Kâhinlik

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
KÂHİNLİK

Kâhinlik
Kâhinlik
Kâhinlik (kehanet), çok eski uygarlıklardan beri var olan bir uzmanlık alanı olup, kısaca, meydana gelecek olayları birtakım yöntemlerle önceden bilmeye çalışma olarak tanımlanır. Eski uygarlıklar içinde kâhinlik çalışmalarına önem vermemiş bir uygarlık hemen hemen yok gibidir.

Falcılara, bakıcılara, gaibten haber veren kimselere verilen isim Falcılık, bakıcılık sanatına da "kehânet" denilir. Kâhin kelimesi arapça bir kelime olup çoğulu "kehene" veya "kühhân" dır.

İslâm'ın tebliğinden önce kâhinler geleceğe yönelik bazı bilgileri haber verirler, kâinattaki gizli sırları bildiklerini iddia ederlerdi.

Kâhinlerin cahiliyye toplumu içinde önemli yerleri vardı. Onlara bazı hususlar sorulur, düşünceleri alınırdı. Her kabilenin bir şâiri bir hatibi olduğu gibi, bir kâhini de olurdu. Kâhinler, insanlar arasından anlaşmazlıkları çözümler, rüyaların yorumunu yapar, işlenen suçların fâillerini belirlerler, hırsızlık olaylarını açığa çıkarırlardı.

Kâhinler, genellikle kabilenin ileri gelenleri arasından olurdu. Kâhinllik babadan oğula da geçebilirdi. Kabilenin efendisi aynı zamanda kâhini de olabiliyordu.

Gâibi yalnız Allah bilir. Yaratıkların gâibi bilme iddiası kehânetten başka bir şey değildir. Sihir yapmak, yıldızlardan hüküm çıkarmak, fal oklarına inanmak (el-Mâide. 3/90) İslâm tarafından yasaklanmıştır.

Kâhinlerin yardımcıları şeytanlardır. Şeytanlar, gökyüzündeki meleklerin konuşmalarına kulak misafiri olur, aldıkları bilgileri kahinlere ulaştırırlardı. Kâhinler de bu bilgileri değişik kılık ve kalıplara sokarak insanlara aktarırlardı.

Gökyüzü meleklerin koruması altına alınmış; şeytanların meleklere yaklaşması engellenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle açıklanmaktadır: "Biz yakın göğü bir ziynetle, yıldızlarla süsledik. Ve (göğü), itaat dışına çıkan her türlü şeytandan korumak için (yıldızlarla donattık). Onlar, (şeytanlar), Mele-i A'lâyı (melekler topluluğunu) dinleyemezler; her taraftan atılırlar, kovulurlar. Onlar için sürekli bir azab vardır. Yalnız (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delici bir alev takib eder" (es-Sâffat, 37/6-10)

Bu konuyla ilgili olarak ibn Abbas (r.a) şöyle buyurmaktadır: "Melekler buluttan inerler, işlerini kendi aralarında görüşürler. Bu arada şeytanlar kulak hırsızlığı yaparlar. İşittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendileri de yüzlerce yalan uydururlar" (Ahmed b. Hanbel, I, 274).

Kur'ân-ı Kerim'de zikredilen ayetler, hadisi şeriflerle daha bir açıklık kazanıyor. Olay daha iyi bir biçimde aydınlanıyor.

Kâhinler, anlatımlarında genellikle şairâneliği, kısa ve özlü konuşmaları, secili kelimeleri tercih ederler. Peygamberimizin bir hadisinde bu konuya işaret edilmiş ve şöyle bir olay anlatılmıştır. Hüzeyl kabilesinden iki kadın birbirleriyle kavga ederler. Birisi diğerine taş atar. Kendisine taş atılan kadın hâmile olup, karnındaki çocuğunu kaybeder Olay peygamberimize anlatılır. Peygamberimiz de kadının ölen çocuğunun diyetinin ödenmesine karar verir. Suçlu kadının velisi duruma itiraz eder: "Ya Rasûlallah! Henüz yemeyen, içmeyen, söz söylemeyen, sayha etmeyen çocuğun diyetiyle nasıl mahkum olurum. Bunun benzeri hüküm batıl olur" der. Peygamberimiz, adamın seçili konuşmasına dikkat çekerek onun hakkında "bu adam kâhinler zümresindendir" buyurur (Buhârî, Tıbb, 46; Müslim, Kasâme, 36; Ebû Dâvud, Diyât, 19).

Sihirbazlık, remilcilik, müneccimlik, kahinliği birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Bunlar, her ne kadar birbirlerine yakın şeylerse de aralarında farklılıklar vardır. İslâm dini bunların hepsini reddetmiş ve yasaklamıştır.

Kâhin bir meseleye hükmederken, vereceği karara razı olmaları için her iki taraftan teminat (ücret) alırdı. Kâhinin kararı kesin olmasına rağmen, yerine getirilmesi zorunlu değildi. Haliyle bu karar örfî hukukun (töre hukukunun) belirlediği bir karardır. Örfi hukukun belirlemesinde mal ve oğulların etkisini düşünürsek, kâhinin vereceği hükümlerin kimin yararına olduğu ortaya çıkar. Çünkü, Kâhin yaptığına karşılık ücret alırdı. Mal ve oğulları daha çok olanın vereceği ücretin fazla olacağı bellidir. Böylece ezilen insanlar yine malum, yine mahkumdur. Zâlimler zulümlerini meşrulaştıran kurumları çağlar boyu sistemli bir şekilde geliştirmişlerdir. Bu kurumlar asırlar önce nasıl bir işlev görüyorsa, simdi de aynı işlevi görmektedirler.

İçindekiler

Antik Yunan’da kâhinlik


Kâhinlik uygulamaları içinde en bilinenleri, antik Yunan’daki ve okült bilgilerinin büyük kısmını Etrüskler’den ve bir kısmını da eski Yunanlardan almış Romalılar’daki uygulamalardır. Antik Yunan’da kâhinlik çalışmaları özellikle Apollon tapınaklarının bulunduğu orakl merkezlerinde yoğunluk kazanmıştı. Eski Yunanca’da kehanet anlamına gelen mantika doğal ve yapay olarak ikiye ayrılırdı: Oneirokritai (haberci rüyaların yorumu), manteuma veya orakl (transa dayalı hikmetli sözler ve bunlardan anlam çıkarma), egkoimesis (istihare) ve nekromansi (bedensiz varlıklardan bilgi alma) doğal mantika içinde yer alırdı. Yapay mantika ise fallardan oluşurdu.

Roma uygarlığında kâhinlik


Romalılar birçok alanda olduğu gibi, kâhinlik çalışmalarını da Etrüsk kültürüne borçludurlar. Eski Roma kâhinliğindeki üç önemli terim signa (çeşitli yollarla gelen ilâhî mesajlar) , omina (içerdiği ilâhî mesajı anlamak için anlam çıkarılan insan sözü) ve prodigia’dır (kendilerinden anlam çıkarılan olağanüstü doğa olayları). Signa’lar ex caelo (gök işaretleri), signa oblativa (kendiliğinden gelen işaretler) ve signa impetrativa (dinleme yoluyla anlaşılabilen işaretler) olmak üzere üç gruba ayrılırdı. Eski Roma kâhinlerine göre, bir insana veya bir topluma ilâhî bir mesaj verilmek istendiğinde bu mesaj herhangi bir insana da herhangi bir zamanda söylettirilebilirdi (omina). Önemli olan bu sözleri anlayabilmek, iyi yorumlayabilmek, yani mesajı almasını bilmekti. Prodigialar’dan cansız doğadakilere portentum ve ostentum, canlı doğadakilere de monstrum derlerdi. Etrüskler’de en tanınmış kâhinlik türlerinden ikisi gözlemlenen kuş uçuşları ve yıldırımların analitik yorumuydu.

Türk-İslam kültüründe kâhinlik


Şamanist inisiyasyondan geçmiş veya sufilik terbiyesiyle büyümüş eski kâhinler, kendilerine bir sorunla ilgili olarak, danışmak üzere gelenlere bildikleri bir şey varsa konuşur, bilmedikleri veya sakıncalı gördükleri konularda asla konuşmazlardı; ayrıca verdikleri bilgi için en ufak bir maddi veya manevi karşılığı kesinlikle kabul etmezlerdi. Halk arasında ermiş,evliya gibi çeşitli adlarla zikredilen bu zatlar, 21.yy.’a doğru yerlerini yavaş yavaş bu işi bir geçim kaynağı olarak gören, ehil olmayanlara terk etmişlerdir.

Kâhinlik yöntemleri


Kâhinlik yöntemleri şöyle sınıflandırılır:

1-Psişik yöntemler:


 • İstihare yoluyla alınan mesajlar ve yorumlanması
 • Haberci rüya yoluyla alınan mesajların yorumlanması
 • Sezgi yoluyla alınan mesajlar ve yorumlanması
 • Vizyon yoluyla alınan mesajlar ve yorumlanması

2-Maddi yöntemler (divination)


 • Gözlemler:
  • Astrolojik gözlemler ve verilerin değerlendirilme ve yorumları
  • Nümerolojik gözlemler ve verilerin değerlendirilme ve yorumları
  • Olayların (omen) gözlemi ve gözlemlerden sentez ve muhakeme yoluyla sonuçlar çıkarılması
 • Fallar
 • Nostradamus, Mother Shipton (Shipton ana) ve Edgar Cayce Batı’nın en ünlü kâhinleri arasında sayılırlar.

Tarihteki Ünlü Kâhinler


Shipton Ana


Dünyanın en ünsüz kahini olabilir Shipton Ana. Nostradamus ve Baba Vanga gibi kahinleri defalarca duymuş olabiliriz ancak İngiliz Shipton Ana'nın kehanetleri herkesi şaşırtmakta. Diğerlerine göre biraz daha geri planda kalsa da Shipton Ana'nın kehanetleri diğerlerine göre daha tutarlı.
17. Yüzyıl´ın en büyük felaketlerinden birisi olan Ekim 1666´daki Londra veba salgınını ve yangınını öngördü. Tarihçi Pepys´in 1666 yılı günlüğünde Shipton Ana'nın öngörüsü açıkça yazmaktadır. Kehanetlerini nasıl yaptığı da bilinmiyor.

"Atsız arabalar gidecek" (Otomobil). "Merkezde bir din adamının bakışı. Dünyanın çevresinde insanların düşünceleri uçacak." (Telsiz telefon) "İnsanlar suyun altında yürüyecek. Beyazda ve siyahta hatta yeşilde (Apollo uzay araçları) Bir büyük adam gelecek ve gidecek." "Kehanetlerin açıklanması için, suda demir yüzecek, tahta kadar kolayca." (Gemiler) "Henüz bilinmeyen topraklarda (ABD) Ve İngiltere bir yahudiyi kabul edecek." (Başbakan Disraeli) gibi birçok kehaneti vardır hepsi zaman içinde tutarlı olmuştur.

Nostradamus


En ünlü kahinler deyince akla gelen isimlere de bir bakmak lazım. İlk olarak en ünlü kahinler denince aklımıza Nostradamus gelir. 1503 yılında Paris'te dünyaya gelmiş. Aynı zamanda astolojiyle de ilgilenen Nostradamus'un bazı kehanetleri şunlar:

Büyük Londra yangını : Büyük Lonra yangını "Londra’dan, adaletli olanların kanı istenecek, 66 yılında yandığında" cümlesini kurmuş olan Nastramus'un sözünden sonra 2 Eylül 1666 yılında Londra’da beş gün süren bir yangın meydana geldi.

İkinci Dünya Savaşı ve Hitler : "Aç canavarlar nehirleri geçecek. Savaş alanındakilerin büyük bölümü Hister'e karşı gelecek. Büyük olan demir bir kafese sürüklenirken Almanya’nın çocuğu hiçbir şey görmeyecek." Nostradamus, kehanetinde Hitler’in adını doğrudan kullanmamış bunun yerine Hister olarak ifade etmiştir. Hister, aynı zamanda, Hitler’in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Danube Nehri’nin Latince adıdır.

Kennedy Suikasti : "Eski bir iş sonunda yapılacak. Çatıdan gelen şey ile büyük adam harap olacak. Bu işten, zaten ölü olan bir masumu sorumlu tutacaklar. Asıl suçlu sisli çalılıklarda saklanacak."

Kennedy suikastinde birincil suçlu Lee harvey Oswald olarak görüldü. Ancak sonradan Kennedy’yi öldüren kurşunun Lee Harvey Oswald’ın silahından çıkmadığı anlaşıldı. Görgü tanıklarından alınan ifadeye göre, Kennedy’ye, ot bitmiş küçük bir tepeden ateş edilmiş.

Baba Vanga


Baba Vanga 1911 yılında Makedonya’nın Usturumca şehrinde dünyaya geldi. Bir kasırga sonucu gözlerine kum taneleri kaçmasıyla görme yetisini kaybetti.
Pakistan, Çin, Japonya ve Alaska'nın sular altında kalacağı; Asya’da 7,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geleceği; Rusya’nın bir meteor düşmesinden etkileneceği; İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra kıtanın büyük bir ekonomik krizden etkileneceği; Vladimir Putin’e suikast yapılacağı; Donald Trump’ın hasta olacağı gibi kehanetler mevcut.

2100 yılına kadar...

Baba Vanga’nın kehanetleri bunlarla sınırlı değil. Söylediğine göre 2100 yılına kadar teknoloji yapay bir güneş inşa edebilecek kadar gelişmiş olacak. Henüz gerçekleşmemiş kehanetleri dışında Baba Vanga’nın gerçekleşen kehanetleri de vardır.

Edgar Cayce


Edgar Cayce 1877 yılında Kentucky’de doğdu. Nostradamus ve Baba Vanga’dan farklı olarak Edgar Cayce hipnoz ile uyutarak trans halinde yaptığı okumalarla tanındı. Ancak gelecek hakkında yaptığı açıklamalar da en az okumaları kadar çarpıcı oldu.

Kennedy’nin başkanlık sırasında öleceği; Sovyet Birliği’nin çökeceği; Hindistan’ın İngiltere’den bağımsızlığını kazanacağı; İkinci Dünya Savaşı’nın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği; kendi yaşadığı dönemde varlığı bilinmeyen Plüton’un sistemde 9. gezegen olduğunu söylemesi; kendisinin 1 Ocak 1945’de dört gün içinde gömüleceğini görmüş iki gün sonra da ölmüştür.

Ayrıca Cayce lazer ve kızılötesi görüşten bahseden ilk insandır.
 
Üst Alt