Herkese lazım olan İman

Sabit konular

Herkese Lazı Olan İman - DİZİN -

 • HASAN CAN
 • 2K
- Kullanılan
Kitap başlıkları linkler halinde aşağıda sıralanmıştır. İstediğiniz başlığa tıklayarak, konu sayfasına ulaşabilirsiniz... 1-herkese lâzim olan îmân 2-Îmân ve İslâm 3-İslâmın Şartları 4-Îmânın...
Normal konular

Niçin müslümân oldular

 • HASAN CAN
 • 3K
 • 14
- Kullanılan
NİÇİN MÜSLİMÂN OLDULAR Bu kısm, kitâbımızın (Müslimânlık ve Hıristiyanlık) bahsinin eki olarak hâzırlanmışdır. İslâm dîni, en son ve en mükemmel dindir. Meşhûr ingiliz edibi Bernhard Shaw bile...

41- Hakîkî müslimân nasıl olur?

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
HAKÎKÎ MÜSLİMÂN NASIL OLUR? İslâm dîninin temeli üçdür: İlm, amel ve ihlâs. İlm, îmân, fıkh ve ahlâk bilgileridir. Bunlar, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarından öğrenilir. Amel, bu bilgilere...

40- sonsöz

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
SONSÖZ Kitâbımız burada sona erdi. Zan ediyoruz ki, bu kitâbı dikkat ile okuyan bir kimse, Müslimânlığın ve Hıristiyanlığın mukaddes kitâblarından hangisinin hakîkî Allah kelâmı [sözü] olduğunu...

39- İslâmiyyetde felsefe var mıdır ?

 • HASAN CAN
 • 3K
 • 16
- Kullanılan
İSLÂMİYYETDE FELSEFE VAR MIDIR? Yukarıda, muhtelif dinlerin îmân esâslarını ve hükmlerini kısaca inceledik. Şimdi de biraz İslâm dîninde felsefe var mıdır? Bunu inceliyelim: Felsefe, her...

38- İslâmiyiyet

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 8
- Kullanılan
İSLÂMİYYET Îsâ aleyhisselâmın müjdelediği yeni dîni yaymak için, Allahü teâlânın seçdiği yüce Peygamber, Muhammed “aleyhissalâtü vesselâm”dır. Peygamberin nasıl yetişdiği ve kendisine ilk ilâhî...

37- Îsevî (Nasrâniyyet) dîni ve hıristiyanlar

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 10
- Kullanılan
ÎSEVÎ [NASRÂNİYYET] DÎNİ VE HIRİSTİYANLAR Îsâ aleyhisselâm, yehûdîlerin bozduğu hak dîni islâh için gönderildi. Ya’nî hakîkî Îsevîlik, islâh edilmiş, yehûdî dînidir. Îsâ aleyhisselâm, Matta...

36- Mûsevî dîni ve yehûdîler

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 13
- Kullanılan
MÛSEVÎ DÎNİ VE YEHÛDÎLER Mukaddes kitâblar, târîhî vesîkalar ve günümüze kadar gelmiş olan eserler incelenirse, (Tek Allah)a îmânı emr eden din ya’nî islâmiyyet, Âdem aleyhisselâm zemânından...

35- Budistlik

 • HASAN CAN
 • 1K
- Kullanılan
BUDİSTLİK Buda, mîlâddan tahmînen 622 sene evvel, Hindistânda Benares şehrinin 160 kilometre kuzeyinde (Kapilavastu) (diğer ismi, Lumbini) köyünde doğmuşdur. Asl adı, (Guatama) veyâ...

34- Brahma dîni

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
BRAHMA DÎNİ Brahma, mukaddes kelâm demekdir. Hindistândaki islâm âlimlerinden Mazher-i Cân-ı Cânân[1] ondördüncü mektûbunda buyuruyor ki, (Bu din, Îsâ aleyhisselâmın mîlâdından asrlarca...

33- Dinler, akîdeler ve din ile felsefenin farkı

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
DİNLER, AKÎDELER ve DİN İLE FELSEFENİN FARKI Allahü teâlâ birdir. Ona giden yol da birdir. Din, Allahü teâlâyı tanıtan yol olduğuna göre, dünyâda tek bir din olması gerekir. Hâlbuki, bugün...

32- Müslimânlar câhil değildir

 • MURATS44
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
MÜSLİMÂNLAR CÂHİL DEĞİLDİR Müslimânlık ve müslimânlar hakkında yazılı garblıların kitâblarında veyâ neşr etdikleri seyâhatnâmelerde, müslimânların çok câhil olduğu, Asya ve Afrikada...

27- Resûlullahın "sallallahü aleyhi ve sellem" güzel ahlâk ve âdetleri

 • MURATS44
 • 2K
 • 9
- Kullanılan
RESÛLULLAHIN “sallallahü aleyhi ve sellem” GÜZEL AHLÂK VE ÂDETLERİ Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ahlâkından ve âdetlerinden elli adedi aşağıda bildirilmişdir: 1 —...

31- İngilizlerin islâm düşmanlığı

 • MURATS44
 • 3K
 • 17
- Kullanılan
ağaıdaki yazının önemli ilk kısmına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yukarıda linkte bu konunun ilk bölümü niteliğinde okuduğunuz yazı, hıristiyanlardan kurulmuş ve içlerinde din...

30- İslâmiyyet bir vahşet dîni değildir

 • MURATS44
 • 2K
 • 13
- Kullanılan
İSLÂMİYYET BİR (VAHŞET) DÎNİ DEĞİLDİR Viyanaya bakan Kahlenberg tepesine, ya’nî 1095 [m. 1683] Viyana kuşatmasında Osmânlı ordusunun karargâhının bulunduğu mahalle çıkarsanız, orada bir âbide...

29- Tevhid duası

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
TEVHÎD DÜÂSI Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elhıknî...

28- İslam dini ve diğer dinler- Mukaddeme

 • MURATS44
 • 1K
 • 5
- Kullanılan
İSLÂM DÎNİ VE DİĞER DİNLER MUKADDEME Bu kısm, kitâbımızın diğer kısmları gibi, İslâm dîninden bahs edecek, size târîhin eski sahîfelerini hâtırlatacak, bütün dinlerin esâsları hakkında size...

26- Muhammed aleyhisselâmın fazîletleri

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 10
- Kullanılan
MUHAMMED ALEYHİSSELÂMIN FAZÎLETLERİ Muhammed aleyhisselâmın fazîletlerini bildiren yüzlerce kitâb vardır. Fazîlet, üstünlük demekdir. Üstünlüklerinden seksenaltı adedi aşağıda...

25- Muhammed aleyhisselâmın mu'cizeleri

 • VuSLaT
 • 3K
 • 17
- Kullanılan
MUHAMMED ALEYHİSSELÂMIN MU’CİZELERİ Aşağıdaki yazılar, (Mir’ât-ı Kâinât) kitâbından alınmışdır. Bu kitâbda, mu’cizelerin çoğunun kaynakları da bildirilmiş ise de, biz bu kaynakları yazmadık...

24- Kur'ân-ı kerîm

 • VuSLaT
 • 3K
 • 20
- Kullanılan
KUR’ÂN-I KERÎM Îsâ aleyhisselâmdan sonra, bir son Peygamber “aleyhissalâtü vesselâm” geleceği İncîlde yazılıdır. Yuhannâ İncîlinin 14. cü bâbının 16. cı âyetinde Îsâ aleyhisselâm; (Allah...

23- Kitâb-ı mukaddesdeki hatâlardan ba'zıları

 • MURATS44
 • 4K
 • 26
- Kullanılan
KİTÂB-I MUKADDESDEKİ (Tevrât ve İncîllerdeki) HATÂLARDAN BA’ZILARI Tevrâtda ve İncîlde değişdirilmiş yerleri bildiren kitâblardan en meşhûru (İzhâru tebdîlil-yehûd vennasârâ fittevrâti vel-İncîl...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt