Barla Lahikası

Nur Talebelerinin Yazdıkları Bir Fıkra ve Mektup

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 3
- Kullanılan
(Refet Bey ve Husrev gibi Risale-i Nur şakirdlerinin Risale-i Nur bereketine işaret eden buldukları lâtif bir tevafuktur.) Risale-i Nur’un Isparta’ya ne derece rahmet olduğuna delâlet eden...

Mehmed Feyzi'nin Yazdığı Bir Fıkra

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 7
- Kullanılan
mahsustur. Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmdan sonra mucize gösterilmiyecektir.” mülâhazası esnasında kamyon müdhiş sadmelerle üç takla, yirmi beş-otuz metreden aşağıya yuvarlandık. Şehadet...

Salâhaddin Çelebi'nin Yazdığı Bir Fıkra

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Zat-ı fazılânelerince lüzum görülüp icab etmeden hiçbir zaman mektub yazmak zahmetlerini ihtiyar etmenize razı olamam. Bu hususta gücenmek şöyle dursun, kıymetli Üstadımın kudsî vazifelerinin...

Bediüzzaman’a Kastamonu ve Emirdağ’da İken Yazılan Mektuplar Ahmed Nazif Çelebi'nin Y

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
Risale-i Nur’un faal bir şakirdi olan Ahmed Nazif* Çelebi’nin bir istihracı ve bir fıkrasıdır. Bunu hem Birinci Şuaın Otuz İkinci ayeti olarak, hem Yirmi Yedinci Mektubun fıkralarında kaydetmek...

Bekir, Refet, Husrev ve Rüşdü'nün Yazdıkları Bir Fıkra

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 9
- Kullanılan
sevk ile, hareket ettikleri yolda yalnız olmadıklarını ve karşılarında düşmanın, yalnız onların düşmanı olmayıp, belki, mazide duran ve bize pek yakından bakan ervah-ı âliyenin de düşmanı olup...

Hafız Ali, Sabri ve Sarıbıçak Ali'nin Yazdıkları Bir Fıkra

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Elhasıl: Isparta’daki kardeşlerimizin umumî rahmet içindeki Risale-i Nur’un bereketine dair dava ettikleri hususiyeti, bu iki kuvvetli delil ile tasdik ediyoruz. Barla’da Şem’i...

Dr. İbrahim'in Yazdığı Mektup

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
ve hattâ insaniyeti bile öğrenemeden dünyadan gelip geçeceklerini pek makul ve mantıkî delillerle isbat ettin. Eserlerin ruhun gibi ulvî ve ihatalı. Sevgili Üstadım! Müsterih olmalısınız ki...

Zeki'nin Yazdığı Mektuplar

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Ben düşünmekte iken, Barlalı Süleyman Efendi geldi, beraber bulunurken, Üstadım güzel bir gül bahçesine gitti. Ve orada bir küçük genç oturur, bana dedi; “Sen bu gence hizmet edeceksin.” dedi...

Aydınlı İsmail ve Milâslı Halil İbrahim'in Yazdıkları Mektuplar

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 2
- Kullanılan
ve medyun-u şükran bulunduğumuz gibi, Risaleleri bizlere okutturmağa ve yazdırmağa sebeb olan, Hafız Zühdü Efendi kardeşimizi de, daima hayırla yâd etmekten kendimizi alamıyoruz. Kendilerine...

Doktor Şevket'in Yazdığı Mektup

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
On Yedinci Söz, Onsekizinci Mektub, Yirminci Mektub ve Otuz Üç Pencereli nurlarla parlayan kıymetli risaleleri aldık. Mütalâa ediyoruz. Hakiki üstadımız olan hazret-i Kur’an elimizdedir...

Müzeyyene'nin Yazdığı Mektuplar

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
şte tam o arzuyu tatmin ve temin edecek gıdayı Risale-i Nur’da buldum, elhamdülillâh. Şimdiye kadar nefsim dünyanın zâhiri zevklerine kapılmış ve beni diğer bir âlemin zindanlarına kadar sevk...

Babacan Mehmed Ali'nin Yazdığı Mektuplar

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
(Babacan Mehmed Ali’nin fıkrasıdır.) Cenab-ı Vacibü’l-Vücud ve Tekaddes Hazretlerinin, Cibril-i Emin vasıtasıyla, ahir zaman nebisi Peygamberimiz (a.s.m.) Efendimize gönderilen ve bugüne...

Vezirzade Mustafa'nın Yazdığı Mektuplar

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
(Vezirzade Mustafa’nın fıkrasıdır.) Üstadım! Beş vakit namazdan sonra, hakk-ı fazılânelerinize duacıyım ve duanızı rica ediyorum. Mesleğinize ve neşrettiğiniz Risale-i Nur’a karşı...

Osman Nuri'nin Yazdığı Fıkralar

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
(Osman Nuri*’nin bir fıkrasıdır.) Kitabların en büyüğüsün Kelâm-ı Kadîm, Hak kanunların anasısın Kur’an-ı Azîm, Kudsî tarihlerin nur babasısın Kelâm-ı Kadîm...

Nasuhizade Şeyh Mehmed Efendi'nin Yazdığı Mektup

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
geliyordu. Bunlardan bir miktar olsun almaya iktidarım gelmiyor ve gelemiyordu. Yalnız görüp alabildiğim bir şey varsa bediin cilvesiyle bediiyatın neşesiyle hayrettir. Murad ***...

Küçük Ali'nin Yazdığı Mektup

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
Evet, Risale-i Nur’da öyle bir kuvvet vardır ki, Avrupa’nın en muannid feylesoflarını dahi teslime mecbur eder. Her ruhun bir ihtiyac-ı hakikisi olan hakiki iman nurunu arayan Hristiyan...

Dereli Hafız Ahmed'in Yazdığı Mektup

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
(Dereli Hafız Ahmed Efendi’nin çok manidar rüyalı bir fıkrasıdır.) Aziz ve müşfik Üstadım efendim, Bir gün âlem-i menamda bir sahrada gezerken, bir çok kalabalık ahalinin içine...

Küçük Hafız Zühdü'nün Yazdığı Mektuplar

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
(Şu fıkra, inşaallah Kur’an’a büyük hizmet edecek olan Küçük Zühdü’nündür.) Bugün istinsahına muvaffak olduğum i’caz-ı Kur’an’ın bu biçare talebenize bahşetmiş bulunduğu nihayetsiz füyuzat...

Saatçı Lütfi'nin Yazdığı Mektuplar

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
Hazretlerine gece ve gündüz dua ediyorum. Ve bazı vakitlerde başım secdede olduğu halde, mütemadiyen ağlıyorum. Günahımın azameti, cürmümün hadsizliği beni titretirken sevgili Üstadımın duası...

Rüşdü Efendi'nin Yazdığı Mektuplar

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
(Rüşdü’nün fıkrasıdır.) 1 2 3 Pek kıymettar ve pek muhterem Üstadım, efendim hazretleri! Nurlarıyla kara kalbimi nurlandırmış olduğunuz Mektubat’ınızdan, i’caz-ı Kur’anîden...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt