Onuncu Risale

MURATS44

Özel Üye
Konum
MALATYA
-1-


İ'lem eyyühe'l-aziz! Tesbihat, ibadat, gayr-ı mahdud envalarıyla herşeyde vardır. Fakat, herşeyin kendi tesbihat ve ibadetini bütün vecihlerini daima bilip şuur edinmesi lazım değildir. Çünkü, husul huzuru istilzam etmez. Tesbih ve ibadet edenler, yalnız yaptıkları amelin mahsus bir tesbih veya sıfatı malüm bir ibadet olduğunu bilirlerse kafidir. Zaten Mabud-u Mutlakın ilmi kafidir. İnsandan maada mahlükatta teklif olmadığından, onlara niyet lazım değildir. Ve keza, amellerinin sıfatını bilmek de lazım değildir.
İ'lem eyyühe'l-aziz! İnsan-ı mü'minin kıymeti, ihtiva ettiği san'at-ı aliyeyle Esma-i Hüsnadan in'ikas eden cilvelerin nakışları nisbetindedir. İnsan-ı kafirin kıymeti ise, et, kemikten ibaret fani ve sakıt maddesinin kıymetiyle ölçülür. Kezalik, bu alem de, eğer Kur'an'ın tarif ettiği gibi mana-yı harfiyle, yani Cenab-ı Hakkın azametine bir alet nazarıyla bakılırsa, o nisbette kıymettar olur. Eğer felsefenin dediği gibi mana-yı ismiyle, yani hiçbir fail, Halıkla bağlı olmayıp müstakil-i bizzat nazarıyla bakılırsa, kıymeti camide, mütegayyir maddesinde münhasır kalır. Kur'an'dan istifade edilen ilmin felsefe ilminden ne derece yüksek olduğu, şu misalle tebarüz eder:
-2- Bu hükm-ü Kur'ani, Esma-i Hüsnanın cilvelerine bakmak için bir pencere açıyor. şöyle ki:

Ey insan! Bu şems, azametiyle beraber size musahhardır. Meskenlerinize nur veriyor. Yemeklerinizi hararetiyle pişirtiyor. Sizin öyle Azim, Rahim bir Malikiniz var ki, bu şems onun bir lambası olup, misafirhanesinde sakin misafirlerini ziyalandırıyor.
Felsefenin hikmetince, şems büyük bir ateştir, yerinde dönüyor. Arzla seyyarat, ondan uçan parçalardır; cazibeyle şemse merbut kalarak medarlarında hareket ediyorlar.
İ'lem eyyühe'l-aziz! İnsanın Cenab-ı Haktan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. Bilakis, daima Ona şükretmeye medyundur. Çünkü, mülk Onundur, insan Onun memlüküdür._______________________________________

1- "Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin." (İsra Sûresi: 17:44)
2- "Güneşi bir kandil yapmıştır." (Nuh Sûresi: 71:16)
 

Facebook

Üst Alt