74-şimdi îmâni olduğu hâlde, ileride îmâninin gitmesine sebeb olan şeyler:

Hasret ruzgari

Aktif Üyemiz
Konum
SAMSUN
1-Bid’at sâhibi olmak. Ya’nî i’tikâdı bozuk olmak. [Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği i’tikâddan çok az da olsa ayrılan sapık veyâ kâfir olur.]
2-Za’îf, ya’nî amelsiz îmân.
3-Dokuz a’zâsını doğru yoldan çıkarmak.
4-Büyük günâh işlemeğe devâm etmek.
5-Ni’met-i islâma şükrünü kesmek.
6-Âhırete îmânsız gitmekden korkmamak.
7-Zulm etmek.
8-Sünnet üzere okunan ezân-ı Muhammedîyi dinlememek.
9-Anaya-babaya âsî olmak.

10-Doğru olsa bile çok yemîn etmek.
11-Nemâzda ta’dîl-i erkânı terk etmek.
12-Nemâzı ehemmiyyetsiz sanıp öğrenmeğe ve çoluk-çocuğa öğretmeğe ehemmiyyet vermemek, nemâz kılanlara ma’nî olmak.
13-Alkollü içki içmek.
14-Mü’minlere eziyyet etmek.
15-Yalan yere Evliyâlık ve din bilgisi satmak.
16-Günâhını unutmak, küçük görmek.
17-Kibrli olmak, ya’nî kendini beğenmek.
18-Ucb, ya’nî ilm ve amelim çokdur demek.
19-Münâfıklık, iki yüzlülük.
20-Hased etmek, din kardeşini çekememek.
21-Hükûmetinin ve üstâdının islâmiyyete muhâlif olmıyan sözünü yapmamak.
22-Bir kimseyi, tecribe etmeden iyi demek.
23-Yalanda ısrar etmek.
24-Ulemâdan kaçmak.
25-Bıyıklarını sünnet mikdârından ziyâde uzatmak.
26-Erkekler ipek giymek.
27-Gıybetde ısrar etmek.
28-Kâfir olsa da komşusuna eziyyet etmek.
29-Dünyâ umuru için, çok gazâba gelmek, sinirlenmek.
30-Fâiz alıp-vermek.
31-Öğünmek için elbisesinin kollarını ve eteklerini fazla uzatmak.
32-Sihrbazlık, büyü yapmak.
33-Müslimân ve sâlih olan mahrem akrâbayı ziyâreti terk etmek.
34-Allahü teâlânın sevdiği kimseyi sevmemek; islâmiyyeti bozmak istiyenleri sevmek. [HUBB-I FİLLÂH, BUĞD-I FİLLÂH îmânın şartıdır.]
35-Mü’min kardeşine üç günden fazla kin tutmak.
36-Zinâya devâm etmek.
37-Livâtada bulunup, tevbe etmemek.
38-Ezânı, fıkh kitâblarının bildirdiği vaktlerde ve sünnete uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezânı işitince saygı ile dinlememek.
39-Münkeri (harâmı) işliyeni görüp de, gücü yetdiği hâlde, tatlı dil ile nehy etmemek.
40-Karısının, kızının ve nasîhat vermek hakkına sâhib olduğu kadınların başı, kolları, bacakları açık, süslü, kokulu sokağa çıkmasına ve kötülerle görüşmesine râzı olmak.
BÜYÜK GÜNÂHLAR ÇOKDUR: [Yetmişiki büyük günâh şunlardır.]
1-Haksız yere adam öldürmek.
2-Zinâ etmek.
3-Livâta etmek.
4-Şerâb ve her türlü alkollü içkileri içmek. [Birâ içmek harâmdır.]
5-Hırsızlık etmek.
6-Keyf için, uyuşturucu madde yimek ve içmek.
7-Başkasının malını cebren almak. Ya’nî gasb etmek.
8-Yalan yere şehâdet etmek. [Yalancı şâhidlik].
9-Ramezân orucunu, özrsüz, müslimânların önünde yimek.
10-Fâiz alıp-vermek.
11-Çok yemîn etmek.
12-Anaya-babaya âsî olmak, karşı gelmek.
13-Mahrem ve sâlih akrabaya sıla-i rahmi [ziyâreti] terk etmek.
14-Muharebede, harbi terk edip düşman karşısından kaçmak.
15-Haksız yere yetîmin malını yimek.
16-Terâzisini ve ölçeğini hak üzere kullanmamak.
17-Nemâzı vaktinden önce veyâ sonra kılmak.
18-Mü’min kardeşinin gönlünü kırmak. [Kâ’beyi yıkmakdan dahâ büyük günâhdır. Allahü teâlâyı en ziyâde inciten küfrden sonra, kalb kırmak gibi büyük günâh yokdur.]


