Mektubat

Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. Bediüzzaman Said Nursi
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
Mektubat bölümündeki başlıklara aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. http://www.rasulehasret.com/mektubat/44542-birinci-mektup.html http://www.rasulehasret.com/mektubat/44543-ikinci-mektup.html http://www.rasulehasret.com/mektubat/44544-ucuncu-mektup.html...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Dua
[COLOR=DarkRed]İsm-i Âzamın hakkına ve Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın hürmetine ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın şerefine, bu Mektûbât'ı bastıranları ve mübârek yardımcılarını ve Risâle-i Nur talebelerini Cennetü'l-Firdevste saadet-i ebediyeye mazhâr eyle. Âmin. Ve hizmet-i îmâniye ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 948,
Cevaplar
0
Görüntüleme
948
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]ZEYL [COLOR=DarkRed]En kısa ve selîm ve en müstakîm bir tarîkın esâsını Dört Hatve nâmiyle, tezkiye-i nefsin ve tekemmül-i rûhun medârı olan dört mühim dersi veriyor. Otuzuncu Mektub [COLOR=DarkRed]Matbû Arabî İşârâtü'l-İ'câz tefsiridir. Otuz Birinci Mektub...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 988,
Cevaplar
0
Görüntüleme
988
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]Birinci Mektub [COLOR=DarkRed]Dört sualin cevabıdır. [COLOR=DarkRed]BİRİNCİ SUÂL[COLOR=DarkRed] Hazret-i Hızır'ın hayatı hakkında ve o münâsebetle hayatın beş mertebesini gâyet güzel ve muknî bir tarzda beyân eder. [COLOR=DarkRed]İKİNCİ SUÂL [COLOR=DarkRed] -1-...
- Cevaplar: 32 Görüntüleme: 4K, 2 3 4
Cevaplar
32
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]Herkes bilmez gökte ne var, [COLOR=DarkRed]Görür onu göz sahibi. [COLOR=DarkRed]Parıldıyor güneş kadar, [COLOR=DarkRed]Hakîkati umman gibi. [COLOR=DarkRed]İster gönül elbet huzur, [COLOR=DarkRed]Âhir demde etmiş zuhur, [COLOR=DarkRed]Âlemlere doğmuş o nur...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed][Bu mektup, on iki sene evvel yazılmış ve Sikke-i Tasdik-ı Gaybî mecmuasında dercedilmiş bir mektupdan bir parçadır.] [COLOR=DarkRed]Risale-i Nur'un bu vatan ve millete kazandırdığı büyük ve çok mukaddes iki neticeyi beyan etmesi, filhakika aynen bu iki neticenin tezahürü bu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 886,
Cevaplar
0
Görüntüleme
886
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed][Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir Âlimin, Risale-i Nur hakkında yazdığı bir manzumesidir.] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Gönüller Fatihi Büyük Üstada [COLOR=DarkRed]Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad! [COLOR=DarkRed]Gönlüm seni, kudsî heyecanlarla eder yâd...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 866,
Cevaplar
1
Görüntüleme
866
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]Otuz beş sene evvel tab edilen Hakikat Çekirdekleri namındaki risaleden vecizelerdir. [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]1.[COLOR=DarkRed] Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi ittiba-ı Kur'ân'dır. [COLOR=DarkRed]2.[COLOR=DarkRed] Azametli...
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]Matbu Arabî İşârâtü'l-i'câz tefsiridir. OTUZ BİRİNCİ MEKTUP [COLOR=DarkRed]Otuz bir Lem'adır. OTUZ İKİNCİ MEKTUP [COLOR=DarkRed]Kendi kendine manzum tarzını alan matbu Lemeat risalesidir. [COLOR=DarkRed] Otuz İkinci Lem'a olup, Sözler mecmuasının âhirinde neşredilmiştir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 962,
Cevaplar
1
Görüntüleme
962
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]İşarat-ı Gaybiyye Hakkında Bir Takriz [COLOR=DarkRed]İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın, Risale-i Nur hakkında ihbar-ı gaybîsinden bir parça olan bu kısım; Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî Mecmuasında dercedilen İşârât-ı Kur'âniye ve üç Kerâmet-i Aleviye ve Kerâmet-i Gavsiye risaleleriyle...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]Yirmi Dokuzuncu Mektup Dokuz Kısımdır. Bu kısım Birinci Kısımdır, Dokuz Nüktedir. [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Aziz, sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur'âniyede pek ciddi bir arkadaşım, [COLOR=DarkRed]Bu defaki mektubunda, vaktim ve hâlim müsaade etmediği mühim bir meseleye...
- Cevaplar: 67 Görüntüleme: 5K, 5 6 7
Cevaplar
67
Görüntüleme
5K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Şu Mektup Sekiz Meseledir. [COLOR=DarkRed]Birinci Risale olan Birinci Mesele [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Saniyen:[COLOR=DarkRed] Üç sene evvel benimle görüştükten üç gün sonra tabiri çıkmış, tevili tezahür etmiş eski bir rüyanızın, şimdi tabirini...
- Cevaplar: 45 Görüntüleme: 4K, 3 4 5
Cevaplar
45
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Bu Mektup, Risale-i Nur Müellifinin talebelerine yazdığı ayn-ı hakikat ve çok letâfetli, güzel mektupları ile, Risale-i Nur talebelerinin Üstadlarına ve Bazen birbirlerine yazdıkları ve Risale-i Nur'un mütalâasından aldıkları parlak feyizlerini ifade eden çok...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 883,
Cevaplar
0
Görüntüleme
883
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]YİRMİ ALTINCI MEKTUP [COLOR=DarkRed]Şu Yirmi Altıncı Mektup, birbiriyle münasebeti az Dört Mebhastır. [COLOR=DarkRed]Birinci Mebhas [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Hüccetü'l-Kur'ân ale'ş-Şeytan ve Hizbihî [COLOR=DarkRed]İblis'i İlzam, şeytanı ifham, ehl-i tuğyanı iskât...
- Cevaplar: 32 Görüntüleme: 3K, 2 3 4
Cevaplar
32
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Te'lif edilmemiştir. [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]1- Kâinatın adedi ve mevcudatı adedince salât ve selâm onun âl ve ashabının üzerine olsun. [COLOR=DarkRed]2- "Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 847,
Cevaplar
0
Görüntüleme
847
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Sual:[COLOR=DarkRed] Eâzım-ı Esmâ-i İlâhiyeden olan Rahîm ve Hakîm ve Vedûd'un iktiza ettikleri şefkatperverâne terbiye ve maslahatkârâne tedbir ve muhabbettârâne taltif, nasıl ve ne suretle, müthiş ve muvahhiş olan mevt ve ademle, zeval ve...
- Cevaplar: 22 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
22
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Aziz, gayretli, ciddî, hakikatli, hâlis, dirayetli kardeşim, [COLOR=DarkRed]Bizim gibi hakikat ve âhiret kardeşlerin, ihtilâf-ı zaman ve mekân, sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mâni teşkil etmez. Biri...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed](UHUVVET RİSALESİ) [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Şu Mektup iki mebhastır. Birinci Mebhas, ehl-i imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. [COLOR=DarkRed]Birinci Mebhas [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]...
- Cevaplar: 15 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
15
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya İmân kardeşlerinden bir amel-mande veya âciz, alîl bir şahıs bulunan gafil! Şu âyet-i kerimeye dikkat et, bak: Nasıl ki bir âyette, beş tabaka ayrı ayrı...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 949,
Cevaplar
2
Görüntüleme
949
Üst Alt