Şualar

 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]Elhamdülillâh hakkındadır. [COLOR=DarkRed]Yirmi Dokuzuncu Lem'a'dan [COLOR=DarkRed]İKİNCİ BAB [COLOR=DarkRed]Bu İkinci Bab, "Elhamdü lillâh" hakkındadır. [COLOR=DarkRed]İkinci Bab ile tâbir edilen şu risalecikte "Elhamdü lillâh" cümlesini insanlara dedirten imanın sonsuz fayda...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Üçüncü bir keramet-i Aleviye [COLOR=DarkRed]Bir İfade-i Meram [COLOR=DarkRed]Mâlum olsun ki, ben Risale-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle Kur'ân'ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini ilân etmek ve zaaf-ı imana düşenleri onlara davet etmek ve...
- Cevaplar: 21 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
21
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]BİRİNCİ ŞUA [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]İki acîp suale karşı defaten hatıra gelen garip cevaptır. [COLOR=DarkRed]Birinci sual: Denildi ki: "Fâtiha ve Yâsin ve hatm-i Kur'ânî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazen hadsiz ölmüş ve sağ...
- Cevaplar: 37 Görüntüleme: 4K, 2 3 4
Cevaplar
37
Görüntüleme
4K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]On Beşinci Şua [COLOR=DarkRed]Elhüccetü'z-Zehra [COLOR=DarkRed]İKİ MAKAMDIR [COLOR=DarkRed][Bu ders zahiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekküri hayatımın, hem Nurun tahkiki hayat-ı maneviyesinin ilmelyakin, aynelyakin...
- Cevaplar: 72 Görüntüleme: 7K, 6 7 8
Cevaplar
72
Görüntüleme
7K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed] Otuz sene evvel yazılan matbu Muhakemat-ı Bediiyyede [COLOR=DarkRed] bahsedilen "Sedd-i Zülkarneyn" ve Ye'cüc, Me'cüc ve sâir eşrat-ı [COLOR=DarkRed] kıyametten yirmi mesele, o Muhakemat'a bir tetimme olarak [COLOR=DarkRed] on üç sene [COLOR=DarkRed]Haşiye...
- Cevaplar: 18 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
18
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
ON DÖRDÜNCÜ ŞUA İfademin kısacık bir tetimmesi Afyon Mahkemesine beyan ediyorum ki: Nazarınıza ve kanun adaletine takdim edilen ifademde bulunan, üç vecihle kanunsuz menzilimi basmak, beni sorguya çekmek ve tevkif etmek, üç büyük mahkemelerin hürmetlerini kırmak ve haysiyet ve adaletlerine...
- Cevaplar: 191 Görüntüleme: 11K, 18 19 20
Cevaplar
191
Görüntüleme
11K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]ON ÜÇÜNCÜ ŞUA [COLOR=DarkRed] [Üstadın talebelerine gönderdiği gayet kıymettar, [COLOR=DarkRed] nurlu mektuplardır. Risale-i Nur'un parlak mücahedatını [COLOR=DarkRed] bu samimî mektuplar gayet parlak gösteriyorlar.] [COLOR=DarkRed] -1- [COLOR=DarkRed]Aziz, sıddık...
- Cevaplar: 43 Görüntüleme: 5K, 3 4 5
Cevaplar
43
Görüntüleme
5K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]ON İKİNCİ ŞUA [COLOR=DarkRed]Denizli Mahkemesi Müdafaatından[COLOR=DarkRed] * [COLOR=DarkRed] -1- [COLOR=DarkRed]Efendiler, [COLOR=DarkRed]Size katî haber veriyorum ki, buradaki zatların, bizimle ve Risale-i Nur'la münasebeti olmayan veya az bulunanlardan başka, istediğiniz...
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]ON BİRİNCİ ŞUA [COLOR=DarkRed](Meyve Risalesi) [COLOR=DarkRed]Denizli Hapsinin Bir Meyvesi [COLOR=DarkRed]Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdâfaanamesidir. Ve bu hapsimizde hakiki müdâfaanamemiz dahi budur. Çünkü, yalnız buna çalışıyoruz...
- Cevaplar: 73 Görüntüleme: 7K, 6 7 8
Cevaplar
73
Görüntüleme
7K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]ONUNCU ŞUA [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Bu şua, On Beşinci Lem'a'dan itibaren buraya kadar olan risâlelerin fihristidir.
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]DOKUZUNCU ŞUA [COLOR=DarkRed](Onuncu Sözün mühim bir zeyli ve lâhikasının birinci parçası) [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. [COLOR=DarkRed]Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. [COLOR=DarkRed]Göklerde...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]Yedinci Şua [COLOR=DarkRed](Ayetü'l-Kübrâ) [COLOR=DarkRed]Mühim Bir İhtar ve Bir İfade-i Meram [COLOR=DarkRed]Bu ehemmiyetli risalenin, herkes her bir meselesini anlamaz. Fakat hissesiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyvelerine elleri...
- Cevaplar: 72 Görüntüleme: 5K, 6 7 8
Cevaplar
72
Görüntüleme
5K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]Altıncı Şua [COLOR=DarkRed]Yalnız İki Nüktedir. [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed][Namazdaki teşehhüdde bulunan [COLOR=DarkRed] -1- [COLOR=DarkRed]ilâ âhirenin iki noktasına gelen iki suâle iki cevaptır. Teşehhüdün sâir hakikatlerinin beyanı başka vakte tâlik edilerek bu...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]Dördüncü Şua [COLOR=DarkRed][Mânen ve rütbeten Beşinci Lem'a ve sureten ve makamen Otuz Birinci Mektubun Otuz Birinci Lem'asının kıymettar Dördüncü Şuâı ve âyet-i Hasbiyenin mühim bir nüktesidir.] [COLOR=DarkRed]İHTAR:[COLOR=DarkRed] Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif...
- Cevaplar: 27 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
27
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]ÜÇÜNCÜ ŞUA [COLOR=DarkRed]Mukaddime [COLOR=DarkRed]Bu Sekizinci Hüccet-i İmaniye, vücub-u vücuda ve vahdâniyete delâlet ettiği gibi, hem delâil-i katiye ile rububiyetin ihatasına ve kudretinin azametine delâlet eder. Hem hâkimiyetinin ihatasına ve rahmetinin şümulüne dahi...
- Cevaplar: 17 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
17
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
[COLOR=DarkRed]İKİNCİ ŞUA [COLOR=DarkRed]Eskişehir hapsinin son meyvesi [COLOR=DarkRed]Otuz Birinci Lem'a'nın İkinci Şuâı [COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkRed]On altı sene evvel, Eskişehir Hapishanesi'nde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte, şu Şuâ, gayet acele, pek noksan...
- Cevaplar: 31 Görüntüleme: 4K, 2 3 4
Cevaplar
31
Görüntüleme
4K
Üst Alt