Parlayan yıldız Mehdi

MURATS44

Özel Üye
Konum
MALATYA
[BILGI]Konunun bir önceki sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
[/BILGI]
MEHDİ'NİN ZUHURU HAKKINDA
Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)'ın adı ile başlarım.

Ben O'na güvenirim,


O'ndan yardım dilerim,


O'na tevekkül ederim,


Varlıkların mutlak sahibi,


Malik-ül Mülk olan Allah (c.c.)'a hamd ederim.
O, her şeyin sahibidir. Bütün kainatı idare edendir. Bütün kralların ve sultanların işlerinşi takib edendir. Bütün azgınları, firavunları, insanları zillete düşürenleri, Kayzerleri, Herakliyusları, Amalika Kavimlerini ve büyüklük taslayanları helak edicidir. Onların yerine Hulefa-i Raşidini, büyük emirlerin, şerefli vezirleri, adil hükümdarları ve hidayet önderlerini hayata hakim kılandır. Güzel hayatın sekteye uğradığı, fitnelerin ortaya çıktığı ve bozguncuların üstün geldiği bir zamanda Allah (c.c.) beklenen kurtarıcı Muhammed Mehdi'yi gönderecek ve onun vasıtası ile dini güçlü kılacaktır. Onunla bidatcıların faaliyetlerini engelleyecek ve yine onun vasıtası ile müşriklerin kalelerini fethedecektir.
Her hayırı müminlere kolaylaştıran ve müslümanların ahvalini düzelten Allah (c.c.)'a hamd ederim.
Şehadet ederim ki Allah (c.c.)'tan başka ilah yoktur.O tek başınadır Ortağı yoktur. O "El-Melik" tir, "El-Hakk" tır. "El- Mubin"dir.
Ben yine şehadet ederimki, Hz. Muhammed (SAV) onun kulu ve peygamberidir.
O öyle bir peygamberdir ki Allah (c.c.) ona bütün geçmişlerin ve geleceklerin ilmini vermiştir.
Onun bize haber verdiği şeylerin bir kısmı gerçekleşmiştir. Bir kısmı da kıyamete kadar olan zaman içinde gerçekleşecektir.
Allah (c.c.)'ın salatı (mağfireti) onun üzerine olsun.
Yine onun al-i ve ashabının üzerine olsun. Onlar hidayet önderleridir. Onlar Allah (c.c.)'tan razı olmuşlardır. Allah (c.c.)'ta onlardan razı olmuşlardır. 1
* Karşılıksız ihsanda bulunan, kahrı ve yüceliği ile herkese yardımcı olan ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah (c.c.)'a, nimetlerine ve diğer cömertliklerine uygun bir şekilde hamd olsun.
O'nun peygamberi ve son resulü olan, yüce ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bulunan ve dalaletten kurtarıcı olan Hz. Muhammed (SAV)'e, onun ailesi ve seçkin arkadaşları üzerine salat-u selam olsun.
Bundan sonra derim ki, bereketler azaldı, kötülükler ve felaketler çoğaldı. Çirkin ve haram şeyler açıkça işlenir oldu. Günahlar yaygınlaştı. Suçlar ve hatalar, insanları her taraftan kuşattı. Dinsizlerin şerri yayıldı. Takva sahiplerinin tahammülü tükendi. Hak yoluna giren salikin yolları kesildi. Fitneler ve helak edici şeyler peşpeşe geldi. Kötü şeylerden azalma değil, bilakis çoğalma var. En kısa müddet içinde dünya sona doğru gitmektedir.
Bütün bunlar Mehdi'nin zuhuruna kadar devam edecektir. Çünkü Allah (c.c.) onun zuhuru ile bu zulmeti yok edecektir.
Dünyayı da ona hazırlamaktadır. Ona yardımcı olacak kimseleri bir araya toplamak suretiyle onu destekleyecektir. O da kolaylıkla dünyaya hakim olacak, onu hak ve adaletle dolduracaktır. Hazinelerin kapakları Onun için açılacaktır. Onun bolca vermesi ile herkes zengin olacaktır. Dinin ahkamını açığa çıkaracak ve şirk ile mücadeleyi kendi üzerine alacaktır...
...Yine değişik Hadis-i Şeriflerden anlaşıldığına göre, onun künyesi, yaşayışı, huyları, Hz. İsa Aleyhüsselam'ın, onun arkasında cemaatla beraber namaz kılacağı, Allah'ın ona pekçok keramet ve yücelikler vereceği açıkca beyan olunmuştur. 2
* Hamd, müçtehit imamların içtihadı ile dinin yollarını açıklayan ve onların bereketleriyle bizleri hidayette olanlardan kılan Yüce Mevla'yadır. Ancak O'nun hidayete kavuşturduğu kimseler hidayettedir. Allah'ın hidayeti olmaksızın nefs-i hevasına tabi olanlar helak olur. En mükemmel salat ve selam; hidayet erbabının reisi Hz. Peygamberimiz ve onun ashabının, ehl-i beytinin üzerinedir.
Esas konuya gelince güçlü ve yaratıcı Allah'ın kullarının en zayıfı olan Ali bin Sultan, Muhammed el-Hiravi el-Kari (Cenab-ı Allah lütfuyla ve keremiyle kendilerine muamele etsin) diyor ki:
"Gözbebeği makamında olan kimselerden bazı ileri gelenler, bana ahir zamanda geleceği va'dedilen İmam Muhammed el- Mehdi'yi sordular. Yüce Mevla bize onu görmeyi ve onun zamanına yetişmeyi nasip etsin. Kendisine tabi olmayı ve mekanların en şereflisinde ona hizmet etmeye bizi muvaffak kılsın."
Şeyh, büyük alim, havas ve avamdan milyonların hizmetlisi lakabıyla tanınmış Abdullah el-Hindi, bazı usul ve füru kitaplardan nakil yoluyla şöyle dediğini duydum. O büyük Mehdi ortaya çıkarak nuru inkişaf ettikten sonra İmam-ı Azam'ın mezhebine tabi olacak. Bu durum asrın alimleri arasında meşhurlaşmıştır. Üstelik bu açıklama bir nakli delilin rivayetidir. Aklın gösterdiğini düzeltme değildir. 3
* Allah (c.c.) onun vasıtası ile müminleri üstün ve şerefli kılacak ve yine onun vasıtası ile azgınları hakir ve zelil edecektir.
O, daha önce zulumle doldurulmuş olan dünyayı adaletle dolduracaktır. 4
* Bana göre aklımdan geçen ileri gelen tasavvuf ehlinin yaptığı gibi şer'i davalarda ve dini meselelerde Mehdi en ihtiyatlı olanı uygular. Fakat en doğru olan ise Mehdi, şüphesiz müçtehittir. Çünkü Mehdi Cenab-ı Hakk'ın kelamının hala okuyucuların kalplerinde hadis ve eserlerin hadis alimlerinin satırlarında görüldüğü vakitte gelir. 5
* İmam Hafız b. El-Eskaf indinde beğenilen ve Hz. Cabir (RA)a isnad olunan rivayete göre;
Resullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kim Deccali yalanlarsa kafir olur. Yine kim Mehdi'yi yalanlarsa kafir olur."
Görmez misin ki! Şeriat sahibinin bizzat kendisi, onu haber vermiş ve rivayetlerde sabit olduğu gibi müjdelemiştir. 6
* Bu hadisi Ruyani, Huzeyfe'den rivayet etmiştir;
"Mehdi, benim çocuklarımdan birisidir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir.'' 7

* Hz. Huzeyfe (RA) ın Resullah (SAV) den rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte;
Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Ey Huzeyfe! Dünya hayatı sona ersede geriye sadece bir gün kalmış olsa bile, benim Ehl-i Beytimden bir adam, hakimiyetini kuruncuya kadar Allah (c.c.) o günü muhakkak uzatır. Onun vasıtası ile kahramanlıklar cereyan eder ve İslamiyet açığa çıkar. Allah (c.c.) vadinden dönmez ve O hesabı çabuk görendir" -Bu Hadis-i Şerifi Ebu Nuaym El-Isfahani tahric etmiştir- 8
* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın Hz.Galiye'den rivayetine göre, Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:
"O (Mehdi) benim neslimden bir kişidir. Benim vahiy üzere savaştığım gibi o da benim sünnetim üzere savaşacaktır." 9
* Ahmed ve İbn Mace Hz. Ali efendimizden rivayet etmiştir;
"Mehdi, ehl-i beyttendir. Allah (c.c.) onu bir gecede ıslah eder.''
...Bir gecede Mehdi'nin ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakkın kendisine kutup mertebesinin verilmesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hz. Peygamber'e verilen bu lütuf Mehdi'ye de verilmiştir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 52. ayette Peygamberimize şöyle demiştir: "Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu (kitabı) kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin.'' Mehdi, dini meselelerde zamanındaki müçtehitlerin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir. 10
* Kays b. Cabir'den, o da babasından, o da dedesinden rivayet ettiğine göre;
Resullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Benden sonra halifeler (devri) olacaktır. Halifelerden sonra Emirler olacak, Emirlerden sonra zalim hükümdarlar olacaktır. Sonra benim Ehl-i Beyt'imden Mehdi çıkacaktır. O, daha önce zulümle doldurulan dünyayı adaletle dolduracaktır." -Ebu Nuaym'Fevayid'in de, Tabarani de "Mucem"in de tahric etmişlerdir.- 11

* Ebu Hureyre (RA) dan rivayete göre;
Resullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Ehli Beytimden bir adam (dünyaya) sahip oluncaya kadar kıyamet kopmaz. O, İstanbul'u ve Cebel'i fethedecektir" 12
* Ebu İshak'tan rivayete göre;
Hz. Ali (RA) oğlu Hz. Hasan (RA) a baktı ve şöyle dedi: "Bu benim oğlum, seyyiddir. Nitekim Resullah (SAV) onu böyle isimlendirmiştir. Allah (c.c.) onun sulbunden bir adam çıkaracaktır. O sizin peygamberinizin ismi ile isimlendirilecektir. O'na (Hz. Peygamber) yaratılış bakımından benzemez, fakat huy itibariyle benzer. O dünyayı adaletle dolduracaktır" -Ebu Davud "Sünen"inde, Ebu İsa Tirmizi "Cami"sinde, Ebu Abdurrahman "Sünen"inde tahric etmişlerdir.- 13
* Hz. Huzeyfe (RA)dan rivayete göre;
Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Zalim kralların elinden vah bu millete! Onlara itaat gösterenleri, kendilerine boyun eğdikleri halde nasıl da öldürüyorlar!
Mü'min ise, Allah (c.c.)'tan korkan, fakat dili ile onlara zahiren hizmet eden ve kalbi ile de onlardan kaçıp uzaklaşan kimsedir. Allah (c.c.), İslamı yeniden aziz kılmayı dilediği zaman, her inatçı zalimi mahveder. O, bozgunluğa uğradıktan sonra ümmeti düzeltmeğe ve dilediğini yapmağa gücü yetendir.
Ey Huzeyfe! Dünya hayatı sona erse de geriye sadece bir gün kalmış olsa bile, benim Ehl-i Beyt'imden bir adam, hakimiyetini kuruncaya kadar Allah (c.c.) o günü muhakkak uzatır.
Onun vasıtasıyla kahramanlıklar meydana gelir ve İslamiyet açığa çıkar. Allah (c.c.) va'dinden dönmez ve o, hesabı çabuk görendir." -Ebu Nuaym El-İsfahani tahric etmiştir.- 14
1- Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, Yazar: Mer'iy b. Yusuf b. Ebibekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi

2- En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib

3- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"

4- Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, Yazar: Mer'iy b. Yusuf b. Ebibekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi

5- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"

6- Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, Yazar: Mer'iy b. Yusuf b. Ebibekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi,

7- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"

8- Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, Yazar: Mer'iy b. Yusuf b. Ebibekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi,

9- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't Temam ve'l kamal",

10- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi",

11- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

12- A.g.e.

13- A.g.e

14- A.g.e

 

MURATS44

Özel Üye
Konum
MALATYA
Mehdi'nin ismi ve sıfatları hakkında

MEHDİ'NİN İSMİ VE SIFATLARI HAKKINDA* Taberani, el- Evsad kitabında Ömer bin Ali yoluyla Ali bin Ebi Talib'ten rivayet ettiği bir hadiste Ali Efendimiz Peygamberimiz'e şöyle demiştir;
"Ey Allah (c.c.)'ın Resulu! Mehdi bizden mi yoksa başkalarından mı?''
Peygamberimiz de "Nasıl ki Yüce Mevla bizimle zaferler ihsan etti, bizimle şirkten insanları kurtardı ve yine fitnelik ve Allah'a şirk koşma gibi kötülüklerden sonra onların kalplerini bizimle yumuşattı, birbirlerini sevdirdiyse Mehdi ile de dünya hayatını sona erdirecektir.'' 15
* Ebu Naim, Ebu İmame'den rivayet etmiştir;
Peygamberimiz; "Sizinle Rumlar arasında dört barış vardır. 4.sü Herak halkından birisi tarafından yapılacak ve 7 yıl devam edecek." dedi.
Sahabeden birisi "Ya Resulullah! O gün insanların önderi kim?" diye sordu.
Peygamberimiz "Benim neslimden olan 40 yaşındaki Mehdi'dir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. Sağ yanağında siyah bir nişan vardır. Üzerinde pamuklu iki giysi bulunur. Sanki o , hazineleri çıkartan, şirk şehirlerini fetheden Ben-i İsrail'den birisidir. 16
* Naim bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir;
"Mehdi, Mekke'de Peygamberimizin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Yatsı namazını kılınca yüksek sesle şu çağrıyı yapar.
"Ey insanlar, size Cenab-ı Allah (c.c.)'ı hatırlatırım, sizin yeriniz Rabbinizin yanıdır. Yüce Mevla peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi ve size O'na karşı hiçbirşeyi şirk koşmamayı emretti. Allah (c.c.) ve Resulune itaat etmenizi emretti. Kur'an yaşadığı sürece yaşamınızı, Kur'an yok olduğu zaman da yok olmanızı emretti. Doğru yolu bulmada yardımcı olmanızı, takvada ise bütünleşmenizi emretti. Çünkü dünyanın sonu yaklaşmıştır. 17
* Ebu'l-Ferec'in, Abdullah b. Abbas'dan rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Dört (kişi) dünyaya sahip olmuştur. İkisi mümindir. İkisi kafirdir. Mümin olanlar, Zü'l-karneyn ve Süleyman Aleyhisselamdır. Kafir olanlar ise, Nemrud ve Buhtu'n-Nasır'dır. Beşinci olarak ona sahip olacak kişi, benim Ehl-i Beytimdendir." 18
* Hafız Ebu Nuaym'ın, Hz. Huzeyfe'dena rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Mehdi, benim evladımdan bir adamdır. Parlak yıldız gibidir. Rengi, Arap renginde ve cismi İsrail gibidir. Daha önce zulüm ile doldurulan dünyayı, adaletle dolduracaktır. Onun hilafeti zamanında gökyüzü halkı ondan razı olacaktır. Havada uçacaktır. (Dünyada) yirmi sene kalacaktır." 19
* Naim bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir;
...Geceleri ibadetle meşgul olacak gündüzleri gizli olacak. Cenab-ı Hak Mehdi'ye Hicaz diyarının fethini bahşedecek. Haşimoğullarından hapiste olanlar dışarı çıkacak, siyah bayraklar Küfe'de çekilecek, ve bunlar Mehdi'ye biat etmeleri için gönderilecek.
Uzak yerlerdeki askerleri Mehdi'ye biat edecek. Zulümü ve zalimleri imha edecek ülkeler düzelecek, Cenab-ı Hak kendisine İstanbul'u fethettirecektir." 20
* Ebu Nuaym'ın "Sıfatu'l-Mehdi" de Hz. Huzeyfe'den rivayet ettiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Mehdi benim çocuklarımdandır. Onun yüzü, parlak yıldız gibidir." 21
* Ebu Cafer Muhammed b. Ali'den rivayete göre;
Hz. Ali (RA), Mehdi'nin sıfatları ile ilgili olarak yine şöyle demiştir:
"O genç bir adamdır. Orta boyludur. Güzel yüzlüdür. Saçları, omuzlarının üzerine doğru sarkar. Yüzünün nurları ona azamet verir. Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır." 22
* Hz. Ali (RA) dan nakledilen başka bir rivayete göre, yine şöyle demiştir:
"Mehdi, gür sakallı, ön dişleri parlak, yüzü benli, açık alınlıdır. Yan tarafında Hz. Peygamber (SAV)''in peygamberlik mührü gibi bir alamet vardır."
Yine başka rivayetlere göre şöyle denilmiştir:
"Mehdi, ince kaşlı ve parlak gözlüdür. Hicaz tarafından gelecek ve Dımışk mescidine kadar düzeni sağlayacaktır." -Ebu Nuaym tahric etmiştir- 23
* Hz. Hüseyin (RA) soruldu:
"İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?" Şöyle cevap verdi:
"Gönül rahatlığı ve vekar sahibi oluşu ile, helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır. Ayrıca, insanlar ona muhtaç olurlar. O, ise insanlara ihtiyacını bildirmez." 24
* Ve yine Ka'b'ın riveyetine göre Katade şöyle demiştir;
"Mehdi insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları ve ona biat edenler Küfe, Yemen ve Şam diyarının ileri gelenleridir. Onu sunan Cebrail, sevkeden Mikail'dir.
Bütün kainat nezdinde sevilmektedir. Cenab-ı Allah (c.c.) Mehdi ile kör fitneyi ve yer altı tuzaklarını söndürecektir. Hatta kadın beraberinde erkek olmadığı halde hacca gidecek Allah (c.c.)'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Cenab-ı Allah (c.c.) yeryüzüne bitkilerini, gökyüzüne de bereketini verecek. 25
* Hz. Tavus (RA) dan rivayete göre;
Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Çalışanlar üzerine disiplinli olması, malı cömertçe vermesi ve yoksullara karşı çok merhametli olması, Mehdi'nin alametlerindendir." -Ebu Nuaym tahric etmiştir.- 26
* Peygamberimizin şu hadisi yine bu konuyla ilgilidir;
"Mehdi, alını açık, burnu kırmızıdır. Yeryüzü daha önce zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi mehdi tarafından adalet ve doğrulukla doldurulacaktır. 7 yıl hükümdarlık yapacaktır."
Bu hadisi Ebu Davud Sünen'inde, Hakim de Müstedrek kitabında rivayet etmiştir. Peygamberimizin "Mehdi bendendir." sözü Mehdi'nin Peygamberimizin zürriyetinden olduğunun bir kanıtıdır.
Yine Peygamberimiz "Sünnetimden uzaklaşan benden değildir." buyurmuştur.
Alnı açık sözü, alnı geniş anlamındadır, şeklinin ve gidişatının güzel olduğunu ve yakınlarıyla geçimli olduğunu gösterir. Burnu kırmızı sözü ise burun ucunun güzelliğinin, cesaret ve cömertliğinin işaretidir.
Ayrıca mahiyetinde bulunan kimselerin (halkının) mal varlığına iltifat etmediğinin, kendisinin bilinmesinin, makamında taklide rıza göstermediğinin işaretidir. Gerek ehl-i sünnet ve cemaat gerekse bidat ehlinden bütün grupların uzak tutulması bilinmektedir. 27
* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad, Abdullah b. Mes'ud'dan şöyle rivayet etmiştir:
"...Allah (c.c.) Onun muhabbetini insanların kalplerine yerleştirecektir. Böylece onlar, gündüzleri arslan kesilen ve geceleri de ibadetle geçiren bir toplum olacaklar." 28
* Ebu Amr Osman b. Said El-Makarri 'sünen'inde İstanbul'un fethi ile ilgili olarak Kabu'l Ahbar'dan rivayetine göre:
Müslümanlar Mehdi'nin çevresinde toplanacaklar. Sabah namazı vakti, abdest alması için ona su getirecekler... Sonra Mehdi, sancağını alıp suya daldıracak ve askerlerine şöyle seslenecektir: "Ey insanlar! (Buradan) geçiniz. Çünkü, Allah (c.c.) İsrailoğulları için denizi ikiye ayırdığı gibi sizin için de denizi yarmıştır." 29
* Resulullah (SAV) Efendimiz'in;
..."7 yıl hükümdarlık yapacak" sözü ise İsa (a.s.) inmeden öncedir. Çünkü indikten sonra, Mehdi ister hayatta olsun ister ölmüş olsun, hükümdarlık İsa (a.s.) 'ya geçer.
Hiç şüphesiz Hz. İsa (a.s.) indikten sonra risalet elbisesini feshetse de nübüvvet elbisesini feshetmeyecek. Onun tebliğ işaretleri ve makamının sancakları Mekke ve Medine harem-i şeriflerinde yükselecek daha sonra Peygamberimizin 'yolculuk ancak, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'ya yapılır" hadis-i şerifi mucibince Kudüs'e gidecek...
...Özet olarak; Mehdi, ona tabi olanlar ve arkadaşları rahat olarak Kudüs'te olacaklar ve o sırada sapık insanlardan oluşan büyük bir kalabalıkla birlikte bir gözü kör deccal ortaya çıkar. Mehdi'yi yerinde kuşatır. Yaşadığı zamanda namı yükseldikten sonra Hz.İsa (a.s)'nın Şam camisi (Emevi camisi) nin doğu minaresine inişi ona sıkıntı verir. Hz.İsa (a.s.) müslümanlara yardım için Kudüs'e gider.
Mel'un deccal, Hz. İsa (a.s.)' yı görür ve tuzun suda eridiği gibi eriyecek duruma gelir. Sonra İslamiyet'e girmeyen ve kurtuluşa ulaşanlardan olmayanları öldürür, cizyeyi kaldırır.
Hz. Peygamber'in haber verdiği gibi hiç kimseden cizye kabul etmez. Bu durum, bu milletten Peygamberlerin sonuncusu tarafından kaldırılmamıştır. Çünkü Hz.İsa (a.s.)'nın dini öbür peygamberlerin dinleri gibi tam kökünden nehyedilmiştir. Dolayısıyla Peygamberimiz "Musa peygamber sağ olsaydı, tıpkı Hz.İsa peygamberin sonunda tabi olduğu gibi, bana tabi olurdu. 30
* Ebu Ca'fer Muhammed b. Ali diyor ki:
"Bizim Ehl-i Beytimizden Mehdi ortaya çıktığı zaman, malları eşit olarak paylaştırır. Halka adaletli davranır. Kim ona itaat ederse, Allah (c.c.)'a itaat etmiş olur. O, Mehdi diye isimlendirilmiştir. Çünkü O, gizli (bilinmeyen) bir işe rehberlik edecektir." 31
* İmam Ebu Amr Ed-Dari şöyle demiştir:
"Ona Mehdi denilmiştir. Çünkü O Şam dağlarından bir dağa rehberlik edecek ve oradan, Tevrat nüshalarını çıkaracaktır. Onu, bütün yahudilere delil gösterecek ve onlardan büyük bir toplum, Mehdi vasıtası ile müslüman olacaktır. En doğrusunu Allah (c.c.) bilir." 32
* Hafız Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad "Fiten" kitabında, Cafer b. Yesar Es-sami'den şöyle rivayet etmiştir:
"Mehdi zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta (zalim) bir insanın azı dişinde olan (haksız bir lokmayı) bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir." 33
* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın, Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali El-Bakır'dan rivayetine göre, Hz. Ali'ye Mehdi'nin vasıflarından soruldu, o da şu cevabı verdi:
"O (Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençdir. Saçları, omuzlarının üzerine sarkar. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir." 34
* Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"O (Mehdi) benim neslimden bir adamdır. Yüzü, sanki ışıldayan bir yıldız gibi parlaktır. Sağ yanağında siyah bir ben vardır. Kırk yaşlarındadır...
...Onun ortaya çıkışına, gök halkı, yer halkı, kuşlar, vahşi hayvanlar ve balıklar sevinecekler. Onun zamanında bütün sular tatlılaşacak, nehirler uzayacak, yeryüzü bitkilerini artıracak ve (içideki) hazinelerini dışa çıkaracaktır." 35
* Deylemi'nin, 'Firdevs' kitabında Abdullah b. Abbas'dan rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Mehdi, cennet halkının yakışıklı gencidir." 36
* Hafız Ebu Nuaym El-Asbahani'nin, Mehdi'nin sıfatları hakkında Ali b. Ali El-Hilali'nin babasından naklettiğine göre:
Resulullah şöyle buyurmuştur: "...Beni hak ile gönderene yemin olsun ki, dünyanın karma karışık olduğu bir zamanda bu ümmetin Mehdi'si de bu ikisinin (Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in) soyundan gelecektir.
O zamanda fitneler açığa çıkacak, yollar kesilecek, insanların bazıları bazılarının üzerine baskılar yapacak, büyükler küçüklere acımayacak, küçükler de büyüklere karşı saygı göstermeyecekler. İşte böyle bir zamanda Allah (c.c.) bu ikisinin neslinden olan (Mehdi'yi) gönderecek.
O (Mehdi) sapıklığın kalelerini fethedecek. Benim şimdi ikame ettiğim gibi o da ahir zamanda dini ikame edip şeriatı, yeryüzüne hakim kılacaktır. Daha önce zulüm ile doldurulmuş dünyayı adaletle dolduracaktır..." 37
*Ebu Bekir El-Askar'ın Hz. Ali'den rivayetine göre;
Mehdi, bütün beldelerde insanlar arasında adaletle hükmetmek üzere gönderilmiştir. Onun zamanında kurt ile kuzu aynı yerde otlayacaklar. Çocuklar yılanlarla ve akreplerle oynayacaklar fakat onlar kimseye bir zarar vermeyecekler. Şer gidecek, Hayır ise kalacaktır. İnsan, bir ölçek tohum ekecek ve yerden yediyüz katı mahsul alacaktır...
Yine O'nun zamanın da faiz, zina ve şarap içilmesi yasaklanıp yok edilecektir. İnsanlar dine ve ibadete yönelecekler, cemaatle namaza önem verilecek. Ağaçlar meyve yüklü olacak. Bereketler artacak. Kötülükler yok edilecek ve hayırlar kalacaktır. Dünya da Ehl-i Beyt'e buğzeden hiçbir kimse kalmayacaktır. 38
* Hafız Ebu Bekir El-Beyhaki'nin, Ebu Said El-Hudri'den rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Mehdi, hüküm ve adalet sahibi bir kişi olarak çıkacaktır. Haç'ı kıracaktır (haça tapınmayı kaldıracak). Domuzu öldürecektir (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek). Gök ehli içinde mal ile dolaşacak fakat o malı kabul edecek bir kimseyi bulamayacak." 39
* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad 'El-Fiten' kitabında Hz. Tavus'dan şöyle rivayet etmiştir:
"Mehdi'nin alameti, işçiler üzerine sert olması, mal hususunda cömert olması, zavallılara karşı da çok merhametli olmasıdır." 40

15- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi",

16- A.g.e.

17- A.g.e

18- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal",

19- A.g.e.

20- A.g.e.

21- A.g.e.

22- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

23- A.g.e.

24- A.g.e.

25- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"

26- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

27- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"

28- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal",

29- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal",

30- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"

31- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

32- A.g.e.

33- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal",

34- A.g.e.

35- A.g.e.

36- A.g.e.

37- A.g.e.

38- A.g.e.

39- A.g.e.

40- A.g.e.


 

MURATS44

Özel Üye
Konum
MALATYA
Mehdi’nin zuhurunun alametleri hakkındadır

MEHDİ’NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ HAKKINDADIR

* Hz. Cabir (RA) dan, O da Muhammed b. Ali (RA) şöyle rivayet etmiştir:
"Bizim Mehdimiz için iki önemli alamet vardır ki, bunlar Cenab-ı Hakk'ın gökleri ve yeri yarattığı zamandan beri Ramazan'da hiç vaki olmamıştır. Bunlardan biri, Ramazan ayının ilk gecesinde ay tutulmasıdır. Diğeri de, Ramazan ayının ortasında meydana gelecek olan güneş tutulmasıdır." -Darekutni "Sünen" inde tahric etmiştir.- 41
* Kesai, Ka'b-ul Ahbar'dan şöyle rivayet etmiştir:
"Ay üç gece üst üste tutulacak, sonra Mehdi zuhur edecektir."
Yine Ka'bul Ahbar'dan şöyle rivayet olunmuştur:

"Doğuda bir yıldız doğacakır. Ayın, etrafı aydınlattğı gibi O da aydınlatacaktır." 42
* Ebu Ca'fer (RA) den şöyle rivayet olunmuştur:
"Siz zulum görünceye kadar (Mehdi) zuhur etmez." 43
* Deyleminin merfü olarak rivayetine göre;
Ramazan ayında iki defa gök gürültüsü gibi şiddetli kükreme olacaktır ki, uyuyanı uyandıracak ve uyanık olanı korkutacaktır... 44
* Şehr b. Huşeb (RA) dan rivayete göre, şöyle anlatmıştır:
"Deniliyordu ki; Ramazan ayında çok şiddetli bir ses, şevval ayında bir fısıltı, Zilkade ayında kabilelerin ayrılması, Zilhicce ayında kan dökülmesi, Muharrem ayında hacıların yağma edilmesi olayları meydana gelecektir."
Kendisine: "(Ramazanda ki ) o ses nedir?" diye soruldu.
O da şu cevabı verdi: "O, gökten gelen bir gürültüdür. Uyuyanı uyandırır, uyanık olanı korkutur, genç kızı süslerinden ayırır. Bütün uyuyanların bile hepsi o şiddetli sesi duyarlar. En uzak yerlerden gelen kimse dahi, onu duymuş olur." -İmam Ebu'l Hüseyin Ahmed b. Ca'fer b. El-Münadi "Melahim" kitabında tahric etmiştir.- 45
* Halid b. Ma'dan diyor ki:
"Şam diyarının merkezinde Haresta diye isimlendirilen köy helak edilinciye kadar Mehdi zuhur etmez" 46
* Nuaym b. El- As şöyle demiştir:
"Beyda denilen yerde bir ordunun helak edilmesi olayı meydana geldiği zaman işte o, Mehdi'nin zuhurunun alametidir." 47
* Abdullah b. Safvan (RA)'ın, Hz. Hafsa (RA) dan naklettiğine göre;
Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Şüphesiz ki, bir ordu bu evi (Kabeyi) hedef tayin edecek ve (yıkmak için ) ona doğru harekete geçecektir. Nihayet onlar, Beyda denilen yerde bulundukları sırada ordunun orta kısmında olan askerler helak edileceklerdir. Onların önde olanları, arkada olanlara seslenecektir. Sonra onların hepsi helak edilecektir. Onların durumunu haber veren şaşkından başka geride hiç kimse kalmayacaktır." -Müslim tahric etmiştir- 48
* Hüseyin b. Ali (RA) dan şöyle rivayet olunmuştur:
"Gökyüzünde doğu cihetinden, geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o an, Mehdi'nin geliş vaktidir." 49
* Muhammed b. Ali (RA)dan şöyle rivayet olunmuştur:
"Doğu tarafından üç gün yahut yedi gün bir ateş gördüğünüz vakit Allah(c.c.)'ın dilemesi ile Hz. Muhammed (SAV)'nin kurtarıcı soyunun (Mehdi'nin) kıymetini biliniz." 50
* Abdullah b. Ömer (RA) dan rivayete göre,
Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Benim neslimden Mehdi zuhur edinceye kadar kıyamet kopmaz. 60 yalancı (peygamber) ortaya çıkıncaya kadarda mehdi zuhur etmez. O yalancıların her biri: Ben peygamberim! der." 51
* Ebu Ca'fer Muhammed b. Ali (RA) dan şöyle rivayet olunmuştur:
"İnsanlar, şiddetli bir korku üzerinde olmadıkça, Mehdi zuhur etmez. Ondan önce zelzeleler, fitneler, insanların başına gelen belalar ve taun hastalığı zuhur edecektir.
Yine araplar arasında keskin kılıç ve insanlar arasında şiddetli ihtilaflar olacaktır. Dinleri hakkında dağınıklık ve hallerinde bir değişiklik meydana gelecektir. Nihayet gördükleri şeylerin azametinden, insanların köpeğinden ve bazılarının, bazılarını yemelerinden dolayı sabah akşam ölümü temenni edeceklerdir.
İşte o vakit (Mehdi) zuhur edecektir. Ona yetişene ve onun yardımcılarından olanlara müjdeler olsun. Ona muhalefet edenlere ve emrine karşı gelenlere yazıklar olsun." 52
* Hafız Ebu Bekir Ahmed b. El-Hüseyin El-Beyhaki'nin Abdullah b. Abbas'dan rivayetine göre,
Resulullah şöyle buyurmuştur: "Güneş ile beraber bir alamet doğuncaya kadar Mehdi zuhur etmez." 53
* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın Ebu Hureyre'den rivayetine göre, Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Dördüncü fitne, onsekiz yıl devam edecektir. Sonra olanlar olacak ve Fırat Nehri altından bir dağı açığa çıkaracaktır. Bütün milletler oraya üşüşecekler. Onun üzerinde savaşıp birbirlerini öldürecekler. Hatta her dokuz kişiden yedisi öldürülecek." 54
* Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Ey Huzeyfe! O günde onlar Ridde (dinden çıkmak) üzere olacaklardır. Şarabın helal olduğunu zannedecekler ve namaz da kılmayacaklardır." 55
* Hafız Ebu Abdullah El-Hakim'in, "El-Müstedrek" adlı eserinde Ebu Hureyre'den rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Ramazan ayında şiddetli bir gök gürültüsü olacaktır. Uyuyanlar, bu gürültüden uyanacaklar ve uyanık olanlar korkacaklardır.
Sonra Şevval ayında çeteler ortaya çıkacaktır.
Sonra Zilhicce ayında şiddetli bir savaş olacak.
Sonra Muharrem ayında haramlar çiğnenecek ve Allah (c.c.)'ın yasak ettiği şeyler yapılacak.
Sonra sefer ayında ölümler olacak.
Sonra Rebiu'l-Evvel ayında kabileler birbirlerine düşecekler.
Sonra Cemaziyu'l -Evvel ve Cemaziyu'l- Ahir ayları Receb ayı arasında çok tuhaf olaylar meydana gelecektir." 56
* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın Abdullah b. Mes'ud'dan rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Ramazan ayının ortası Cuma gecesi olduğu vakit, gökyüzünde şiddetli bir ses olacaktır. O ses, uyuyanı uyundıracak, oturanı kaldıracak. Cemmatin yanından ayrılmağa mani ve engeller çıkaracaktır. Böyle bir gece, depremlerin çok olduğu bir senenin gecelerinden olacaktır..." 57
* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad, Ka'bul-Ahbar'dan şöyle rivayet etmiştir:
"Mehdi'nin zuhurundan önce, doğudan ışık saçan bir kuyruklu yıldız çıkacaktır." 58

41- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

42- A.g.e.

43- A.g.e.

44- A.g.e.

45- A.g.e.

46- A.g.e.

47- A.g.e.

48- A.g.e.

49- A.g.e.

50- A.g.e.

51- A.g.e.

52- A.g.e.

53- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"

54- A.g.e.

55- A.g.e.

56- A.g.e.

57- A.g.e.

58- A.g.e.

 

MURATS44

Özel Üye
Konum
MALATYA
Halifelik hususunda kendisine biat olunacağı, biatın nerede olacağı ve mehdi'nin zuhu

HALİFELİK HUSUSUNDA KENDİSİNE BİAT OLUNACAĞI, BİATIN NEREDE OLACAĞI VE MEHDİ'NİN ZUHUR EDECEĞİ HAKKINDADIR

* İbn-i Sirin'in Hz.Ali (RA) dan rivayetine göre;
Mehdi'nin bayrağı üzerinde "Biat Allah (c.c.) adır" yazılıdır. 59
* Hz. Katade (RA)dan rivayete göre;
Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Mehdi, Medine'den çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar ve o, istemediği halde Rükn ile Makam arasında ona biat edecekler." 60
* Hz. Huzeyfe (RA) dan Merfu olarak yapılan rivayete göre;
İnsanlar Rükn'ün yanında Mehdi'ye biat edecekler. Allah (c.c.), onun eliyle dini güçlendirecek, ona fetihler ihsan edecek ve yeryüzünde La ilahe illallah (c.c.) demeyen kimse kalmayacaktır. 61
* Ebu Nuaym'ın, Ebu Ca'ferden rivayetine göre;
Mehdi Mekke'de yatsı vakti zuhur edecektir. Belirleyici alamet olarak onun yanında Resulullah (SAV) ın bayrağı, gömleği ve kılıcı olacaktır. Yatsı namazını kılınca, yüksek sesle insanlara hitap edecek ve şöyle diyecektir:
"Ey insanlar! Allah (c.c.)ı size hatırlatırım. Sizin makamınız, Rabbimizin önündedir. O, haccı tamam eyledi. Peygamberler gönderdi. Kitaplar indirdi. Kendisine karşı hiçbir şeyi ortak koşmamanızı emretti. Ona ve Resulüne karşı itaati devam ettirmenizi, Kur'an'nın hayat verdiği şeyi sevmenizi ve yine Kur'an'ın öldürdüğü şeyi öldürmenizi, Mehdi'ye yardımcı olmanızı ve takva üzere bulunmanızı sizden istedi. Şüphe yokki, dünya (kıyamete) yaklaşmıştır. Ben sizi Allah (c.c.)a, Onun Resulüne ve Onun kitabı ile amel etmeye, batılı öldürmeye ve sünneti ihya etmeye (yaşatmağa) çağırıyorum."
Bu davet üzerine, Bedir Ashabı kadar olan üçyüzonüç kişi, daha önce ittifak etmeden hemen o anda tesadüfen ortaya çıkacaklar ve onlar, gece ibadet ile meşgul olup gündüz arslan kesilecekler. Allah (c.c.) ona (Mehdi'ye) Hicazın fethini nasip edecektir. Sonra, çoğalan ordusunu dünyanın her tarafına gönderecektir. Bir müddet dünyada kalıp zulmü ve zalimleri yok edecektir. Ülkeler onu karşılayacak ve Allah (c.c.) onun eliyle İstanbul'un fethini müyes ser kılacaktır. 62
* Hz. Ali (RA) dan rivayete göre;
Onlar Mehdi'ye biat etmek üzere geldikleri vakit Mehdi, onlara şöyle diyecek: "Siz, kendiniz için lazım olan otuz haslet üzere bana biat ederseniz, ben de size karşı davranışlarımda katı olmam. Benim de size karşı yapmam gereken sekiz önemli husus vardır."
Bunun üzerine onlar da şöyle diyecekler: "Biz onları yerine getirdik. Sen bize neyi hatırlatıyorsun ey Resulullah (SAV)in torunu!" Sonra Mehdi ile beraber Safa tepesine çıkacaklar ve Mehdi onlara şöyle hitap edecek.
Siz (cihaddan) kaçmamanız, israf etmemeniz. Zina etmemeniz, ihramlı iken canlı öldürmemeniz. Fuhuş yapmamanız ve bunların hiçbirine yaklaşmamanız halinde ben hep sizinle beraber olurum. Her şeyin hakkını verin.
Altın, gümüş, buğday ve arpa stoklamayın (biriktirmeyin). Yetim malı yemeyin. Bildiğiniz şeyin dışında yalan yere şahidlik yapmayın. Mescidleri harab etmeyin. Hiçbir müslümana dalkavukluk yapmayın, kimseyi de kötülemeyin. Sarhoşluk veren her türlü yasak şeyleri (içkileri) içmeyin. Altını, ipeği ve ipek kumaşı birbirlerine karıştırmayın. Cihaddan kaçmayı arzu etmeyin.
Haksız yere kan akıtmayın. Hiçbir kafire ve hiçbir münafığa özenmeyin. Giysilerden sert ve kaba olanı tercih edin. Cihadın hakkını vererek savaşın. Küfür etmeyin, çünkü siz pisliği sevmezsiniz, iyiliği emreder ve kötülükten de alıkoyarsınız.
İşte siz bunları yaptığınız takdirde ben de muhafızlar edinmem.
Sizin giydiğiniz gibi giyerim. Sizin hayvana bindiğiniz gibi binerim. Az bir şeye kanaat ederim. Daha önce zulüm ile doldurulmuş olan dünyayı adaletle doldururum. İbadetin hakkını vererek Allah (c.c.)a layık olduğu şekilde kulluk ederim. Ben size karşı ahdime sadık kalırım, siz de bana karşı ahdinize sadık kalırsınız."
Bunun üzerine derler ki: "Biz senden razı olduk ve bütün bu hususlarda biat ederek sana tabi olduk."
Bundan sonra Mehdi, onların herbiri ile ayrı ayrı musafaha edecektir. Allah (c.c.) ona, Horasan'ın fethini müyesser kılacaktır. Yemen halkı da ona biat edecektir. Hemedan, onun vezirleri için, Havlan ve Himyer, onun yardımcıları için, Mısır'da, onun komutanları için karargah olacaktır. Allah (c.c.) temim kabilesi ile onların sayılarını çoğaltacaktır. Kays kabilesi ile de onların gücünü artıracaktır. Bayrakları Mehdi'nin önünde olduğu halde yürüyüşe geçecektir. Ordunun baş tarafında Ukayl adında bir komutan ve arka tarafında da Haris adında bir komutan bulunacaktır. 63
* Ebu Davud Salih Bin Ebi Meryem bin el-Halil'in hadisini bir arkadaşından o da Ümmü Seleme'den rivayet etmiştir ki Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır;
"Halife öldüğü zaman ihtilaf çıkacak, Medine halkından birisi kaçarak Mekke'ye gidecek, Mekke halkında bazı kimseler onun yanına giderek o istemediği halde onu çıkaracaklar, Rükn ile makam arasında kendisine biat edecekler, yanına Şam'dan bir heyet gelecek, Mekke ile Medine arasında çölde onlarla buluşacak.
İnsanlar bu durumu görünce Şam'ın ileri gelenleri ve Irak halkını temsilcileri gelecek ve o kimseye biat edecek sonra dayıları Kelb kabilesinden olan birisi gelecek ve onlara asker gönderecek ve onlara galip gelecek umutsuzluk ise beni Kelb kabilesinin ganimetine hazır olmayanlar içindir. Malı bölecek ve insanlara peygamberlerinin sünnetiyle davranacak İslam'ı aradaki komşu diyarlara bildirecek 7 yıl kalacak sonra vefat edecek ve Müslümanlar namazını kılacaklar." 64
* Ebu Said El-Hudri (RA) dan rivayete göre;
Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Ahir zamanda ümmetime, kendi sultanları tarafından öyle şiddetli bir bela inecektir ki, ondan daha şiddetli bir bela duyulmamıştır." 65
* Ebu Amr Ed-Dari 'Sünen'inde Muhammed b. El-Hanefiyye'den rivayet etmiştir:
"Horasan'dan bayrak (sahipleri) çıkacaktır. Sonra beyaz elbiseli başka bir gurup çıkacaktır. Onların başında, Temim kabilesinden bir adam olacak ve o, yetmiş iki aylık saltanatını Mehdi'ye devredecektir." 66
* Alimlerin anlattıklarına göre;
Mehdi, ortaya çıkışının evvelinde genç bir kimse iken Medine'de çıkan fitne sebebiyle öldürülmekten korkup gizlice Mekke'ye gidecektir. Oradan Taif'e gidecek fakat tekrar Mekke'ye dönecektir. Birtakım insanlar onu, tavaf yapılan yerde görecekler, onun, beklenen Mehdi olduğunu bazı alametlerinden anlayacaklar ve kendisine biat için ısrar edecekler.
Sonunda biatları kabul eden Mehdi mü'minlerle beraber Medine'ye doğru yönelecek. O sırada Mekke üzerine yürümekte olan Süfyani'nin ordusunu Allah (c.c.) Beyda denilen yerde helak edecektir. Sonra, Allah (c.c.) onu, şiddetli bir darlık ve sıkıntıdan sonra ganimetlere ve zenginliklere mirascı kılacaktır. Mehdi, bundan sonra mü'minlerle beraber batıya doğru yürüyecek. Nihayet İstanbul'a ulaşacaklar ve Allah (c.c.) fethi müyesser kılacaktır. Sonra, aranan hazinelerini ortaya çıkaracaktır.
Sonra Deccal ile ve Rumlarla savaşacaktır. Sonra Hz. İsa Aleyhisselam, dünyaya nuzül edince, onunla buluşacaktır. Mehdi, hiçbir müctehidin ictihadını taklit etmeyecektir. Çünkü kendisi de müctehid bir imamdır. Onun zamanında yeryüzünde emniyet ve bereket olacaktır. 67
* Hafız Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad 'El-Fiten' adlı kitabında Süleyman b. İsa'dan şöyle rivayet etmiştir:
"Tabutu sekine" denilen kutsal sandık, Mehdi'nin eliyle Taberi'ye gölünden çıkarılacak ve Beyt-i Makdis'in kapısı üzerine konulacaktır. Yahudiler bunu görünce, çok az müstesna olmak üzere müslüman olacaklar." 68
* Ebu Amr El-Makarri'nin 'sünen'inde Hz. Huzeyfe b. El-Yeman'dan rivayetine göre, Resulullah Roma'nın fethedilmesi ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:
"...Sonra dört tekbir getirecekler ve duvarları yıkacaktır. Nüfusun çokluğundan dolayı orası Rumiye diye isimlendirilmiştir. Orada altıyüzkişi öldürülecek. Beyt-i Makdis'in örtüsü oradan çıkarılacaktır. 'Tabut' denilen kutlu sandık da oradan çıkacaktır. O sandığın içinde sekinet, İsrailoğullarının sofrası, Tevrat levhaları, Hz. Musa'nın asası, Hz. Süleyman'ın minberi bulunacaktır..." 69
* Hafız Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın 'Fiten' kitabında Ebu Kayl'dan rivayetine göre, Resulullah Rumiye (Roma)'nin fethi esnasında doğu kapısından girilmesini tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur:
"(Doğu kapısından) yedi adet kaplama sayınız. Sonuna sekizinci kaplamayı sökünüz. Çünkü, onun altında Hz. Musa'nın asası, İncil'in nüshası ve Beyt-i Makdis'in örtüsü durmaktadır." 70
Şuayb b. Salih
* Yine Nuyam b. Hammad'ın Hz. Ka'b dan rivayetine göre;
Bir adam Şam'ı ve bir adamda Mısır'ı ele geçirdikleri zaman onlara Şam ve Mısır halkının bir kısmını öldürecekler ve bir kısmını da esir edecekler. Sonra küçük siyah bayraklarla donatılmış bir ordu doğudan gelecek ve başlarında bulunan kişi Şam kralını öldürecektir. İşte o kimse, Mehdi'ye itaati teşvik eder. 71
* Yine Nuyam b. Hammad'ın Hz. Hasan (RA) dan rivayetine göre;
Rey şehrinde orta boylu esmer bir adam ortaya çıkacaktır. Kendisi Mahzumoğulları kabilesinden olup adı Şuayb b. Salih onun askerleri ilk çıkışta dörtbin kişi olacaktır. Elbiseleri beyaz, bayrakları ise siyahtır. Onun ortaya çıkışı Mehdi'nin zuhuruna çok yakın bir zamanda olacaktır. 72
* Hz. Ammar (RA)nın "Eser" de bildirdiğine göre;
Süfyani Kufe şehrine kadar ulaşacak ve Hz. Muhammed (SAV.)'nin Ehl-i Beytine yardımcı olanları öldürecektir. İşte bu sırada Mehdi zuhur edecektir. Onun bayraktarlarından biri de Şuayb b. Salih olacaktır. 73
* Yine Nuaym'ın Damra b. Hubeyb'den ve Meşayih'den rivayetine göre;
Süfyani askerlerini gönderecek Horasan ve Faris topraları başta olmak üzere doğu bölgelerini ele geçirecektir. Bunun üzerine doğu halkı onlara karşı ayaklanacak ve çeşitli bölgelerde onlarla savaşacaklar. Daha sonra Süfyani'ye karşı Temim kabilesinden köse sakallı ve Şuayb b. Salih denilen bir gence biat edecekler ve onu kendilerine başkan seçecekler. O genç kendisine biad eden beşbin kişi ile beraber yola çıkacak ordusunun önünde azimli ve kararlı bir şekilde yürüyecektir. Bu ordunun karşısına dağlar bile çıksa, onları devirmeye ve her engeli aşmaya kararlıdırlar.
Nihayet Süfyani'nin ordusu ile karşılaşacaklar ve onları yenilgiye uğratacaklar, fakat her iki taraftanda çok sayıda ölenler olacaktır. Sonuçta kesin galibiyet ise Süfyani'nin olacaktır. Şuayb b. Salih kaçacak ve gizlice Kudüs'e gelecek. Daha sonra Mehdi'nin Şam'a gelmekte olduğu haberi ona ulaşınca, gidip Mehdi'ye katılacak ve yetkilerini ona devredecek. 74
* Yine Nuaym'ın, Ebu Cafer'den rivayetine göre;
Süfyani, Kufe'yi ve Bağdat'ı elegeçirdikten sonra ordularını her tarafa gönderecektir. Bunun üzerine Maveraünnehir'den ve Horasan'dan gelen yardımcı güçler, ona tabi olacaklardır. Onların başlarında Ümeyyeoğulları'ndan bir adam bulunacaktır. Tüs şehrinde, Rey şehri çevresinde ve Tehum bölgesinde şiddetli çarpışmalar olacaktır. İşte bu sırada Horasan'dan siyah bayrak taşıyan askerler gelecektir.
Onların başlarında da Haşimoğullarından, sağ avucunun içinde 'ben' bulunan bir genç olacaktır. Allah (c.c.) onun işini kolaylaştıracaktır. Daha sonra on genç, Rey şehrine doğru yürüyüşe geçecek ve Temimoğulları'ndan Şuayb isimli bir gençle karşılaşacaktır. Daha sonra bunlar anlaşıp Mehdi ile ittifak edecekler ve ona katılacaklar.
Böylece güçlenen Mehdi komutasındaki askerler, büyük kahramanlık örnekleri sergileyeceklerdir. Sonra Sicistan'dan büyük bir ordu gelecektir. Onların başlarında da Adiyoğullarından bir adam olacaktır.
Allah (c.c.) Mehdi'nin ordusunu ve yardımcılarını başarılı kılacaktır. Rey şehrindeki çarpışmalardan sonra Medayin şehrinde de çarpışmalar olacaktır. Canlarını kurtaranlar bunları haber vereceklerdir. Bundan sonra Babil'de büyük bir katliam olacaktır. Daha sonra da Nusaybin çevresinde çarpışmalar olacaktır. 75
Ashab-ı Kehf'in Mehdi'ye getirileceği
* Ebu İshak Es-sa'lebi 'Tefsir'inde Ashab-ı Kehf hakkında diyor ki;
"Ahir zamanda Mehdi'nin zuhuru esnasında onlar, yattıkları yerden alınacaklar ve Mehdi'ye gelecekler. Mehdi, onlara selam verecek. Allah'da onların selamını kendisine bildirecektir. Sonra onlar tekrar kabirlerine dönecekler ve kıyamet gününe kadar bir daha kalkamayacaklar."

59- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

60- A.g.e.

61- A.g.e.

62- A.g.e.

63- A.g.e.

64- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"

65- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

66- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"

67- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

68- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"

69- A.g.e.

70- A.g.e.

71- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

72- A.g.e.

73- A.g.e.

74- A.g.e.

75- A.g.e.
 

MURATS44

Özel Üye
Konum
MALATYA
Mehdi'nin zuhurundan önce ve sonra meydana gelecek olan fitneler hakkındadır

MEHDİ'NİN ZUHURUNDAN ÖNCE VE SONRA MEYDANA GELECEK OLAN FİTNELER HAKKINDADIR

Bilmiş ol ki; Ahir zamanda fitneler çoğalacak ve zalimlerin zuhurundan sonra islam yok olacak ve izleri silinecektir. Onların yanında, münafıklar itibar görecekler, mü'minler ise horlanacaktır.
Hafız İbn-i Merdüye'nin, Abdullah b. Abbas (RA)dan Merfu olarak rivayet ettiğine göre;
Resulullah (SAV) veda Haccını ifa ediyordu. Bir ara Kabe'nin halkasından tuttu ve şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Size kıyamet alametlerini haber vereyim mi?"
Selman-ı Farisi (RA) ayağa kalktı ve: "Anam-babam sana feda olsun ya Resulullah!" dedi.
Hz. Peygamber (SAV) buyurdu ki: "Kıyamet alametlerinden biri, namazın terk edilmesidir. Biri, nefsinin arzularına meyletmektir. Biri de, mal sahibine (malından dolayı) ta'zim etmektir."
Selman-ı Farisi (RA): "Bunlar olacak mı ya Resulullah?" dedi.
Hz. Peygamber (SAV) buyurdu ki: "Evet, nefsim kudret elinde bulunan Allah (c.c.)a yemin olsun ki, bunlar olacaktır ya Selman! O zaman zekat, ceza olarak ve harac da, ganimet olarak zorla alınacaktır. Yalancı, doğru kabul edilecek ve doğru söyleyen ise, tekzib edilecektir. Haine güvenilecek ve güvenilir olana ise, hain muamelesi yapılacaktır. (İnsanların) onda dokuzu hakkı inkar edeceklerdir.
İslam gidecek ve sadece onun adı kalacaktır. Kur'an gidecek ve sadece onun şekli kalacaktır. Mushaf-ı şerifler altın yaldızlarla süslenecek (ve hükmü ile amel edilmeyecek) tir. Kiliselerin süslendiği gibi camiler de süslenip tezyin edilecektir."
Selman-ı Farisi (RA): "Bunlar da olacak mı ya Resulullah?" dedi.
Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: "Evet, nefsim kudret elinde bulunan Allah (c.c.)a yemin olsun ki, bunlar da olacaktır ya Selman! İşte o zaman, onların içinde bulunan Mü'min, kendi koyunundan daha düşük ve seviyesiz olacaktır. Gördüğü fakat değiştirmeğe güç yetiremediği şeylerden dolayı tuzun, suda eridiği gibi onun da içindeki kalbi eriyecektir.
İşte o zaman ya Selman! Dinsizliğin en fenası ve günahların en kötüsü meydana gelecektir. İnsanlar namazı terkedecekler ve şehvetlere tabi olacaklardır. Eğer siz onlara erişirseniz, namazlarınızı vaktinde kılınız.
Yine o zaman, insanları esir alan bir ordu, doğudan gelecektir. Onların kalpleri, şeytan kalbi gibidir. Küçüklere acımazlar ve büyüklere de saygı göstermezler.
Yine o zaman, insanlar bu kutsal evi (Kabe'yi) ziyaret edecekler. Onların sultanları, kibir ve gezinti maksadıyla, zenginleri, ticaret maksadıyla, yoksulları, dilenmek maksadıyla, Kur'an okuyanları da riya ve şöhret maksadıyla buraya geleceklerdir."
Dediler ki:" Bunlar da mı olacak ya Resulullah?"
Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: "Evet, nefsim kudret elinde bulunan Allah (c.c.)a yemin olsun ki, bunlar da olacaktır. İşte o zaman yalan yaygınlaşacak, günah yıldızı zuhur edecek ve kadın, ticarette kocasına ortak olacaktır." 77
* Ebu Said El-Hudri (RA)dan rivayete göre;
Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Benden sonra fitneler olacaktır. Orada terör ve harpler vardır. Sonra onlardan daha şiddetli fitneler olacaktır. Her ne zaman (fitnelerin) sonu geldi denilse, yeni bir ayaklanma olacaktır. Ta ki, benim soyumdan bir adam (Mehdi) çıkıncaya kadar fitnenin girmediği bir Arap evi ve ulaşmadığı bir müslüman kalmayacaktır." -Hafız Ebu Muhammed "El-Mesabih" kitabında tahric etmiştir.- 78
* Avf b. Malik (RA)dan rivayete göre;
O şöyle anlatmıştır: "Resulullah (SAV) bir çadırda bulunduğu sırada ben ona geldim. Kendisi sağlam bir şekilde yavaş yavaş güzel ve dikkatlice bir abdest aldı. Sonra bana şöyle buyurdu: Ey Malik oğlu Avf! Kıyamet öncesi altı (alamet) sayayım mı?"
Dedim ki: Onlar nelerdir ya Resulullah?
O da şöyle buyurdu:


  • "Ölümler çoğalacaktır.
  • Kudüs'ün fethi gerçekleşecektir.
  • Sizin aranızda kolera ve şarbon gibi ölümcül iki hastalık yaygınlaşacaktır.
  • Mal çoğalacaktır, Hatta öyle ki, kişi yüz altın lira verecek fakat (muhatabı) onu azımsıyacak ve atacaktır.
  • Arap evlerinden, fitnenin girmediği hiçbir ev kalmayacaktır.
  • Sarıoğulları (Rumlar) ile sizin aranızda sulh olacaktır. Sonra orada yardımlaşma olacak, onlar seksen bayrak altında size gelecekler. Her bayrak, onikibin kişiyi temsil edecektir." -Buhari "Sahih"inde tahric etmiştir.- 79
* Muhammed b. Es-Samıt diyorki:
"Hz. Hüseyin (RA)a: Mehdi'nin zuhuru esnasında onu tanıtıcı alametler var mıdır? Diye sordum. O da: Evet, vardır dedi ve şunları saydı: Abbasoğullarının helakı, Süfyani'nin ortaya çıkışı, Beyda denilen yerde bir ordunun helak edilmesi." 80
* Ebu Ca'fer Muhammed b. Ali (RA) dan şöyle rivayet olunmuştur:
"İnsanlar Şam diyarında toplanıncaya kadar Mehdi zuhur etmez. Fitne yaygınlaşacak insanlar ondan kurtulmak için bir çıkış yolu arayacaklar fakat bulamayacaklar. Kufe ile Hire arasında katliam olacaktır." 81
* Ebu Abdullah El-Hakim'in, Müstedrek'in de, Muaz b. Cebel'den rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur;
"Beyt-i Makdis'in imarı, Yesrib'in (Medine'nin) harabının habercisidir. Yesrib'in harabı, Melhamenin (büyük kahramanlık savaşının) habercisidir. Büyük kahramanlık savaşının çıkışı, Kostantiniye'nin fethinin habercisidir. İstanbul'un fethi, Deccal'ın çıkışının habercisidir." 82
* İmam Amr b. Said El-Makarri'nin 'Sünen'inde Hz. Huzeyfe'den rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Zevra denilen yerde bir olay meydana gelecektir."
Dediler ki: "Zevra nedir? Ey Allah'ın Resulü!"
O da şöyle buyurdu: "Doğuda bir şehirdir. Benim ümmetimden zalim ve belalı olanlar orada yaşayacaklar..." 83
* Hafız Ebu Abdullah El-Hakim'in, Muaz b. Cebel'den rivayetine göre, Resullullah şöyle buyurmuştur:
"Büyük kahramanlık savaşı, Kostantiniye'nin fethi, Deccal'ın zuhuru, işte bunların hepsi yedi ay içinde meydana gelecektir." 84
* Ebu Davud'un, 'Sünen'inde Abdullah b. Bişr'den rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Büyük kahramanlık savaşı ile Kostantiniye'nin fethi arasında altı yıl vardır. Yedinci sene Deccal zuhur edecektir." 85

Süfyani'nin çıkışı

* Muhammed b. Hanefiyye şöyle demiştir:
"Batıdan gelen Mağrib halkının öncüleri Dımışk Mescidine girdikleri vakit, onun harika güzelliğine baktıkları sırada Haresta denilen köy helak edilecektir. Sonra Süfyani çıkacaktır." 86
* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad, Halid b. Ma'dadan şöyle rivayet etmiştir:
"Süfyani, elinde üç sopa olduğu halde çıkacaktır. O sopalarla kimi korkutursa, o kişi ölür." 87
* Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad, Hz. Ali'den şöyle rivayet etmiştir:
"Süfyani, Halid b. Yezid'in çocuklarından bir adamdır. İriyarıdır. Yüzünde çiçek hastalığı izi vardır. Gözünde beyaz bir leke vardır. Dımışk şehri civarında "kuru vadi" denilen yerden çıkacaktır. Kendilerinden olan yedi kişinin arasında (koruması ile) çıkar 88
* Ebu İshak Es-sa'lebi 'Tefsir'inde Sebe Suresi'nin 51. ayetini açıklamış ve şöyle demiştir:
"Resulullah (SAV), Süfyani'nin "Kuru vadi"den çıkacağını, onun doğu ve batı halkı arasında fitne olacağını zikretmiştir..." 89
* Bazı alimlerin zikrettiklerine göre;
Süfyani'nin adı "Urve b. Muhammed"dir. Onun lakabı da "Ebu Utbe"dir. "Ikdu'd-Durer" adlı kitapta anlatıldığına göre o, Halid b. Yezid b. Ebu Süfyan'ın neslindendir. Kendisi, yerde ve gökte lanetlenmiştir. Allah (c.c.)ın yarattığı mahlukatı içinde en çok zulüm yapan kimsedir. 90
* Hz. Ali (RA)dan rivayete göre;
Süfyani, Halid b. Yezid b. Ebu Süfyan'ın neslinden bir adamdır. İri cüsselidir. Yüzünde çiçek hastalığı izi vardır. Gözünde beyaz bir leke vardır. Şam tarafından çıkacaktır. Kendisine tabi olanların çoğu Ben-i Kelb kabilesinden olacaktır. Çocukları ve hatta kadınların karınlarındaki bebekleri bile öldürür. Ehl-i Beyt'ten bir adam, Muharrem ayında ona karşı çıkacaktır. Bunun üzerine Süfyani, ordusundan bir kısmını ona karşı gönderecek fakat o, gelenleri bozguna uğratacaktır. Daha sonra Süfyani, kendi yanındaki askerlerle beraber ona doğru yürüyecektir. Fakat (Mekke ile Medine arasında) Beyda denilen yere gelince, Allah (c.c.) onları helak edecek ve onların başlarına gelenleri anlatan bir haberciden başka hiçkimse kurtulamayacaktır. -El-Hakim "Müstedrek" de tahric etmiştir.- 91
* Yine Hz. Huzeyfe (RA) anlattığına göre;
Süfyani Dımışk mescidinde herkesin içinde bir kadınla ilişki kuracak ve kadın mihrapta duran Süfyani'nin kucağına oturacak.
Bu sırada Müslüman bir kişi ayağa kalkacak ve: "Yazıklar olsun size! İmandan çıkıpta kafir mi oldunuz? Şüphesiz ki, bu davranış helal değildir." Diyecektir. Bunun üzerine Süfyani kalkıp onun boynunu vuracakıtır. Onunla ayın görüşte onların da öldürecektir. -Ebu Amr "Sünen"inde tahric etmiştir.- 92
* Hz. Ali (RA)dan rivayete göre;
...Süfyani daha sonra yetmişbin kişilik ordu ile Irak'a, Küfe'ye, Basra'ya ve diğer yerler üzerine yürüyecektir. Oralarda katliamlar yapacak, alimleri öldürecek, mushafları yakacak, camileri tahrip edecek, haramları kaldıracak, eğlence ve fuhuş yerlerinin açılmasını emredecek.
Allah (c.c.)'ın haram kıldığı herşeyi helal kılacak, yapmadığı hiçbir zulüm ve işlemediği hiçbir mel'anet kalmayacaktır. Resulullah (SAV)'ın Ehl-i Beyt'ine düşman olduğu için isimleri Muhammed, Ahmet, Ali, Ca'fer, Hamza, Hasan , Hüseyin, Fatıma, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Hatice ve Atike olan herkes öldürülecektir. Sonra etrafa adamlarını salacak, küçük çocukları toplayacak ve onları kızgın yağda haşlayacatır. Sonra Dımışk mescidine girip, orada içki içecek ve günah şeyler yapacak, adamlarına da öyle yapmaların emredecektir.
Sonra Süfyani elinde bir mızrak olduğu halde dışarı çıkacak ve adamlarından birine yol ortasında alenen hamile bir kadına tecavüz etmesini ve karnının deşip çocuğu karnından dışarı çıkarmasını emredecektir. Onun bu emirini değiştirmeye hiçbir kimsenin gücü yetmeyecektir. Bunun üzerine gökyüzünde melekler feryad edecekler ve Allah (c.c.) Cebrail Aleyhisselam'a, Dımışk şehrinin surları üzerinde şöyle seslenmesini emredecek:
"Dikkat edin ve uyanık olun ey Muhammed (SAV) ümmeti! Size imdat geldi. Mehdi Aleyhisselam Mekke'den zuhur etti. Onun davetine uyunuz" 93
* Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"...(Mehdi) Şam'a gidecek ve dalları, Taberiye Gölüne doğru uzayan bir ağacın altında Süfyani'yi keserek öldürecektir." 94
* Ebu Cafer'den şöyle rivayet olunmuştur:
Süfyani beş yeri ele geçirdiği zaman dokuz ay oraları yönetecek, sonra Mehdi zuhur edcektir. Hişam'a göre bu beş yer şunlardır: Dımışk, Filistin, Ürdün, Humus, Halep." 95

Hz. İsa'nın gelişi

* Ebu'l Hasen Muhammed b. Ubeyd El-Kesai, "Kısasu'l - Enbiya" adlı eserinde Kabu'l Ahbar'da şöyle rivayet etmiştir:
"Şüphesiz ki, Hz. İsa Aleyhisselam, yeryüzüne inecektir. Elbette onun zuhuruna yakın alametler ve fitneler olacaktır..." 96
* İbn Asakir, Ebu Hureyre (ra)'den rivayet etmişir;
"Hz.İsa Peygamber size inecek. Onu gördüğünüz zaman tanıyın. O, orta boylu, pembe tenli birisidir, üzerinde kırmızı renkte iki giysi vardır. Herhangi bir ıslaklık değmesede başından su damlar."
Haçı ezecek (haça tapınmayı kaldıracak), domuzu öldürecek (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek), cizyeyi kaldıracak ve insanları İslam'a davet edecek, İsa zamanında Deccal helak olacak. Yeryüzüne güven gelecek. Öyle ki arslanlar develerle, kaplanlar sığırlarla, kurtlar koyunlarla birlikte yayılacak. Çocuklar yılanlarla oynayacak ve yılanlar çocuklara zarar vermeyecek 40 sene yaşayacak sonra vefat edecek ve müslümanlar namazını kılacaklardır." 97
* Müslim Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir;
"İsa (as) ile buluşmak için ömrümün uzamasını elbette isterim şayet ömrüm yetmezse, sizden kim ona yetişirse benim selamımı söylesin" 98
* Temmam ve İbn Asakir, Kisan olan rivayet etmiştir;
Hz. İsa sonrası hayat ne güzeldir. Gökten yağmur iner, yerde bitkiler biter. Safa tepesine bir çekirdek tanesi, dikmiş olsan yeşerir. Kin, nefret ve hasetlik yoktu. Hatta insan arslanın yanından geçer, arslan o kimseye zarar vermez, yılana basar oda zarar vermez.
"Hadis-i şerifi Ebu Naim, Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir. Ve bu hadiste güzel yaşamın kin ve nefreti kaldırdığına ve böyle bir hayatın sadece İsa (as) zamanında olabileceğine işaret vardır. Ve yine Ehl-i İslam için yüce Mevla'nın Hicr Süresi 47. ayetinde; "Biz onların göğüslerindekini söküp attık, onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olup sohbet ederler." Buyurduğu gibi güzel hayat daru's-selamda olur.
Hz. Ali efendimizden bu hususta "Ben, Talha ve Zübeyr'in bu gruptan olmasını ümit ederim" dediği rivayet etmiştir. Hz. İsa Şam kapısına inecektir. Bir başka rivayet de şu şekildedir. "Akşama 6 saat kala beyaz minarenin yanına inecek, sanki başından aşağıya inciye bürünmüş gibi üzerinde iki parlak giysi olacak." 99
* İbn Asakir, Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir;
"Hz. İsa bir hakem ve adil bir imam olarak inecek. 100
"İsa (a.s.) onu (sandığı) alıp açacak ve içinde bir mühür, bin kitap bulacak, bu kitaplarla İslam'ı ihya edecek." (Risalet'ül Meşrep elverdi fi mezhebi bil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, s. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)
* Ebu Naim, el-Hilye kitabında Urve bin Meryem'den rivayet etmiştir;
"Bu milletin en hayırlısı başı ve sonudur. Başında Resulullah vardır, sonun da da İsa (as) vardır." 101
* Bu hadisi İmam-ı Ahmed ve Müslim, Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir;
"Benim ümmetimden iki grup vardır ki Cenab-ı Hak onları ateşten korumuştur. 1. grup savaş için Hindistan'a giden, 2.grup Hz. İsa'yla beraber olandır.
"Ümmetimin arasından Deccal çıkar ve 40 sene kalır sonra Cenab-ı Allah sanki Urve b. Mesud el- sakafi'ye benzeyen Hz. İsa (as)'yı gönderir. Sonra Deccali taleb eder ve onu helak eder. Daha sonra ikisi arasında düşmanlık olmadan insanlar 7 yıl yaşarlar.
Sonra Yüce Mevla, Şam diyarından soğuk bir rüzgar gönderir. Kalbinde zerre miktar iman olan kimselerin ruhu alınır. Hatta sizden biriniz bir milletin ciğerine (bir dağın ücra köşesine) girmiş olsa bile oraya girerde ruhnu alır. Arslan rüyası ve kuş hafifliğinde insanların kötülükler kalır. İyiliği bilmezler, kötülüğü inkar etmezler, şeytan onların önüne çıkar ve siz davete icabet etmiyor musunuz?" derler.
Şeytan putlara ibadet etmelerini emreder ve ibadet ederler. Onlar bu durumda güzel hayat ve rızkını temin etmektedirler. Sonra sur üfürülür.
Suru ilk duyan devesinin havuzuna leke bulaştıran bir kimse ki o helak olur ve insanlar da helak olur. Sonra Cenab-ı Hak hafif bir yağmur gönderir. Bu yağmurla ölen insanların cesedleri biter.
Sonra ikinci Sur üfürülür ve insanlar uyanırlar ve sonra "Ey insanlar, Rabbinize koşun" denir, onlar suale çekileceklerinden dolayı Rablerinin huzurunda dikilirler. Daha sonra "ateş ordusunu çıkarın" denilir. Buna cevaben; sizden bin dokuzyüz doksanmı, bu öyle bir gündür ki gençleri yaşlandırır, bu öyle bir gündür ki o gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler." 102
* Huzeyfe el-Vemani'nin müsnedinde Peygamber efendimize şöyle dediği belirtilmeltedir;
"Ey Allah'ın Resülu, Deccal Hz. İsa'dan önce mi?" Peygamberimiz "Deccal sonra Hz. İsa" demiştir. Sonra bir kimse bir kısrak üretse yavrusuna binmeden kıyamet kopacaktır. İlk alametin (işaretin) önce Mehdinin sonra Deccalin, sonra Hz. İsa'nın, daha sonra Yecüc ve Mecüc'ün gelmesi ve son belirtinin güneşin batıdan doğması bundan sonrada kelime-i tevhid'i söylemeyen kötü insanların üzerine sürun üflenmesi meydana gelecektir ki Peygamberimizin de buyurdukları gibi bu iki surun arası 40 yıldır... 103
* Ebu'l Hasen Muhammed b. El- Senceri'nin rivayetine göre;
Haberler çoğaldı ve Mehdinin gelmesi ve onun Ehl-i Beytten olmasına dair kainatın efendisinden rivayetler artmıştır. Rivayetlerde Mehdi'nin gelip 7 yıl hükmedeceği, yeryüzünü adaletle dolduracağı, Hz. İsa (as) ile beraber gelip Filistin diyarında Deccali öldürme hususunda Hz. İsa'ya yardım edeceği, Hz. İsa (as)'nın arkasında olduğu halde bu millete namaz kıldıracağı uzunca kıssasında anlatılmaktadır. 104
* El-Sebki kitabında şöyle bir açıklama yapmıştır:
Hz. İsa(as) ancak Hz. Peygamberin şeriatı yani Kur'an ve sünnet ile hükmedecektir. O halde Hz. İsa(as)'nın Peygamberin sünnetini (şeriatını) aracısız, şifahi yolla ve ilham ve vahiy yoluyla olması bütün hükümlerde, Hz. Peygamberin bütün hükümlerinde sabit olanları tashih (doğrulama) anlamına geldiği tercih edilir. 105
* Ebu Hureyre şöyle demiştir;
Durum böyle iken Cenabı hak Hz. İsa (as)'ya şöyle vahiy gönderecek. Ben kullarımdan bazılarını ayırdım. Onlara savaş etmen gerekir ve kullarımı Tur dağına göndererek koru" 106
* Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir;
"Ben mehdinin sana gönderdiği elçiyim, bana para vereceksin." O da "al" diyecek ve alacak ama taşıyamayacak. Dolayısıyla yere bırakacak. Taşıyabileceğini alıp çıkacak ve bu hareketinden pişman olacak ve diyecek ki:
"Gurur bakımından ben peygamber ümmetinin en cesuru idim. Bu tür mala hepsinden daha fazla özen gösterirdim, bunu başkası bırakmıştı." Ona cevap vererek şöyle der:
"Biz verdiğimiz bir şeyi almayız, bu durumda 6 veya 7 veya 8 veya 9 sene kalacaktır. Bundan sonra yaşamakta bir fayda yoktur." Bu hadisi Ahmed el-Maverdi, Ebu Naim, Ebu Said ve Tirmizi rivayet etmiştir.
Ravinin şüphe etmesi yukarıda geçen 7 rakamının kesinliği hususuna aykırı değildir. "Bundan sonra yaşamakta hayır yoktur." sözünün doğru kabul edilmesi için belki de Hz.İsa (a.s.) nın yaşadığı zamanın sonuna kadar yaşayacaktır. Sanki her ikisi yaşam ve ölüm de bir aradalarmış gibi Hz.İsa (a.s.) zamanının da 70 sene olduğu sabit olmuştur.
Hz. İsa (a.s.)nın 40 sene sonra öleceği ile ilgili rivayet ömrünün toplamı demektir. Çünkü gökyüzüne 33 yaşındayken çekildi ve 7 rakamı 40'ın devamı olur. Başarıyı lütfeden ve yardımcı olan Cenab-ı Allah'tır.
Fakat Ahmed'in Hz. Ayşe'den rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle denilmektedir:
"Hz. İsa (a.s.) inecek ve Deccal'i etkisiz hale getirecektir. Yeryüzünde 40 sene adil bir imam ve dürüst bir hakem olarak kalacaktır. Taberani'nin Abdullah bin'den rivayetine göre:
"Sonra Hz. İsa (a.s.) Hz. Muhammed'i tasdik ederek onun dini üzerine, hidayet üzerine olan bir imam ve adaletli bir hakem olarak inecek, Deccal'i etkisiz hale getirecektir."
Hz. İsa (a.s.) nın imamlığını ve mehdiden sonra da hükümdarlığını gösteriyor. 107
* Hz. Huzeyfe'den rivayete göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Ümmet kurtuluşa ermiştir. Ben onların ilkiyim. Hz. İsa'da sonuncusudur." 108
* Buhari ve Müslim'in "Sahih" lerinde Muaz b. Cebel'den rivayet ettiklerine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Ümmetimden bir taife, daima hak üzere savaşırlar. Onlar, kendilerinden imdat isteyenlere yardım ederler. Nihayet onların sonuncusu da Mesih Deccal'a karşı savaşacaktır." 109

Deccal'in özellikleri hakkında

* Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail El-Buhari'nin, 'Sahih'inde Enes b. Malik'den rivayetine göre, Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur;
"Hiçbir peygamber yoktur ki, ümmetini, tek gözü kör ve yalancı olan Deccal ile korkutmamış olsun. Dikkat edin! Onun bir gözü kördür. Sizin Rabbiniz, ise asla (ve haşa) kör değildir. Onun (Deccal'in) iki gözü arasında kafir yazılıdır." 110
* İmam Müslim'in Sahih'inde, Hz. Huzeyfe'den rivayetine göre;
Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Ben, Deccal ile beraber olan şeyleri biliyorum. Onunla beraber iki nehir akacaktır. Onlardan biri, göze, berrak bir su gibi görünecek, diğeri de yanan bir ateş gibi görünecektir. Sizden biriniz o zamana yetişirse, o ateş gibi yanan şeye gelsin. Başını ona daldırsın ve ondan içisin.
Çünkü o, soğuk bir sudur. Şüphesiz ki, Deccal'ın gözü, hayvan gözüne çevrilmiştir. Onun üzerinde de kaba bir tırnak vardır. İki gözünün arasında kafir diye yazılıdır. Okuma yazmayı bilen veya bilmeyen her mü'nin o yazıyı okuyacaktır." 111
* İmam Müslim'in Sahih'inde, Ebu Hureyre'den rivayetine göre;
Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Hz. Adem'in yaratılışından kıyamete kadar Deccal'dan daha büyük (bir fitne) yoktur." 112
* Nevasi b. Sem'an'dan rivayete göre, Resulullah şöyle buyurmuştur;
"Şüphesiz ki, o (Deccal), kıvırcık saçlı ve donuk gözlü bir gençtir. Sanki ben onu Abdü'l-Uzza'ya benzetiyorum. Sizden kim onun zamanına yetişirse, ona karşı Kehf Suresi'nin baş tarafını okusun. O, Şam ile Irak arasında bir yerden zuhur edecektir." 113
* İmam Müslim'in Sahih'inde, Esma binti Yezid'den rivayetine göre;
Resullulah birgün onların evinde bulunuyordu. Deccal'dan bahsederken şöyle buyurdu:
"Onun zuhurunun öncesinde alamet olarak üç yıl olacaktır. Birinci yıl, gökyüzü, yağmurlarının üçte birini yağdırmayacak ve yeryüzü de bitkilerinin üçte birini çıkarmayacaktır.
İkinci yıl, gökyüzü, yağmurlarının üçte ikisini yağdırmayacak ve yeryüzü de bitkilerinin üçte ikisini çıkarmayacaktır.
Üçüncü yıl, gökyüzü, hiç yağmur yağdırmayacak ve yeryüzü de hiç bitki çıkarmayacaktır." 114

Mehdi'nin Hz. İsa (AS) Aleyhisselam ile buluşması

* İbn-i Mace ve Ebu Nuaym'ın, Ebu Umameden, rivayetine göre;
Resulullah Deccal'dan bahsederken, Ümmü Şurayk, ahir zamanda arapların nerede olacaklarını sordu. Bunun üzerine Resulullah (SAV)de o gün Arapların az olacaklarını, Kudüs'ün korkulu olaylara sahne olacağını ve o günlerde Mehdi'nin ortaya çıkıp onlara lider olacağını bildirdi ve şöyle buyurdu:
"Mehdi salih bir insandır. Sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada Meryem oğlu İsa Aleyhisselam (yeryüzüne) inecektir. Bunun üzerine imam (Mehdi), namazı onun kıldırması için geri geri çekilecek, fakat Hz. İsa Aleyhisselam, iki elini onun omuzları arasına koyacak ve şöyle diyecek: Sen öne geç ve namaz kıldır. Çünkü, o senin için ikame olundu. Bu sözlerden sonra imamları (Mehdi) onlara namaz kıldıracaktır." 115
* Ebu Amr Ed-Dari'nin "Sünen"inde Hz. Huzeyfe (RA)dan rivayetine göre;
Resulullah şöyle buyurmuştur: "Meryem oğlu İsa sanki saçından su damlar gibi bir halde (Dünya'ya) inecektir. Mehdi: Öne geçte insanlara namaz kıldır, diyecek. Hz. İsa da: Namaz ancak senin için ikame olundu, diyecek ve benim neslimden bir kişinin arkasında namaz kılacaktır." 116
* Yine şöyle denilmiştir:
"Mehdi, sabah namazını imam olarak kıldırdıktan sonra bütün yetkilerini Ruhullah Hz. İsa Aleyhisselam'a teslim edecektir. Bu namazdan sonra Hz. İsa bir daha Mehdi'nin arkasında namaz kılmayacaktır. Bilakis Mehdi, yetkilerini Hz. İsa'ya devrettikten sonra devamlı olarak onun arkasında (cemaatla) namaz kılacaktır. Hz. İsa(a.s), Deccal'ı Lut şehrinin doğu kapısında öldürünceye kadar ve Deccal'ın askerleri olan Yahudileri Allah (c.c.) hezimete uğratıncaya kadar Mehdi hep onunla beraber olacaktır." 117
77- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

78- A.g.e.

79- A.g.e.

80- A.g.e.

81- A.g.e.

82- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"

83- A.g.e.

84- A.g.e.

85- A.g.e.

86- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

87- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"

88- A.g.e.

89- A.g.e.

90- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

91- A.g.e.

92- A.g.e.

93- A.g.e.

94- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"

95- A.g.e.

96- A.g.e.

97- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"

98- A.g.e.

99- A.g.e.

100- A.g.e.

101- A.g.e.

102- A.g.e.

103- A.g.e.

104- A.g.e.

105- A.g.e.

106- A.g.e.

107- A.g.e.

108- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"

109- A.g.e.

110- A.g.e.

111- A.g.e.

112- A.g.e.

113- A.g.e.

114- A.g.e.

115- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

116- A.g.e.

117- A.g.e.

 

MURATS44

Özel Üye
Konum
MALATYA
Mehdi'nin vefatı ve müddeti hakkındadır

MEHDİ'NİN VEFATI VE MÜDDETİ HAKKINDADIR

* İslam alimlerinin bildirdiklerine göre Mehdi Aleyhisselam, Hz. İsa ile beraber Kudüs'e gedecek ve orada vefat edecektir. Hz. İsa ve kendisiyle beraber olan Müslümanlar Mehdi'nin cenaze namazını kılacaklardır. 118
* İmam Ahmet Resulullah (SAV)'dan rivayet etmiştir;
"...Malı bölecek ve insanlara peygamberlerinin sünnetiyle davranacak İslam'ı aradaki komşu diyarlara bildirecek 7 yıl kalacak sonra vefat edecek ve Müslümanlar namazını kılacaklar." 119

Mehdi'nin ömrü hakkında

* Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre;
"...Şam'ın ileri gelenleri ve Irak halkını temsilcileri gelecek ve o kimseye biat edecek sonra dayıları kelb kabilesinden olan birisi gelecek ve onlara asker gönderecek ve onlara galip gelecek umutsuzluk ise beni Kelb kabilesinin ganimetine hazır olmayanlar içindir.
Malı bölecek ve insanlara peygamberlerinin sünnetiyle davranacak İslam'ı aradaki komşu diyarlara bildirecek 7 yıl kalacak sonra vefat edecek ve Müslümanlar namazını kılacaklar." İmam-ı Ahmet bu hadis iki lafzıyla rivayet etmiştir ve yine bir çok ravi çeşitli şekillerde bu anlamda hadisler rivayet etmişlerdir. 120
* Tirmizi'nin, Ebu Said (RA)dan rivayetine göre;
Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin içinde Mehdi çıkacak, beş veya dokuz yıl (hüküm sürerek) yaşayacaktır. Bir adam ona gelecek ve: Ey Mehdi! Bana (mal) ver diyecek. O da onun elbisesini yayıp, içine taşıyabileceği kadar mal dolduracaktır." 121
* Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali'den rivayet göre;
Mehdi ondokuz yıl hüküm sürecektir. 122
* Taberani ve Ebu Nuaym'ın, Ebu Said El-Hudri (RA)dan rivayetlerine göre;
Resulullah şöyle buyurmuştur: "Benim Ehl-i Beyt'imden bir adam çıkacaktır. O, benim sünnetimi anlatacaktır. Allah (c.c.) onu hürmetine gökyüzünden yağmur indirecektir. Yeryüzü (Allah (c.c.)ın emri ile) bereketini dışarı çıkaracaktır. O, daha önce zulüm ve haksızlıkla doldurulmuş olan dünyayı hak ve adeletle dolduracaktır. Bu sünneti yedi yıl yapacaktır." 123
* Hz. Ali'den rivayete göre;
Mehdi, bütün bit'adları yok edecek ve bütün sünnetleri de ikame edecektir. Konstantiniyye'yi, Çin'i, Deylem Dağı'nı fethedecektir. Mehdi bu hal üzere yedi yıl kalacaktır. Onun her senesi, sizin on seneniz gibidir. 124
* Darakutni ve Taberani'nin, Ebu Hureyre (RA)dan rivayetlerine göre;
Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin içinde Mehdi olacaktır. Her ne kadar yedi veya sekiz, yahut da dokuz yıldan az olsa bile, daha önce benzeri olmayan bir şekilde ümmetimden günahsız ve günahkar olan herkes onun devrinde nimetlendirilecektir." 125
* Nuaym'ın, Zühri'den rivayetine göre;
Mehdi 14 sene yaşayacak, sonra normal bir şekilde ölecektir. 126
* Yine Nuaym'ın Bukye b. Velit'den rivayetine göre; Mehdi'nin hayatı 30 senedir. 127
"Yine Nuaym'ın, Dinar b. Dinar'dan rivayetine göre; Mehdi dünyada 40 yıl kalacaktır. 128
118- A.g.e.

119- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"

120- A.g.e.

121- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

122- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"

123- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

124- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"

125- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"

126- A.g.e.

127- A.g.e.

128- A.g.e.
[HR][/HR][BILGI]Konunun devaamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;


[/BILGI]
 

Facebook

Üst Alt