Fotoğraf Albümü ve Arşivi

Ermenilerin karabağda yaptıkları katliam için yazılmış bir türkü.
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 845,
Cevaplar
0
Görüntüleme
845
Kesilen başlar Berlin’e göndermişler Ermenilere soykırım yapıldığını iddia eden Ruslar’ın gerçekleştirdiği tarihin en büyük trajedilerinden olan Çerkes soykırımı. Diriliş Postası Gazetesi’nin bugünkü nüshasında “Rusya’nın Çerkesler’e Uyguladığı Soykırım ve 21 Mayıs...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Tehcir Sırasında Ermenilere Fenalıkta Bulunanlar Hakkında Tahkikat (Tehcir sırasında Ermenilere fenalıkta bulunduğu bildirilen kişi ve memurlar hakkında tahkikat yapılması ve yapılan tahkikatın neticesinin bildirilmesi yolunda Dahiliye Nezareti'nden Kayseri Mutasarrıflığı'na şifre telgraf.) 16...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Ermeniler Tarafından Berlin'de Şehit Edilen Talat Paşa. Kaynak : A Myte Of Terror. Baş Kumandan Vekili ve Bahriye Nazırı Enver Paşa. Sultan İkinci Abdülhamid. (21 Eylül 1842 - 10 Şubat 1918) Kaynak : Belgelerle Osmanlı Tarihi. Sultan Mehmed Reşad. (02 Kasım 1844 - 03 Temmuz...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Rus devletinin savaşta cesaret gösteren ermenilere verdiği, üstünde "Tanrı Ermenileri korusun" yazılı madalya. Kaynak : Ermeni Ayaklanmaları ve İhtilal Hareketleri. Franz Werfel in yazdığı "Musa Dağında Kırk Gün" İsimli Kitabın Kapağı. Kitapta gerçek olayların yanında saptırılmış...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
İstanbul Ermeni Patriği Yeğişe Turyan (1860-1930) Kaynak:Ermeni Kilisesi ve Terör. Eçmiyazin Katogigosu V.Kevork (1847-1930) Kaynak:Ermeni Kilisesi ve Terör. Eçmiyazin Kilisesi (XIX. yüzyıl sonları) Kaynak:Ermeni Kilisesi ve Terör. İstanbul Ermeni Patriği Zaven Efendi (Zaven...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Hasankale'de Ermeniler tarafından yaralanan Türkler. Kaynak:Massacre Exerted By The Armenian On The Turks During World War I Pictures. Ermeniler tarafından gözleri oyularak öldürülmüş bir Türk köylüsü. Kaynak:Massacre Exerted By The Armenian On The Turks During World War I Pictures...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Yerleri Değiştirilen Ermeni ve Rumlara Ait Malların İadesi (Yerleri değiştirilen Rum ve Ermenilere ait terkedilmiş malların iadesiyle verilecek tazminat ve diğer konularda hazırlanmakta olan kararnamenin uygulanması sırasında daha çok güçlüklerle karşılaşılmaması için bu gibi malların çeşitli...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 858,
Cevaplar
0
Görüntüleme
858
Anadolu'ya Gidecek Heyetin Masraflarının Temini. (Yerlerinden uzaklaştırılan Ermeni ve Rum ailelerinin geri yerlerine dönmeleri ve bunların sevk ve iaşelerinin temini hususlarını incelemek üzere Anadolu'ya gönderilmesi kararlaştırılan İngiliz Fevkalade Komiseri ve Patrikhane temsilcilerinden...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 892,
Cevaplar
0
Görüntüleme
892
Tarafsız Hukukçulardan Tehciri Soruşturma Komisyonu Oluşturulması. Sayfa 1 (Tehcirin nedenlerini tespit etmek üzere kurulacak soruşturma komisyonlarına tarafsız hukukçuların iştiraklerinin sağlanması hususunda İsveç, Hollanda, İspanya, Danimarka hükümetlerine verilen nota.) 12 Ca. 1337 (13 Şubat...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 804,
Cevaplar
0
Görüntüleme
804
Memleketlerine Avdet Edecek Ahali İçin Alınan Tedbirler. (Savaş sebebiyle başka mahallere sevk ve nakl edilen ahalinin memleketlerine dönmelerine müsaade edildiği ve bunların emin ve salim bir surette dönebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve bu hususlarda kusuru görülenlerin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Ermenilerin Geri Dönmelerine Müsaade Edildiği. (Savaş sebebiyle başka yerlere nakledilen Rum ve Ermenilerin iaşe ve iskanlarının temin edilerek emniyet içinde geri dönmelerine müsaade edildiğine dair Dahiliye Nezareti'nden bazı vilayet ve livalara şifre telgraf.) 16 M. 1337 (22 Ekim 1918) BOA...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 873,
Cevaplar
0
Görüntüleme
873
Ermeni Sevkiyatının Durdurulması. (İdari ve askeri maslahat gereği bundan böyle ne sebeple olursa olsun hiçbir Ermeninin sevkedilmemesine dair Dahiliye Nezareti'nden bazı vilayet ve mutasarrıflıklara şifre telgraf.) 10 Ca. 1334 (15 Mart 1916) BOA. DH. ŞFR, nr. 62/21 Kaynak:Osmanlı Belgelerinde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 895,
Cevaplar
0
Görüntüleme
895
Uygunsuz Hareketlerde Bulunan Jandarmanın Divan-ı Harb'e Sevkleri (Urfa'dan Rakka'ya gönderilen kafilelere refakat eden jandarmaların ihmallerinden kaynaklanan uygunsuz davranışları nedeniyle Divan-ı Harb'e sevklerine dair Dahiliye Nezareti'nden Urfa Mutasarrıflığı'na şifre telgraf.) 28 Z. 1333...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 939,
Cevaplar
0
Görüntüleme
939
Ermenilerin Sevkiyatında Gözetilmesi Gereken Gaye ve Esaslar (Ermenilerin, hükümet aleyhinde çalışmalarına engel olunmak için sevkedildikleri, belirlenenler dışındakilerin sevkedilmemeleri, masraflarının muhacirîn tahsisatından sağlanması, kafilelerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 865,
Cevaplar
0
Görüntüleme
865
Protestan Ermenilerin Sevk Edilmeleri (Sevkedilmemiş olan Protestan Ermenilerin sevkedilmeyerek nüfusları, sevkolunan ve kalanların miktarının bildirilmesine dair Dahiliye Nezareti'nden çeşitli vilayetlere ve mutasarrıflıklara şifre telgraf.) 4 L. 1333 (15 Ağustos 1915) BOA. DH. ŞFR, 55/20...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 820,
Cevaplar
0
Görüntüleme
820
Sevk Olunan Ermenilerin Yollarda Korunmaları, Bunlara Saldıranların Cezalandırılmaları (Ermenilerin sevkleri esnasında yollarda muhafaza edilmeleri, firar edenlerle bunlara saldıranların cezalandırılmaları, sevk için eski yolun kullanılması hususlarında Dahiliye Nezâreti'nden Erzurum Vilâyeti'ne...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 898,
Cevaplar
0
Görüntüleme
898
Ermenilerin İâşe ve İskân Masraflarının Muhacirîn Tahsisatından Tesviyesi. (Ermeniler için gerekli iaşe ve iskân masraflarının muhacirîn tahsisatından tesviyesine dair Dahiliye Nezâreti'nden Konya Vilâyeti'ne çekilen şifre telgraf.) 15 B. 1333 (29 Mayıs 1915) BOA. DH. ŞFR, nr, 53/152...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Sevk ve İskân (Techir) Kanunu Kaynak: Ermeniler ve 1915 Techir Olayı.
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 962,
Cevaplar
0
Görüntüleme
962
Meclis-i Vükelâ'nın Tehcir Kararı (Düşmanla işbirliği yapma, masum halkı katletme ve isyan çıkarma gibi zararlı hareketlerde bulunan Ermeniler'in Musul, Zor, Halep ve Suriye'nin bazı bölgelerine sevkleri için, Dahiliye Nezareti'nin 13 Mayıs (1)331 tarihli ve 270 numaralı tezkiresi üzerine ...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Üst Alt