı ile aslında Muhammed'in kastedildiğini iddia ederler. İncil’in Yunanca metninde kullanılan Parakletos, Arapçaya çevrildiğinde iki farklı şekilde okunabilmektedir. Arapça Ahmed sözcüğü "övülmüş" anlamına gelir. Müslüman yazarlar İncil'deki Paraklit'in "övülmüş" anlamındaki Perikletos olabileceğini iddia ederler. Buradan yola çıkarak Muhammed'in İncil'de müjdelendiği sonucuna ulaşırlar. Hıristiyan yazarlar ise Grek alfabesinin Arapça örneğinde olduğu gibi sesli harflerin kullanılmadığı ve kelimelerin farklı okunmasına açık bir dil olmadığını, bu yüzden kelimenin (Parakletos) Muhammed olamayacağını iddia ederler.

İslam'a göre İsa, kendisine gelen vahiyler ile Muhammed'i müjdelemiştir. İslam'da orijinal İncil'in tahrif edildiğine ve bu ayetlerin çıkarıldığına inanılır.Kur'an da İsa'nın Muhammed'i haber verdiği şu ayette belirtilir: "Bir vakit de Meryemin oğlu İsâ şöyle dedi: 'Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın Resulüyüm, önümdeki Tevrat'ın musaddıkı ve benden sonra gelecek bir Resulün müjdecisi olarak geldim ki onun ismi Ahmed'dir'. Sonra o onlara beyyinelerle gelince 'bu apaçık bir sihir' dediler." (Saff: 6)
BİLGİ
Bu ayet ile ilgili Muhammed Esed şu yorumda bulunur:

"Bu deyim, Ârâmî Mawhamana isminin veya teriminin tam Yunanca karşılığı olan Períklytos'un ("Çok Övülen") bozulmuş şeklidir. (Ârâmî dilinin, İsa zamanında ve ondan yüzyıllar sonra Filistin'de kullanılan ve İncil'in -şimdi ortada bulunmayan- orijinal metinlerinin dili olduğu hatırlanmalıdır.) Períklytos ile Paráklêtos'un fonetik olarak birbirlerine yakınlığı karşısında, çevirmenlerin -yahut, daha büyük bir ihtimalle sonraki tarihlerdeki yazıcıların- bu iki ifadeyi nasıl karıştırdıklarını anlamak kolaylaşır. Hem Ârâmî Mawhamana hem de Yunanca Períklytos'un ikisinin de hamide ("övdü/hamdetti") fiilinden ve hamd ("övgü") isminden türetilmiş olan Son Peygamber'in iki ismi Muhammed ve Ahmed ile aynı anlamı taşımış olmasının önemi büyüktür."

Modern Hıristiyan kaynakları İsa'nın Grekçeyi de çok iyi konuştuğunu belirtir. İncillerin İsa'ya indirilen orijinal İncil olmadığını ve büyük ölçüde sonradan ekleme ve çıkartmalar yapılarak yazılmak suretiyle tahrif edildiğini iddia eden İslam inancı, Paraklit'in kimliğini de günümüz Hıristiyanlığının açıkladığı şekliyle kabul etmemektedir.
 
Üst Alt