Lem'alar

 • Kilitli
MÜNACAT Yâ İlâhî! Ve yâ Rabbî! Ben, îmânın gözüyle ve Kur'ân'ın tâlimiyle ve nûruyla ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın dersiyle ve ism-i Hakîmin göstermesiyle görüyorum ki: Semâvâtta hiçbir deverân ve hareket yoktur ki, böyle intizâmıyla Senin mevcudiyetine işaret ve delâlet...
- Cevaplar: 14 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
14
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
Dua
İsm-i Âzamın hakkına ve Kur'ân-ı Mu'cızü'l-Beyânın hürmetine ve Resul-ı Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın, şerefine, Lem'alar mecmuasını bastıranları ve mübârek yardımcılarını ve Risâle-i Nur talebelerini Cennetü'l-Firdevste saâdet-i ebediyeye mazhar eyle! Âmin. Ve hizmet-i îmâniye ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
OTUZ BİRİNCİ LEM'A Şualara inkısam etmiş olup, On Dördüncü Şua Afyon Mahkemesi müdafaası ve mektupları, ve On Beşinci Şua ise "el-Hüccetü'z-Zehrâ" olarak tesmiye edilmiş ve neşredilmiştir. OTUZ İKİNCİ LEM'A Eski Said'in en son telifi ve yirmi gün Ramazan'da telif edilen, kendi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
OTUZUNCU LEM'A Otuz Birinci Mektubun Otuzuncu Lem'ası ve Eskişehir Hapishanesinin bir meyvesi, Altı Nüktedir. Denizli Medrese-i Yusufiyesinin bir ders-i âzamı Meyve Risalesi olduğu ve Afyon Medrese-i Yusufiyesinin kıymettar bir ders-i ekmeli el-Hüccetü'z-Zehrâ olması gibi, Eskişehir...
- Cevaplar: 50 Görüntüleme: 5K, 4 5 6
Cevaplar
50
Görüntüleme
5K
 • Kilitli
Yirmi Dokuzuncu Lem'a On üç seneden beri kalbim, aklım ile imtizaç edip Kur'ân-ı, Mu'cizü'l-Beyânın gibi, âyetler ile emrettiği tefekkür mesleğine teşvik ettiği ve -2- hadîs-i şerifi bazan bir saat tefekkür bir sene ibâdet hükmünde olduğunu beyân edip, tefekküre azîm teşvikât yaptığı...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
İKİNCİ NÜKTE Yirmi İkinci Nüktenin İkincisidir. Şu âyet-i kerimenin zâhir mânâsı çok tefsirlerin beyanına göre yüksek i'câz-ı Kur'âniyeyi göstermediğinden, çok zaman zihnime ilişiyordu. Kur'ân'ın feyzinden gelen gayet güzel ve yüksek mânâlarından üç veçhini icmâlen beyan edeceğiz...
- Cevaplar: 15 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
15
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
YİRMİ YEDİNCİ LEM'A Eskişehir Mahkeme Müdafaası olup, teksir Lem'alar mecmuasında ve kısmen Tarihçe-i Hayat'ta neşredilmiştir.
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 956,
Cevaplar
0
Görüntüleme
956
 • Kilitli
YİRMİ ALTINCI LEM'A İhtiyarlar Lem'ası Yirmi altı rica ve ziya ve teselliyi câmidir. Haşiye 3 İHTAR: Herbir Ricanın başında, mânevî derdimi gayet elîm ve sizi müteessir edecek derecede yazdığımın sebebi, Kur'ân-ı Hakîmden gelen ilâcın fevkalâde tesirini göstermek içindir. İhtiyarlara...
- Cevaplar: 42 Görüntüleme: 4K, 3 4 5
Cevaplar
42
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
YİRMİ BEŞİNCİ LEM'A (Hastalar Risalesi) Yirmi Beş Devâdır Hastalara bir merhem, bir teselli, mânevî bir reçete, bir iyâdetü'l-marîz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. İHTAR VE İTİZAR Bu mânevî reçete, bütün yazdıklarımızın fevkinde bir süratle Haşiye telif edildiği gibi, hem umuma...
- Cevaplar: 16 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
16
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
YİRMİ DÖRDÜNCÜ LEM'A Tesettür hakkındadır On Beşinci Notanın İkinci ve Üçüncü Meseleleri iken, ehemmiyetine binaen Yirmi Dördüncü Lem'a olmuştur. (ilâ âhir) âyeti, tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefihe ise, Kur'ân'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtrî görmüyor, bir...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM'A Tabiat Risalesi On Yedinci Lem'anın On Altıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen, Yirmi Üçüncü Lem'a olmuştur. Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor, küfrün temel taşını zîrüzeber ediyor. İHTAR: Şu Notada, tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri...
- Cevaplar: 16 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
16
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
YİRMİ İKİNCİ LEM'A Isparta'nın âdil vâlisine ve adliyesine ve zabıtasına.. en mahrem ve en has ve hâlis kardeşlerime mahsus olarak yirmi iki sene evvel Isparta'nın Barla nahiyesinde iken yazdığım gâyet mahrem bu Risaleciğimi Isparta milletiyle ve hükûmetiyle alâkadarlığını gösterdiği için...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
YİRMİ BİRİNCİ LEM'A İhlâs Hakkında On Yedinci Lem'anın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden Dördüncü Meselesi iken, ihlâs münasebetiyle Yirminci Lem'anın İkinci Noktası oldu. Nuraniyetine binaen Yirmi Birinci Lem'a olarak Lemeâta girdi. Bu Lem'a lâakal her on beş günde bir defa okunmalı...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
YİRMİNCİ LEM'A İhlâs hakkında On Yedinci Lem'anın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden, Beş Noktadan ibaret olan İkinci meselesinin Birinci Noktası iken, ehemmiyetine binaen Yirminci Lem'a oldu. âyetiyle ve (ev kemâ kâle) hadis-i şerifi, ikisi de ihlâs ne kadar İslâmiyette mühim bir...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
ON DOKUZUNCU LEM'A İktisat Risalesi İktisat ve kanaate, israf ve tebzîre dairdir. Şu âyet-i kerime, iktisada katî emir ve israftan nehy-i sarih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu meselede Yedi Nükte var. BİRİNCİ NÜKTE Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere verdiği nimetlerin...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
ON SEKİZİNCİ LEM'A Sikke-i Tasdiki Gaybi ve teksir Lem'alar mecmuasında neşr edilmiştir. 1- "Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?" Mülk Sûresi: 67:3. 2- "Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
ON YEDİNCİ LEM'A Zühre'den gelmiş On Beş Notadan ibarettir. Mukaddime Bu Lem'anın telifinden on iki sene evvel, inâyet-i Rabbâniye ile, marifet-i İlâhiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-i kalbiye ve bir inkişâfât-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemeât-ı tevhidiyeyi, Arabî olarak...
- Cevaplar: 26 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
26
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
ON ALTINCI LEM'A Aziz, sıddık kardeşlerim Hoca Sabri (r.h.), Hafız Ali (r.h.), Mes'ud (r.h.), Mustafa'lar (r.h.), Hüsrev (r.h.), Refet (r.h.), Bekir Bey (r.h.), Rüştü (r.h.), Lütfi'ler (r.h.), Hafız Ahmed (r.h.), Şeyh Mustafa (r.h.), vesaire... Sizlere, meraklı ve medar-ı sual olmuş dört...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
Risale-i Nur Külliyatının Sözler, Mektubat ve Ondördüncü Lem'aya kadar olan kısmının fihristesidir,yani,Sözler mecmuasında bulunduğundan, Mektubat ve Lem'alar'ın da kendilerine ait fihristeleri o mecmuaların ahirlerine ilhak edildiğinden burayada yazılmadı.
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 923,
Cevaplar
0
Görüntüleme
923
 • Kilitli
ON DÖRDÜNCÜ LEM'A İki Makamdır. Birinci Makamı, iki sualin cevabıdır. -1- Aziz, sıddık kardeşim Refet Bey, Sevr ve hût'a dair sorduğun sualin bazı risalelerde cevabı vardır. O nevi suallere göre cevap, Yirmi Dördüncü Sözün Üçüncü Dalında "On İki Asıl" namıyla on iki kaide-i mühimme beyan...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
2K
Üst Alt