Emirdağ Lahikası

Konunun ilk bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. -----------------> http://www.rasulehasret.com/emirdag-lahikasi/46573-60-nur-talebeleri-asayiscidirler.html#post102127 daha evvel bu mesele için mahkemede ifade vermiştim ve mahkeme tahkikat yapmış, neticede beraat vermiş. Başka...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
hava niyetiyle kırşara çıkıyor. Hiçbir kalabalık yere gidemiyor. Hatta camiyede gidemiyor. Odasından çıktığı vakit, hemen hususi otomobiline bir veya iki hizmetçisiyle biniyor. Bazan da haftada bir veya iki defa kira ile tuttuğu Eğridir'deki evine gidiyor. Birkaç saat kaldıktan sonra yine...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
dua ediniz. Hattâ ben Tahsin Tola'nın tekrar meb'us olmasını istedim, tâ Nurlara hizmet etsin; fakat onun evvelki hizmeti kâfi geliyor. Kapıyı açmış, daha ihtiyaç kalmadı." Nur talebelerinden Mehmet Kaya, Hüsrev, Tâhirî, Sungur, Zübeyir, Ceylân, Bayram Haşiye : Üstadımız dedi ki...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
feda eden böyle bir İslam kahramanı muhterem bir ihtiyar misafirin hukukunu müdafaa kadirşinaslığı, herkesten evvel misafir bulunduğu Isparta vilayetinin hükümetine ve Demokratına düşmektedir. 15.4.1957 Demokrat Nur Talebeleri namına Rüştü Çakın, Mehmet Süzer, Mehmet Babacan, Tahiri...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Bediüzzaman Said Nursî'nin gazetelere bir mektubu Bize ait meseleleri yazan gazetelere hitaben yazdığım bu yazıyı neşretseler, bugünlerde olan aleyhimdeki isnadlarını helâl edeceğim. Şiddetli hastalığıma binaen bu kısacık mektubumu o gazeteler neşretsinler ki; bizi düşünen kardeşlerim...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 983,
Cevaplar
2
Görüntüleme
983
Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir Aziz kardeşlerim, Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler âsâyişi muhafazayı...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
Umum dostlarıma ve Nur kardeşlerime bu vasiyeti ilân ediyorum: Ben şahsım itibarıyla vazife-i Nuriyeyi yapmaya tâkatim kalmamış. Belki ihtiyaç da kalmamış. Hem müteaddit tesemmümlerle ve çok ihtiyarlık vaziyetiyle ve hastalıkla, şimdiki hayatta kalmak, tahammülüm kalmamış gibidir. Şayet müştak...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
Üstadımız ifade buyurdular ki: Aleyhimizde olan Cumhuriyet gazetesi müdafaamı çok yanlış ve gayet fena bir tarzda tağyir etmiş, hattâ "Bir cânî yüzünden on mâsuma zarar gelmemesi için" cümlesinin yerine "Bir câni yüzünden on mâsumu zulmetten kurtarmak için" gibi hezeyanlar karıştırmış. Hem de o...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 872,
Cevaplar
1
Görüntüleme
872
Emirdağında iki menzilim, Eskişehir'de bir menzilim varken, o mânâsız vaziyet beni o tebdil-i havadan, o menzilleri ziyaret etmekten men edilmeme sebep olduğunu Konya'daki vaziyetten hissetmiştim. Ben kat'iyen kimseyle görüşemiyorum. Bunun gibi, âdetim hilâfına bana yapılan çok gayr-ı kanunî...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
Konunun ilk bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ------------> 69- Reis-i Cumhura Ve Başvekile olmayacak; hem vazife-i İlâhiyeye karışmamak için kader-i İlâhî hakkımdaki bu şiddetli hâlete aleyhimde değil, lehimde olarak fetva verdi, müsaade etti. Ben yanımdaki vasiyetnamemdeki evlât...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Uzun yerlerden, uzak memleketlerden gelenlerle beraber başka kardeşlerimizin de hatırları kırılmasın. Çünkü, on seneden beridir her sabah okuduğu ve başkaları onu tevkil ettiği evrad okumasında sevabı bağışladığı vakit der ki: "Yâ Rabbi! Benimle görüşmek için gelip görüşmeden dönenlerin...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 979,
Cevaplar
1
Görüntüleme
979
Sizin gibi "Dînin icaplarını yerine getireceğiz; din bu memleket için hiçbir tehlike teşkil etmez" diyen bir Başvekilden vatan, millet, İslâmiyet adına, partimize maddî ve mânevî büyük yardımları dokunan bu mübarek Üstadımızın kitaplarının ve kendisinin tamamen serbest bırakılarak bir daha...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
Nur'daki âzamî ihlâsı kırmamak için ve o ihlâsın sırrıyla, kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Hem şarkta, hem garpta, hem kim olursa olsun, okudukları Fatihalar o ruha gider. "Dünyada beni sohbetten men eden bir hakikat, elbette vefatımdan sonra da o hakikat bu suretle, beni sevap...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 935,
Cevaplar
1
Görüntüleme
935
Menderes'in Konya nutkuna dair açıklaması Başvekil, sözlerinin maksatlı olarak tefsirlere tâbi tutulduğunu söylüyor. (Hususî muhabirimizden.) ANKARA : Başvekil Adnan Menderes Konya'da söylemiş olduğu nutuk dolayısıyla yapılan neşriyat üzerine Zafer gazetesinin sorduğu bir suâli şu şekilde...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Doğu Üniversitesi hakkında tahrifçi bir gazeteye cevaptır. Muhalif bir partinin şiddetli ve tenkitçi tarafından bir mensubu, yani Ulus'un 1.4.1954 tarihli nüshasında yazılan Atatürk Üniversitesi hakkındaki makaleye cevap hükmünde o üniversitenin hakikatini beyan ediyoruz. Şöyle ki: Şimdi...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Nur talebeleri âsâyişçidirler Âsâyişi muhafaza ettiklerinin delil-i kat'îsi şudur: Altı vilâyetin altı zabıta dairesi, 600 bin talebelerin yirmi sekiz sene zarfında haksız muamelelere mâruz kaldıkları halde hiçbir vukuatlarını kaydedememeleri, hattâ Afyon Savcısının asayiş ithamına mukabil...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu Umum dostlarıma, hususan ziyaretçilere dair bir özrümü beyan etmeye mecbur oldum: Ekser hayatım inzivada geçtiği gibi, otuz kırk senedir tarassut ve taarruza mâruz kaldığımdan, zaruretsiz sohbet etmekten çekinip tevahhuş ediyorum. Hem eskiden beri maddî...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
9
Görüntüleme
1K
konunun ilk bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. -------> 56- Gayet Ehemmiyetli Bir Hadise Bir İstida Ve Bir Şekvadır vazgeçmişler. Buldukları ve götürmek üzere gözlerinin önüne koydukları on kadar Gençlik Rehberi'nin de üzerine kendileri farkında olmayarak bazı kitaplar...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Gayet ehemmiyetli bir hâdise, bir istida ve bir şekvâdır Pakistan'da çıkan es-Sıddık namındaki mühim bir mecmua elimize geçti. Baktık ki, elli sayfalık o mecmuanın yarısına yakın kısmı Risale-i Nur'un bazı makaleleridir. Ve bilhassa başında Risale-i Nur'dan Yirmi İkinci Mektubun Birinci...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
[Bağdat'ta çıkan ed-Difa gazetesinin muharriri İsa Abdülkadir'in Arabî makalesinin tercümesi.] Bağdat'ta çıkan ed-Difa gazetesi Risale-i Nur talebelerinden bahisle diyor ki: Türkiye'deki Nur talebelerinin İhvan-ı Müslimîn cemiyeti ile alâkaları nedir, ne münasebeti var? Hem farkları nedir...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
2K
Üst Alt