tasavvuf

 1. VuSLaT

  Tasavvuf ve Fıkıh

  Lügatte fıkıh, bilmek, anlamak, incelikleri kavramak manasındadır. İslâm'ın ilk zamanlarında dînî ve dünyevî bütün hususlarda bilinmesi lâzım gelen her şey fıkıh adı altında öğreniliyor, bu ilimle uğraşanlara da fakih, yâni âlim deniliyordu. Bu mânâda fakih kelimesi, varlığın ve hâdiselerin...
 2. Tasavvuf ve Fıkıh

  • 1K
  • 1
  Lügatte fıkıh, bilmek, anlamak, incelikleri kavramak manasındadır. İslâm'ın ilk zamanlarında dînî ve dünyevî bütün hususlarda bilinmesi lâzım gelen her şey fıkıh adı altında öğreniliyor, bu ilimle...
 3. VuSLaT

  Tasavvuf ve Fen İlimleri

  Fennî ilimler, yani laboratuar müşâhedeleriyle ispatlanabilen ilimler, -ilk nazarda- tasavvufla alâkasız gibi görünürse de gerçek böyle değildir. Varlıkların ve hâdiselerin var oluş hikmet ve keyfiyetlerine dâir bir gâye peşinde koşan her ilmî faâliyetin yolu, nihâyette metafizik bir noktaya...
 4. Tasavvuf ve Fen İlimleri

  • 1K
  • 1
  Fennî ilimler, yani laboratuar müşâhedeleriyle ispatlanabilen ilimler, -ilk nazarda- tasavvufla alâkasız gibi görünürse de gerçek böyle değildir. Varlıkların ve hâdiselerin var oluş hikmet ve...
 5. VuSLaT

  Tasavvuf ve Felsefe

  Tasavvuf - www.RasuleHasret.com Fennî ilimler, varlıkları ve hâdiseleri tek tek tahlîl ederek, onların husûsiyetlerini umûmî kâideler hâlinde ifâde etmeye çalışırlar ki, bunlara "tabiat kânunları" denildiği bilinen bir keyfiyettir. Bütün bu ilimlerin ortaya koyduğu ûmûmî hükümleri bir kere...
 6. Tasavvuf ve Felsefe

  • 1K
  • 1
  Tasavvuf - www.RasuleHasret.com Fennî ilimler, varlıkları ve hâdiseleri tek tek tahlîl ederek, onların husûsiyetlerini umûmî kâideler hâlinde ifâde etmeye çalışırlar ki, bunlara "tabiat...
 7. VuSLaT

  Tasavvuf ve Edebiyat

  Asıl faaliyet sahası gönül âlemi olan tasavvuf, mânevî ve derûnî his, fikir ve heyecanları belli bir üslûp ve âdâb dâhilinde satırlara, mısralara, yâni kelâma da aksettirmiştir. Böylece ferd olarak birebir ulaşamadığı nice sadırlara, satırlar vâsıtasıyla ulaşırken sâdece gönüllere değil...
 8. Tasavvuf ve Edebiyat

  • 1K
  • 1
  Asıl faaliyet sahası gönül âlemi olan tasavvuf, mânevî ve derûnî his, fikir ve heyecanları belli bir üslûp ve âdâb dâhilinde satırlara, mısralara, yâni kelâma da aksettirmiştir. Böylece ferd...
 9. VuSLaT

  Tasavvuf Ehlinin Tevhid ve İttihadı

  Cenabı Hak seni yakin hakikatlerin ve ilâhî marifetlerin sonuna eriştirsin. Bil ki, bu anlatılan makamlar ricalullah için büyük makamdır, pek zor, şiddetli ve korkulu bir yerdir. Tevhidin hakikatine zâhir ehlinden hiç kimse erişememiştir, yani tasavvuf erbabının dışındaki âlimler bunları...
 10. Tasavvuf Ehlinin Tevhid ve İttihadı

  • 1K
  Cenabı Hak seni yakin hakikatlerin ve ilâhî marifetlerin sonuna eriştirsin. Bil ki, bu anlatılan makamlar ricalullah için büyük makamdır, pek zor, şiddetli ve korkulu bir yerdir. Tevhidin...
 11. VuSLaT

  Tasavvuf Manzumesi - İbrahim Efendi

  Bidâyette tasavvuf sûfî bî-cân olmağa derler Nihâyette gönül tahtında sultân olmağa derler "Tasavvufun başlangıcı, maddî varlığından sıyrılan ve kendinde bir varlık görmeyen, kısaca iradesini Hakk'a teslim etmiş bir sûfî olabilmektir. Sonu ise, bütün ilâhî güzellikleri kazanarak gönül tahtının...
 12. Tasavvuf Manzumesi - İbrahim Efendi

  • 10K
  Bidâyette tasavvuf sûfî bî-cân olmağa derler Nihâyette gönül tahtında sultân olmağa derler "Tasavvufun başlangıcı, maddî varlığından sıyrılan ve kendinde bir varlık görmeyen, kısaca iradesini...
 13. VuSLaT

  Tasavvuf Eğitiminin Temel Esasları

  Tasavvuf ehlinin büyüklerinden Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh-Hazretleri'nin tespit ettiği bâzı prensipler vardır. Husûsan Nakşî yolunun takip ettiği seyr u sülûk usûlünde, yâni ham vasıflardan kurtulup, kâmil insan hüviyetine ulaşmayı hedefleyen mânevî terbiyede bu prensiplere riâyet...
 14. Tasavvuf Eğitiminin Temel Esasları

  • 1K
  • 1
  Tasavvuf ehlinin büyüklerinden Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh-Hazretleri'nin tespit ettiği bâzı prensipler vardır. Husûsan Nakşî yolunun takip ettiği seyr u sülûk usûlünde, yâni ham...
 15. VuSLaT

  Tasavvuf ve şeriat

  TASAVVUF VE ŞERİAT Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Üzerimize saçtığı sonsuz nimetlerine Rabbimizin, beşer takati içinde, sonsuz hamd ü senâlar olsun... Alemlere rahmet olarak gönderdiği Habîb-i Edîbi, numune-i imtisalimiz, rehberimiz, başımızın tacı, Muhammed Mustafa'sına gönül dolusu salât u...
 16. Tasavvuf ve şeriat

  • 1K
  • 7
  TASAVVUF VE ŞERİAT Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Üzerimize saçtığı sonsuz nimetlerine Rabbimizin, beşer takati içinde, sonsuz hamd ü senâlar olsun... Alemlere rahmet olarak gönderdiği Habîb-i...
 17. VuSLaT

  Tarikat ve tasavvuf

  "Kendinden (bütün nefsî arzularından) kurtulup da bir zindenin (mürşid-i kâmilin) gönlüne ülfet peydâ eden kimselere ne mutlu!" Hz. Mevlânâ Tasavvuf ve tarikat "ruhanî bir talimdir". Aynı manaya gelen bu iki kelime, insanın manevî dünyasını yoğurur. Beden, yani madde belli, herkes...
 18. Tarikat ve tasavvuf

  • 985
  • 2
  "Kendinden (bütün nefsî arzularından) kurtulup da bir zindenin (mürşid-i kâmilin) gönlüne ülfet peydâ eden kimselere ne mutlu!" Hz. Mevlânâ Tasavvuf ve tarikat "ruhanî bir talimdir". Aynı...
 19. VuSLaT

  8- Tasavvuf Edebiyatı

  AHLAK Mevzû: GÜZEL AHLAK / İBN-İ ATA (k.s.) hakkında Veliler Ansiklopedisi, (İmam Şaranî, Terc. Abdülkadir Akçicek, Erkam Yay.), cilt: I, s: 323-4 İbn-i Atâ (ks) güzel ahlak hakkında şöyle buyurmuşlardır: "Bu manevî yolda terakki edenler, ne namazla, ne de oruçla terakki ettiler...
 20. 8- Tasavvuf Edebiyatı

  • 2K
  • 1
  AHLAK Mevzû: GÜZEL AHLAK / İBN-İ ATA (k.s.) hakkında Veliler Ansiklopedisi, (İmam Şaranî, Terc. Abdülkadir Akçicek, Erkam Yay.), cilt: I, s: 323-4 İbn-i Atâ (ks) güzel ahlak hakkında...
 21. VuSLaT

  6- Türk Tarihinde Tasavvuf ve Tarikatler

  TÜRK TARİHİNDE TASAVVUF VE TARİKATLER Tasavvuf özelde kişilerin ruhlarında derin izler bırakırken genelde ise toplumu ahlaklı kılan temel etkenlerdendir. Bu yönüyle tasavvuf sadece kişileri değil toplumları ve devletleri de etki alanı içine almıştır. Türklerin tasavvufla tanışmaları...
 22. 6- Türk Tarihinde Tasavvuf ve Tarikatler

  • 2K
  • 9
  TÜRK TARİHİNDE TASAVVUF VE TARİKATLER Tasavvuf özelde kişilerin ruhlarında derin izler bırakırken genelde ise toplumu ahlaklı kılan temel etkenlerdendir. Bu yönüyle tasavvuf sadece kişileri...
 23. VuSLaT

  1- Tasavvuf hakkında

  [COLOR=#810081]İleri Gelen Sofilere Göre Tasavvufun Tarifi [COLOR=#810081] [COLOR=#810081]Tasavvuf, ebedî saadete nâil olmak için nefsi tezkiye, ahlakı tasfiye, zâhir ve batını tamir hallerinden bahseden bir ilimdir. Tasavvufu kâlden ziyade bir hâl ilmi olarak da ifade edebiliriz. Her ilim gibi...
 24. 1- Tasavvuf hakkında

  • 3K
  • 13
  [COLOR=#810081]İleri Gelen Sofilere Göre Tasavvufun Tarifi [COLOR=#810081] [COLOR=#810081]Tasavvuf, ebedî saadete nâil olmak için nefsi tezkiye, ahlakı tasfiye, zâhir ve batını tamir hallerinden...
 25. VuSLaT

  Tasavvuf ve Tarikatler

  Tarih içinde bazı Müslümanlar İslam’ın sembolik ve mistik yönüne ağırlık vermiş ve İslam’ı bu boyuttan değerlendirmiş, böylece insanları bu gün de cezbeden tasavvuf ortaya çıkmıştır. Tasavvufi anlayışlar, farklı tarikatların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tarikat, gidilen yol anlamına gelir...
 26. Tasavvuf ve Tarikatler

  • 1K
  • 1
  Tarih içinde bazı Müslümanlar İslam’ın sembolik ve mistik yönüne ağırlık vermiş ve İslam’ı bu boyuttan değerlendirmiş, böylece insanları bu gün de cezbeden tasavvuf ortaya çıkmıştır. Tasavvufi...
 27. MURATS44

  Tasavvuf ve aşk

  Sevgi… Kul… Allah’a Giden Yol Üzerindeki Okul’dur… Kul, Kul’a Aşık Olur Aşk’ı Öğrenir… İçi Yanar… Kalbi Kanar, Dünyası Daralır… Sonra… Anlar Ki..Bir Eğitimden Geçmiş Gerçek Aşk, Onu Yaratana Karşı Duyulan Sevgi’imiş. Tarihte Adı Geçen İslam Büyükleri Şöyle Söylerler Ve Onların...
 28. Tasavvuf ve aşk

  • 1K
  • 1
  Sevgi… Kul… Allah’a Giden Yol Üzerindeki Okul’dur… Kul, Kul’a Aşık Olur Aşk’ı Öğrenir… İçi Yanar… Kalbi Kanar, Dünyası Daralır… Sonra… Anlar Ki..Bir Eğitimden Geçmiş Gerçek Aşk, Onu...
 29. bedirhan.

  Tasavvuf

  TASAVVUF İnsanın iç dünyasıyla, ruhî ve mânevî yönden kendini geliştirmesiyle ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de, Hz. Peygamber'in hayatında ve sahih hadislerinde mevcut olan bilgiler ve yönlendirmeler, ilk dönemlerden itibaren müslümanların dini daha iyi anlama ve yaşama talep ve gayretlerine...
 30. Tasavvuf

  • 2K
  • 1
  TASAVVUF İnsanın iç dünyasıyla, ruhî ve mânevî yönden kendini geliştirmesiyle ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de, Hz. Peygamber'in hayatında ve sahih hadislerinde mevcut olan bilgiler ve...
 31. fahrettin tırınk

  -tasavvuf ve maneviyat ın önemi-

  [COLOR=#002060]Kıymetli kardeşlerim tasavvuf ve maneviyat bir müslüman ın manen diri kalabilmesi için elzemdir. [COLOR=#002060]Günümüzde tasavvuf karşıtları maneviyata inanmadıkları için,tasavvufu da kabul etmemektedirler. [COLOR=#002060]Halbuki tasavvuf ve maneviyat başlı başına bir ilimdir...
 32. -tasavvuf ve maneviyat ın önemi-

  • 2K
  • 2
  [COLOR=#002060]Kıymetli kardeşlerim tasavvuf ve maneviyat bir müslüman ın manen diri kalabilmesi için elzemdir. [COLOR=#002060]Günümüzde tasavvuf karşıtları maneviyata inanmadıkları için,tasavvufu...
 33. VuSLaT

  tasavvuf yolu....

  Tasavvuf, ebedi saadete ulaşmak amacıyla, zahirin ve batının tamir; ahlakın tasfiye ve nefsin tezkiye hallerini içine alan, manevi bir ilimdir..... Tasavvufun genel tanımı ise şudur, İslam Dini’nin getirdiği hükümlerin, Müslüman kimse tarafından, zahîrî ve bâtınî yönleriyle birlikte...
 34. tasavvuf yolu....

  • 1K
  • 3
  Tasavvuf, ebedi saadete ulaşmak amacıyla, zahirin ve batının tamir; ahlakın tasfiye ve nefsin tezkiye hallerini içine alan, manevi bir ilimdir..... Tasavvufun genel tanımı ise şudur, İslam...
 35. T

  Râbıta (tasavvuf)

  Râbıta, bir tasavvuf terimi. Tasavvufta belirli tarikatlarda bulunan bir uygulamaya verilen isimdir. Etimolojik açıdan râbıta sözcüğü rabt kökünden türemiştir ve “birleştirmek” ve “bağlamak” anlamlarına sahiptir. Tasavvufta ise müridin, konsantre olup şeyhini aklında canlandırarak şeyhinden...
 36. Râbıta (tasavvuf)

  • 1K
  • 1
  Râbıta, bir tasavvuf terimi. Tasavvufta belirli tarikatlarda bulunan bir uygulamaya verilen isimdir. Etimolojik açıdan râbıta sözcüğü rabt kökünden türemiştir ve “birleştirmek” ve “bağlamak”...
 37. mahzungarip

  Tasavvuf Büyükleri'in Hayatını İzle

  Abdulkadir Geylani Hz. Abdulkadir Geylani Hz. Belgesel 2 Dinle/ İzle Abdulkadir Geylani Hz.Belgesel Dinle/ İzle Ahmet Ege Efendi Ahmet Ege Efendi 2005 Yılı Sohbeti Dinle/ İzle Aziz Mahmut Hüdayi Aziz Mahmut Hüdayi Belgesel Dinle/ İzle Bediüzzaman Said...
 38. Tasavvuf Büyükleri'in Hayatını İzle

  • 1K
  • 1
  Abdulkadir Geylani Hz. Abdulkadir Geylani Hz. Belgesel 2 Dinle/ İzle Abdulkadir Geylani Hz.Belgesel Dinle/ İzle Ahmet Ege Efendi Ahmet Ege Efendi 2005 Yılı Sohbeti...
 39. Ayyüzlüm

  Tasavvuf – Zikrin Adabı / Süleyman RAMAZANOĞLU

  Tasavvuf – Zikrin Adabı / Süleyman RAMAZANOĞLU Tasavvuf – Zikrin Adabı / Süleyman RAMAZANOĞLU [FONT=times new roman]Allahu Teâlâyı zikretmenin, kalblerde iyi iz bırakması ve nefislere, ruhlara tesir edebilmesi için aşağıdaki âdâba uymak gerekmektedir. [FONT=times new...
 40. Tasavvuf – Zikrin Adabı / Süleyman RAMAZANOĞLU

  • 2K
  • 1
  Tasavvuf – Zikrin Adabı / Süleyman RAMAZANOĞLU Tasavvuf – Zikrin Adabı / Süleyman RAMAZANOĞLU [FONT=times new roman]Allahu Teâlâyı zikretmenin, kalblerde iyi iz bırakması ve nefislere...
Üst Alt