Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye

  • Sabit
Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye Kitabı içerisindeki başlıklara aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. 1- Önsöz - www.RasuleHasret.com 2- Allahune itâ’at lâzımdır - www.RasuleHasret.com 3- Ehl-i sunnet âlimleri - www.RasuleHasret.com 4- Kur’ân tercemelerinden hangisine guvenilecegi -...
- Cevaplar: 18 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
18
Görüntüleme
3K
SE’ÂDET-İ EBEDİYYE KİTÂBINDA ADI GEÇENLERİN HÂL TERCEMELERİ Kitâbda yazılı binyirmi [1020] ism, harf sırası ile aşağıdadır. Herbirinin kitâbda bulunduğu sahîfelerin numarası, hâl tercemelerinin sonuna yazılmışdır. Târîhler hicrî seneye göredir. Başında (m.) bulunanlar mîlâdî senedir. 1 —...
- Cevaplar: 42 Görüntüleme: 5K, 3 4 5
Cevaplar
42
Görüntüleme
5K
SE’ÂDET-İ EBEDİYYENİN SON SÖZÜ Etrâfımızı beş duygu organımız ile tanıyoruz. His organlarımız olmasaydı, hiçbir şeyden haberimiz olmıyacakdı. Kendimizi bile bilemiyecekdik. Yürüyemiyecek, birşey yapamıyacak, yaşıyamıyacakdık. Anamız, babamız olamıyacak, var olamıyacakdık. Rûhumuza tatlı...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
MÜNÂCÂT Gel ey Dâ’î, hemen başla düâya, elin aç bârgâh-i kibriyâya. Nice zemânların âh boşuna geçdi, yapdıkların hep mâzîye karışdı. Şimdiden sonra insâfa gel bârî, tevbe et, yalvar da, afv ede Bârî. Kalbimden söyledim (Estagfirullah), rücû’ etdim dedim (Tübtü ilallah). Olup nâdim...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
ÜÇÜNCÜ CILD, 15. ci MEKTÛB Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mâna “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” yazılmıs olup, sevgiliden gelen sıkıntıların, acıların, seven kimseye, Onun ni’metlerinden, tatlılarından dahâ tatlı oldugunu bildirmekdedir: Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçdigi, sevdigi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 940,
Cevaplar
0
Görüntüleme
940
İKİNCİ CİLD, 88. ci MEKTÛB Bu mektûb, molla Bedî’uddîne yazılmışdır. Kazâya râzı olmağı ve sâhibinin yapdığından lezzet duymak lâzım olduğunu bildirmekdedir: Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçdiği, sevdiği kullarına selâm olsun! İyi kul, sâhibinin yapdıklarından râzı olan, onları beğenen...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
İKİNCİ CİLD, 16. cı MEKTÛB Bu mektûb, Bedî’uddîn-i Sehârenpûrîye yazılmış olup, kabr hayâtını ve tâ’ûn sevâbını bildirmekdedir: Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdiği iyi insanlara selâm olsun! Kıymetli mektûbunuz geldi. O taraflarda, iki korkunç hâdise başladığını, birinin tâ’ûn [ya’nî...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 976,
Cevaplar
1
Görüntüleme
976
FERÂİZ HESÂBLARI Ferâiz problemlerini çözebilmek için, bundan evvelki maddede bildirilmiş olan on bilgiyi iyi anlamak ve ezberlemek lâzımdır. Kur’ân-ı kerîmde açıkca emr edilmiş olan, yukarıda, ikinci numarada yazılı, altı farzdan, nısf, rubu’, sümün cinslerine (Birinci nev’), sülüsân...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 977,
Cevaplar
2
Görüntüleme
977
FERÂİZ BİLGİSİ Vefât eden kimsenin bırakdığı malın kimlere verileceğini ve nasıl dağıtılacağını öğreten ilme, (İlm-i ferâiz) denir. Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmde, en açık ve en geniş bildirdiği şey, meyyitden kalan mîrâsın nasıl dağıtılacağıdır. Burada yapılacak işlerin çoğu farz olarak...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
MEYYİT İÇİN İSKÂT (Nûr-ül-îzâh)da ve bunun (Tahtâvî) hâşiyesinde ve (Halebî) ile (Dürr-ül-muhtâr)da, nemâzların kazâsı sonunda, (Mültekâ)da ve (Dürr-ül-müntekâ)da ve (Vikâye)de, (Dürer)de ve (Cevhere)de ve Kâdî-zâdenin (Birgivî vasıyyetnâmesi) şerhinin sonunda ve başka kıymetli kitâblarda...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
RESÛLULLAHIN (Sallallahü aleyhi ve sellem) TA’ZİYE MEKTÛBU Bu mektûb, Allahü teâlânın Peygamberi, Muhammed “aleyhisselâm” tarafından, Mu’âz bin Cebele “radıyallahü teâlâ anh” yazdırılmışdır: Allahü teâlâ sana selâmet versin! Ona hamd ederim. Herkese iyilik ve zarar, yalnız Ondan gelir. O...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 913,
Cevaplar
0
Görüntüleme
913
KABR ZİYÂRETİNİN FÂİDESİ Mezhebsizler, ölüden fâide ve zarar gelmez diyorlar. (Feth-ul-mecîd) kitâblarının ikiyüzdoksandokuzuncu sahîfesinde, (Allah, takvâ sâhibi olan mü’min kullarının elinde kerâmet hâsıl eder. Onların düâsı veyâ sâlih amelleri ile kerâmet hâsıl olur) diyor. Beşyüzüncü...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 942,
Cevaplar
2
Görüntüleme
942
KABR ZİYÂRETİ ve KUR’ÂN-I KERÎM OKUMAK İmâm-ı Birgivî “rahmetullahi aleyh” (Etfâl-ül müslimîn) kitâbında buyuruyor ki, müslimânların kabrlerini ziyâret etmek sünnetdir. (İhyâ-ül-ulûm)de diyor ki, (Ölümü hâtırlamak ve ölüden ibret almak için kabr ziyâret etmek ve Sâlihlerin, Velîlerin...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 893,
Cevaplar
4
Görüntüleme
893
CENÂZE TAŞIMAK VE DEFN Cenâze taşımakda önce ön tarafda, meyyitin sağ tarafı, sağ omuza alınıp, on adım taşınır. Sonra, arka sağ bacak tarafı sağ omuzda, on adım taşınır. Sonra meyyitin sol tarafına, ya’nî arkadan bakıldığına göre, tabutun sağ tarafına geçip, sol omuzda, on adım önde, on...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 984,
Cevaplar
2
Görüntüleme
984
BÜYÜK ÂLİMLER (Silsile-i aliyye) Nebî, Sıddîk ve Selmân, Kâsım, Ca’fer, Bistâmî, irfân kaynağı oldu, Ebül-Hasen Harkânî. Ebû Alî Fârmedî geldi sonra bu meydâna, çok Velî yetişdirdi, hem Yûsüf-i Hemedânî. Abdülhâlık Goncdüvânî, ma’rifetler semâsında, dünyâyı aydınlatdı, hem Ârif-i...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
ÖLÜM, ÖLÜME HÂZIRLANMAK Aşağıdaki bilgiler, seyyid Abdülhakîm bin Mustafâ efendi “rahmetullahi aleyh”in (Sefer-i âhıret) risâlesinden alınmışdır. Bu risâle basılmamışdır: Îmânı olan ve aklı olan ve bâliğ olan erkek ve kadınlara, (Mükellef) denir. Mükellef olanların, ölümü çok hâtırlaması...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
CENÂZE NEMÂZI Bir mü’minin vefât etdiğini haber alan erkeklere, erkek yoksa, kadınlara cenâze nemâzı kılmak, gasl, techiz ve defn farz-ı kifâyedir. Ehemmiyyet vermiyen, kâfir olur. Cenâze nemâzını bir kadının yalnız kılması ve çok kadının cemâ’at ile kılmaları mekrûh olmaz. Nemâzın kabûl...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 999,
Cevaplar
2
Görüntüleme
999
MEYYİTE YAPILACAK DÎNÎ VAZÎFE, KEFEN Aşağıdaki yazılar, (Dürr-ül-muhtâr) kitâbından ve bunun (İbni Âbidîn) hâşiyesinden terceme edilmişdir: Cenâze, ölü, ya’nî meyyit demekdir. Bugün, içinde meyyit bulunan tabuta, cenâze diyoruz. Cinâze, teneşir tahtası demekdir. Mevt, ölüm demekdir. Ölümün...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
MADDE ÜZERİNDE YENİ BİLGİLER Bundan önceki maddede yazılı mektûbla bağlılığı olduğu için ve Allahü teâlânın sonsuz kudretinin inceliklerini çok açık gösterdiği için, bugünkü tecrîbelerin meydâna çıkardığı, âlem ve madde üzerindeki yeni bilgileri din kardeşlerime burada kısaca yazmağı uygun...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
İKİNCİ CİLD, 45. ci MEKTÛB Bu mektûb, hakîkatleri bilen, ma’rifetler sâhibi, hâce Hüsâmeddîn Ahmede yazılmış olup, bu kâinâtın hepsi, Allahü teâlânın ismlerinin ve sıfatlarının aynası olduğu, Zât-i ilâhîden ise, hiç nasîbleri olmadığı ve maddenin kendi kendine varlıkda duramıyacağı, maddenin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 998,
Cevaplar
0
Görüntüleme
998
DÖRDÜNCÜ CİLD, 230. cu MEKTÛB Bu mektûbu, babasının üstâdı Muhammed Bâkî-billahın “kuddise sirruh” oğlu hâce Muhammed Ubeydüllahın mektûbuna cevâb olarak yazmış olup, vücûd-i ilâhînin, Zât ile aynı olup olmadığı ve fen taklîdcilerinin, tabî’atde var olan yok olmaz ve yok olan, var olmaz...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 949,
Cevaplar
4
Görüntüleme
949
Üst Alt