Ashab-ı Kiram

  • Kilitli
  • Sabit
Okumak istediğiniz linke tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz... 1- Önsöz 2- Din Nedir? 3- I–Eshâb-ı kirâm 4- İctihâd 5- 1.cild, 251.ci mektûb tercemesi 6- 2.cild, 15.ci mektûb tercemesi 7- Tenbîh [Eshâb-ı kirâma iftirâ edenlere cevâblar] 8- Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
HAKÎKÎ MÜSLİMÂN NASIL OLUR? Nasîhatlerin birincisi, Ehl-i sünnet âlimlerinin, kitâblarında bildirdiklerine göre, i’tikâdı düzeltmekdir. Bu âlimler, kitâblarında Eshâb-ı kirâmdan işitdiklerini bildirmişler, kendi kafalarından hiçbirşey yazmamışlardır. Cehennemden kurtulan, yalnız bu âlimlere...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
2K
BÜYÜK ÂLİMLER (Silsile-i aliyye)[1] Nebî, Sıddîk ve Selmân, Kâsım, Ca’fer, Bistâmî, irfân kaynağı oldu, Ebül-Hasen Harkânî. Ebû Alî Fârmedî geldi sonra bu meydâna, çok Velî yetişdirdi, hem Yûsüf-i Hemedânî. Abdülhâlık Goncdüvânî, ma’rifetler semâsında, dünyâyı aydınlatdı, hem Ârif-i...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
ESHÂB-I KİRÂM KİTÂBINDA ADI GEÇENLERİ TANITMA Kitâbda adı geçen ikiyüzaltmışbeş ism, elifbâ sırası ile aşağıdadır. Herbirinin kitâbda bulunduğu sahîfelerin numarası, hâl tercemelerinin sonuna yazılmışdır. 1 — ABBÂS “radıyallahü anh”: Abdülmuttalibin en küçük oğlu, Resûlullahın...
- Cevaplar: 129 Görüntüleme: 8K, 11 12 13
Cevaplar
129
Görüntüleme
8K
NASÎHAT (Ehl-i sünnet) i’tikâdı, nazm üzere ey civân, oldu aşağıda sana, açık dil ile beyân: Doğru olan i’tikâdı, ister isen kardeşim, gece gündüz, bu kitâbı oku hem de, pek candan! Rûhuna rahmet eylesin, Hak, Ebû Hanîfenin, Kur’ân yolunu gösterdi, bize o yüce Nu’mân. İnsan bir şey...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
HİCRÎ KAMERÎ SENEYİ MÎLÂDÎ SENEYE ÇEVİRMEK Hicrî kamerî sene, mîlâdî seneden 10,875 gün kısadır. Her hicrî sene başı, bir evvelki hicrî sene başının rast geldiği mîlâdî seneden 11 gün evvel başlar. Takrîben 33 senede, bir mîlâdî sene içerisinde, iki hicrî sene başı bulunur. Ya’nî 33,58...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Hindistânın büyük âlimlerinden veliy-yi kâmil Muhammed Ma’sûm Fârûkî müceddidî, 29.cu mektûb arasında buyuruyor ki: Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma sordu, (Yâ Mûsâ! Benim için ne amel yapdın?). Yâ Rabbî! Senin için nemâz kıldım ve oruc tutdum ve zekât verdim ve ismini çok zikr etdim deyince...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
İmâm-ı Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerinin birinci cild sekseninci mektûbu: SEKSENİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Fethullah-i Hakîme yazılmışdır. Yetmişüç fırka içinde, kurtulan bir fırkanın, Ehl-i sünnet fırkası olduğunu bildirmekdedir: Hak teâlâ, Muhammed...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
İYİ İNSAN OLALIM, HEP İYİLİK YAPALIM! Allahü teâlâ, iyi insanı sever, Allahü teâlânın sevgisini kazanmak için çalışana (Sâlih insan), (İyi insan) denir. Allahü teâlânın sevgisini kazanmış olana (Velî), (Evliyâ) denir. Başkalarının da iyi insan olması için çalışan Velîye (Mürşid) denir. İyi...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
HAZRET-İ MU’ÂVİYE “radıyallahü anh” Hazret-i Mu’âviyenin büyüklüğünü, üstünlüğünü, islâm âlimlerinin çoğu kitâblarında bildirmiş ve bu yazılarını âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i şerîflerle isbât etmişlerdir. Türkçe (İslâmda İlk Fitne) ve (Hak Sözün Vesîkaları) kitâblarında bu yazılardan ve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Yabancı memleketlere gönderdiği elçileri ondört kişidir. Bunlardan biri Amr bin Âs hazretleridir. Bunu Ummâna elçi olarak göndermişdir. Sonra Ummâna vâlî yapmışdır. (İstî’âb) adındaki kitâbda, ikibinyediyüzyetmiş erkek ve üçyüzseksenbir aded kadın Sahâbînin hâl tercemesi yazılıdır. (İstî’âb...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
Resûlullahın vâlîleri: (Diyâr-ı Bekr)li kâdî Hüseynin dokuzyüzkırk (940) senesinde yazdığı (Hamis) kitâbında diyor ki, (Bâzân), Acem şâhı Husrev tarafından Yemen vâlîsi yapılmışdı. Îmâna geldi. Resûl aleyhisselâm onu vâlî olarak yerinde bırakdı. İlk İslâm vâlîsi Bâzândır. Resûl aleyhisselâm...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 928,
Cevaplar
0
Görüntüleme
928
3 — Diğer Eshâb-ı kirâm “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”: Mekke şehri alındığı zemân ve dahâ sonra, Mekkede veyâ başka yerlerde îmâna gelenlerdir. Bunlara Muhâcir ve Ensâr denmez. Yalnız sahâbî denir. İbni Esîr İzzeddîn Alî Cezrînin (Câmi’) kitâbında, Muhâcirler Ensârdan, Muhâcirlerin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 976,
Cevaplar
0
Görüntüleme
976
1 — Muhâcirler: Mekke şehri alınmadan önce, Mekkeden veyâ başka yerlerden, vatanlarını, memleketlerini terk ederek, Medîne şehrine hicret edenlerdir. Bunlar, Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yanına îmân ile gelmiş veyâ gelince îmân etmişlerdir. Amr ibni Âs hazretleri...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
ESHÂB-I KİRÂMIN ÜSTÜNLÜKLERİ Nişâncızâde denmekle anılan Muhammed bin Ahmed efendinin “rahime-hullahü teâlâ” birçok kitâblardan toplıyarak hâzırladığı (Mir’ât-ı kâinât) adındaki türkçe târîh kitâbı, Eshâb-ı kirâmın büyüklüğünü, kıymetlerini kısa ve açık anlatmakdadır. Biz de, bu kitâbdan...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
İSLÂMDA İLK FİTNE ÖNSÖZ Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara acıyor. Fâideli şeyleri herkese gönderiyor. Âhıretde, Cehenneme gitmesi gereken mü’minlerden dilediğine ihsân ederek afv edecek, Cennete kavuşduracakdır. Her canlıyı yaratan, her vârı, her ân varlıkda durduran, hepsini korku ve...
- Cevaplar: 26 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
26
Görüntüleme
3K
BİRİNCİ CİLD, 49. cu MEKTÛB Hak sübhânehu ve teâlâ, din ve dünyâ murâdlarınıza kavuşdursun! Dünyâ lezzetlerinin, fânî [geçici] ni’metlerin zararlarından kurtulmak için ilâc, bunları islâmiyyete uygun kullanmakdır. Ya’nî, Allahü teâlânın emrlerine ve yasaklarına uymakdır. İslâmiyyete uygun...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfler açık olarak islâmiyyete uymağı emr etmekdedir. Tesavvuf yolunda hâsıl olan şeyler hiç bildirilmemişdir. Bunun için tâm üstünlük, tesavvuf ile değil, islâmiyyete hizmet etmekdeki ziyâdelikle ölçülür. Süâl: Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
İkinci fasl. Hased edenler ve zındıklar tarafından Şeyhayna yapılan iftirâ ve yalanlara cevâb verilmekdedir İKİNCİ FASL Dünyâda hiçkimse, kötülerin iftirâlarından kurtulamamışdır. (Mu’tezile) sapıkları, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve meleklere bile dil uzatdı. Bu...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
2K
Birinci fasl. [Nasîreddîn-i Tûsînin, eshâb-ı kirâm ile alâkalı (Tecrîd) kitâbındaki yazılarına cevâb verilmekdedir] BİRİNCİ FASL Kitâbın başından buraya kadar, Şeyhaynın “radıyallahü teâlâ anhümâ” dahâ üstün olduğunu nakle ve akla dayanarak bildirdik. Şimdi muhâliflerin şübhelerini gidermeye...
- Cevaplar: 15 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
15
Görüntüleme
3K
15- Mukaddime [Şeyhaynın üstünlükleri, akla venakle dayanılarak bildirilmekdedir] MÜSLİMÂNLARIN İKİ GÖZBEBEĞİ (Hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer) Aşağıdaki yazı, büyük islâm âlimi şâh Veliyyullah-ı Dehlevînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Kurret-ül ayneyn fî-tafdîl-iş-şeyhayn) ismindeki...
- Cevaplar: 19 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
19
Görüntüleme
2K
Üst Alt