İslâm Ahlâkı

  • Kilitli
  • Sabit
Okumak istediğiniz başlığa tıklayarak konu sayfasına ulaşabilirsiniz,,, Islâm ahlâki önsöz 1-kötü ahlâk ve bunlardan kurtulmak çâreleri 2-Kötü ahlâk ve ilâçlari 3-küfr 4-Mal, mevkı' hırsı 5-Ayblanmak korkusu 6-Bid’at i’tikâdi 7-Hevây-i nefs 8-Taklîd ile îmân 9-Riyâ 10-Tûl-i emel...
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
3K
ARKADAŞLIK VE DOSTLUK 167 - Din kardeşini ziyârete gideceğin zemân, onun müsâid bir zemânını öğren, kendisinden bir va’d, ya’nî bir söz al ve o zemânda ziyârete git! Geç kalma! Evine gireceğin zemân, kapı açık olsa bile, ondan izn iste ve izn verdikden sonra içeriye gir, içeri girince, sağa...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
[COLOR=#ffd700][FONT=tahoma]İslâm; doğumdan ölüme kadar hayatın ne şekilde yaşanacağını, davranışların nasıl olacağını, iç ve dış dünyamızın ne şekilde bir yapıya kavuşturulacağını tespit etmiştir. Madden ve mânen sağlıklı bir fert, sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir toplumun yolu İslâmın...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
İsviçreli bilim adamı Müslümanlığını ilan etti İslamı seçmesindeki sebep: Termal bir kamera ile abdest alan Müslümanları çevreleyen Nurani hare'yi gördükten sonra, Muslümanların yeryüzünde yaşayıp hareket eden en temiz en hijyenik(taharetli) Kişiler olduğunu tespit etti* 63 yaşındaki...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
BİRİNCİ BÂB NAMAZ 3 -Ey Oğul! [Nemâzın ve] bütün ibâdetlerin kabûl olmaları için, önce insanın Ehl-i sünnet i’tikâdında olması ve ibâdetlerin sahîh olmaları, sonra, ihlâs ile yapılmaları ve insanın üzerinde kul hakkı bulunmaması şartdır. İbni Hacer-i Mekkînin “rahime-hullahü teâlâ” (Zevâcir)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 973,
Cevaplar
0
Görüntüleme
973
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Muhammed Ma’sûm Fârûkînin (Mektûbât)ı üç cilddir. Fârisîdir. Birinci cildde 239, ikincide 158, üçüncüde 255 mektûb vardır. Bu 652 mektûbdan onbir adedi aşağıda yazılıdır.[1] BİRİNCİ CİLD, 10. cu MEKTÛB En büyük se’âdet, iki cihânın en üstün insanı olan Muhammed aleyhisselâma tâbi’...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
HAKÎKÎ MÜSLİMÂN NASIL OLUR? Nasîhatlerin birincisi, Ehl-i sünnet âlimlerinin, kitâblarında bildirdiklerine göre, i’tikâdı düzeltmekdir. Bu âlimler, kitâblarında Eshâb-ı kirâmdan işitdiklerini bildirmişler, kendi kafalarından hiçbirşey yazmamışlardır. Cehennemden kurtulan, yalnız bu âlimlere...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
YARDIM DERNEKLERİ, KUMAR, SİGORTA 213 - Yeşilay, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, İhlâs Vakfı gibi çeşidli ismler altında kurulmuş olan yardım teşkilâtı, dînin (Hibe) ahkâmına tâbi’dirler. Ya’nî bunlar, yardım yerleridir. Vakf değildirler. Vakf malı, vakf eden kimsenin koyduğu şartlara göre...
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
2K
ZEKÂT VERMEK 212 - Tam mülk olan mâlın zekâtını ve uşrunu vermek farzdır. Kullanılması câiz ve mümkin olan mala (Tam mülk) denir. Dört dürlü zekât malı vardır: 1- Altın ile gümüş. 2- Ticâret için satın alınan her dürlü eşyâ. 3- Kırda ve çayırda otlayan dört ayaklı hayvânlar. 4- Toprak...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
KABR ZİYÂRETİ FASLI 207 - Ey Oğul! Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Bir mü’minin kabrini ziyâret eyleyen, Hak teâlâ huzûrunda nâfile bir hacdan ziyâde sevâba nâil olur!) Allahü teâlânın rızâsı için, (Âyetelkürsî), (Fâtiha) ve (Kulhüvellahü)yü oku ve sevâbını mevtâların rûhlarına...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 912,
Cevaplar
3
Görüntüleme
912
SABR FASLI 205 - Sabr, derd ve elemi şikâyet etmemekdir. Derd ve elemden kurtulmak için (Se’âdet-i Ebediyye)nin 110.cu sahîfesini okuyunuz. Üç şeye sabr edersen, büyük derece kazanırsın: 1- Herhangi bir belâya sabr etmenin üçyüz sevâbı vardır. Belâya çâre, devâ aramak, düâ etmek, sabr sevâbını...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
DİŞ DOLDURMAK, KAPLATMAK 197 - Sallanan dişleri altın tel ile bağlamak, İmâm-ı Muhammede göre câizdir. İmâm-ı a’zam ise, altın ile bağlamak câiz olmadığını ictihâd buyurmuşdur. İmâm-ı Ebû Yûsüf, bir rivâyetde imâm-ı Muhammed iledir ve ulemâ, sallanan dişi altınla bağlamağa cevâz vermişdir...
- Cevaplar: 17 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
17
Görüntüleme
2K
KADINLARIN HAYZ VE NİFÂS HÂLLERİ Tenbîh: İbni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” (Menhel-ül-vâridîn)de diyor ki: Her erkek, evleneceği zemân, kadınların hayz ve nifâs hâllerini öğrenmeli, zevcesine öğretmelidir. Her müslimân kadının hayz ve nifâs bilgilerini öğrenmesi farzdır. Osmânlı devletinin...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
9
Görüntüleme
1K
SU İÇMEK ÂDÂBI 170 - Su içerken bir solukda içme, üç def’ada iç! Terli iken soğuk su içme, uyku arasında su içme, çok su içme! Bunların hepsinin vücûda zararları vardır. Bir toplantıda su istendiği zemân, baş tarafdan su vermeğe başla, sağdan dolaş! Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
YEMEK YİME FASLI 169 - Yemek yiyeceğin zemân, ellerini yıkamak sünnetdir. Peygamberimiz “aleyhisselâm”, yemek yirken sağ ayağını diker, sol dizi üzerine otururdu. Masa etrafında sandalyede oturmak da câizdir. Yemekden evvel Besmele-i şerîf söylemek sünnetdir. Resûlullaha “sallallahü teâlâ...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
HÂKİM VE DA’VÂCILAR FASLI 166 - Mahkemeye bir işin düşünce, hâkim karşısında da’vâcı ile veyâ da’vâlı ile kavga etmeğe kalkışma! Ne sorulursa o kadar cevâb ver! Şâyed şâhid olarak gidersen, hiç kimsenin te’sîri altında kalmadan ve kimseden korkmadan Allah rızâsı için doğru konuş! Zâlimlere...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 906,
Cevaplar
0
Görüntüleme
906
ÂLİMLER İLE SOHBET ÂDÂBI 164 - Ehl-i sünnet i’tikâdında olan ve harâmlardan sakınan âlimleri ziyâret et ve sohbetlerinde bulun! İ’tikâdları, inançları bozuk ve mürâî ve din câhili olanlardan veyâ islâmiyyete uymıyanlardan sakın, yanlarına uğrama! Zîrâ [mezhebsizler ve] mürâîler din...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 789,
Cevaplar
0
Görüntüleme
789
Üst Alt