Dinler tarihi

  • Sabit
Genel Değerlendirme Dinin tanımı, kaynağı ve dinlerin tarihi anlatılıyor. İlkel kabile dinleri, milli dinler Konfiçyusizm, Taoizm, Şintoizm eski Türk inançları Hinduizm, Cayinizm Sihizm, Zerdüştlük Budizm İlahi dinler, Yahudilik ve bunların prensipleri hakkında detaylı bilgiler veriyor...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Zerdüştlük, (Zerdüştülik, Mazdaizm) İran dinleri içerisinde, tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından, en dikkat çekicisi Zerdüştilik 'tir. Bu din, adını kurucusundan alır. Bu dine, dayandığı tek tanrı Ahura Mazdah'a nispeten “Mazdeizm” de denir. 1. Zerdüşt 'ün Hayatı Zerdüşt kelimesi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Zerdüşt Dinler Tarihi Araştırmaları İranlı Peygamber. Zerdüstçülük (Mazdeizm) adıyla anılan dinin kurucusudur. "Avesta" adlı kutsal kitap, onun özdeyişlerini içerir. Zerdüşt'e göre iyilik ve kötülüğün aynı kaynaktan çıkamayacağı, iyiliği Tanrı Ahura Mazda (Hürmüz), kötülüğü ise Ehrimen...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 771,
Cevaplar
0
Görüntüleme
771
Zahiriye Mezhebi, Davud ez-Zahirî olarak bilinen Davud bin Ali bin Halef el-İsbahanî (d. 815 Küfe-ö. 883 Bağdat) tarafından kurulan fıkhî ve kelamî mezhep. Davudiye adıyla da anılır. İslâmî hükümleri Kurân ve Sünnet'in zahirî (lafzî, sözel) anlamlarından çıkarmayı temel aldığı için...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 954,
Cevaplar
0
Görüntüleme
954
Yezidilerin Kimliği Karma bir dinin mensubu olan Yezidi'lerin Arap, Kürt ve Asur kökenli oldukları ileri sürülmektedir. Çeşitli kültürlerin birbirlerine karıştığı Ortadoğu'da ulusal kimlikleri olmayan İran'daki Bahailer, Lübnan'daki Dürziler ve Maruniler gibi Yezidiler de dini bir cemaattir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 797,
Cevaplar
1
Görüntüleme
797
eş-Şeyhu'n-Necdî lakabıyla bilinen Muhammed bin Abdülvehhab'ın (d. 1703 Uyeyne - ö.1787 Deriye, Riyad) düşünceleri çevresinde oluşan dinî, siyasî hareket. Harekete Vehhabilik adı karşıtlarınca yakıştırıldı. Hareket içinde yer alanlar, kendilerine Muvahhidun (tevhidciler) derler ve Hanbelî...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 726,
Cevaplar
0
Görüntüleme
726
1785 (h.1200) yıllarında Afrika'nın kuzey batısında ortaya çıkan bir tarîkat. Kurucusu; Ebu'l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Ticanî'dir. Kurucusuna nispetle bu adı almıştır. Tarikatın kurucusu, tarîkatının esaslarını bizzat Hz. Peygamberden rüyada değil uyanıkken aldığını söyler. Tarîkat...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 738,
Cevaplar
0
Görüntüleme
738
Gök Tengri inancı bütün Türklerin ana kültüdür. Bu kült, Kunlar, Tabgaçlar, Gök Türkler, Uygurlar gibi eski Türk boylarında inanç sisteminin başında yer alır. Orkun yazıtlarında, Türk Tanrı inancının temelleriyle ilgili bazı bilgilere rastlanmaktadır. Tonyukuk bengü taşında birçok kez adı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 883,
Cevaplar
0
Görüntüleme
883
Konunun ilk kısmına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz... -----> http://www.rasulehasret.com/dinler-tarihi/57406-tarih-boyunca-kurban-i.html#post133123 20. İslam'da Kurban Kurban, Allah'a yaklaşmayı Allah yolunda malların feda edilebileceğini, Allah'a teslimiyeti ve şükrü ifade eder...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 968,
Cevaplar
0
Görüntüleme
968
Etimoloji Kurban'ın Tarihçesi Eski Mezopotamya'da Kurban Eski Mısır'da Kurban Eski Hindistan'da Kurban Eski İran'da Kurban Hititler'de Kurban Eski Çin'de Kurban Eski Japonya'da Kurban Eski Amerika'da Kurban Fenikelilerde Kurban Frigyalılarda Kurban Eski Yunan'da Kurban Eski Roma'da...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 896,
Cevaplar
0
Görüntüleme
896
«İnsanlar, kendilerini dünya ile yeryüzünü cennet ile cenneti YOL ile ve YOL'u da doğal oluş ile belirlerler.» Laozi (Lao Tzu) Tanınmış bir Çin antropologa göre “Çin dini, takipçilerinin sosyal panoramasına ayna tutar ve bakış açısının genişliği ölçüsünde farklı anlamlar içerir.” Aynı şey...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 798,
Cevaplar
0
Görüntüleme
798
Hz. Peygamber'in vefatından sonra İmametin Hz. Ali ve evlatlarına ait bir hak olup nass ve tayinle gerçekleşeceğini iddia eden birbirlerinden farklı mezheplerin müşterek adı. Şîa kelimesi Arapcada şe-ye-a kökünden fırka, bölük, taraftar, yardımcı, bir kimseye uyan ve yardımcı olan manalarına...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 813,
Cevaplar
0
Görüntüleme
813
Şamanizm, insanlığın belki de en eski dinlerinden biridir. Temel olarak sihir ve büyüye dayanır. Her hangi bir kurucusu veya kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli değildir.Şamanizm'in köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.. Yakutlarda erkek...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 748,
Cevaplar
0
Görüntüleme
748
Araplar tarafından “Sâbiî” (Subbi ya da Subbâ) biçiminde adlandırılan bu topluluk, kendilerine “Mandenler” (bilgili olanlar, arifler anlamında; İngilizcede Mandaeans) adını verir. Kendileri için kullandıkları bir diğer ad “Nasuralar”dır (kutsal öğretileri koruyanlar anlamında; İngilizcede...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 718,
Cevaplar
0
Görüntüleme
718
Sabiîlik, tanrısal rûha ancak insânî bir rûhla ulaşılabileceğini öne süren vaftizci bir Hıristiyan mezhebidir. "Ulu Ruh" olan Tanrı'nın dışında, evrenin birçok ruhlarla yönetildiğini ve bu ruhların 7 gezegende oturduklarına iman ederler. "Ulu Rûh"a ulaşmanın yolu da insansal rûhu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 866,
Cevaplar
0
Görüntüleme
866
Kurucusu Ahmet Rıfaî'ye nispet edilen tarikat Tarikatın kurucusu Ahmet Rıfaî, Irak'ta Basra ile Vasıt arasında yer alan Batâih nahiyesine bağlı Umm Ubeyde adındaki köyde, bazı tarihçilere göre; Muharrem 500 tarihinde doğmuştur. Bazıları ise onun, Basra bölgesinde bulunan Hasan köyünde Recep...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 817,
Cevaplar
0
Görüntüleme
817
PANTEİZM (Kamutanrıcılık - Tümtanrıcılık) Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş kabul eden görüştür. Panteizm, anlam olarak tümtanrıcılık demektir. Panteizme göre Tanrı'nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı yoktur. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır. Her şey Tanrı'dır. Bu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Çoğunluğu Suriye'de yaşayan aşırı bir Şiî-Batinî fırkası. Bunlara günümüzde Numeyrîler ismi de verilmektedir. Nusayrî isminin ise geçmişte kalan bir isim olduğunu ve fırka kurucusuna nispeten bu ismin verildiğini ileri sürerler. Fırkanın ismini, kurucusu olan Muhammed b. Nusayr en-Nemiri'ye...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 771,
Cevaplar
1
Görüntüleme
771
1. Giriş Semavî felâketlerle alâkalı mitler, dünyanın nasıl yıkılıp bir çiftin veya bir grubun dışında insanların yok edildiğini nakleder. Tûfan rivayetleri, kozmik felâketler içinde en çok ve en yaygın olanlarıdır. Diğer bazı felâketler de insanların yok olmasına sebebiyet vermiştir. Bu...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
Nefiller, Tevrat’taki yeryüzüne düşürülmüş olan ilahî varlıklarla insan kızlarının cinsel ilişkilerinden doğan çocuklara verilen addır. Septuaginta'da "devler" diye geçer. Bunlar, iri ve güçlü insanlardı. İbranice “nefilim” sözcüğü, “düşmüş kimseler” anlamına gelir. Onlar zorbadır. Aynı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 853,
Cevaplar
0
Görüntüleme
853
Nakşibendilik, Bahauddin Nakşibend Muhammed b. Muhammed el-Buharî tarafından kurulan ve İslâm dünyasında yaygın olan tarikattir. Nakşibend Farsça bir kelimedir ve "nakış yapan" demektir. Kalbi işlediği, kalbin üzerine süsler yaptığı için bu adı almıştır. Bahauddin Nakşbend'in adı, Muhammed...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 885,
Cevaplar
0
Görüntüleme
885
Üst Alt