19-Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” söylemediği sözü söylemek ve Ona isnâd eylemek.
20-Rüşvet almak.
21-Hak şehâdetden kaçmak.
22-Malın zekâtını ve uşrunu vermemek.
23-Gücü yeten kimse, münkeri, günâh işleyeni görünce, men etmemek.
24-Canlı hayvanı ateşde yakmak.
25-Kur’ân-ı azîm-ûş-şânı öğrendikden sonra, okumasını unutmak.
26-Allahü azîm-ûş-şânın rahmetinden ümmîdini kesmek.
27-Müslimân olsun, kâfir olsun, insanlara hıyânet etmek.
28-Hınzır (domuz) eti yimek.
29-Resûlullahın Eshâbından “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” herhangi birisini sevmemek ve söğmek.
30-Karnı doydukdan sonra yimeğe devâm etmek.
31-Avretler, erinin döşeğinden kaçmak.
32-Avretler, erinden iznsiz ziyârete gitmek.
33-Bir nâmûslu kadına, fâhişe demek.
34-Nemîme, ya’nî müslimânlar arasında söz taşımak.
35-Avret mahallini başkasına göstermek. [Erkeğin göbekle dizi arası, kadının, saçı, kolu, bacağı avretdir.] Başkasının avret yerine bakmak da harâmdır.
36-Leş yimek ve başkasına yidirmek.
37-Emânete hıyânet etmek.
38-Müslimânı gıybet etmek.
39-Hased etmek.
40-Allahü azîm-ûş-şâna şirk koşmak.
41-Yalan söylemek.
42-Kibrlilik, kendini üstün görmek.
43-Ölüm hastasının vârisden mal kaçırması.
44-Bahîl, çok hasîs olmak.
45-Dünyâya muhabbet etmek.

46-Allahü teâlânın azâbından korkmamak.
47-Harâm olanı, harâm i’tikâd etmemek.
48-Halâl olanı, halâl i’tikâd etmemek.
49-Falcıların falına, gaybdan haber vermesine inanmak.
50-Dîninden dönmek, mürted olmak.
51-Özrsüz, elin kadınına, kızına bakmak.
52-Avretler, er libâsı giymek.
53-Erler, avret libâsı giymek.
54-Harem-i Kâ’bede günâh işlemek.
55-Vakti gelmeden ezân okumak ve nemâz kılmak.
56-Devlet adamlarının emrlerine, kanûnlara âsî olmak, karşı gelmek.
57-Ehlinin mahrem yerlerini, anasının mahrem yerine benzetmek.
58-Ehlinin anasına sövmek.
59-Birbirine nişân almak.
60-Köpeğin artığını yimek-içmek.
61-Etdiği iyiliği başa kakmak.
62-İpek giymek [erkekler için].
63-Câhillikde ısrar etmek. [Ehl-i sünnet i’tikâdını, farzları, harâmları ve lüzûmlu olan her bilgiyi öğrenmemek.] 64-Allahü teâlâdan ve islâmiyyetin bildirdiği ismlerden başka şey söyliyerek yemîn etmek.
65-İlmden kaçınmak.
66-Câhilliğin musîbet olduğunu anlamamak.
67-Küçük günâhı tekrar işlemekde ısrar etmek.
68-Zarûrî olmıyarak, kahkaha ile çok gülmek.
69-Bir nemâz vaktini kaçıracak zemân kadar cünüb gezmek.
70-Âdetli ve lohusa hâlinde avretine yakın olmak.
71-Tegannî eylemek. Ahlâksız şarkıları söylemek, müzik, çalgı aletleri kullanmak.
72-İntihâr etmek, ya’nî kendini öldürmek.

Müt’a nikâhı, muvakkat nikâh harâmdır. Kadınların, kızların, başı, saçı, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları harâm olduğu gibi, ince, süslü, dar, hoş kokulu elbise ile çıkmaları da harâmdır.
Kaba avret yerleri dar elbise ile örtülmüş kadına, şehvetsiz de bakmak harâmdır. Yabancı kadının iç çamaşırlarına şehvetle bakmak harâmdır. Sıkı, dar örtülmüş, kaba olmıyan avret yerlerine şehvetle bakmak harâmdır. Şehvete, harâma sebeb olan resmleri yapmak, basmak, resm etmek harâm olur. [Harâmlara, ne olurmuş demek küfr olur].
Abdest ve guslde, lüzûmundan fazla su kullanmak isrâf olup, harâmdır.
Geçmiş evliyâya dil uzatmak, onlara câhil demek, sözlerinden ahkâm-ı islâmiyyeye uymıyan ma’nâlar çıkarmak, öldükden sonra da kerâmet gösterdiklerine inanmamak ve ölünce velîlikleri biter sanmak ve onların kabrleri ile bereketlenenlere mâni’ olmak, müslimânlara sû’izan, zulm etmek, mallarını gasb etmek gibi ve hased, iftirâ ve yalan söylemek ve gıybet etmek gibi harâmdır.
 

Benzer konular

Facebook

Üst Alt