Yıllık izin kaç parçaya bölünerek kullanılabilir?

TaHKaR

Aktif Üyemiz
Devlet memurlarına tanına yıllık izin hakkının kullanımında, kurumlar tarafından farklı uygulamalara gidilmesi, bu iznin kısım kısım kullanımına sınırlamalar getirilmesi durumlarıyla karşılaşılabilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 nci maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." denilmiş, 102 nci maddesinde ise “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmüne yer verilmiştir. 657 sayılı Kanun yıllık izinlerin kullanışını ise 103 üncü maddesinde düzenlemiş ve “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.” denilmiştir. Bu hükümlere göre;-Yıllık izin, Devlet memurlarına tanına yasal bir haktır. Memura bu iznin kullandırılmaması söz konusu olamaz.-Kurumlar tarafından yıllık iznin belli dönemlerde kullanılması öngörülebilir. Ancak bunun da keyfi bir belirleme olmaması iş gereklerinden kaynaklanan zorunluluklara dayanması gerekir. -Yıllık izinler, içinde bulunulan yıl ve geçmiş yılın izinleri birleştirilerek 1 defada kullanılabileceği gibi, farklı zamanlarda da kısım kısım kullanılabilir. -Yıllık izin ihtiyaca göre “1 gün” olarak alınabileceği gibi, (hizmet yılına göre iki yıl izni birleştirilerek) 40 ya da 60 gün olarak toplu şekilde de kullanılabilir. -Yıllık iznin kaç kısım halinde kullanılacağına dair herhangi bir sınırlama söz konusu olmadığından, ihtiyaca ve kurumların hizmet durumlarına göre çeşitli zamanlarda kullanılması mümkündür. -Yıllık izinlerin kullanımına ilişkin olarak, kurumlar tarafından “belli bir günden az yıllık izin kullanılamaz” yönünde getirilen sınırlamalar, izin hakkı düzenlemesinde yer almamaktadır.

İzin nasıl kullanılır?Yıllık izin kullanımı konusundaki bu düzenlemelere rağmen, kurumların uygulamaları farklılık gösterebilmektedir. Bazı kurumlar yıllık iznin 1 defada kullanılmasını uygun görürken, 2 veya 3 kısım halinde kullanılmasına isteyen kurumlar yanında, personelin istediği zaman istediği sürede izin kullanmasına müsaade eden kurumlar da olabilmektedir. Yıllık izinlerin kısım kısım kullanılması hallerinde bazen, iznin başlama ya da bitişine denk gelen haftasonu tatil günlerinin yıllık izin süresine dahil edilmesi durumuyla da karşılaşılabilmektedir. Ancak, yıllık izin düzenlemeleri içerisinde, kurumlar tarafından böyle bir uygulamaya gidilmesine imkan veren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Genel bir haktan yararlanmada, memurların çalıştıkları kurumlara göre farklı uygulamalarla karşılaşmasının, memur üzerinde olumsuz etki yaratması kaçınılmazdır. Yıllık izin kullanımı konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış olmakla birlikte, bu yetkinin Kanun ile verilen hakların sınırlanması veya kullandırılmaması şeklinde uygulanmaması gerekmektedir. Kısım kısım kullanmaya imkan tanınmaması, hizmet gereklerinden kaynaklanmamasına rağmen, zorunlu olarak belli bir tarihte kullanılmasına müsaade edilmesinin, izin hakkının kullanımına engel teşkil edeceği değerlendirilmektedir. Öte yandan, yıllık izinlerin kullanımı konusunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşlerde ve yargıya intikal eden durumlarda mahkemeler tarafından verilen kararlarda da, izin hakkının kullanımına sınırlamalar getirilmemesi yönünde ifadeler yer almıştır.

ALINTIDIR www.memurunyeri.com
 

[TB] Benzer konular

Üst Alt