işarat'ül İcaz

18- Dua

 • MURATS44
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
İsm-i Azamın hakkında, Kuranı Mucizül Beyanın hürmetine ve Resuli Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın şerefine, bu İşaratül İcazı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risalei Nur Talebelerini...

17- Nurun Bir Talebesinin Müdafaasından

 • MURATS44
 • 1K
 • 4
- Kullanılan
BİRKAÇ DEFA BERAAT KAZANAN RİSALE-İ NUR'UN BİR KAÇ VİLAYETTE HAKSIZ MÜSADERESİNE DAİR, NUR'UN YÜKSEK BİR TALEBESİNİN MAHKEMESİNDEKİ MÜDAFAASINDAN BİR PARÇADIR. (Bu müdafaa, bir takriz olarak...

16- Ecnebi Feylesofların Kur'an-ı Kerim Hakkındaki Şehadetleri

 • MURATS44
 • 2K
 • 9
- Kullanılan
Ecnebi Feylesofların, Kur'an-ı Kerim Hakkındaki Şehadetleri BU FEYLESOFLARIN KUR'ÂN HAKKINDAHI SENÂLARININ BİR HULÂSASI KÜÇÜK TARİHCE-İ HAYATTA VE NUR CESMESİ MECMUASINDA YAZILMISTIR PRENS...

15- Melakieye Îman ve İnsanın Yaratılışına Dair

 • MURATS44
 • 3K
 • 16
- Kullanılan
-1- Yani, "Düşün o zamanı ki, Rabbin melaikeye hitaben 'Ben yerde bir halifeyi yaratacağım' dedi. Melaike de 'Yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın? Halbuki biz, hamdinle...

14- Küfür ve İnkârın Reddine Dâir

 • MURATS44
 • 3K
 • 18
- Kullanılan
-1- Yani, "Ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu, O size hayatı verdi. Sonra sizi öldürecektir, sonra yine hayat verecektir, sonra ona rücu edip gideceksiniz."...

13- Kur'ân'ın İfâdesindeki Î'câza Dâir

 • MURATS44
 • 3K
 • 19
- Kullanılan
Gayet kısacık bir meali: Yani, "Cenab-ı Hak, kullarını irşad ve ikaz etmek üzere, sivrisinek gibi hakir, kıymetsiz bir hayvanla veya bir mahlukla misal getirmeyi, kafirlerin keyfi için terk...

12- Kıyâmet ve Âhirete İman

 • MURATS44
 • 3K
 • 15
- Kullanılan
Sual: -1- cümlesinde, makamın iktizası hilafına -2- yerine -3- denilmesi neye binaendir? Cevap: Evet, Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği usul, ale'l-ekser ayetlerin sonunda külli kaideleri...

11-Nübüvvet Hakkında

 • MURATS44
 • 4K
 • 29
- Kullanılan
Nübüvvet hakkında Mukaddeme -1- Gayet kısa bir meali: Yani, "Abdimiz üzerine inzal ettiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, Kur'an'ın mislinden bir sure yapınız. Hem de, Allah'tan başka...

10- İbâdet ve Tevhid Bahsi

 • MURATS44
 • 3K
 • 19
- Kullanılan
Yani, "Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takva mertebesine vasıl olasınız. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki, arzı size döşek, semayı binanıza dam yapmış...

9- Münafıklar Bahsi

 • MURATS44
 • 6K
 • 56
- Kullanılan
-1- Bu ayetin makabliye veçh-i nazmı: Nasıl ki, bir hükümde iki müfredin iştiraki veya bir maksada iki cümlenin ittihadı atfı icap ettirir. Kezalik, bir hedefi, bir garazı takip eden iki...

8- Hurûf-u Mukattat

 • MURATS44
 • 5K
 • 46
- Kullanılan
Demek tekerrür zannedilen, hakikatte tekerrür değildir. Ancak -1- kabilinden, o ayrı ayrı hikmetleri, nükteleri, gayeleri ifade eden tekrarlı kelamlar, yalnız ibarece, lafızca birbirine...

7- Sûre-i Bakara

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Sure-i Bakara Sual: icaz ile i'caz sıfatlarını havi Kur'an-ı Azimüşşanda, -1- gibi pek çok ayetler tekerrür etmektedir. Halbuki bu tekrarlar, belagate münafidir, usanç veriyor. Cevap: Ey...

6- Besmele ve Fatiha Sûrelerinin Tefsiri

 • MURATS44
 • 3K
 • 14
- Kullanılan
-1- Bu kelam, güneş gibidir. Yani, güneş başkalarını gösterdiği gibi, kendini de gösterir, başka bir güneşe ihtiyaç bırakmaz. başkalarına yaptığı vazifeyi, kendisine de yapıyor; ikinci bir...

5- Kur’an’ın Dört Temel Unsuru

 • NuSReT
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
-1- -2- Evvela: Şu İşaratü'l-İ'caz adlı eserden maksadımız, Kur'an'ın nazmına, lafzına ve ibaresine ait i'caz işaretlerini ve remizlerini beyan etmektir. Çünkü, i'cazın mühim bir vechi...

4- Kur'an Nedir? Tarifi nasıldır?

 • NuSReT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır? Kur'an; şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi, ve şu alem-i gayb ve şehadet...

3- İfadetül Meram

 • NuSReT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
İfadetü'l-Meram Kur'an-ı Azimüşşan, bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve fertlerine hitaben Arş-ı aladan irad edilen İlahi ve şümullü bir nutuk ve umumi...

2-İşaratü'l-i'caz Tefsiri Hakkında

 • NuSReT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Kırk sene evvel, Harb-i Umumide, cephede, avcı hattında, bazan at üstünde telif edilen bu İşaratü'l-İ'caz tefsirinin bir kısmını Üstadımızdan ders aldık. İlm-i belagati ve kavaid-i Arabiyeyi...

Tenbih

 • VuSLaT
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
-1- -2- Tenbih İşaratü'l-İ'caz tefsiri, eski Harb-i Umuminin birinci senesinde, cephe-i harpte, me'hazsiz ve kitap mevcut olmadığı halde telif edilmiştir. Harp zamanının zaruretinden başka...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt