Risale-i Kudsiyye

  • Sabit
1- Bismillah her hayrın başıdır. Sözler - 5 2- Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Sözler -5 3- Herşey, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Sözler - 468 4- Sizin herşey'iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Mektubat - 227 5- Şu âlemde mü'minin mü'mine karşı en...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
  • Sabit
]Elinizde bulunan, şerh ve izahı yapılan RİSALE-İ KUDSİYYE kitabı Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (Kuddise Sırruhu) Hazretlerinin, konusunda eşi bulunmayan çok kıymetli bir eseridir. ]Mustafa İsmet (Kuddise Sırruhu) Hazretleri aslen YANYA'lı (Balkan yarımadasında halen Yunanistan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
  • Sabit
[COLOR=mediumturquoise] [COLOR=mediumturquoise]Sebeb-i Te'lif-i Risale ve Tesmiyesini Beyan Eder [COLOR=mediumturquoise](Bu Risale'nin Yazılmasındaki Sebep ve Hikmetler) [COLOR=mediumturquoise]Sene binikiyüzyetmişbir idi [COLOR=mediumturquoise]Muharremden dahi gün onbir idi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
  • Sabit
x İsmet Efendi bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Yanya'da alem-i dünyayı teşrif edip gençlik yıllarında Yanya Mahkeme-i Şer'iyye'si katipliğinde bulunmuşlardır Risale-i Kudsiyye'lerinde bu konuda şöyle buyururlar: İlahi Mustafa İsmet ki ismim Zuhuru Yanya'da oldu bu cismim Aman garket...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Dua-yı padişahla cümle ihvan Olurlar hep müdavim leyl-ü rûzan Zeval bulmaz cihan durdukça ey can Bu şehinşah-ı cihan Abdülmecid Han Gönülle yardım et Hakk'a gidelim...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
Fırıncı Abi’nin Dilinden Bediüzzaman Said Nursi Mehmet Nuri Güleç ya da Nur Cemaati içinde bilinen adıyla Fırıncı Abi, yaşı seksenin üzerinde olmasına karşın hâlâ dinç, hâlâ hizmet aşkıyla dolu. Bediüzzaman Said Nursi ile geçirdiği günleri anlatırken duygulanıyor ama soyadı gibi gülümsemesi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bediüzzaman’ın hayat seyri ve safahatından mü¬him bir kısmının tarihleri: 1877 Said Nursî Hazretlerinin Bitlis Vilayeti Hizan İlçesi Nurs Köyü’nde doğumuştur. 1885 Yaş 9 Said Nursî ilk tahsile başlamak için ailesinden ay¬rılıp Tağ Köyü Medresesine gelmesi… Burada çok az bir süre kalıp...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
İlahi, İki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, benim yine gam çekmemem gerekir; çünkü Sen benim Rabbim ve Halıkım ve İlahımsın. Ve benim, nihayetsiz isyanımla ve sair şeref vesilelerine gayet derecede uzaklığımla beraber, Senin mahlukun ve masnuun olmam...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bir Zaman Küçükken Resmin Sağ tarafındaki Said Özdemir abiden Sohbet dinlerdim Çocukluğumda tek o degil Mustafa Sungur abi isa abi Hüsnü bayram abi hepsi ile bizzat görüşmüşlüğüm vardır elhamdulillah ve onlardan aldıgım dersler ve sohbetler Asla ikinci ağızdan rivayetle değil bizzat onların...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Bismillâhir Rahmânir Rahîm, Elhamdulillâhi Rabbil ‘Âlemîn, vessalâtu vesselâmu ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecma’în. RİSALE-İ KUDSİYYE TERCEMESİ 1. BAB Risale-i Kudsiyye’nin «Eûz-ü Besmele, Hamdele ve Salvele» si beyanındadır. (Beyt – 1) Sığındım Zat-ı Hakk’a gel...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Huda Ism-i Celaliyle çü destur" "ALLAH`in Ism-i Celaliyle müsaade istedim." Huda:Kelimesi farscadir.ALLAH`in ismine denir. Ism-i Celalde ALLAH`in ismidir.Buna Lafza-i Celal,Ism-i Zat,Lafzatullah da denir. ALLAH-ü Tealanin,lütuf olarak tecellisine Cemal dendigi gibi,kahr olarak tecellisine de...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
BedİÜzzaman saİd nursÎ kİmdİr? [COLOR=#ff9933]BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ KİMDİR? Bediüzzaman Said Nursî, yüzyılımızın yetiştirdiği önde gelen İslâm mütefekkirlerinden biridir. 1876'da Bitlis'in Hizan kazâsına bağlı İsparit nâhiyesinin Nurs köyünde dünyaya gelmiş, 23 Mart 1960'da Şanlıurfa'da Hakkın...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Bu zatlardır Rasûl'ün sırr-ı yârı Ebû Bekir hususa yar-ı gârı Ömer ve Osman ve Ali ki çâr-ı yarı Bu zatlar bahr-i rahmet kenz-i Bârî Hatalardan geçip Hakk'a gidelim...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Bu zatlar her biri bir kenz-i Yezdan Bu zatlar her bir bir sırr-ı Sübhan Bu zatlarla veliler buldular can Nikab açtı göründü vech-i Sübhan Cefalardan geçip Hakk'a gidelim...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
Şümûs-ül-iktidardır Âl-ü Ashab Nücûm-ül-ihtidâdır cümle ahbab Onun ahbapları vuslatta esbab Vekile kıldılar vuslatta aktab Safâlardan geçip Hakk'a gidelim Cemâl-i bâkemâle seyredeli...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
Görünmek istedi ol Zât-ı Yezdân Zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvân Muhammed âleme rahmettir ey can Ânın nurundan oldu cümle imkân Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim Azizim seyr-i fi'l-eşya gel edelim"]Mevlâ Tealâ kendini göstermek istedi" ](Mevlânı]n aynası olmak üzere) kâinatın...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
4. BAB "Benzeri ve ortagi olmayan Hak Sübhanehü Hazretlerine itikad beyanindadir." (دَ رْ) Farsca bir edattir.Arapcada ki(فِي) edatina mukabil olup Türkcede ki karsiligi:(de-da) dir. < دَرْ بَيَا نِ عَقَاءِىدْ >:"Akaid`in beyanindadir." demektir.Kimin hakkinda akaid beyanindadir? < قَي...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Edirne'de hususa bu kemter İsmet Ki Sultan Cami'indedir ikamet Dua-yı padişahla istikamet Eder leyl-ü nehar yok asla gaflet Teveccüh üzreyim Hakk'a gidelim...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
](B]e]y]t -12) Cihanda gelmemiş böyle şehinşah Kuruldu sayesinde hayli hankah Sitanbul ve Şam ve Erzurum'da dahi gâh Onun hem ekserî erkânı âgâh Gönülden et dua Hakk'a gidelim...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
(Beyt -10) Usul-i Halidîde budur âdab Teveccüh ve hatm olurken cümle ashab Şehinşaha dua etmektir ahbab Edip adap kamu eslaf-ü aktab Salahla et dua Hakk'a gidelim...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
2K
Ola hem onlar sad bin hezârân Salât kim oldular âlemde sultan Gönül ver onlara bunlardır ey can Mefâtih-ul cenân ahbab-ı Yezdan Zararlardan geçip Hakk'a gidelim...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
3K
Hüdaya oldu mahsus hamd-ü minnet Nikâb açtı bize kıldı inayet Bu derde buldu arifler keramet Muhabbet cezbesiyle kıldı davet Bu darlıktan geçip Hakk'a gidelim Azizim seyr-i anillah gel edelim (Bütün hamdler, minnetler Allah'a mahsustur) (Cenab-ı Hakk Cemalinden örtüyü kaldırdı. Bize yardım...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Delil ola ânâ mürşid Cemale: İde tebdil o cümle kâli hâle: Hakk’ı vasıflanıcı ol, vasfedici olma” Gönülden gark ede bahr-ı visale: İdeler davet andan Zül Celale...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
Taam, nevm ve kelâmı eyle kıllet" “Yemeği, uykuyu ve konuşmayı az eyle.” Taam: Yemek, Nevm: Uyku, Kelâm: Konuşmak, demektir. Sure-i Dehr’de şöyle buyrulur: -“Ve taam yedirirler, onu sevdikleri halde yoksullara ve yetimlere ve esir olanlara.” (Ayet:8) Mevlâ Tealâ; -“Miskine, yetime...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
Üst Alt