Şualar

 • Kilitli
Elhamdülillâh hakkındadır. Yirmi Dokuzuncu Lem'a'dan İKİNCİ BAB Bu İkinci Bab, "Elhamdü lillâh" hakkındadır. İkinci Bab ile tâbir edilen şu risalecikte "Elhamdü lillâh" cümlesini insanlara dedirten imanın sonsuz fayda ve nurlarından, yalnız dokuz tane beyan edilecektir. Birinci nokta...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
Üçüncü bir keramet-i Aleviye Bir İfade-i Meram Mâlum olsun ki, ben Risale-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle Kur'ân'ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini ilân etmek ve zaaf-ı imana düşenleri onlara davet etmek ve onların kuvvetlerini ve hakkaniyetlerini göstermek istiyorum...
- Cevaplar: 21 Görüntüleme: 4K, 2 3
Cevaplar
21
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
BİRİNCİ ŞUA İki acîp suale karşı defaten hatıra gelen garip cevaptır. Birinci sual: Denildi ki: "Fâtiha ve Yâsin ve hatm-i Kur'ânî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazen hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüzî bir tek hediye ân-ı vâhidde hadsiz zatlara...
- Cevaplar: 37 Görüntüleme: 5K, 2 3 4
Cevaplar
37
Görüntüleme
5K
 • Kilitli
On Beşinci Şua Elhüccetü'z-Zehra İKİ MAKAMDIR [Bu ders zahiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekküri hayatımın, hem Nurun tahkiki hayat-ı maneviyesinin ilmelyakin, aynelyakin ittihadından çıkan bir meyve-i imaniye ve firdevsi bir...
- Cevaplar: 72 Görüntüleme: 7K, 6 7 8
Cevaplar
72
Görüntüleme
7K
 • Kilitli
Otuz sene evvel yazılan matbu Muhakemat-ı Bediiyyede bahsedilen "Sedd-i Zülkarneyn" ve Ye'cüc, Me'cüc ve sâir eşrat-ı kıyametten yirmi mesele, o Muhakemat'a bir tetimme olarak on üç sene Haşiye evvel bir kısım müsveddesi yazılmış idi. Aziz bir dostumun hatırı için tebyiz edildi, Beşinci...
- Cevaplar: 18 Görüntüleme: 4K, 2
Cevaplar
18
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
ON DÖRDÜNCÜ ŞUA İfademin kısacık bir tetimmesi Afyon Mahkemesine beyan ediyorum ki: Nazarınıza ve kanun adaletine takdim edilen ifademde bulunan, üç vecihle kanunsuz menzilimi basmak, beni sorguya çekmek ve tevkif etmek, üç büyük mahkemelerin hürmetlerini kırmak ve haysiyet ve adaletlerine...
- Cevaplar: 191 Görüntüleme: 12K, 18 19 20
Cevaplar
191
Görüntüleme
12K
 • Kilitli
ON ÜÇÜNCÜ ŞUA [Üstadın talebelerine gönderdiği gayet kıymettar, nurlu mektuplardır. Risale-i Nur'un parlak mücahedatını bu samimî mektuplar gayet parlak gösteriyorlar.] -1- Aziz, sıddık kardeşlerim, Geçen Leyle-i Kadrinizi ve gelen bayramınızı bütün mevcudiyetimle tebrik ve...
- Cevaplar: 43 Görüntüleme: 5K, 3 4 5
Cevaplar
43
Görüntüleme
5K
 • Kilitli
ON İKİNCİ ŞUA Denizli Mahkemesi Müdafaatından * -1- Efendiler, Size katî haber veriyorum ki, buradaki zatların, bizimle ve Risale-i Nur'la münasebeti olmayan veya az bulunanlardan başka, istediğiniz kadar hakikî kardeşlerim ve hakikat yolunda hakikatli arkadaşlarım var. Biz Risale-i...
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
ON BİRİNCİ ŞUA (Meyve Risalesi) Denizli Hapsinin Bir Meyvesi Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdâfaanamesidir. Ve bu hapsimizde hakiki müdâfaanamemiz dahi budur. Çünkü, yalnız buna çalışıyoruz. Bu risale, Denizli Hapishanesinin bir meyvesi ve hatırası ve iki Cuma...
- Cevaplar: 73 Görüntüleme: 8K, 6 7 8
Cevaplar
73
Görüntüleme
8K
 • Kilitli
ONUNCU ŞUA Bu şua, On Beşinci Lem'a'dan itibaren buraya kadar olan risâlelerin fihristidir.
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
DOKUZUNCU ŞUA (Onuncu Sözün mühim bir zeyli ve lâhikasının birinci parçası) Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senâsı Ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
Yedinci Şua (Ayetü'l-Kübrâ) Mühim Bir İhtar ve Bir İfade-i Meram Bu ehemmiyetli risalenin, herkes her bir meselesini anlamaz. Fakat hissesiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyvelerine elleri yetişmez. Fakat, eline girdiği miktar yeter. O bahçe yalnız onun...
- Cevaplar: 72 Görüntüleme: 6K, 6 7 8
Cevaplar
72
Görüntüleme
6K
 • Kilitli
Altıncı Şua Yalnız İki Nüktedir. [Namazdaki teşehhüdde bulunan -1- ilâ âhirenin iki noktasına gelen iki suâle iki cevaptır. Teşehhüdün sâir hakikatlerinin beyanı başka vakte tâlik edilerek bu Altıncı Şuâda yüzer nüktesinden yalnız İki Nüktesi muhtasar bir sûrette beyan edilecek.]...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Dördüncü Şua [Mânen ve rütbeten Beşinci Lem'a ve sureten ve makamen Otuz Birinci Mektubun Otuz Birinci Lem'asının kıymettar Dördüncü Şuâı ve âyet-i Hasbiyenin mühim bir nüktesidir.] İHTAR: Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak, başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder. Hususan...
- Cevaplar: 27 Görüntüleme: 4K, 2 3
Cevaplar
27
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
ÜÇÜNCÜ ŞUA Mukaddime Bu Sekizinci Hüccet-i İmaniye, vücub-u vücuda ve vahdâniyete delâlet ettiği gibi, hem delâil-i katiye ile rububiyetin ihatasına ve kudretinin azametine delâlet eder. Hem hâkimiyetinin ihatasına ve rahmetinin şümulüne dahi delâlet ve ispat eder. Hem kâinatın bütün...
- Cevaplar: 17 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
17
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
İKİNCİ ŞUA Eskişehir hapsinin son meyvesi Otuz Birinci Lem'a'nın İkinci Şuâı On altı sene evvel, Eskişehir Hapishanesi'nde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte, şu Şuâ, gayet acele, pek noksan kalemimle, sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir...
- Cevaplar: 31 Görüntüleme: 4K, 2 3 4
Cevaplar
31
Görüntüleme
4K
Üst Alt