Mektubat

Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. Bediüzzaman Said Nursi
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
Mektubat bölümündeki başlıklara aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. http://www.rasulehasret.com/mektubat/44542-birinci-mektup.html http://www.rasulehasret.com/mektubat/44543-ikinci-mektup.html http://www.rasulehasret.com/mektubat/44544-ucuncu-mektup.html...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Dua
İsm-i Âzamın hakkına ve Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın hürmetine ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın şerefine, bu Mektûbât'ı bastıranları ve mübârek yardımcılarını ve Risâle-i Nur talebelerini Cennetü'l-Firdevste saadet-i ebediyeye mazhâr eyle. Âmin. Ve hizmet-i îmâniye ve Kur'âniyede...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
ZEYL En kısa ve selîm ve en müstakîm bir tarîkın esâsını Dört Hatve nâmiyle, tezkiye-i nefsin ve tekemmül-i rûhun medârı olan dört mühim dersi veriyor. Otuzuncu Mektub Matbû Arabî İşârâtü'l-İ'câz tefsiridir. Otuz Birinci Mektub Otuz bir Lem' adır. Kendi kendine manzum tarzını...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Birinci Mektub Dört sualin cevabıdır. BİRİNCİ SUÂL Hazret-i Hızır'ın hayatı hakkında ve o münâsebetle hayatın beş mertebesini gâyet güzel ve muknî bir tarzda beyân eder. İKİNCİ SUÂL -1- âyetindeki mevti, nîmet sûretinde ve mahlûk olduğunun sırrını gâyet güzel bir sûrette ispat eder...
- Cevaplar: 32 Görüntüleme: 5K, 2 3 4
Cevaplar
32
Görüntüleme
5K
 • Kilitli
Herkes bilmez gökte ne var, Görür onu göz sahibi. Parıldıyor güneş kadar, Hakîkati umman gibi. İster gönül elbet huzur, Âhir demde etmiş zuhur, Âlemlere doğmuş o nur, Gökten inen ferman gibi. Ferdiyeti elhak ayân, Odur gönüllere sultân, Var mı bilmem ulu bürhân, Bu Bediüzzaman gibi...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
[Bu mektup, on iki sene evvel yazılmış ve Sikke-i Tasdik-ı Gaybî mecmuasında dercedilmiş bir mektupdan bir parçadır.] Risale-i Nur'un bu vatan ve millete kazandırdığı büyük ve çok mukaddes iki neticeyi beyan etmesi, filhakika aynen bu iki neticenin tezahürü bu memlekette ve Âlem-i İslâmda...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
[Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir Âlimin, Risale-i Nur hakkında yazdığı bir manzumesidir.] Gönüller Fatihi Büyük Üstada Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad! Gönlüm seni, kudsî heyecanlarla eder yâd. İlhâmıma can geldi berâet haberinle, Mü'minleri şâdeyleyen ulvî zaferinle...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 985,
Cevaplar
1
Görüntüleme
985
 • Kilitli
Otuz beş sene evvel tab edilen Hakikat Çekirdekleri namındaki risaleden vecizelerdir. 1. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi ittiba-ı Kur'ân'dır. 2. Azametli, bahtsız bir kıt'anın; şanlı, talihsiz bir devletin; değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi, ittihad-ı...
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
Matbu Arabî İşârâtü'l-i'câz tefsiridir. OTUZ BİRİNCİ MEKTUP Otuz bir Lem'adır. OTUZ İKİNCİ MEKTUP Kendi kendine manzum tarzını alan matbu Lemeat risalesidir. Otuz İkinci Lem'a olup, Sözler mecmuasının âhirinde neşredilmiştir. OTUZ ÜÇÜNCÜ MEKTUP Marifet-i İlâhiyeye pencereler açan...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
İşarat-ı Gaybiyye Hakkında Bir Takriz İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın, Risale-i Nur hakkında ihbar-ı gaybîsinden bir parça olan bu kısım; Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî Mecmuasında dercedilen İşârât-ı Kur'âniye ve üç Kerâmet-i Aleviye ve Kerâmet-i Gavsiye risaleleriyle birlikte, ehl-i vukufların...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
Yirmi Dokuzuncu Mektup Dokuz Kısımdır. Bu kısım Birinci Kısımdır, Dokuz Nüktedir. Aziz, sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur'âniyede pek ciddi bir arkadaşım, Bu defaki mektubunda, vaktim ve hâlim müsaade etmediği mühim bir meseleye dair cevap istiyorsun. Kardeşim, bu sene, elhamdü lillâh...
- Cevaplar: 67 Görüntüleme: 6K, 5 6 7
Cevaplar
67
Görüntüleme
6K
 • Kilitli
Şu Mektup Sekiz Meseledir. Birinci Risale olan Birinci Mesele Saniyen: Üç sene evvel benimle görüştükten üç gün sonra tabiri çıkmış, tevili tezahür etmiş eski bir rüyanızın, şimdi tabirini istiyorsunuz. Şimdilik o güzel, mübarek, müjdeli rüya mürur-u zamana uğramış. Mânâsını göstermiş...
- Cevaplar: 45 Görüntüleme: 4K, 3 4 5
Cevaplar
45
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
Bu Mektup, Risale-i Nur Müellifinin talebelerine yazdığı ayn-ı hakikat ve çok letâfetli, güzel mektupları ile, Risale-i Nur talebelerinin Üstadlarına ve Bazen birbirlerine yazdıkları ve Risale-i Nur'un mütalâasından aldıkları parlak feyizlerini ifade eden çok zengin bir mektup olup, bu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 997,
Cevaplar
0
Görüntüleme
997
 • Kilitli
YİRMİ ALTINCI MEKTUP Şu Yirmi Altıncı Mektup, birbiriyle münasebeti az Dört Mebhastır. Birinci Mebhas Hüccetü'l-Kur'ân ale'ş-Şeytan ve Hizbihî İblis'i İlzam, şeytanı ifham, ehl-i tuğyanı iskât eden Birinci Mebhas, bîtarafâne muhakeme içinde Şeytanın müdhiş bir desisesini, kati bir...
- Cevaplar: 32 Görüntüleme: 4K, 2 3 4
Cevaplar
32
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
Te'lif edilmemiştir. 1- Kâinatın adedi ve mevcudatı adedince salât ve selâm onun âl ve ashabının üzerine olsun. 2- "Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin." (Bakara Sûresi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 967,
Cevaplar
0
Görüntüleme
967
 • Kilitli
Sual: Eâzım-ı Esmâ-i İlâhiyeden olan Rahîm ve Hakîm ve Vedûd'un iktiza ettikleri şefkatperverâne terbiye ve maslahatkârâne tedbir ve muhabbettârâne taltif, nasıl ve ne suretle, müthiş ve muvahhiş olan mevt ve ademle, zeval ve firakla, musibet ve meşakkatle tevfik edilebilir? Haydi, insan...
- Cevaplar: 22 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
22
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
Aziz, gayretli, ciddî, hakikatli, hâlis, dirayetli kardeşim, Bizim gibi hakikat ve âhiret kardeşlerin, ihtilâf-ı zaman ve mekân, sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mâni teşkil etmez. Biri şarkta, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri âhirette olsa da, beraber...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
(UHUVVET RİSALESİ) Şu Mektup iki mebhastır. Birinci Mebhas, ehl-i imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. Birinci Mebhas Mü'minlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetçe ve...
- Cevaplar: 15 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
15
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya İmân kardeşlerinden bir amel-mande veya âciz, alîl bir şahıs bulunan gafil! Şu âyet-i kerimeye dikkat et, bak: Nasıl ki bir âyette, beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne şefkati celb ediyor! Evet, dünyada en yüksek...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Üst Alt