Hak sözün vesikaları

Sabit konular

Hak sözün vesikaları dizini

 • MURATS44
 • 2K
 • 3
- Kullanılan
Linklere tıklayarak okumak istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz... 1-) Önsöz 2-) 1.ci risâle Hucec-i Kat’iyye 3-)İkinci risâle redd-i revâfıd tercemesi 4-)ÜÇÜNCÜ RİSÂLE TEZKİYE-İ EHL-İ BEYT...
Normal konular

51-)Onuncu risâle komünistlik ve komünistlerde din düşmanlığı

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
Sosyal adâlet, çok eskiden beri düşünülen ve bütün dinler, rejimler, ictimâ’î mezheblerce ileri sürülen ve gerçekleşdirilmesi va’d edilen bir hususdur. Bir topluluğun düzenli ve âhenkli olması...

50-)Dokuzuncu risâle bir din câhiline cevâb

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 14
- Kullanılan
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, (Her çocuk, dünyâya, müslimân olacak şeklde temiz rûhlu gelir. Sonra, bunları anaları, babaları dinsiz yapar). Bundan anlaşılıyor ki...

49-)SEKİZİNCİ RİSÂLE HÜCCET-ÜL-İSLÂM İMÂM-I GAZÂLÎNİN EYYÜHELVELED (Ey Oğul) Kitâb

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 13
- Kullanılan
Allahü teâlânın lutf-u ihsânı ile lâtin harfleri ile basılması nasîb olan (Ey Oğul) ismi ile meşhûr ilmihâl kitâbı ilk olarak Süleymân bin Cezâ’ hazretleri tarafından 960 [m. 1552] senesinde...

48-)ÜÇÜNCÜ CİLD, 252. ci MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Velîden her an yayılan feyz, nûr, herkese isti’dâdı kadar gelir. İsti’dâd, Ehl-i sünnet i’tikâdında olmak, bid’atlardan sakınmak ve ahkâm-ı islâmiyyeye uymakdır. İsti’dâdı çok olana çok feyz...

47-)ÜÇÜNCÜ CİLD, 168, ci MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Allahü teâlânın feyz göndermesinde, kesinti, durmak yokdur. Feyzleri, bereketleri, nûrları, devâmlı olarak göndermekdedir. [Maddî hayât için lâzım olan kudreti, enerjiyi, güneşden gönderiyor...

46-)ÜÇÜNCÜ CİLD, 156. cı MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Yazıklar olsun, ömr geçdi. Bir hayrlı iş yapmadım. Dünyânın vefâsız, yalancı olduğu, şimdi anlaşıldı. Hayâtı, hayâl oldu. Fitneleri, derdleri bitmedi. Ahbâb, arkadaşlar, öldüler, gitdiler. Bu...

45-)ÜÇÜNCÜ CİLD, 154. cü MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Allahü teâlâ, yüksek derecelere kavuşdursun! Bunun için, parlak dîne uymak, Muhammed aleyhisselâmın yolunda bulunmak lâzımdır. Bu yolu gösteren üstâdı sevmeli, ona tâbi’ olmalıdır. Elem, derd...

44-)ÜÇÜNCÜ CİLD, 153. cü MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Ezelde takdîr edilmiş olan şey, elbet vâkı’ olacakdır. Ra’d sûresinin kırkıncı âyetinde meâlen, (Her vakt için, bir hükm vardır) buyuruldu. Hak teâlâyı aramağa devâm ediniz! Kokusunu duyduğunuz...

43-)ÜÇÜNCÜ CİLD, 55. ci MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
Âl-i İmrân sûresinin 28. ci âyetinde meâlen, (Mü’minler mü’minlerden başka, kâfirleri sevmesinler. Onları seven, Allahü teâlâyı sevmiş olmaz. Dârülharbde, zarûret olunca, onlara dostluk...

42-)ÜÇÜNCÜ CİLD, 34. cü MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Büyüklerin yolundan ayrılmayınız! Talebeye ve müsâfirlere çok iyi hizmet ediniz! İslâmiyyete sıkı sarılınız! Resûlullahın sünnetine yapışınız! Bid’atlerden sakınınız! Bid’at sâhibleri ile sohbet...

41-)ÜÇÜNCÜ CİLD, 6. cı MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Bu mektûb, sultâna[1] nasîhatdır. Mu’âz bin Cebel diyor ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” elimden tutdu. Birkaç adım yürüdükden sonra, (Yâ Mu’âz! Takva üzere ol. Hep doğru...

40-)İKİNCİ CİLD, 83. cü MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
(Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) mezhebinin âlimleri, (Kazâ) ve (Kader) bilgisini şöyle anlatdılar: İnsanların hayrdan ve şerden yapdıkları bütün işleri, Allahü teâlânın ezeldeki takdîri ve irâdesi...

39-İKİNCİ CİLD, 80. ci MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Hükûmet adamlarından ve başkalarından gelen zulmler, elemler, yalnız zâhire [bedene ve dimâga]dır. Bâtına [kalbe] sirâyet etmez. Âhiretde sevâb verilmesine, dünyâda bâtının nûrunun artmasına...

38-)İKİNCİ CİLD, 68. ci MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Âlimlerin sonra gelenleri, Allahü teâlânın dünyâda müşâhede edileceğini bildirdiler. Müşâhede, kalb ile görmek demekdir. (Tearrüf) kitâbının sâhibi [Ebû İshak Muhammed Gülâbâdî[1]] diyor ki...

37-İKİNCİ CİLD, 67. ci MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Nemâz mü’minin mi’râcıdır. (Allahü teâlâ, en çok, secdede olan kulunu sever), (Cemâ’at ile nemâz kılıp düâ edene, Allahü teâlâ dilediğini verir), (Evde kılınan nemâza bir sevâb, mahalle...

36-)İKİNCİ CİLD, 63. cü MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 930
- Kullanılan
Hastalıkda nemâzlarını kaçıran, adedlerini bilmeyip, tahmîn ederek, beş vakt nemâzın sünnetlerinden başka, teheccüd, işrak gibi nâfileler yerine, kaçırdığı nemâzları kazâ ederse, borcları...

36-)İKİNCİ CİLD, 62. ci MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
İnsânın şerefi, îmân ile ve ma’rifet iledir. Mal ile ve mevkı’ ile değildir. Îmânın kuvvetlenmesine çalışınız! Ma’rifet derecelerinde yükselmeğe gayret ediniz! Hadîs-i şerîfde, (Âhiret için...

35-)İKİNCİ CİLD, 61. ci MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Bu dünyâya getirilmemizden maksad, Allahü teâlânın ma’rifetini elde etmekdir. Ma’rifet iki nev’dir. Birincisi, fen yolu ile, ya’nî nazar ve istidlâl [düşünmek] ile hâsıl olur. Bunu, islâm...

34-)İKİNCİ CİLD, 59. cu MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Sûrî [zâhirî, gözle görünen] kemâlâtın [yüksekliklerin, menfe’atlerin] ve ma’nevî [görünmiyen] makâmların hepsi Muhammed aleyhisselâmdan gelmekdedir. Bedenle yapılacak ve sakınılacak işler...

33-)İKİNCİ CİLD, 45. ci MEKTÛB

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Sevgili oğlum! Dünyânın görünüşü tatlıdır, lezzetlidir. Hâlbuki, hakîkatde zehrdir. Kıymetsizdir. Onun tuzağına düşen, hiç kurtulamaz. Bu zehr ile ölen, leş olur. Buna gönül vermek delilikdir...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt