Ashab-ı Kiram

Sabit konular

Ashab-ı Kiram dizini

 • MURATS44
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Okumak istediğiniz linke tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz... 1- Önsöz 2- Din Nedir? 3- I–Eshâb-ı kirâm 4- İctihâd 5- 1.cild, 251.ci mektûb tercemesi 6- 2.cild, 15.ci...
Normal konular

34- Hakîkî müslimân nasıl olur?

 • VuSLaT
 • 2K
 • 3
- Kullanılan
HAKÎKÎ MÜSLİMÂN NASIL OLUR? Nasîhatlerin birincisi, Ehl-i sünnet âlimlerinin, kitâblarında bildirdiklerine göre, i’tikâdı düzeltmekdir. Bu âlimler, kitâblarında Eshâb-ı kirâmdan işitdiklerini...

33- Büyük âlimler [Silsile-i aliyye]

 • VuSLaT
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
BÜYÜK ÂLİMLER (Silsile-i aliyye)[1] Nebî, Sıddîk ve Selmân, Kâsım, Ca’fer, Bistâmî, irfân kaynağı oldu, Ebül-Hasen Harkânî. Ebû Alî Fârmedî geldi sonra bu meydâna, çok Velî yetişdirdi, hem...

32- Eshâb-ı kirâm kitâbında adı geçenler

 • VuSLaT
 • 11K
 • 129
- Kullanılan
ESHÂB-I KİRÂM KİTÂBINDA ADI GEÇENLERİ TANITMA Kitâbda adı geçen ikiyüzaltmışbeş ism, elifbâ sırası ile aşağıdadır. Herbirinin kitâbda bulunduğu sahîfelerin numarası, hâl tercemelerinin sonuna...

31- Nasîhat [Şi’r]

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
NASÎHAT (Ehl-i sünnet) i’tikâdı, nazm üzere ey civân, oldu aşağıda sana, açık dil ile beyân: Doğru olan i’tikâdı, ister isen kardeşim, gece gündüz, bu kitâbı oku hem de, pek candan! Rûhuna...

30- Hicrî kamerî seneyi mîlâdî seneye çevirmek

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
HİCRÎ KAMERÎ SENEYİ MÎLÂDÎ SENEYE ÇEVİRMEK Hicrî kamerî sene, mîlâdî seneden 10,875 gün kısadır. Her hicrî sene başı, bir evvelki hicrî sene başının rast geldiği mîlâdî seneden 11 gün evvel...

29- Muhammed Ma’sûm hazretlerinin (Mektûbât)ından altı aded mektûb tercemesi

 • VuSLaT
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
Hindistânın büyük âlimlerinden veliy-yi kâmil Muhammed Ma’sûm Fârûkî müceddidî, 29.cu mektûb arasında buyuruyor ki: Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma sordu, (Yâ Mûsâ! Benim için ne amel yapdın?)...

28- 1.cild, 80.ci mektûb tercemesi [Bid’at ehline cevâb veren kitâblar]

 • VuSLaT
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
İmâm-ı Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerinin birinci cild sekseninci mektûbu: SEKSENİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Fethullah-i Hakîme yazılmışdır. Yetmişüç fırka...

27- İyi insan olalım, hep iyilik yapalım

 • VuSLaT
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
İYİ İNSAN OLALIM, HEP İYİLİK YAPALIM! Allahü teâlâ, iyi insanı sever, Allahü teâlânın sevgisini kazanmak için çalışana (Sâlih insan), (İyi insan) denir. Allahü teâlânın sevgisini kazanmış olana...

26- Hazret-i Mu’âviye

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
HAZRET-İ MU’ÂVİYE “radıyallahü anh” Hazret-i Mu’âviyenin büyüklüğünü, üstünlüğünü, islâm âlimlerinin çoğu kitâblarında bildirmiş ve bu yazılarını âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i şerîflerle...

25- Son vefât eden Sahâbîler

 • VuSLaT
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
Yabancı memleketlere gönderdiği elçileri ondört kişidir. Bunlardan biri Amr bin Âs hazretleridir. Bunu Ummâna elçi olarak göndermişdir. Sonra Ummâna vâlî yapmışdır. (İstî’âb) adındaki kitâbda...

24- Resûlullahın vâlîleri, kâtibleri

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Resûlullahın vâlîleri: (Diyâr-ı Bekr)li kâdî Hüseynin dokuzyüzkırk (940) senesinde yazdığı (Hamis) kitâbında diyor ki, (Bâzân), Acem şâhı Husrev tarafından Yemen vâlîsi yapılmışdı. Îmâna geldi...

23- Diğer Eshâb-ı kirâm

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
3 — Diğer Eshâb-ı kirâm “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”: Mekke şehri alındığı zemân ve dahâ sonra, Mekkede veyâ başka yerlerde îmâna gelenlerdir. Bunlara Muhâcir ve Ensâr denmez. Yalnız...

22- Muhâcir, Ensâr

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
1 — Muhâcirler: Mekke şehri alınmadan önce, Mekkeden veyâ başka yerlerden, vatanlarını, memleketlerini terk ederek, Medîne şehrine hicret edenlerdir. Bunlar, Resûlullahın “sallallahü teâlâ...

21- Eshâb-ı kirâmın üstünlükleri, Sahâbî kime denir

 • VuSLaT
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
ESHÂB-I KİRÂMIN ÜSTÜNLÜKLERİ Nişâncızâde denmekle anılan Muhammed bin Ahmed efendinin “rahime-hullahü teâlâ” birçok kitâblardan toplıyarak hâzırladığı (Mir’ât-ı kâinât) adındaki türkçe târîh...

20- III–İslâmda ilk fitne

 • VuSLaT
 • 4K
 • 26
- Kullanılan
İSLÂMDA İLK FİTNE ÖNSÖZ Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara acıyor. Fâideli şeyleri herkese gönderiyor. Âhıretde, Cehenneme gitmesi gereken mü’minlerden dilediğine ihsân ederek afv edecek...

19- Muhammed Ma’sûm hazretlerinin (Mektûbât)ından altı aded mektûb tercemesi

 • VuSLaT
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
BİRİNCİ CİLD, 49. cu MEKTÛB Hak sübhânehu ve teâlâ, din ve dünyâ murâdlarınıza kavuşdursun! Dünyâ lezzetlerinin, fânî [geçici] ni’metlerin zararlarından kurtulmak için ilâc, bunları islâmiyyete...

18- Kurân-ı kerîmde beş ilm, hadîs-i şerîflerde oniki ilm bildirilmekdedir

 • VuSLaT
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfler açık olarak islâmiyyete uymağı emr etmekdedir. Tesavvuf yolunda hâsıl olan şeyler hiç bildirilmemişdir. Bunun için tâm üstünlük, tesavvuf ile değil...

17- İkinci fasl. Hased edenler ve zındıklar tarafından Şeyhayna yapılan iftirâ

 • VuSLaT
 • 2K
 • 12
- Kullanılan
İkinci fasl. Hased edenler ve zındıklar tarafından Şeyhayna yapılan iftirâ ve yalanlara cevâb verilmekdedir İKİNCİ FASL Dünyâda hiçkimse, kötülerin iftirâlarından kurtulamamışdır...

16- Birinci fasl. [Nasîreddîn-i Tûsînin, eshâb-ı kirâm ile alâkalı (Tecrîd)

 • VuSLaT
 • 3K
 • 15
- Kullanılan
Birinci fasl. [Nasîreddîn-i Tûsînin, eshâb-ı kirâm ile alâkalı (Tecrîd) kitâbındaki yazılarına cevâb verilmekdedir] BİRİNCİ FASL Kitâbın başından buraya kadar, Şeyhaynın “radıyallahü teâlâ...

15- Mukaddime [Şeyhaynın üstünlükleri, akla venakle dayanılarak bildirilmekdedir]

 • HASAN CAN
 • 3K
 • 19
- Kullanılan
15- Mukaddime [Şeyhaynın üstünlükleri, akla venakle dayanılarak bildirilmekdedir] MÜSLİMÂNLARIN İKİ GÖZBEBEĞİ (Hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer) Aşağıdaki yazı, büyük islâm âlimi şâh...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt