Barla Lahikası

 • Kilitli
(Eğirdir Müftüsü*ne son ihtar.) 1 Eski bir dost ve ilim noktasında bir arkadaş olmak üzere sizinle bir hasbihâl edeceğim. İkimize taallûk eden mühim bir musibet-i diniyeyi size haber veriyorum. Bunun telâfisine mümkün olduğu kadar beraber çalışmalıyız. Şöyle ki: Zatınız...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 851,
Cevaplar
2
Görüntüleme
851
 • Kilitli
Said Nursî *** Mektubat’ın Yirmi Sekizinci Mektubunun Sekizinci Meselesinin İkinci Nüktesi Birinci Nükte: Eserdekinin aynıdır, kitaba müracaat et. (Mektubat: 434) İkinci Nükte: Eğer denilse: “Şu tevafukat-ı gaybiye eğer bir meziyet-i belâgat olsa idi...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Üçüncü meyvesi: Onları yanımda -ya hakikaten veya hayalen- hazır edip beraber dergâh-ı ilâhîye el açıp dua ederek ve Kur’an’ın hizmetine dair el-ele, kalb-kalbe verip gayet ciddi bir surette rabt-ı kalb etmektir. İşte kardeşlerim size şu üç meyve şimdiden hasıldır. 1 Said...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Yirmi Altıncı Mektubun İkinci mebhasının ahiridir (Benimle görüşen veya görüşmek arzu eden dostlara bir düsturdur ki uzakta bulunan bir kısım kardeşlere yazılmıştır.) Benimle görüşmek arzunuzu hissettim. Kardeşlerim, benimle görüşmek iki cihetle olur. Ya dünya...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 721,
Cevaplar
0
Görüntüleme
721
 • Kilitli
Ve Sandıklı’dan Edhem Hoca ile Mustafa Hoca bugün geldiler, nurlu vazifelerine gittiler. Saniyen: Hulûsi Bey kardeşimiz Zülfikar ve Siracu’n-Nur’u ve sonra Sikke-i Gaybiye’yi istiyor. Nur santralı Sabri muhabere etsin, göndermeye çalışsın. Salisen: Risale-i Nur kendi kendine, hem...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 761,
Cevaplar
1
Görüntüleme
761
 • Kilitli
Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur’aniyede fedakâr arkadaşlarım Sabri, Hafız Ali, Husrev, Refet, Bekir, Lütfi, Rüşdü Efendiler; Kardeşlerim, bu Ramazan-ı Şerifte size âlem-i nurdan bahisler açmak arzuları var idi. Maalesef bir hadise zulmet âleminden bahsetmeye beni mecbur ediyor...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Öyle ise sair nev’lerin dahi Risalelerin nev’lerine işaret eder diye dikkat ettim ki; yedi nev’ hurma gönderilmiş. Bir parçası büyükçe, otuz üç tane kadar. Fesübhanallah dedim, yedi nev’i göndermekte ne mana var. Birden kalbime geldi ki: İman-ı billaha dair yedi nev’ ile aynı hakikat...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 801,
Cevaplar
2
Görüntüleme
801
 • Kilitli
(Hulûsi gibi mühim bir talebemin bana gönderdiği hediyesinin iadesine dair yazdığım bir mektubu, arkadaşlarımın tensiblerine binaen onların fıkraları içine derc edildi.) 1 2 3 Aziz, sıddık, vefadar ahiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey*, Molla Hamid*; Sizler benim...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 875,
Cevaplar
4
Görüntüleme
875
 • Kilitli
hem fiyatını çıkarabilir, hem başka risalelerin de tab’ına medar olabilir. Halklardan sadaka kabul etmediğim gibi, kitablarımı da sadakalarla tab’ını kabul etmem. Yalnız gayretinizi ve himmetinizi Onuncu Söz gibi, yalnız yanlışsız ve güzelce tab’ına ve matbaadaki tashihatına sarfediniz. Ve...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Aziz kardeşim Mustafa Efendi! Bazı emarelerle ve bazı zevatın hüsn-ü şehadetiyle bana kanaat gelmiştir ki, zatınız dahi Müezzinzade Bekir Efendi* gibi bana ciddi bir talebe ve samimi bir ahiret kardeşi olabilirsiniz. Hem senin merhum pederin Hacı Said Efendi, silsile-i duamda çoktan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 828,
Cevaplar
0
Görüntüleme
828
 • Kilitli
âmî Kürdü, bir Türk olan Hulûsi’ye karşı tutmadığımı ve bin cahil Kürdü birer Türk olan Âsım ve Refet’e mukabil görmediğimi ve bir genç olan Husrev’i bir âmî Kürdle değişmediğimi ehl-i dikkat ve benim ahvalime muttali olanlar tasdik ettikleri halde; frengilik namına ve ilhad hesabına...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 752,
Cevaplar
1
Görüntüleme
752
 • Kilitli
Ben de dedim: Sana iyidir, hizmet-i Kur’an’a zarardır. Onun için hakikat-ı hali beyan ediyorum, tâ ehl-i bid’a bilsin ki, ihlâs ile lillâh için çalışıyorlar. Said Nursî *** 1 2 3 Aziz, sıddık, fedakâr ve vefadar kardeşim Kürd Bekir Bey, Maatteessüf...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 750,
Cevaplar
0
Görüntüleme
750
 • Kilitli
olan eyyam olduğu gibi zîhayatın vücuduna mazhar olmuş zamandan itibaren, küre-i arzın ömrü ise merkez-i irtibatı olan güneşin mihveri üstündeki hareketi ile hasıl olan eyyam iledir. Ve dünyanın ömrü ise Şemsü’ş-şümusun hareket-i mihveriyesi ile hasıl olan eyyam iledir ki, şu halde nev’-i...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 845,
Cevaplar
2
Görüntüleme
845
 • Kilitli
1ayetine dair beyanatı ve “Minhac-ı Sünnet” namındaki Lem’ada 2 sırrına dair muhakematı nasıl buluyorsunuz? Kardeşin Husrev ile sen, Şeyh-i Geylânî’nin keramat-ı gaybiyesinin bütün parçalarıyla bir nüsha yazıp Hulûsi Bey’e gönderseniz iyi olur. Âsım Bey’e de onlar bütün gitmelidir...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 909,
Cevaplar
2
Görüntüleme
909
 • Kilitli
(Hulûsi Bey’e hitabdır) 1 2 3 Aziz kardeşim! Sizler sabah ve akşam duamda dahilsiniz. Siz dahi beni duanızda dahil ediniz. Şu âlemde mü’minin mü’mine karşı en büyük yardımı dua iledir. Eğer bir adam, dostundan emin ise ki gurura girmez, onu şükre sevketmek için...
- Cevaplar: 79 Görüntüleme: 6K, 6 7 8
Cevaplar
79
Görüntüleme
6K
 • Kilitli
(Yirmi Sekizinci Mektubdan) Yedinci Risale Olan Yedinci Mesele 1 2 Şu mesele, Yedi İşarettir. Evvelâ, tahdis-i nimet suretinde birkaç sırr-ı inayeti izhar eden Yedi Sebebi beyan ederiz. Birinci Sebep: Eski Harb-i Umumîden evvel ve evailinde, bir...
- Cevaplar: 13 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
13
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
Sunuş Bediüzzaman Said Nursî’nin, Risale-i Nurları telif etmeye başladığı yıllarda Nur talebeleri halkası da yavaş yavaş oluşmaya başlıyordu. Ancak talebeler her zaman üstadlarıyla biraraya gelemiyorlardı. Çünkü bu talebelerin her birisi değişik şehir, kasaba ve köylerde bulunuyordu. Bu...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 727,
Cevaplar
2
Görüntüleme
727
Üst Alt