Barla Lahikası

 • Kilitli
(Refet Bey ve Husrev gibi Risale-i Nur şakirdlerinin Risale-i Nur bereketine işaret eden buldukları lâtif bir tevafuktur.) Risale-i Nur’un Isparta’ya ne derece rahmet olduğuna delâlet eden bir tevafukat-ı acibe: Risale-i Nur’un mazhar olduğu inayatın külliyetinden mühim bir ferdi de...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
mahsustur. Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmdan sonra mucize gösterilmiyecektir.” mülâhazası esnasında kamyon müdhiş sadmelerle üç takla, yirmi beş-otuz metreden aşağıya yuvarlandık. Şehadet getiriyordum. Yaralı mıyım, diye kendimi yokladım. Yüzbin şükür hiçbir yaram yok. Korkarak...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
Zat-ı fazılânelerince lüzum görülüp icab etmeden hiçbir zaman mektub yazmak zahmetlerini ihtiyar etmenize razı olamam. Bu hususta gücenmek şöyle dursun, kıymetli Üstadımın kudsî vazifelerinin ifasına mâni teşkil eden işgali, büyük hata ve hürmetsizlik sayarım. Ahmed Nazif Çelebi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Risale-i Nur’un faal bir şakirdi olan Ahmed Nazif* Çelebi’nin bir istihracı ve bir fıkrasıdır. Bunu hem Birinci Şuaın Otuz İkinci ayeti olarak, hem Yirmi Yedinci Mektubun fıkralarında kaydetmek münasib görüldü. O kendisi diyor: Gelen ayetleri hafızdan dinledim. Sûre-i Ahzab’dan...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
sevk ile, hareket ettikleri yolda yalnız olmadıklarını ve karşılarında düşmanın, yalnız onların düşmanı olmayıp, belki, mazide duran ve bize pek yakından bakan ervah-ı âliyenin de düşmanı olup, o âlî ruhlar önümüzde pişdar, etrafımızda zırh gibi ve muhafız ve muavin olduklarını göstermekle...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
9
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
Elhasıl: Isparta’daki kardeşlerimizin umumî rahmet içindeki Risale-i Nur’un bereketine dair dava ettikleri hususiyeti, bu iki kuvvetli delil ile tasdik ediyoruz. Barla’da Şem’i, Mustafa Çavuş, Bekir Bey, Muhacir Hafız Ahmed, Süleyman *** (Üç cesetli bir ruhun bir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
ve hattâ insaniyeti bile öğrenemeden dünyadan gelip geçeceklerini pek makul ve mantıkî delillerle isbat ettin. Eserlerin ruhun gibi ulvî ve ihatalı. Sevgili Üstadım! Müsterih olmalısınız ki, sizin sa’yiniz beyhude değildir. Lâyemut Risalelerin ilelebed kıymetli ellerde gezecek. Bugünkü...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Ben düşünmekte iken, Barlalı Süleyman Efendi geldi, beraber bulunurken, Üstadım güzel bir gül bahçesine gitti. Ve orada bir küçük genç oturur, bana dedi; “Sen bu gence hizmet edeceksin.” dedi. Hemen uyandım. Ey kardeşlerim; Madem Üstadım; bende bir şey yok, ben yalnız tayin olduğum...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
ve medyun-u şükran bulunduğumuz gibi, Risaleleri bizlere okutturmağa ve yazdırmağa sebeb olan, Hafız Zühdü Efendi kardeşimizi de, daima hayırla yâd etmekten kendimizi alamıyoruz. Kendilerine fiyat takdir edilemeyecek derecede kıymete malik bulunan, muhterem Risalelerinizi yazıp ikmal...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
On Yedinci Söz, Onsekizinci Mektub, Yirminci Mektub ve Otuz Üç Pencereli nurlarla parlayan kıymetli risaleleri aldık. Mütalâa ediyoruz. Hakiki üstadımız olan hazret-i Kur’an elimizdedir. Müzeyyene *** (Müzeyyene’nin diğer bir fıkrası) Üstadım! Kıymettar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 981,
Cevaplar
0
Görüntüleme
981
 • Kilitli
şte tam o arzuyu tatmin ve temin edecek gıdayı Risale-i Nur’da buldum, elhamdülillâh. Şimdiye kadar nefsim dünyanın zâhiri zevklerine kapılmış ve beni diğer bir âlemin zindanlarına kadar sevk etmeyi kurmuş ve bir derece muvaffak olmuştu ve bana binmişti. Şimdi 1 olan Cenab-ı Mevlâ ve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
(Babacan Mehmed Ali’nin fıkrasıdır.) Cenab-ı Vacibü’l-Vücud ve Tekaddes Hazretlerinin, Cibril-i Emin vasıtasıyla, ahir zaman nebisi Peygamberimiz (a.s.m.) Efendimize gönderilen ve bugüne kadar muhafaza edilen Kur’an-ı Hakîmi hakikatıyla ve hak sözler ile, Hakkın, yaratmış olduğu kullarına...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 995,
Cevaplar
0
Görüntüleme
995
 • Kilitli
(Vezirzade Mustafa’nın fıkrasıdır.) Üstadım! Beş vakit namazdan sonra, hakk-ı fazılânelerinize duacıyım ve duanızı rica ediyorum. Mesleğinize ve neşrettiğiniz Risale-i Nur’a karşı, hissiyatımı dilimle beyan edemiyorum. Ben ümmîyim, sair kardeşlerim gibi ifade-i meram edemem. Fakat...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
(Osman Nuri*’nin bir fıkrasıdır.) Kitabların en büyüğüsün Kelâm-ı Kadîm, Hak kanunların anasısın Kur’an-ı Azîm, Kudsî tarihlerin nur babasısın Kelâm-ı Kadîm, Sen, dinimizin bekçisisin Kur’an-ı Azîm. Dört ilâhî kitabın anası yalnız sensin...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
geliyordu. Bunlardan bir miktar olsun almaya iktidarım gelmiyor ve gelemiyordu. Yalnız görüp alabildiğim bir şey varsa bediin cilvesiyle bediiyatın neşesiyle hayrettir. Murad *** (Nasuhizade Şeyh Mehmed Efendi*’nin fıkrasıdır.) Bülbül-i bağistan-ı Kur’an, Üstad-ı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Evet, Risale-i Nur’da öyle bir kuvvet vardır ki, Avrupa’nın en muannid feylesoflarını dahi teslime mecbur eder. Her ruhun bir ihtiyac-ı hakikisi olan hakiki iman nurunu arayan Hristiyan muvahhidler, elbette Risale-i Nur’u görseler (Hazret-i İsa aleyhisselâmın vesâyâsı nev’inden) kabul edip...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
(Dereli Hafız Ahmed Efendi’nin çok manidar rüyalı bir fıkrasıdır.) Aziz ve müşfik Üstadım efendim, Bir gün âlem-i menamda bir sahrada gezerken, bir çok kalabalık ahalinin içine girdim. Dersim olan kelime-i tevhide devam ediyordum. O ahalinin cümlesi Nasâra* imiş. Biz aşikâre...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
(Şu fıkra, inşaallah Kur’an’a büyük hizmet edecek olan Küçük Zühdü’nündür.) Bugün istinsahına muvaffak olduğum i’caz-ı Kur’an’ın bu biçare talebenize bahşetmiş bulunduğu nihayetsiz füyuzat, mevte mahkûm ruhuma öyle bir tabib-i hâzık ameliyatı yapmış ki; mübtela olduğum emraz-ı kalbiyeyi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Hazretlerine gece ve gündüz dua ediyorum. Ve bazı vakitlerde başım secdede olduğu halde, mütemadiyen ağlıyorum. Günahımın azameti, cürmümün hadsizliği beni titretirken sevgili Üstadımın duası, Cenab-ı Hakkın rahmeti beni teselli ediyor. Her gönderdiğiniz Risaleyi kemal-i iştiyakla...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
(Rüşdü’nün fıkrasıdır.) 1 2 3 Pek kıymettar ve pek muhterem Üstadım, efendim hazretleri! Nurlarıyla kara kalbimi nurlandırmış olduğunuz Mektubat’ınızdan, i’caz-ı Kur’anîden İhlâs-ı Şerif, muavvizeteyn, Fatiha-i Şerif surelerinin tevafukat-ı hurufiye sırlarını gösterir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 851,
Cevaplar
0
Görüntüleme
851
Üst Alt