Rakamlar ve Harfler Metafiziği

MURATS44

Özel Üye
Rakamlar ve Harfler Metafiziği Rakam ve harflerde gizem aramanın tarihi eski kadîm dönemlere kadar gider. Hindistan'da Jainizm ve Budizm, Çin'de Taoculuk ve Konfüçyanizm gibi Uzakdoğu dinlerinin yanı sıra Mısır, Yakındoğu ve Yunan uygarlıkları ile Yahudi ve Hıristiyan çevrelerde bu inancın çeşitli varyantlarına rastlamak mümkündür.
Yahudi, Hıristiyan ve İslâm kültüründe sayılara ve sayıların özelliklerine gösterilen ilginin fikrî temelleri Pisagorcu felsefeye dayanır.

Rakamlar ve harfler ile ilgili ilk felsefî telakkilerin, Pitagoros (Pisagor)'la başladığı bilinmektedir.[SUP][1] [/SUP]Pisagorcular, âlemin esasının sayı ve sesten ibaret olduğunu söyleyerek düalist bir anlayışı sa-vunmuşlardır. Pisagorcuların asıl düşüncelerinin temeli felsefî olmaktan ziyade matematik, musikî ve astronomi ile ilgilidir. Bir başka ifade ile onlara göre sayıların ilmi, felsefî bilginin esas anahtarı olup; ontolojik düzlemdeki her fenomende içkin olduğuna inanılan bir düzen fikri hakimdir. Bu fikirden hareketle kutsal metinlerin yorumu, geleceğe yönelik kehanetler, yöntemin kullanımında cazibe merkezi olmuştur.

Hermeneutik sistemde sayı spekülasyonlarıyla önemli bir yer tutan Philo, Eski Ahit'ten mülhem fikirlerle Pisagorcu geleneği birleştirmiş; böylece, ortaçağın ağırlıklı olarak sayı gizemciliğine dayanan İncil yorumlarının temelini attığı bildirilmiştir.[SUP][2][/SUP]
Harflerin ve rakamların mukaddes sayılması ve onların ilâhî bir mahiyete haiz oldukları görüşü, felsefî telakkilerden de öte eski kabile kültürlerinde yer aldığına ilişkin pek çok şey söylenmiştir.
Özellikle Akad, Samî ve Turan kavimlerinde sayılar, âlemin ve varlıkların yaratılışı ve mukadderatıyla ilgili hususları belirtmekteydi. “Geleceği keşfetme merakı, İslâm öncesinde yaşayan eski milletlere kadar uzanır. Keldânîler, Asurlular, Babilliler, Mısırlılar ve daha sonra Yahudilerle Hıristiyanlar arasında yaşayan kâhinler, müneccimler ve bazı mistiklerin kainatın sonu ve devletlerin âkibeti gibi konularda çeşitli haberler verdikleri bilinmektedir. Bunun yanında, Tevrat'ın bâtınî yorumlarında ve Aziz Agustinus gibi Kilise Babalarının yazılarında da çok sayıda cefr örneklerine rastlanır. Yahudi mistik hareketi Kabala'nın temel eseri olan ve Tevrat'ın bâtınî yorumunu ihtiva eden Zohar'da da harflerin sırlarına dayanan bir ilimden söz edilir.” [SUP][3][/SUP]
İslâm düşüncesi, tarihi seyri içinde kendine has bir gelişim izleyerek, rakamlar ve harfler metafiziğini bilinenlerin fevkinde çok daha değişik bir üslûpla açıklar. Özellikle harfler, sözlerin ve seslerin sembolik işaretleri olarak görüldüğü tasavvufî yorumların odak ve ağırlık noktasını teşkil eder. Nitekim İslâm tasavvuf anlayışında harflere önem atfedilmesi ve “İlm-i Hurûf”, “Kitabü'l-Hurûf” gibi yüzlerce eserin meydana gelmesini sağlayan âmil, harflerin ve varlıkların meydana gelişine izafe edilen sırrî ve tasavvufî yorumların neticesidir.
İslâm Tasavvuf dünyasında “şeyh-i ekber” (en büyük şeyh) unvanıyla tanınan Muhyiddin İbnü'l-Arabî, "el-Fütuhât el-Mekkiyye" adlı ünlü eserinde konuyla ilgili bir “bab”da, harfleri mertebelere ayırmıştır. Bununla harflerin, yaşlık, kuruluk, sıcaklık ve soğukluk gibi dört temel tabiata işaret ettiğini söyler. Ayrıca harfleri kendi başlarına ayrı bir millet olarak telakki eden İbnü'l-Arabî, “onların içinde kendi cinslerinden peygamberleri, âlemleri vs. vardır” diyerek her bir harf hakkında derin yorum ve te'villere girişir. Ardından bu te'villeri de ancak ehl-i keşf olanların anlayabileceğini söyleyerek [SUP][4][/SUP] uçları açık bir alan oluşturur.
Aşırı yorumlarının Kurân'a muhalif olduğunun söylenmesi durumunda ise “sufiler, delil ikame etmekten münezzehtir” [SUP][5][/SUP] söyleyerek yorumlarını savunmuştur. Bununla, adeta mahkumu hakim olan aktörler seramonisi yaşanmaktadır. Bu yaklaşımı İbnü'l-Arabî'nin halefleri de sürdürmüşlerdir. Batınî yorumun kayıtsızlığı fikri zahiri olan hüküm ve literal zemini tanımamazlıkla açıkça ortaya konulmuştur. S. Hüseyin Nasr, “Bâtınî anlayış zâhirî ölçülere göre değerlendirilemez; onun hiçbir dış yaklaşımın üstesinden gelemeyeceği kendine özgü bir mantığı vardır. Kurân için de durum tamamen böyledir.” [SUP][6][/SUP] söyleyerek bununla uçları açık kayıtsızlığı ortaya koymaktadır.
Böylece sofestai te'vil anlayışının meşruîyet talebi kendinden menkul epistemik temele kavuşmuş olur. Böylece kuralsızlık kuralı ile Kurân'ın fal bakılan bir kitap haline getirilmesinin yolu açılır. İlk dönem ihtilaflarında siyasi pozisyon almalara, mezhep kaygılarının etkisiyle istenilen haberleri ve siyasal neticeleri doğrulayan çıkartımlara da çoğu kez bu tür gnostik yönelimler ile gidilmiştir.

Kaynaklar
[1] Öztürk, s. 384.
[2] Öztürk, s. 385.
[3] Yakıt, 33.
[4] İbn'ûl Arabî, s. 25.
[5] S. Hüseyin, Nasr, İslâm İdealler ve Gerçekler, İz Yayınları, Terc.: Ahmet Özel, İstanbul 1996, s. 74.
[6] Mehmet Emin Bozhüyük, “Hurûf” mad., T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, İstan-bul 1998, c: 18.
 

MURATS44

Özel Üye
BİLGİ
Bu konu ile ilgili değişik bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...
 1. Ankara'nın Başkent Olacağı Müjdesi
 2. Batınî Yorumun Tarihine Toplu Bakış: Tarihsel Analiz Açısından Cefr ve Ebced
 3. Bediüzzaman ve Cifir İlmi
 4. Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebced Harfler ve Metaller Metafiziği
 5. Bir Yöntem Sorunu Olarak Cefr ve Ebced: “Ebced Hesabı" ya da "Hisâb-ı Cümel”
 6. Bu İlmin Aletliği ve Vasıtasıyla İstihraç Edilen Gaybî İşler ve Sırlar, Tekellüflü Bir Sun'ilikle mi, Yoksa İlhamlı ve İhtarlı Bir Hâl ile mi Olmuştur?
 7. Cifir Hesabı
 8. Cifir Mes'elesi
 9. Cifir ve Ebced İlmiyle Uğraşan Alimler, Onu Nasıl ve Nerede ve Ne İçin Kullanmışlardır?
 10. Ebced Çeşitleri
 11. Ebced Çeşitleri ve Ebced Tabloları
 12. Ebced Hesabının Kaynağı
 13. Ebced Hesabıyla Gerçek Burcunuzu Bulmak
 14. Ebced İsim Heceleme Sözlüğü
 15. Ebced İsimler Sözlüğü
 16. Ebced Tablosu
 17. Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir?
 18. Ebced ve Cifir İlmi İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir, Değil midir?
 19. Ebced ve Cifir İlmi Meseleleri
 20. Ebced ve Cifir İlminin Kaynağı
 21. Ebced'le İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 22. Ebced'le Tarih Düşürme
 23. Esrar-ı Huruf Ta'bir Edilen Tılsım ve Havas İlmiyle, Cifir ve Ebced İlmi Aynı mıdır?
 24. Evlenirken Ebced Hesabı Yapmak
 25. Hazret-i Ali'nin Kasidelerinden Alınmış Kerametli İşaretler
 26. Hurûfîlik
 27. Hurûficilikle Cifir ve Ebced İlmi Arasında Bir Münasebet Var mıdır?
 28. İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı Nedir ?
 29. İsminizin Ebced Değeri Ne İşe Yarar?
 30. Kıyametin Kopma Tarihi
 31. Kur’an Yorumunun Cefr ve Ebced ile Yapılmasının İslâmîliği İmkanı
 32. Kur’an'a Ebced Yöntemiyle Bakmak
 33. Kur'an-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır?
 34. Kur'ân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir?
 35. Nerelerde Kullanılır?
 36. Oniki Sualin Cevapları
 37. Peygamber'in (A.S.M.) Hadîslerinde Ebced ve Cifire Dair Herhangi Bir İfade ve Beyan Var mıdır?
 38. Rakamlar ve Harfler Metafiziği
 39. Remil İlmi Hakkında
 40. Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri)
 41. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-1
 42. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-2
 43. Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti
 44. Sahabe ve Tabiîn'den Sonra, Hangi Sınıf Alimler Bu İlimle Meşgul Olmuşlar?
 45. Sayılar, Ebced ve Takvim
 46. İslamiyet ve Yıldızname
 47. Bu İlmin Esası Nereden Gelmiş?
 48. Terim Olarak Cefr ve Ebced -Kavramsal Analiz-
 49. Tevafukun Başka Bir Çeşidi
 50. A Harfi İle Başlayan İsimler
 51. B Harfi İle Başlayan İsimler
 52. C Harfi İle Başlayan İsimler
 53. Ç Harfi ile Başlayan İsimler
 54. D Harfi İle Başlayan İsimler
 55. E Harfi İle Başlayan İsimler
 56. F Harfi İle Başlayan İsimler
 57. G Harfi İle Başlayan İsimler
 58. H Harfi İle Başlayan İsimler
 59. I Harfi İle Başlayan İsimler
 60. İ Harfi İle Başlayan İsimler
 61. J Harfi İle Başlayan İsimler
 62. K Harfi İle Başlayan İsimler
 63. L Harfi İle Başlayan İsimler
 64. M Harfi İle Başlayan İsimler
 65. N Harfi İle Başlayan İsimler
 66. O Harfi İle Başlayan İsimler
 67. Ö Harfi İle Başlayan İsimler
 68. P Harfi İle Başlayan İsimler
 69. R Harfi İle Başlayan İsimler
 70. S Harfi İle Başlayan İsimler
 71. Ş Harfi İle Başlayan İsimler
 72. T Harfi İle Başlayan İsimler
 73. U Harfi İle Başlayan İsimler
 74. Ü Harfi İle Başlayan İsimler
 75. V Harfi İle Başlayan İsimler
 76. Y Harfi ile Başlayan İsimler
 77. Z Harfi İle Başlayan İsimler
 
Üst Alt