Tasavvufi Kavramlar

Eyvallah

 • MURATS44
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Eyvallah’ın manasını gerçek anlamıyla düşündünüz mü? Tasavvufî kültürün en latif tabirlerinden biri olan ‘eyvallah’, çoğu kimseler tarafından yerli yersiz, gelişigüzel kullanılmasına rağmen yine...

Her Zaman Allah'a Şükür Etmeliyiz

 • BULUT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Her Zaman Allah'a Şükür Etmeliyizİbn Abbas (R.A)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü en önde cennete çağrılacak olanlar sevinçli ve...

Güzel Ahlak

 • BULUT
 • 749
 • 1
- Kullanılan
Güzel AhlakEbu Hureyre (R.A)'den rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Mü'minlerin iman bakımından en kamil olanı, güzel ahlak sahibi olandır." (Tirmizi...

Tevazuu ve Kibir

 • BULUT
 • 546
 • 1
- Kullanılan
Tevazuu ve KibirAllah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında...

Alimlere Danışmak

 • BULUT
 • 580
- Kullanılan
Alimlere Danışmak Şayet kişi bu yirmi dört saatin programını yapamıyorsa, ehline sormak en doğru iştir. Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Eğer bilmiyorsanız zikir ehlinden...

Risale-i Nur'da Tasavvuf

 • NuSReT
 • 2K
- Kullanılan
Risale-i Nur'da Tasavvuf Risale-i Nur’un, ne Doğu’nun ne de Batı’nın müktesebat ve felsefesinden gelmediğini, doğrudan Kur’an’ın arşından alındığını ifade eden Bediüzzaman gibi, tasavvufun...

Semâzen ve Gezegen. Dünyanın En Mistik Dansı: Semâ

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
Medeniyetlerin ve yaşamın en eski tanığı Anadolu’da da yedi yüzyıldır durmayan bir dönüş, içerdiği gücü tüm dünyaya yayacak kadar etkili bir manyetik alan yarattı ve dönüşünü sürdürüyor hala… Bu...

Tasavvuf'un kayıp hazineleri

 • MURATS44
 • 4K
- Kullanılan
KEŞKÜLÜ FUKARA Gezgin dervişlerin hiç yanlarından ayırmadıkları, hikmetine inandıkları son derece estetik bu kapların maalesef günümüze kadar çok azı ulaşabilmiştir. Bu keşküller dervişler...

Tasavvufta şeriat , Tarikat , Hakikat

 • MURATS44
 • 2K
- Kullanılan
TASAVVUF / Şeriat-Tarikat-Hakikat-Marifet İnsan, iki yönlü bir varlıktır. Bunun birisi; insanın içinde yaşadığı dış dünya, diğeri de insanın içinde yaşayan, iç dünyadır. Dinin de böyle insan...

Tasavvuf ve Edebiyat

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Asıl faaliyet sahası gönül âlemi olan tasavvuf, mânevî ve derûnî his, fikir ve heyecanları belli bir üslûp ve âdâb dâhilinde satırlara, mısralara, yâni kelâma da aksettirmiştir. Böylece ferd...

Tasavvuf ve Felsefe

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Tasavvuf - www.RasuleHasret.com Fennî ilimler, varlıkları ve hâdiseleri tek tek tahlîl ederek, onların husûsiyetlerini umûmî kâideler hâlinde ifâde etmeye çalışırlar ki, bunlara "tabiat...

Tasavvuf ve Fen İlimleri

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Fennî ilimler, yani laboratuar müşâhedeleriyle ispatlanabilen ilimler, -ilk nazarda- tasavvufla alâkasız gibi görünürse de gerçek böyle değildir. Varlıkların ve hâdiselerin var oluş hikmet ve...

Tasavvuf ve Fıkıh

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Lügatte fıkıh, bilmek, anlamak, incelikleri kavramak manasındadır. İslâm'ın ilk zamanlarında dînî ve dünyevî bütün hususlarda bilinmesi lâzım gelen her şey fıkıh adı altında öğreniliyor, bu ilimle...

Tasavvuf Ehlinin Tevhid ve İttihadı

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Cenabı Hak seni yakin hakikatlerin ve ilâhî marifetlerin sonuna eriştirsin. Bil ki, bu anlatılan makamlar ricalullah için büyük makamdır, pek zor, şiddetli ve korkulu bir yerdir. Tevhidin...

Tasavvufta Duanın Önemi

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Mürşid-i kâmilin saliki yönlendirme hususunda başvurduğu vasıtalardan bir diğeri de duadır. Bu da, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in sünnetine ittibâdan doğmuş olan bir keyfiyettir...

Tasavvuf Manzumesi - İbrahim Efendi

 • VuSLaT
 • 11K
- Kullanılan
Bidâyette tasavvuf sûfî bî-cân olmağa derler Nihâyette gönül tahtında sultân olmağa derler "Tasavvufun başlangıcı, maddî varlığından sıyrılan ve kendinde bir varlık görmeyen, kısaca iradesini...

Tasavvuf Eğitiminin Temel Esasları

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Tasavvuf ehlinin büyüklerinden Abdülhâlık Gucdevânî -kuddise sirruh-Hazretleri'nin tespit ettiği bâzı prensipler vardır. Husûsan Nakşî yolunun takip ettiği seyr u sülûk usûlünde, yâni ham...

Şeyh Sadık Efendi Risalesi

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Üsküdar da Alaca minare karşısında metfun kutbu’l ârifin ve ğavsul vasilin Şeyh Sadık Efendi (kuddise sirruhul-aziz)hazretlerinin kitab-ı mahbublarıdır: Allahü Zül-Celâl’e hamd ü sena, Resulüne...

Mühürlenmiş ve Ölü Kalpler

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Bu kısma giren kalpler, zâkir ve diri kalplerin tam zıddı olarak îmâna dâir nasip kapıları mühürlenmiş ölü kalplerdir. Böyle kalplerin, cehennem çukurlarından bir çukur olan bâzı mezarlardan farkı...

Musaffa Bir Kalp İle Aleme Bakış

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Kalp, tasfiye edile edile, beşerî ve tasavvufî temrinlere munzam (ilâve) olan Allâh'ın lutf u keremiyle, yolun nihâyetinde öyle bir hâle gelir ki, sâhibini sûreten insan bırakmakla berâber...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt