Emirdağ Lahikası

16- Risale-i Nur (Şiir)

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 4
- Kullanılan
Risale-i Nur Mazhar-ı esma u sıfat-ı Bediüzzamandır bu. Mev ud-ü risaletten bizlere fazl-ı ihsandır bu. Kenz-i mahfide muhit-i mekteb-i irfandır bu. Hava-i zulmette işrak eden şems-i tabandır...

15- Yirmi Yedinci Mektubun Lahikasının Zeyli

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 13
- Kullanılan
YİRMİ YEDİNCİ MEKTUBUN LAHİKASININ ZEYLİ Aziz, sıddık kardeşlerim, Bu defa şehid merhum Hafız Ali nin ehemmiyetli bir varisi ve Denizli talebelerinin yüksek bir mümessili ve Denizli şehrinin...

14- Afyon Emniyet Müdürlüğüne

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 23
- Kullanılan
mahremce yazdığım mektuplarda teveccüh-ü ammeyi katiyen-mesleğimize ve ihlasımıza muhalif olduğu için-şahsıma kabul etmiyorum ve reddediyorum. Ve o hususta, çok has kardeşlerimin de hatırlarını...

12- İkramı İzhar Mektubunun Tetimmesi

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 13
- Kullanılan
mukaddemesinde denildiği gibi küre-i arzın külli dili benim hayalen lisanım olup der; ve denizler ve dağlar, o unsurların ve insan tabakatlarının lisan-ı halleri benim dillerim olup der diye, ben...

13- Ankara'da Bulunan Emniyet-i Umumiye Müdürü Beye

 • HASAN CAN
 • 994
- Kullanılan
ahaliye bir umumi tokada vesile olur. Ya zelzele, ya yağmursuzluk, ya hastalık, ya fırtına gibi umumi belalara bir vesile olur. Kendisi, zahiren hususi tokat yememiş gibi görünüyor. Hem eğer...

11- Hiss-i Kablelvukuun Tetimmesi

 • HASAN CAN
 • 946
 • 5
- Kullanılan
diye, o istikbaldeki nimet-i İlahiyeye gayet ağır ve acip şerait içinde ve hadsiz muarızların karşısında ve bin seneden beri kuvvet bulan dalaletin mukabilinde ve gayet vehham ve garazkar...

10- Denizli Tüccarı Aslı Burdur'lu Hafız Mustafa'ya Hitaptır

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 8
- Kullanılan
Konunun ilk bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. --------------> 9- Bana Hizmet Eden Küçücük Bir Risale-i Nur Talebesinin Çoklar Namına Sorduğu Suali merakla takip...

7- Bu İstida Üç Makamata Gönderilmiştir

 • HASAN CAN
 • 661
 • 2
- Kullanılan
Bu istida, üç makamata gönderilmiştir . Oradaki kardeşlerime bir me haz olmak için gönderildi Yirmi seneden beri sabredip sükut eden bir mazlumun şekvasını dinlemenizi istiyorum. Hürriyetin en...

1- Takdim

 • HASAN CAN
 • 747
 • 1
- Kullanılan
Emirdağ'daki kardeşlerime, Benim hakkımda evham edenlere deyiniz ki: Biz, hizmet ettiğimiz bu adamın yirmi senelik hayatının bütün mahrem ve gayr-ı mahrem mektuplarını ve kitaplarını ve esrarını...

9- Bana Hizmet Eden Küçücük Bir Risale-i Nur Talebesinin Çoklar Namına Sorduğu Suali

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 11
- Kullanılan
BANA HİZMET EDEN KÜÇÜCÜK BİR RİSALE-İ NUR TALEBESİNİN ÇOKLAR NAMINA SORDUĞU SUALINE CEVAPTIR. Sual : Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydasız kaldı. İki üç defa bulut...

8- Heyet-i Vekileye Ve Millet Vekilleri Riyasetine Cüz'i Fakat Ehemmiyetli Bir Maruz

 • HASAN CAN
 • 874
 • 1
- Kullanılan
HEYET-İ VEKİLEYE VE MİLLETVEKİLLERİ RİYASETİNE CÜZİ, FAKAT EHEMMİYETLİ BİR MARUZATIMDIR Otuz seneden beri hayat-ı siyasiyeden çekildiğim halde, bu sırada bir defaya mahsus olarak, vatani ve...

6- Adliye Vekiliyle Ve Risale-i Nurla Alakadar Mahkemelerin Hakimleriyle Bir Hasb-i H

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 6
- Kullanılan
"Kendi Kendime Hasbihal" namındaki parçaya lahika olarak Adliye Vekiliyle ve Risale-i Nur la alakadar mahkemelerin hakimleriyle bir hasbihaldir Efendiler! Siz, niçin sebepsiz bizimle ve...

5- Kendi Kendime Bir Hasb-i Haldir

 • HASAN CAN
 • 814
 • 2
- Kullanılan
KENDİ KENDİME BİR HASBİHALDİR [Bu hasbihali Ankara makamatına işittirmeyi, ıslahtan sonra sizin tensibinize havale ederim.] Hakim, kendisi müddei olsa, elbette "Kimden kime şekva edeyim, ben dahi...

4- Denizli Mahkemesinin İttifakla Verdiği Karar Suretidir

 • HASAN CAN
 • 699
- Kullanılan
DENİZLİ MAHKEMESİNİN İTTİFAKLA VERDİĞİ KARAR SURETİDİR Şahitler ifadelerinde, maznunlara atıf ve isnad olunan suçu işledikleri hakkında adem-i malumat beyan etmişler; bilhassa Ankara Ağır Ceza...

3- Ankara Ehl-i Vukufunun İttifakla Verdikleri Raporun Suretidir

 • HASAN CAN
 • 783
- Kullanılan
ANKARA EHL-İ VUKUFUNUN İTTİFAKLA VERDİKLERİ RAPORUN SURETİDİR Dolu bulunan cem an beş sandık kitap, tarafımızdan açılarak okundu. Haşiye Said Nursi tarafınden telif edilen basılmış, basılmamış...

2- Mühim Bir Suale Hakikatli Bir Cevaptır

 • HASAN CAN
 • 772
 • 2
- Kullanılan
Mühim Bir Suale Hakikatli Cevaptır Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki: "Mustafa Kemal sana üç yüz lira maaş verip Kürdistana ve vilayat-ı şarkiyeye Şeyh Sünusi yerine vaiz-i umumi...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt