Lem'alar

 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]MÜNACAT [COLOR=DarkRed]Yâ İlâhî! Ve yâ Rabbî! [COLOR=DarkRed]Ben, îmânın gözüyle ve Kur'ân'ın tâlimiyle ve nûruyla ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın dersiyle ve ism-i Hakîmin göstermesiyle görüyorum ki: [COLOR=DarkRed]Semâvâtta hiçbir deverân ve hareket yoktur ki...
- Cevaplar: 14 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
14
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
Dua
İsm-i Âzamın hakkına ve Kur'ân-ı Mu'cızü'l-Beyânın hürmetine ve Resul-ı Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın, şerefine, Lem'alar mecmuasını bastıranları ve mübârek yardımcılarını ve Risâle-i Nur talebelerini Cennetü'l-Firdevste saâdet-i ebediyeye mazhar eyle! Âmin. Ve hizmet-i îmâniye ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]Fihrist [COLOR=DarkRed]Birinci Lem'a [COLOR=DarkRed]Hazret-i Yûnus Aleyhisselâmın münâcât-ı meşhûresi olan [COLOR=DarkRed] -1- [COLOR=DarkRed]âyetinin bir sırr-ı mühimmini ve bir hakîkat-i azîmesini beyân ederek, herbir insan, bu dünyada, Hazret-i Yûnus Aleyhisselâmın...
- Cevaplar: 61 Görüntüleme: 6K, 5 6 7
Cevaplar
61
Görüntüleme
6K
 • Kilitli
OTUZ BİRİNCİ LEM'A [COLOR=DarkRed]Şualara inkısam etmiş olup, On Dördüncü Şua Afyon Mahkemesi müdafaası ve mektupları, ve On Beşinci Şua ise "el-Hüccetü'z-Zehrâ" olarak tesmiye edilmiş ve neşredilmiştir. OTUZ İKİNCİ LEM'A [COLOR=DarkRed]Eski Said'in en son telifi ve yirmi gün...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 980,
Cevaplar
1
Görüntüleme
980
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]OTUZUNCU LEM'A [COLOR=DarkRed]Otuz Birinci Mektubun Otuzuncu Lem'ası ve Eskişehir Hapishanesinin bir meyvesi, Altı Nüktedir. [COLOR=DarkRed]Denizli Medrese-i Yusufiyesinin bir ders-i âzamı Meyve Risalesi olduğu ve Afyon Medrese-i Yusufiyesinin kıymettar bir ders-i ekmeli...
- Cevaplar: 50 Görüntüleme: 4K, 4 5 6
Cevaplar
50
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]Yirmi Dokuzuncu Lem'a [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]On üç seneden beri kalbim, aklım ile imtizaç edip Kur'ân-ı, Mu'cizü'l-Beyânın gibi, âyetler ile emrettiği tefekkür mesleğine teşvik ettiği ve -2- hadîs-i şerifi bazan bir saat tefekkür bir sene ibâdet hükmünde olduğunu...
- Cevaplar: 14 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
14
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed] İKİNCİ NÜKTE Yirmi İkinci Nüktenin İkincisidir. Şu âyet-i kerimenin zâhir mânâsı çok tefsirlerin beyanına göre yüksek i'câz-ı Kur'âniyeyi göstermediğinden, çok zaman zihnime ilişiyordu. Kur'ân'ın feyzinden gelen gayet güzel ve yüksek mânâlarından üç veçhini icmâlen...
- Cevaplar: 15 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
15
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]YİRMİ YEDİNCİ LEM'A [COLOR=DarkRed]Eskişehir Mahkeme Müdafaası olup, teksir Lem'alar mecmuasında ve kısmen Tarihçe-i Hayat'ta neşredilmiştir.
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 830,
Cevaplar
0
Görüntüleme
830
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]YİRMİ ALTINCI LEM'A [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]İhtiyarlar Lem'ası [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Yirmi altı rica ve ziya ve teselliyi câmidir. [COLOR=DarkRed]Haşiye 3 [COLOR=DarkRed]İHTAR: [COLOR=DarkRed]Herbir Ricanın başında, mânevî derdimi gayet elîm ve sizi müteessir...
- Cevaplar: 42 Görüntüleme: 4K, 3 4 5
Cevaplar
42
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]YİRMİ BEŞİNCİ LEM'A [COLOR=DarkRed](Hastalar Risalesi) [COLOR=DarkRed]Yirmi Beş Devâdır [COLOR=DarkRed]Hastalara bir merhem, bir teselli, mânevî bir reçete, bir iyâdetü'l-marîz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. [COLOR=DarkRed]İHTAR VE İTİZAR [COLOR=DarkRed]Bu mânevî...
- Cevaplar: 16 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
16
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]YİRMİ DÖRDÜNCÜ LEM'A [COLOR=DarkRed]Tesettür hakkındadır [COLOR=DarkRed]On Beşinci Notanın İkinci ve Üçüncü Meseleleri iken, ehemmiyetine binaen Yirmi Dördüncü Lem'a olmuştur. [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed](ilâ âhir) âyeti, tesettürü emrediyor. Medeniyet-i...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM'A [COLOR=DarkRed]Tabiat Risalesi [COLOR=DarkRed]On Yedinci Lem'anın On Altıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen, Yirmi Üçüncü Lem'a olmuştur. Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor, küfrün temel taşını zîrüzeber ediyor...
- Cevaplar: 16 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
16
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]YİRMİ İKİNCİ LEM'A [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Isparta'nın âdil vâlisine ve adliyesine ve zabıtasına.. en mahrem ve en has ve hâlis kardeşlerime mahsus olarak yirmi iki sene evvel Isparta'nın Barla nahiyesinde iken yazdığım gâyet mahrem bu Risaleciğimi Isparta milletiyle...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]YİRMİ BİRİNCİ LEM'A [COLOR=DarkRed]İhlâs Hakkında [COLOR=DarkRed]On Yedinci Lem'anın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden Dördüncü Meselesi iken, ihlâs münasebetiyle Yirminci Lem'anın İkinci Noktası oldu. Nuraniyetine binaen Yirmi Birinci Lem'a olarak Lemeâta girdi...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]YİRMİNCİ LEM'A [COLOR=DarkRed]İhlâs hakkında [COLOR=DarkRed]On Yedinci Lem'anın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden, Beş Noktadan ibaret olan İkinci meselesinin Birinci Noktası iken, ehemmiyetine binaen Yirminci Lem'a oldu. [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]ON DOKUZUNCU LEM'A [COLOR=DarkRed]İktisat Risalesi [COLOR=DarkRed]İktisat ve kanaate, israf ve tebzîre dairdir. [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Şu âyet-i kerime, iktisada katî emir ve israftan nehy-i sarih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]ON SEKİZİNCİ LEM'A [COLOR=DarkRed]Sikke-i Tasdiki Gaybi ve teksir Lem'alar mecmuasında neşr edilmiştir. [COLOR=DarkRed]1- "Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?" Mülk Sûresi: 67:3. [COLOR=DarkRed]2- "Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 891,
Cevaplar
0
Görüntüleme
891
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]ON YEDİNCİ LEM'A [COLOR=DarkRed]Zühre'den gelmiş On Beş Notadan ibarettir. [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Mukaddime [COLOR=DarkRed]Bu Lem'anın telifinden on iki sene evvel, inâyet-i Rabbâniye ile, marifet-i İlâhiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-i kalbiye ve bir...
- Cevaplar: 26 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
26
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]ON ALTINCI LEM'A [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Aziz, sıddık kardeşlerim Hoca Sabri (r.h.), Hafız Ali (r.h.), Mes'ud (r.h.), Mustafa'lar (r.h.), Hüsrev (r.h.), Refet (r.h.), Bekir Bey (r.h.), Rüştü (r.h.), Lütfi'ler (r.h.), Hafız Ahmed...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]Risale-i Nur Külliyatının Sözler, Mektubat ve Ondördüncü Lem'aya kadar olan kısmının fihristesidir,yani,Sözler mecmuasında bulunduğundan, Mektubat ve Lem'alar'ın da kendilerine ait fihristeleri o mecmuaların ahirlerine ilhak edildiğinden burayada yazılmadı.
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 796,
Cevaplar
0
Görüntüleme
796
Üst Alt