işarat'ül İcaz

İsm-i Azamın hakkında, Kuranı Mucizül Beyanın hürmetine ve Resuli Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın şerefine, bu İşaratül İcazı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risalei Nur Talebelerini Cennetül Firdevste saadeti ebediyeye mazhar eyle. Amin. Ve hizmeti imaniye ve Kuraniyede daima muvaffak...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
BİRKAÇ DEFA BERAAT KAZANAN RİSALE-İ NUR'UN BİR KAÇ VİLAYETTE HAKSIZ MÜSADERESİNE DAİR, NUR'UN YÜKSEK BİR TALEBESİNİN MAHKEMESİNDEKİ MÜDAFAASINDAN BİR PARÇADIR. (Bu müdafaa, bir takriz olarak buraya ilhakı münasip görülerek derc edilmiştir.) DİYARBAKIR SULH CEZA MAHKEMESİ YÜKSEK MAKAMINA...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
Ecnebi Feylesofların, Kur'an-ı Kerim Hakkındaki Şehadetleri BU FEYLESOFLARIN KUR'ÂN HAKKINDAHI SENÂLARININ BİR HULÂSASI KÜÇÜK TARİHCE-İ HAYATTA VE NUR CESMESİ MECMUASINDA YAZILMISTIR PRENS BISMARCK'IN (BİSMARK) BEYÂNÂTI: Sana Muâsır Bir Vücud Olamadığımdan Müteessirim Ey Muhammed! (a.s.m)...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
9
Görüntüleme
2K
-1- Yani, "Düşün o zamanı ki, Rabbin melaikeye hitaben 'Ben yerde bir halifeyi yaratacağım' dedi. Melaike de 'Yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın? Halbuki biz, hamdinle Seni tesbih ve takdis ediyoruz' dediler. Rabbin de 'Sizin bilmediğinizi Ben biliyorum' diye onlara...
- Cevaplar: 16 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
16
Görüntüleme
2K
-1- Yani, "Ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu, O size hayatı verdi. Sonra sizi öldürecektir, sonra yine hayat verecektir, sonra ona rücu edip gideceksiniz." Ayetlerin nazmına ait üç vecih, bu ayette de caridir. Bu ayetin makabliyle irtibatı: Evet, Kur'an-ı...
- Cevaplar: 18 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
18
Görüntüleme
2K
Gayet kısacık bir meali: Yani, "Cenab-ı Hak, kullarını irşad ve ikaz etmek üzere, sivrisinek gibi hakir, kıymetsiz bir hayvanla veya bir mahlukla misal getirmeyi, kafirlerin keyfi için terk etmez. İmanı olanlar, onun, Rablerinden hak olduğunu bilirler. Amma kafirler, 'Allah bu gibi hakir...
- Cevaplar: 19 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
19
Görüntüleme
3K
Sual: -1- cümlesinde, makamın iktizası hilafına -2- yerine -3- denilmesi neye binaendir? Cevap: Evet, Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği usul, ale'l-ekser ayetlerin sonunda külli kaideleri, fezlekeleri söylediğine göre, Kur'an-ı Kerim, onların Cehennemlik olduklarını ispat eden delilin ikinci...
- Cevaplar: 15 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
15
Görüntüleme
3K
Nübüvvet hakkında Mukaddeme -1- Gayet kısa bir meali: Yani, "Abdimiz üzerine inzal ettiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, Kur'an'ın mislinden bir sure yapınız. Hem de, Allah'tan başka, işlerinizde kendilerine müracaat ettiğiniz şüheda ve muinlerinizi de çağırınız, yardım etsinler. Eğer...
- Cevaplar: 29 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
29
Görüntüleme
3K
Yani, "Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takva mertebesine vasıl olasınız. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki, arzı size döşek, semayı binanıza dam yapmış ve semadan suları indirmiş ki, sizlere rızık olmak üzere yerden meyve ve sair gıdaları çıkartsın...
- Cevaplar: 19 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
19
Görüntüleme
3K
-1- Bu ayetin makabliye veçh-i nazmı: Nasıl ki, bir hükümde iki müfredin iştiraki veya bir maksada iki cümlenin ittihadı atfı icap ettirir. Kezalik, bir hedefi, bir garazı takip eden iki kıssanın da atıfları belagatin iktizasındandır. Binaenaleyh, on iki ayetin hülasasını tazammun eden...
- Cevaplar: 56 Görüntüleme: 5K, 4 5 6
Cevaplar
56
Görüntüleme
5K
Demek tekerrür zannedilen, hakikatte tekerrür değildir. Ancak -1- kabilinden, o ayrı ayrı hikmetleri, nükteleri, gayeleri ifade eden tekrarlı kelamlar, yalnız ibarece, lafızca birbirine benzedikleri için tekrar zannedilir. Hatta kıssa-i Musa, çok meziyetleri ve hikmetleri müştemildir. Her...
- Cevaplar: 46 Görüntüleme: 5K, 3 4 5
Cevaplar
46
Görüntüleme
5K
Sure-i Bakara Sual: icaz ile i'caz sıfatlarını havi Kur'an-ı Azimüşşanda, -1- gibi pek çok ayetler tekerrür etmektedir. Halbuki bu tekrarlar, belagate münafidir, usanç veriyor. Cevap: Ey arkadaş! Her parlayan şey, yakıcı ateş değildir. Evet, tekrar ve tekerrür bazan usanç veriyor...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
-1- Bu kelam, güneş gibidir. Yani, güneş başkalarını gösterdiği gibi, kendini de gösterir, başka bir güneşe ihtiyaç bırakmaz. başkalarına yaptığı vazifeyi, kendisine de yapıyor; ikinci bir daha lazım değildir. Evet öyle müstakil bir nurdur ki, bu nur, hiçbir şeye bağlı değildir. Hatta bu...
- Cevaplar: 14 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
14
Görüntüleme
2K
-1- -2- Evvela: Şu İşaratü'l-İ'caz adlı eserden maksadımız, Kur'an'ın nazmına, lafzına ve ibaresine ait i'caz işaretlerini ve remizlerini beyan etmektir. Çünkü, i'cazın mühim bir vechi, nazmından tecelli eder ve en parlak i'caz Kur'an'ın nazmındaki nakışlardan ibarettir. Saniyen...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır? Kur'an; şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi, ve şu alem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri, ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı, ve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 934,
Cevaplar
1
Görüntüleme
934
İfadetü'l-Meram Kur'an-ı Azimüşşan, bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve fertlerine hitaben Arş-ı aladan irad edilen İlahi ve şümullü bir nutuk ve umumi, Rabbani bir hitabe olduğu gibi; bilinmesi, bir ferdin veya küçük bir cemaatin iktidarından hariç olan ve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 919,
Cevaplar
1
Görüntüleme
919
Kırk sene evvel, Harb-i Umumide, cephede, avcı hattında, bazan at üstünde telif edilen bu İşaratü'l-İ'caz tefsirinin bir kısmını Üstadımızdan ders aldık. İlm-i belagati ve kavaid-i Arabiyeyi bilmediğimiz halde, aldığımız ders ile bundaki bir sırr-ı azimi fehmettik ki, bu İşaratü'l-İ'caz tefsiri...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
-1- -2- Tenbih İşaratü'l-İ'caz tefsiri, eski Harb-i Umuminin birinci senesinde, cephe-i harpte, me'hazsiz ve kitap mevcut olmadığı halde telif edilmiştir. Harp zamanının zaruretinden başka, dört sebebe binaen gayet muhtasar ve icazlı bir tarzda yazılmış; Fatiha ve nısf-ı evvel, daha mücmel...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 957,
Cevaplar
2
Görüntüleme
957
Üst Alt