Kastamonu Lahikası

  • Sabit
Kastamon Lahikası başlıkları , linklere tıklayıp konu sayfasına yönlenebilirsiniz. http://www.rasulehasret.com/kastamonu-lahikasi/46002-1-aziz-siddik-kardeslerim.html http://www.rasulehasret.com/kastamonu-lahikasi/46003-2-ahiret-kardeslerime-muhim-bir-ihtar.html...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
İsm-i Azamın hakkına ve Mucizu'l-Beyanın hürmetine ve Resulu Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın şerefine bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını Cennetü'l-Firdevste saadeti ebediyeye mazhar eyle. Amin. Ve defter-i hasenatlarına Kastamonu Lahikasının herbir harfine mukabil bin hasane...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
İkinci neticesi: Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken takarrur ve tahakkuk eden şirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle, herbir hakikî sadık şakirdi binler dillerle, kalblerle dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melâike gibi kırk bin lisanla tesbih etmektir...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
Tahlil : iki sekiz yüz; iki dört yüz, iki bir bir bir yüz; tenvin vakıf olmadığından 'dur, elli; bir bir bir medde dokuz, mecmuu bin üç yüz elli dokuz. : sekiz yüz, seksen, dört yüz, iki yirmi, iki altmış, tenvin-vakfa rastgelmiş-sayılmaz; yekûnu bin üç yüz altmış. iki bir sekiz...
- Cevaplar: 29 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
29
Görüntüleme
3K
Aziz, sıddık kardeşlerim, . sırrıyla çok tecrübelerin neticesinde, çok defa zahirî muvaffakiyetsizlik, hakkımızda birer inayet perdesi olduğuna bir emaresi, belki bir delili de, bu sene biz, her tarafta bir nevi taarruz, o taarruzdan bir nevi cüz'î tevakkuf, hem matbaaların kapıları şimdilik...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
olarak gelmesi ve Isparta'nın, Risale-i Nur'a karşı iştiyaklarıyla, Hüsrev'in dediği gibi yağmur fevkalade bir surette imdada gelmesi gibi, pek çok emarelerle ve burada Risale-i Nur münasebetiyle vücuda gelen yüzer hadiselerin delâletiyle deriz ki: Bu Anadolu'ya aynı rahmet olan Risale-i Nur'a...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
fakirlere gelen acı, açlık ve kahtın sebebi dahi, orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasâret ve zayiatın sebebi de, zekât yerinde ihtikâr etmeleridir. Ve Anadolu'nun bir meydan-ı harp olmamasının sebebi, kelime-i kudsiyesinin hakikatini fevkalade bir surette yüz bin insanın...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Aziz kardeşlerim, Bu defa mektup yerinde bu meyveyi gönderiyoruz. Karadağ'ın bir meyvesi Bir ayetin mana-yı işârîsinin külliyetinden bir ferdi, Hürriyetten bu ana kadar, Teşrin-i Sâni otuzuncu gün, bin üç yüz elli sekizde, Karadağ başına yalnız çıkıyordum. "İnsanların, hususan Müslümanların...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 909,
Cevaplar
0
Görüntüleme
909
Risale-i Nur'un hakikî şakirtleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittibâ-ı sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebâirdeki takvâlarında, Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. İnşaallah riya olmaz. Meğer ki, Risale-i Nur'a, başka bir maksad-ı dünyeviye için girmiş ola. Daha yazılacaktı, fakat bir...
- Cevaplar: 14 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
14
Görüntüleme
2K
Hem Risale-i Nur şakirtlerinin yüz mislinden ziyade zatlar, o kitaplarla meşguldürler ve o vazifeyi yapıyorlar. Biz de o vazifeyi onlara bırakmışız. Yoksa-hâşâ ve kellâ-o kudsi üstadlarımızın mübarek eserlerini ruh u canımız kadar severiz. Fakat herbirimizin bir kafası, birer eli, birer dili...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 979,
Cevaplar
1
Görüntüleme
979
-2- Tevhidin İki Bürhan-ı Muazzamı ve Sure-i İhlasın Bir Nükte-i İ'caziyesi Şu kainat tamamıyla bir bürhan-ı muazzamdır. Lisan-ı gayb, şehadetle müsebbihtir, muvahhiddir. Evet, Tevhid-i Rahmanla, büyük bir sesle zakirdir ki, -3- bütün zerrat-ı hüceyratı, bütün erkan ve azası, birer lisan-ı...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
İcaz İle Beyan, İ'caz-ı Kuran Biz zaman rüyada gördüm ki, Ağrı Dağı altındayım. Birden o dağ patladı, dağ gibi taşları aleme dağıttı; sarstı cihanı. Füceten bir adam yanımda peyda oldu. Dedi ki: "Icaz ile beyan et, icmal ile icaz et bildiğin enva-ı icaz-ı Kuranı!" Daha rüyada iken tabirini...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
Hakiki Bütün Elem Dalalette, Bütün Lezzet İmandadır Hayal libasını giymiş muazzam bir hakikat Ey yoldaş-ı hüşdar! Sırat-ı müstakimin o meslek-i nurani, mağdub ve dallinin o tarik-ı zulmani, tam farklarını görmek eğer istersen ey aziz! Gel, vehmini ele al, hayal üstüne de bin; şimdi seninle...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
Lemeat'tan Fatihanın Ahirinde İşaret Olunan Üç Yolun Beyanı Ey birader-i püremel! Hayalini ele al, benimle beraber gel. İşte bir zemindeyiz, etrafına bakarız; kimse de görmez bizi. Çadır direkleri hükmünde yüksek dağlar üstünde karanlıklı bir bulut tabakası atılmış, hem o dahi kaplatmış...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
KONU BAŞLANGICI--> http://www.rasulehasret.com/kastamonu-lahikasi/46210-10-daimi-hizmetinde-bulunan-risale-i-nur-sakirtleri-tarafindan-edilen-suale-cevap.html gönderiyoruz; ta ki Risale-i Nur'un genç şakirtlerinin gittikleri istikamet ve iffet ve ittiba-ı sünnet-i seniye, gençlik noktasında...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
Onlara dedim: "Sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyesiz şeyler için fedakarlık gösterirsiniz. Elbette Risale-i Nur'un kudsi hizmetinde ve cihana değer uhrevî neticelerine mukabil, merdâne ve fedakarâne cesaret ve metanet gösterip sadakatinizi muhafaza edersiniz"...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
Hafız Ali'nin buradaki kardeşlerine çok yüksek, çok tesirli yazdığı mektuba karşı başta Feyzi, Emin olarak umum namına Feyzi diyor ki: "Biz bu memleket talebeleri, Isparta kahramanlarının küçük kardeşleri, belki onların talebeleriyiz. Dersi, hizmeti ve ciddiyeti onlardan alıyoruz. Herbirisi...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
2K
Kastamonu'daki kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattır. Belki size de faydası olur diye gönderdim. Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil fiyat olarak, o şakirtlerden tam ve halis bir sadakat ve daimi...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
Birden ihtar edilen bir mesele: Âhirzamanda bir şahsın hatiât ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Eskide, "Acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi? Ve o ahirzamanda bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki, kâinatın...
- Cevaplar: 41 Görüntüleme: 4K, 3 4 5
Cevaplar
41
Görüntüleme
4K
(Risale-i Nur'a işaret eden Otuz Üçüncü Âyetin istihracına dâir Hafız Ali'nin bir fıkrasıdır.) Aziz Üstadım Hazretleri, Dün akşam namazını kılarken ikinci rekâtta Fatiha-i Şerîfeden sonra * ayetini okurken, hiç düşünmediğim, akıl ve kalbimde birşey, taharrîye bir sebep yokken, birden bire...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Aziz, sıddık kardeşlerim, Hem mübarek Ramazanınızı, hem inşaallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar leyle-i Kadrinizi, hem saadetli bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruhumla tebrik ve tes'id ederim. Kardeşlerim, bu defa kudsi kalemle hediyeleriniz o kadar beni minnettar ve mesrur...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
Üst Alt