Semâvî Kitaplarda Cinlerle İlgili Ayetler

MURATS44

Özel Üye
Semâvî Kitaplarda Cinlerle İlgili Ayetler

1. Tevrât'ta Cinlerle İlgili Ayetler

«Kim cincilere, ruh çağıranlara danışır, bana ihanet ederse, ona öfkeyle bakacak, halkımın arasından atacağım.» (Levililer 20:6)
«Tanrı olmayan cinlere, Tanımadıkları ilahlara, Atalarınızın korkmadıkları, Son zamanlarda ortaya çıkan Yeni ilahlara kurban kestiler.» (Yasa'nın Tekrarı 32:17)

«Samuel, ölmüş; bütün İsrail halk,ı onun için yas tutmuştu. Onu kendi kenti Rama'da gömmüşlerdi. Saul da cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovmuştu.» (1. Samuel 28:3)
«Bunun üzerine Saul, görevlilerine, “Bana bir cinci kadın bulun da varıp ona danışayım” diye buyruk verdi. Görevliler, “Eyn-Dor'da bir cinci kadın var” dediler.» (1. Samuel 28:7)
«Ama kadın ona şu karşılığı verdi: “Saul'un neler yaptığını, cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovduğunu biliyorsun. Öyleyse neden beni öldürmek için tuzak kuruyorsun?”.» (1. Samuel 28:9)
«Bundan başka Yoşiya, Kâhin Hilkiya'nın RAB'bin Tapınağı'nda bulduğu kitapta yazılı yasanın ilkelerini yerine getirmek amacıyla, cincileri, ruhçuları, aile putlarını, öteki putları, ayrıca Yahuda ve Yeruşalim'de görülen bütün iğrençlikleri silip süpürdü.» (2. Krallar 23:24)
«Saul, RAB'be ihanet ettiği için öldü. RAB'bin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için RAB'be danışacağına bir cinciye danıştı. Bu yüzden RAB onu öldürdü. Krallığını da İşay oğlu Davut'a devretti.» (1. Tarihler 10:13-14)

2. Zebur'da Cinlerle İlgili Ayetler

«Oğullarını, kızlarını Cinlere kurban ettiler.» (Mezmurlar 106:37)

3. İncîl'de Cinlerle İlgili Ayetler

«Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri O'na getirdiler; hepsini iyileştirdi.» (Matta 4:24)

«O gün birçokları bana diyecek ki, 'Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?'» (Matta 7:22)

«Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa, onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi.» (Matta 8:16)
«İsa, gölün karşı yakasında Gadaralılar'ın memleketine vardı. Orada O'nu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki, kimse o yoldan geçemiyordu.» (Matta 8:28)

«Cinler İsa'ya, “Bizi kovacaksan, şu domuz sürüsüne gönder” diye yalvardılar. İsa onlara, “Gidin!” dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil, olup bitenlerin hepsini anlattılar.» (Matta 8:31-33)

«Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler.» (Matta 9:32)

«Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, “İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir” diyordu.» (Matta 9:33)

«Ferisiler ise, “Cinleri, cinlerin önderinin gücüyle kovuyor” diyorlardı.» (Matta 9:34)

«Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.» (Matta 10:8)

«Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı, ona 'cinli' diyorlar.» (Matta 11:18)

«Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinli getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı.» (Matta 12:22)

«Ferisiler bunu duyunca, “Bu adam cinleri, ancak cinlerin önderi Baalzevul'un gücüyle kovuyor” dediler.» (Matta 12:24)

«Eğer ben cinleri Baalzevul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak.» (Matta 12:27)

«Ama ben cinleri Tanrı'nın Ruhu'yla kovuyorsam, Tanrı'nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.» (Matta 12:28)

«O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, “Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda” diye feryat etti.» (Matta 15:22)

«İsa cini azarlayınca, cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti.» (Matta 17:18)

«Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, “Biz cini neden kovamadık?” diye sordular.» (Matta 17:19)
«Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun! Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar.» (Yakup 2:19)

4. Kuran-ı Kerîm'de Cinlerle İlgili Ayetler

«(O gün Allah şöyle diyecektir:) "Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bugününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" Onlar şöyle diyecekler: "Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz." Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.» (Enam 130)

«Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: "Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız." Onların insanlardan olan dostları, "Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık" diyecekler. Allah da diyecek ki: "Allah'ın diledikleri (affettikleri) hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir." Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.» (Enam, 128)

«İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.» (Enam, 112)

«Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları o yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir.» (Enam, 100)

«Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.» (Araf, 179)
«Allah şöyle der: "Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin." Her topluluk (arkasından gidip sapıklığa düştüğü) yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, "Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı ver" derler. Allah der ki: "Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz.".» (Araf 38)

«Rabbin dileseydi insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, "Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım" sözü kesinleşti.» (Hud, 119)

«Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.» (Hicr, 127)

«De ki: "Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.".» (İsra, 88)

«Hani biz meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik de İblis'ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis'i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!» (Kehf, 50)

« Süleyman’ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.» (Neml, 17)

«Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, "Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım.» sözüm gerçekleşecektir.» (Secde, 13)

«Süleyman'ın emrine de, sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir ay(lık yol) olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız.» (Sebe, 12)
«Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davûd ailesi şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır.» (Sebe, 13)

«Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.» (Sebe, 14)

«(Melekler) derler ki: "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu.» (Sebe, 41)

«Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler.» (Saffat, 158)

« Biz onların başına birtakım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz (azap), onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı.» (Fussilet, 25)

«(Ateşe giren) inkârcılar şöyle derler: "Rabbimiz! cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar.".» (Fussilet, 129)

«İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında o sözün (azabın) gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır.» (Ahkaf, 118)

«Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar, onun huzuruna gelince birbirlerine, "Susun!" dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.» (Ahkaf, 129)

«Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.» (Zariyat, 56)

«Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!» (Rahman, 31)

«Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.» (Rahman, 33)

«İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.» (Rahman, 39)

«Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.» (Rahman, 56)
«Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.» (Rahman, 74)

«(Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.".» (Cin, 2)

«"Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.".» (Cin, 5)

«"Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.".» (Cin 6)

«"Allah'ın kulu (Muhammed), O'na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı."» (Cin, 19)

Karşılaştırma

Yahudilik ve Hıristiyanlık

Ortak ve Farklılaşan Yönler


 1. Hıristiyanlık, Tevrat'ın tüm verilerini içine alır. Fakat Yahudilik, İncil'i, dolayısıyla da İncil'deki cinlerle ilgili konuları kabul etmez.


Yahudilik ve İslamiyet

Ortak ve Farklılaşan Yönler


 1. Her iki inançta da cincilere ve ruh çağıran medyumlara danışmak, GÜNAHTIR.
 2. Cinlerden yardım istemek, onları ilahlaştırmak, onlar için kurban vb ibadetlere bulunmak, GÜNAHTIR.

Hıristiyanlık ve İslamiyet

Ortak ve Farklılaşan Yönler


 1. Hıristiyanlıkta cinler, Yaratıcı'nın gönderdiği peygamberleri tasdik edip o dini seçemezler. İslamiyet'te ise cinlere de insanlara da seçim hakkı verilmiştir. Kafir olanları olduğu gibi müminleri de vardır.
 

MURATS44

Özel Üye
BİLGİ
Konuyla ilgili değişik bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...


 1. Batı İnançlarında Cinler
 2. Bediuzzaman Said-i Nursi Hazretleri, Cinler Hakkında Ne diyor?
 3. Beynin Direkt Olarak Algıladığı Dalgalar
 4. Cin Çarpması Nedir ve Cin Nasıl Çıkarılır?
 5. Cin Kelimesinin Manası
 6. Cin Mektubu
 7. Cin Musallatları ve Çözümleri
 8. Cin Padişahları (7 Cin Padişahı)
 9. Cin Suresi
 10. Cin ve Büyü Nedir, Nasıl Korunulur?
 11. Cin ve Büyüden Korunmak
 12. Cin ve Peri Nedir?
 13. Cinler, Allah'ın Varlığını Kabul Ederler
 14. Cinler En Çok Neyi Sever?
 15. Cinler Gelecekten Haber Verebilirler mi?
 16. Cinler Haberleşmede Kullanılıyor
 17. Cinler İnsanlara Musallat Olmak İçin mi Yaratıldı?
 18. Cinler İnsanlardan Üstün Yada Güçlü mü?
 19. Cinler İnsanı Aldatır
 20. Cinler İnsanlarla Nasıl irtibat Kuruyor?
 21. Cinler Kaybolan Yada Çalınan Şeylerin Yerlerini Bilirler mi?
 22. Cinler Nerede Yaşar?
 23. Cinler Radyasyon Mudur?
 24. Cinler, UFO'larla Uğraşıyor mu?
 25. Cinler ve Gayb Alemi
 26. Cinler ve Ümmü's-Sübyan
 27. Cinlerden Bazen Çok Hikmetli Sözler de Zuhur Eder
 28. Cinleri Evden Uzaklaştırmak
 29. Cinleri Tanıtan Dört Önemli Özellik
 30. Cinlerin Algı ve Vizyon Oyunları
 31. Cinlerin Atası İblis midir?
 32. Cinlerin Deşifresi
 33. Cinlerin Görünüşü ve Şekillendiği Biçimler
 34. Cinlerin İkiyüzlülükleri
 35. Cinlerin İslam’ı Çarpıtma Girişimleri
 36. Cinlerin Maddeleşmeleri
 37. Cinlerin Ömrü Ne Kadardır?
 38. Cinlerin Şekilleri ve Zararları
 39. Cinlerin ve UFO'cuların Düştüğü Çelişkiler
 40. Cinlerin Vesvesesine Dikkat Edin
 41. Cinlerin Yaratılma Sebebi ve Sorumlulukları
 42. Cinlerle İlgili İnanış ve Uygulamalar
 43. Cinlerle İnsanlar Evlenebilir mi?
 44. Cinnet
 45. Diğer Toplumların Görüşleri
 46. Ek Bilgiler
 47. En Çok Hangi Gizli Servisler Cinlerden Yararlanıyor?
 48. Eski Toplumlarda Cinlerle İlgili İnanışlar
 49. Etrafımızda Bir Cinin Olup Olmadığını Nasıl Anlayabiliriz?
 50. Evlerdeki Haşere ve Hayvanlar Cin Olabilir mi?
 51. Geceleri Yalnızken Neden Korkarız ve Bu Korkularımızı Nasıl Yenebiliriz?
 52. Günlerin ve Gecelerin Memurları
 53. Hadimler ve Türleri
 54. Hadisler Işığında Alimlerin Cinlerle İlgili Görüşleri
 55. Hangi "Hoca" (!) Diye Tanınan Cincilere Gitmek Dinimizce Yasaklanmıştır?
 56. Hastalığa Neden Olan Mikroplar Cin mi?
 57. Hüddam İlmi Nedir?
 58. İnsan, Cinleri Nasıl Kendine Musahhar Ediyor?
 59. İnsanlara Musallat Olan Şeytan ve Cinlerin Amaçları Nedir?
 60. İrademizin Dışındaki Güçler Bize Zorla Birşeyler Yaptırabilir mi?
 61. İslam Öncesi Türklerde Cin Kavramı
 62. Karin Nedir?
 63. Kur'an ve Arap-İslam Kültüründe Cin Kavramı
 64. Kur'ân'da Başka Dünyaların Varlığına İlişkin Bilgi Var mı?
 65. Müslüman Cinler Nerelerde Yaşar?
 66. Nasıl Oluyor da Cinler ve İnsanlar Birbirlerini Görmüyorlar?
 67. Periler, İfritler ve Hüddâm
 68. Psikiyatrinin Cinlere Bakışı
 69. Saranın ve Cinli Hastaların Hakikatı ve İlacı (Bölüm1)
 70. Saranın ve Cinli Hastaların Hakikatı ve İlacı (Bölüm2)
 71. Saranın ve Cinli Hastaların Hakikatı ve İlacı (Bölüm3)
 72. Semâvî Kitaplarda Cinlerle İlgili Ayetler
 73. UFO’lar ya da Cinler
 74. UFO'lar ve Uzaylılar Aslında Cinler mi?
 75. Ufo'larla Cinlerin Bir İlgisi Var mı?
 76. Yeryüzünün İlk Savaşı: Melekler ve Cinler
 77. Zehirli Ateş Ne Demektir? Cinler, Bu Ateşten mi Yaratıldı?
 
Üst Alt