Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye

Sabit konular

Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye konu başlıkları

 • MURATS44
 • 4K
 • 18
- Kullanılan
Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye Kitabı içerisindeki başlıklara aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. 1- Önsöz - www.RasuleHasret.com 2- Allahune itâ’at lâzımdır - www.RasuleHasret.com...
Normal konular

227- se’âdet-i ebediyye kitâbinda adi geçenlerin hâl tercemeleri

 • HASAN CAN
 • 7K
 • 42
- Kullanılan
SE’ÂDET-İ EBEDİYYE KİTÂBINDA ADI GEÇENLERİN HÂL TERCEMELERİ Kitâbda yazılı binyirmi [1020] ism, harf sırası ile aşağıdadır. Herbirinin kitâbda bulunduğu sahîfelerin numarası, hâl...

226- Se’âdet-i Ebediyye)nin son sözü

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
SE’ÂDET-İ EBEDİYYENİN SON SÖZÜ Etrâfımızı beş duygu organımız ile tanıyoruz. His organlarımız olmasaydı, hiçbir şeyden haberimiz olmıyacakdı. Kendimizi bile bilemiyecekdik. Yürüyemiyecek...

225- münâcât

 • HASAN CAN
 • 1K
- Kullanılan
MÜNÂCÂT Gel ey Dâ’î, hemen başla düâya, elin aç bârgâh-i kibriyâya. Nice zemânların âh boşuna geçdi, yapdıkların hep mâzîye karışdı. Şimdiden sonra insâfa gel bârî, tevbe et, yalvar da...

224- Sevgiliden gelen sıkıntılar, iyiliklerinden dahâ tatlıdır 3.Cild 15.ci mektûb

 • HASAN CAN
 • 1K
- Kullanılan
ÜÇÜNCÜ CILD, 15. ci MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mâna “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” yazılmıs olup, sevgiliden gelen sıkıntıların, acıların, seven kimseye, Onun ni’metlerinden...

223- Kazâya râzı olmalıdır, hattâ lezzet duymalıdır 2.Cild 88.ci mektûb

 • HASAN CAN
 • 1K
- Kullanılan
İKİNCİ CİLD, 88. ci MEKTÛB Bu mektûb, molla Bedî’uddîne yazılmışdır. Kazâya râzı olmağı ve sâhibinin yapdığından lezzet duymak lâzım olduğunu bildirmekdedir: Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun...

222- Kabr hayâtı ve tâ’ûndan ölmenin kıymeti 2.Cild 16.cı mektûb

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
İKİNCİ CİLD, 16. cı MEKTÛB Bu mektûb, Bedî’uddîn-i Sehârenpûrîye yazılmış olup, kabr hayâtını ve tâ’ûn sevâbını bildirmekdedir: Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdiği iyi insanlara selâm...

221- Ferâiz hesâbları. Mîrâsı bölmek

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
FERÂİZ HESÂBLARI Ferâiz problemlerini çözebilmek için, bundan evvelki maddede bildirilmiş olan on bilgiyi iyi anlamak ve ezberlemek lâzımdır. Kur’ân-ı kerîmde açıkca emr edilmiş olan...

220- Ferâiz bilgisi. Mîrâs alacak kimlerdir? Vasî ta’yîni

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
FERÂİZ BİLGİSİ Vefât eden kimsenin bırakdığı malın kimlere verileceğini ve nasıl dağıtılacağını öğreten ilme, (İlm-i ferâiz) denir. Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmde, en açık ve en geniş...

219- Meyyit için iskat ve devr yapmak. Defn izni nasıl alınır?

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
MEYYİT İÇİN İSKÂT (Nûr-ül-îzâh)da ve bunun (Tahtâvî) hâşiyesinde ve (Halebî) ile (Dürr-ül-muhtâr)da, nemâzların kazâsı sonunda, (Mültekâ)da ve (Dürr-ül-müntekâ)da ve (Vikâye)de, (Dürer)de ve...

218- Resûlullahın yazdığı baş sağlığı mektûbu

 • HASAN CAN
 • 1K
- Kullanılan
RESÛLULLAHIN (Sallallahü aleyhi ve sellem) TA’ZİYE MEKTÛBU Bu mektûb, Allahü teâlânın Peygamberi, Muhammed “aleyhisselâm” tarafından, Mu’âz bin Cebele “radıyallahü teâlâ anh” yazdırılmışdır...

217- Kabr ziyâretinin fâideleri

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
KABR ZİYÂRETİNİN FÂİDESİ Mezhebsizler, ölüden fâide ve zarar gelmez diyorlar. (Feth-ul-mecîd) kitâblarının ikiyüzdoksandokuzuncu sahîfesinde, (Allah, takvâ sâhibi olan mü’min kullarının elinde...

216- Kabr ziyâreti, ibâdet sevâbı hediyye edilir

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 4
- Kullanılan
KABR ZİYÂRETİ ve KUR’ÂN-I KERÎM OKUMAK İmâm-ı Birgivî “rahmetullahi aleyh” (Etfâl-ül müslimîn) kitâbında buyuruyor ki, müslimânların kabrlerini ziyâret etmek sünnetdir. (İhyâ-ül-ulûm)de diyor...

215- Cenâze taşımak ve defn

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
CENÂZE TAŞIMAK VE DEFN Cenâze taşımakda önce ön tarafda, meyyitin sağ tarafı, sağ omuza alınıp, on adım taşınır. Sonra, arka sağ bacak tarafı sağ omuzda, on adım taşınır. Sonra meyyitin sol...

210- Büyük alimler (Silsile-i Aliyye)

 • A
 • 2K
 • 2
- Kullanılan
BÜYÜK ÂLİMLER (Silsile-i aliyye) Nebî, Sıddîk ve Selmân, Kâsım, Ca’fer, Bistâmî, irfân kaynağı oldu, Ebül-Hasen Harkânî. Ebû Alî Fârmedî geldi sonra bu meydâna, çok Velî yetişdirdi, hem...

212- Ölüm, ölüme hâzırlanmak. Şifâ âyetleri

 • A
 • 1K
 • 4
- Kullanılan
ÖLÜM, ÖLÜME HÂZIRLANMAK Aşağıdaki bilgiler, seyyid Abdülhakîm bin Mustafâ efendi “rahmetullahi aleyh”in (Sefer-i âhıret) risâlesinden alınmışdır. Bu risâle basılmamışdır: Îmânı olan ve aklı...

214- Cenâze nemâzı. Nemâzlarını kılmak câiz olmıyanlar

 • A
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
CENÂZE NEMÂZI Bir mü’minin vefât etdiğini haber alan erkeklere, erkek yoksa, kadınlara cenâze nemâzı kılmak, gasl, techiz ve defn farz-ı kifâyedir. Ehemmiyyet vermiyen, kâfir olur. Cenâze...

213- Meyyite yapılacak dînî vazîfe, kefen

 • A
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
MEYYİTE YAPILACAK DÎNÎ VAZÎFE, KEFEN Aşağıdaki yazılar, (Dürr-ül-muhtâr) kitâbından ve bunun (İbni Âbidîn) hâşiyesinden terceme edilmişdir: Cenâze, ölü, ya’nî meyyit demekdir. Bugün, içinde...

211- Madde üzerinde yeni bilgiler. Hüceyre, hayât, mikrop, zehr

 • A
 • 3K
 • 10
- Kullanılan
MADDE ÜZERİNDE YENİ BİLGİLER Bundan önceki maddede yazılı mektûbla bağlılığı olduğu için ve Allahü teâlânın sonsuz kudretinin inceliklerini çok açık gösterdiği için, bugünkü tecrîbelerin...

209- Âlemin, maddenin, zât-i ilâhîden nasîbi yokdur 2.Cild 45.ci mektûb

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
İKİNCİ CİLD, 45. ci MEKTÛB Bu mektûb, hakîkatleri bilen, ma’rifetler sâhibi, hâce Hüsâmeddîn Ahmede yazılmış olup, bu kâinâtın hepsi, Allahü teâlânın ismlerinin ve sıfatlarının aynası olduğu...

208- Zât-ı ilâhînin bu âlem ile ilisigi yokdur. 4.Cild 230.cu mektûb

 • MURATS44
 • 1K
 • 4
- Kullanılan
DÖRDÜNCÜ CİLD, 230. cu MEKTÛB Bu mektûbu, babasının üstâdı Muhammed Bâkî-billahın “kuddise sirruh” oğlu hâce Muhammed Ubeydüllahın mektûbuna cevâb olarak yazmış olup, vücûd-i ilâhînin, Zât ile...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt