Barla Lahikası

 • Kilitli
– Üstad’ın kalemi, ilm-i ledün hakikatlerini açıklıyordu. Onun açık feyzi, tâ ebede kadar, bütün canlıların göz nurudur. 33- Hz. Gavs, meğer “Korkma, onu söyle!” diye buyurdu, (bu söz) Hz. Üstad hakkındaki metinlerin aslı olur. – Hz. Abdülkadir’in söylediği remz ne güzeldir, sa’d...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
ve ancak size medyun-u şükranım ve minnettarım. 1 Dinî akidelerimin azim bir inkılâbı var. Nur Risalelerinden aldığım dinî ve insanî ve vicdanî ve iktisadî ve ilmî dersler bana hayatta muvaffakiyet verecektir. Dr. Yusuf Kemal *** (Doktor’undur.) Tam manalarıyla mefhumlarını...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
9
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Sevgili Üstadım. Bu defa üç gün izinle Atabey’e gidip, ebeveynimi ve ahiret dostlarımızı ziyaret ettim. Ah Üstadım, bazen zâhirî hadisat insanı çok düşündürüyor. Gayr-i ihtiyarî, ruhu garib ve rikkatle karışık bir ızdıraba düşürüyor. Bu anlarda hayatın kararsızlıklarından mütevellid...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 835,
Cevaplar
0
Görüntüleme
835
 • Kilitli
(İnşaallah ikinci bir Husrev ve küçük bir Sabri olan zeki Zekâi’nin Sözler hakkındaki fıkrasıdır.) Bugün o yüksek kitabın ikmaline muvaffak oldum. Miracın ikmal ve mütalâasından mütevellid sürur ve saadetimi tariften kalemim duçar-ı acz oluyor. Mütalâadan doğan duygularımı...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Müslümanlar da istifade etsinler. Ne kadar müşkilâtınız varsa halledilsin, bizim gibi âcizler de istifade etsin. Ey hocalar ve ehl-i kalb! Soracağınız suallerin cevaplarını Risale-i Nur’da bulabilirsiniz. ehl-i keşf ve kalbden birisi, benim gibi âciz bir insandan Mehdi’yi soruyor. “Ne...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 993,
Cevaplar
2
Görüntüleme
993
 • Kilitli
Mevlâna Halid senin evlâdındır, kabul et. Şah-ı Geylânî, onların iltimaslarını kabul ederek Mevlâna Halid’i kabul etmiş. Ondan sonra Mevlâna Halid birden parlamış... Bu vakıa; ehl-i keşifçe vaki ve meşhud olmuştur. O hadise-i ruhaniyeyi o zaman ehl-i velâyetin bir kısmı müşahede etmiş, bazı...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
yegâne medar-ı tesellimiz olan şey, ancak Erhamürrahimînin tavassutunuzla, bize kavuşturduğu hakikatlerdir. Lisanım, şükranlarıma tercüman olamıyor. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ancak söyleyebildiğim şey, beklediğim ümid, benim ve ehl-i imanın, bilhassa risalelerle alâkadar kardeşlerimin iki...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 897,
Cevaplar
2
Görüntüleme
897
 • Kilitli
olunan mübarek Nurları birer birer mütalâa ederek her birisinden ayrı ayrı ve büyük nurlu güneş gibi ışıklar gördüm ve çok büyük istifade ettim. O nurlar uhrevî yolumu irae ettiler. Allah sizden razı olsun. Ahiret yolunda bulunan çok noksanlarımı gösterdiler, teşekküründen âcizim. O nurları...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 903,
Cevaplar
1
Görüntüleme
903
 • Kilitli
mülhidlerin en şeni’lerini bile imana getireceğine kanaatım var. Yeter ki ruhuna nüfuz edebilsin. Çok şükür sevgili Üstadımızın sayesinde ve teveccüh ve duasıyla bu Nurlardan mütenevvir ve mütenaim oluyoruz. Hele Gavs-ı Âzam Şeyh Geylânî Hazretlerinin keramat ve ihbarat-ı gaybiyesini...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 850,
Cevaplar
0
Görüntüleme
850
 • Kilitli
(Şu fıkra binbaşı merhum Âsım Bey’indir.) Envar-ı Kur’aniye mizan ve bürhanlarından ve kıymeti takdir edilemeyen Sözler namındaki risale-i şerifeler fakiri ihya ediyor, kalbimi nurlandırıyor. 1 Çoktan beri aramakta iken lehül’-hamd Cenab-ı Hak Sözler’i bu fakire ihsan...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
(Şu fıkra Refet Bey’indir.) Sözleriniz mürşidane ve çok yüksek olduğundan gayet dikkatli tahlil ederek okunmak icab ediyor. Serdeylediğiniz delâil-i akliye ve mantıkıye o kadar tatlı ve hayret-bahşdır ki, insan okudukça okuyor ve nâmütenahi bir zevk-i manevî hissederek hiç elinden...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
kerametleri ile ve Cenab-ı Vacibü’l-Vücud Hazretlerinin müsaade ve lütufları sayesinde ve yine onların rızası uğrunda, Ümmet-i Muhammed (a.s.m) için vasıta olup yazdırılan bu Kur’an-ı Kerim’i size takdim ederken, fakir talebeniz, size ciddi bir talebe, hakiki bir kardeş, muti bir evlât ve...
- Cevaplar: 16 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
16
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
(Şu fıkra Husrev’in mektubundandır.) Sevgili ve muhterem Üstadım, Sözlerinizin (yani Risalelerinizin) her biri birer derya-yı azimdir. Sözlerinizden pek çok feyz alıyorum. O kadar ki, okudukça tekrar etmeyi istiyorum. Ve tekrarında duyduğum ilâhî bir zevki tarif edemeyeceğim. Bugün...
- Cevaplar: 29 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
29
Görüntüleme
3K
 • Kilitli
(Hulûsi Bey’in selefi, yirmi altı yaşında vefat eden biraderzadem Merhum Abdurrahman’ın, vefatından iki ay evvel yazdığı mektubdur.) Ellerinizi öperim, duanızı dilemekteyim. Sıhhat haberinizi, irşad edici olan “Onuncu Söz” risalenizle beraber Tahsin Efendi* vasıtasıyla aldım, çok...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 868,
Cevaplar
1
Görüntüleme
868
 • Kilitli
Bilhassa hâk-ı pay-ı fazilanelerine yüzümü sürer, daavat-ı hayriyelerini istirham eylerim, efendim. (Acele yazıldı, kusurumu affediniz, efendim) *** (Sabri Efendi’nin fıkrasıdır.) Dün Eğirdir’e gittim. Hulûsi Bey’in ihlâslı ve sadakatlı mektubunu getirdim. Nuranî kalb ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 787,
Cevaplar
0
Görüntüleme
787
 • Kilitli
ve İkinci Kısmı (Hulûsi-i sâni ve büyük bir âlim olan Sabri Efendi’nin fıkralarıdır.) Meb’us-u âlem (aleyhissalâtü vesselâm) Efendimiz Hazretlerinin insanları hayrette bırakan ve cüz’î şuuru olana iman-ı kâmil bahşeden fevkalhad ve harikulâde manen bin enva-ı mucizat-ı...
- Cevaplar: 26 Görüntüleme: 2K, 2 3
Cevaplar
26
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
Eyyühe’l-Üstadü’l-muhterem! Kendilerini fakir ve hakir görmekte zevk alan zevat-ı âliye gibi değil, belki olduğu gibi görünmek isteyen ve “Talebem, kardeşim, biraderzadem” ünvanlarıyle taltif buyurduğunuz bendeniz, hakikatte manen düşkün bir vaziyette ve cidden duanıza muhtaç bir...
- Cevaplar: 64 Görüntüleme: 5K, 5 6 7
Cevaplar
64
Görüntüleme
5K
 • Kilitli
Bundan Sonraki Kısım, Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu ve Emirdağ’da İken Yazdığı ve Elyazması Nüshalarda Dercedilen Mektuplarıdır. 1 2 3 Aziz, sıddık kardeşlerim! Onuncu Şua namında yazdığınız Fihriste’nin ikinci kısmı, bana şöyle...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
ISPARTA CUMHURİYET MÜDDE-İ UMUMİLİĞİNE Dokuz senedir beni bu memlekette sebebsiz olarak ikamete memur ettiler. Hariçle ihtilâttan men olduğum için çalışamadım, perişan bu gurbette kimsesiz kaldım. On üç seneden beri, beni bu vilâyette tanıyanların tasdikleri tahtında, siyasetle hiçbir...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 842,
Cevaplar
3
Görüntüleme
842
 • Kilitli
(ONUNCU LEM’A) Şefkat Tokatları Risalesi 1 ayetinin bir sırrını hizmet-i Kur’aniyede arkadaşlarımın beşeriyet muktezası olarak sehiv ve hatalarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyan etmekle tefsir ediyor. Hizmet-i Kur’aniyenin bir silsile-i kerameti ve o...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
9
Görüntüleme
1K
Üst Alt