Namaz Kitabı

  • Kilitli
  • Sabit
Linklere tıklayarak okumak istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz... Namaz Kitabı - ÖNSÖZ 2 - Namâz büyük emrdir 3 - Mürted 4 - İmanımız ve Namaz 5-Îmân Doğru Olmalıdır 6-ehl-i sünnet i’tikâdi 7-İmanın Şartları 8-İbadetlerimiz Ve Namaz 9-Mükellef Kime Denir? 10-İslamın Şartları
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Sûreleri ve düâları latin harfleri ile yazmaya uğraşdığımız hâlde, bu mümkin olmadı. Latin harflerine nasıl işâret konulursa konulsun, sûreleri ve düâları doğru okuyabilmek mümkin olmaz. Bunları Kur’ân-ı kerîmdeki harfler gibi okuyabilmek için, bir bilenin okutması ve tekrâr tekrâr...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 923,
Cevaplar
2
Görüntüleme
923
SÜBHÂNEKE Ey Allahım! Seni noksanlıklardan tenzîh eder. Bütün kemâl sıfâtlarıyla tavsif ederim. Sana hamd ederim. Senin ismin yücedir. (Ve senin şânın her şeyin üstündedir)[1]. Senden başka ilâh yokdur. ETTEHIYYÂTÜ Her dürlü hurmet, salevât ve bütün iyilikler Allaha mahsusdur. Ey Nebî...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 845,
Cevaplar
1
Görüntüleme
845
1-Küfr. 2-Cehâlet. 3-Ayblanmak korkusu. [İnsanların kötülemelerine, çekişdirmelerine, ayblamalarına üzülüp, hakkı kabûl etmemek.] 4-Övülmeyi sevmek. [Kendini beğenip, övülmeği sevmek.] 5-Bid’at i’tikâd. [Bozuk îmân.] 6-Hevây-ı nefs. [Nefsin isteklerine, lezzetlerine, şehvetlerine tâbi’...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 795,
Cevaplar
2
Görüntüleme
795
1-Allahü teâlânın sıfatları vardır. Ve zâtından ayrıdır. 2-Îmân artmaz ve azalmaz. 3-Büyük günâh işlemekle îmân gitmez. 4-Gayba îmân esâsdır. 5-Îmân konusunda kıyas olmaz. 6-Allahü teâlâ Cennetde görülecekdir. 7-Tevekkül îmânın şartıdır. 8-Ameller (İbâdetler) îmândan parça değildir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 749,
Cevaplar
0
Görüntüleme
749
1-Allahü teâlânın emrlerini ve yasaklarını öğrenmemek. 2-Îmânını ehl-i sünnet i’tikâdına göre düzeltmemek. 3-Dünyâ malına, rütbesine, şöhretine düşkün olmak. 4-İnsanlara, hayvanlara, kendine zulm, eziyyet etmek. 5-Allahü teâlâya ve iyilik gelmesine sebeb olanlara şükr etmemek. 6-Îmânsız...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 728,
Cevaplar
0
Görüntüleme
728
1-Bid’at sâhibi olmak. Ya’nî i’tikâdı bozuk olmak. [Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği i’tikâddan çok az da olsa ayrılan sapık veyâ kâfir olur.] 2-Za’îf, ya’nî amelsiz îmân. 3-Dokuz a’zâsını doğru yoldan çıkarmak. 4-Büyük günâh işlemeğe devâm etmek. 5-Ni’met-i islâma şükrünü kesmek...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 764,
Cevaplar
0
Görüntüleme
764
1-Gâibe îmân etmelidir. 2-Gâibi ancak Allahü teâlâ ve Onun bildirdiklerinin bileceğine inanmalıdır. 3-Harâmı harâm bilip, i’tikâd etmelidir. 4-Halâlı halâl bilip, i’tikâd etmelidir. 5-Allahü teâlânın azâbından emîn olmayıp, dâimâ korkmalıdır. 6-Allahü teâlâdan ümmid kesmemelidir. —...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 665,
Cevaplar
0
Görüntüleme
665
Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmakdır. İnanılması lâzım olan şeye inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselâma inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselâmın, Allahü teâlâ katından getirip bildirdiği şeylerin hepsine kalb ile inanıp, dil ile de ikrâr etmeğe...
- Cevaplar: 13 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
13
Görüntüleme
2K
Bir çocuk bâliğ olduğu zemân ve bir kâfir (Kelime-i tevhîd) söyleyince, ya’nî, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) deyince ve bunun ma’nâsını bilip inanınca (Müslimân) olur. Kâfirin günâhlarının hepsi hemen afv olur. Fekat, bunların her müslimân gibi, imkân bulunca, îmânın altı şartını...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 848,
Cevaplar
3
Görüntüleme
848
Fidye parası, mirâsın üçde birini aşarsa, vârisler izn vermedikçe, velî üçde birden fazlasını sarf edemez. (Kınye) kitâbında diyor ki, bütün ömrünün namâzları için malının üçde birinin verilmesini vasıyyet eden meyyitin, borcu da olsa, alacaklısı, vasıyyetin yapılmasına izn verse de...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 922,
Cevaplar
3
Görüntüleme
922
Meyyit İçin İskât ve Devr (Nûr ül-izâh)da ve (Tahtâvî) hâşiyesinde ve (Halebî) ile (Dürr-ül-muhtâr) da, namâzların kazâsı sonunda, (Mültekâ)da ve (Dürr-ül-müntekâ)da ve (Vikâye)de, (Dürer)de ve (Cevhere)de ve başka kıymetli kitâblarda, orucun sonunda, vasıyyet eden meyyit için iskât ve devr...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 777,
Cevaplar
1
Görüntüleme
777
Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn. Essalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma’în. Yâ Rabbî! Kıldığım nemâzı kabûl eyle! Âhir ve âkıbetimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhîd söylememi nasîb eyle. Ölmüşlerimi afv ve magfiret eyle. Allahümmagfir verham ve ente...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 814,
Cevaplar
1
Görüntüleme
814
Müslimân, namâzı Allahü teâlânın emri olduğu için kılar. Rabbimizin emrlerinde birçok hikmet, fâide vardır. Yasaklarında da birçok zararların olduğu muhakkakdır. Bu fâide ve zararların bir kısmı bugün tıp mütehassıslarınca tesbît edilmiş durumdadır. İslâmiyyetin sağlığa verdiği önemi, hiçbir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 749,
Cevaplar
1
Görüntüleme
749
Yâ Rabbî! Hîn-i bülûgumdan bu âna gelinceye kadar, islâm düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk i’tikâdlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum, pişmân oldum, bir dahâ böyle yanlış inanmamağa ve yapmamağa...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 777,
Cevaplar
0
Görüntüleme
777
İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh” (Mektûbât) kitâbının birinci cild, üçyüzdördüncü mektûbunda buyuruyor ki: Allahü teâlâya hamd etdikden ve Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” salevât getirdikden sonra, ebedî se’âdete kavuşmanıza düâ ederim. Allahü teâlâ, birçok âyet-i kerîmede...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 745,
Cevaplar
3
Görüntüleme
745
Îmânı, i’tikâdı düzeltdikden sonra, fıkh ahkâmını, [ya’nî dînimizin emr etdiği ve yasak etdiği işleri] öğrenmek, elbette lâzımdır. Farzları, vâcibleri, halâl ve harâmları, sünnet ve mekrûhları ve şübhelileri lüzûmu kadar öğrenmeli ve bu bilgi ile hareket etmelidir. Fıkh kitâblarını öğrenmek...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 821,
Cevaplar
3
Görüntüleme
821
İmâm-ı Rabbânî “rahmetullahi aleyh” (Mektûbât) kitâbının birinci cild, ikiyüzaltmışbirinci mektûbunda buyuruyor ki: Şurası muhakkak olarak bilinmelidir ki, namâz, İslâmın beş şartından ikincisidir. Bütün ibâdetleri kendisinde toplamışdır. İslâmın beşde bir parçası ise de, bu...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 823,
Cevaplar
1
Görüntüleme
823
Büyük islâm âlimi Abdüllah-ı Dehlevî “rahmetullahi aleyh” (Mekâtib-i şerîfe) kitâbının 85.ci mektûbunda buyuruyor ki: Namâzı cemâ’at ile kılmak ve (Tümânînet) ile kılmak, rükü’dan sonra (Kavme) yapmak ve iki secde arasında (Celse) yapmak bizlere Allahın Peygamberi tarafından bildirildi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 715,
Cevaplar
1
Görüntüleme
715
Namâz kılmanın fazîletlerini ve namâz kılanlara verilecek sevâbları bildiren hadîs-i şerîfler çokdur. Abdülhak bin Seyfüddîn Dehlevînin (Eşi’at-ül-leme’ât) kitâbında, namâzın ehemmiyyetini bildiren hadîs-i şerîflerde buyuruluyor ki: 1 -Ebû Hüreyre “radıyallahü anh” bildiriyor. Resûlullah...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 990,
Cevaplar
6
Görüntüleme
990
NAMAZ Arapçası "salât" olup, çoğulu "salavât"tır. Namaz, tekbir ile başlayıp selâm ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Allah'a karşı tesbîh, ta'zîm ve şükrün ifadesidir. Namaz, Kur'an'da doksandan fazla ayette zikredilir. Namaz, hicretten bir buçuk yıl kadar önce...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 566,
Cevaplar
0
Görüntüleme
566
Üst Alt