Şualar

Yirmi dokuzuncu Lem'a'dan

 • Hasret ruzgari
 • 3K
 • 6
- Kullanılan
Elhamdülillâh hakkındadır. Yirmi Dokuzuncu Lem'a'dan İKİNCİ BAB Bu İkinci Bab, "Elhamdü lillâh" hakkındadır. İkinci Bab ile tâbir edilen şu risalecikte "Elhamdü lillâh" cümlesini insanlara...

Sekizinci Şua

 • Hasret ruzgari
 • 4K
 • 21
- Kullanılan
Üçüncü bir keramet-i Aleviye Bir İfade-i Meram Mâlum olsun ki, ben Risale-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle Kur'ân'ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini ilân etmek ve zaaf-ı...

Birinci Şua

 • Hasret ruzgari
 • 6K
 • 37
- Kullanılan
BİRİNCİ ŞUA İki acîp suale karşı defaten hatıra gelen garip cevaptır. Birinci sual: Denildi ki: "Fâtiha ve Yâsin ve hatm-i Kur'ânî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazen hadsiz ölmüş...

On Beşinci Şua

 • Hasret ruzgari
 • 9K
 • 72
- Kullanılan
On Beşinci Şua Elhüccetü'z-Zehra İKİ MAKAMDIR [Bu ders zahiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekküri hayatımın, hem Nurun tahkiki hayat-ı...

Beşinci şua

 • Hasret ruzgari
 • 4K
 • 18
- Kullanılan
Otuz sene evvel yazılan matbu Muhakemat-ı Bediiyyede bahsedilen "Sedd-i Zülkarneyn" ve Ye'cüc, Me'cüc ve sâir eşrat-ı kıyametten yirmi mesele, o Muhakemat'a bir tetimme olarak on üç sene...

On dördüncü şua

 • Hasret ruzgari
 • 15K
 • 191
- Kullanılan
ON DÖRDÜNCÜ ŞUA İfademin kısacık bir tetimmesi Afyon Mahkemesine beyan ediyorum ki: Nazarınıza ve kanun adaletine takdim edilen ifademde bulunan, üç vecihle kanunsuz menzilimi basmak, beni...

On Üçüncü Şua

 • Hasret ruzgari
 • 7K
 • 43
- Kullanılan
ON ÜÇÜNCÜ ŞUA [Üstadın talebelerine gönderdiği gayet kıymettar, nurlu mektuplardır. Risale-i Nur'un parlak mücahedatını bu samimî mektuplar gayet parlak gösteriyorlar.] -1- Aziz...

On İkinci Şua

 • Hasret ruzgari
 • 3K
 • 11
- Kullanılan
ON İKİNCİ ŞUA Denizli Mahkemesi Müdafaatından * -1- Efendiler, Size katî haber veriyorum ki, buradaki zatların, bizimle ve Risale-i Nur'la münasebeti olmayan veya az bulunanlardan başka...

On Birinci Şua

 • Hasret ruzgari
 • 10K
 • 73
- Kullanılan
ON BİRİNCİ ŞUA (Meyve Risalesi) Denizli Hapsinin Bir Meyvesi Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdâfaanamesidir. Ve bu hapsimizde hakiki müdâfaanamemiz dahi budur. Çünkü...

Onuncu Şua

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
ONUNCU ŞUA Bu şua, On Beşinci Lem'a'dan itibaren buraya kadar olan risâlelerin fihristidir.

Dokuzuncu Şua

 • Hasret ruzgari
 • 3K
 • 10
- Kullanılan
DOKUZUNCU ŞUA (Onuncu Sözün mühim bir zeyli ve lâhikasının birinci parçası) Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin...

Yedinci Şua

 • Hasret ruzgari
 • 8K
 • 72
- Kullanılan
Yedinci Şua (Ayetü'l-Kübrâ) Mühim Bir İhtar ve Bir İfade-i Meram Bu ehemmiyetli risalenin, herkes her bir meselesini anlamaz. Fakat hissesiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o...

Altıncı Şua

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 4
- Kullanılan
Altıncı Şua Yalnız İki Nüktedir. [Namazdaki teşehhüdde bulunan -1- ilâ âhirenin iki noktasına gelen iki suâle iki cevaptır. Teşehhüdün sâir hakikatlerinin beyanı başka vakte tâlik...

Dördüncü Şua

 • Hasret ruzgari
 • 4K
 • 27
- Kullanılan
Dördüncü Şua [Mânen ve rütbeten Beşinci Lem'a ve sureten ve makamen Otuz Birinci Mektubun Otuz Birinci Lem'asının kıymettar Dördüncü Şuâı ve âyet-i Hasbiyenin mühim bir nüktesidir.] İHTAR...

Üçüncü Şua

 • Hasret ruzgari
 • 3K
 • 17
- Kullanılan
ÜÇÜNCÜ ŞUA Mukaddime Bu Sekizinci Hüccet-i İmaniye, vücub-u vücuda ve vahdâniyete delâlet ettiği gibi, hem delâil-i katiye ile rububiyetin ihatasına ve kudretinin azametine delâlet eder. Hem...

İkinci Şua

 • Hasret ruzgari
 • 5K
 • 31
- Kullanılan
İKİNCİ ŞUA Eskişehir hapsinin son meyvesi Otuz Birinci Lem'a'nın İkinci Şuâı On altı sene evvel, Eskişehir Hapishanesi'nde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte, şu Şuâ...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt