Kur'ân-ı Kerim Tefsiri

 • Sabit
 • Portal konusu
https://www.topragizbiz.com/img/images/kurani-kerim6128178c8ed49d29.jpg SIRA AYET AYET SAYISI NÜZUL SIRASI SURENİN TEFSİRİ 1 Fâtiha Sûresi 7 5 Fâtiha Sûresi Tefsiri 2 Bakara Sûresi 286 87 Bakara Sûresi Tefsiri 3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Âl-i İmrân Sûresi Tefsiri 4...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 350,
Cevaplar
1
Görüntüleme
350
FETİH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ FETİH Suresi - 28.AyetFetih Sûresi Fazileti Fetih sûresinin değeri ve özelliği hakkında Hz. Peygamber şu açıklamayı yapmıştır: “Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sûre gönderildi”; Peygamberimiz bunu söyledikten...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 133,
Cevaplar
3
Görüntüleme
133
 • Portal konusu
MUHAMMED SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ MUHAMMED Suresi - 5. AyetMuhammed Sûresi Nuzül Sûre Medine’de, Bedir Savaşı’ndan sonra ve muhtemelen Uhud Savaşı esnasında, Hadîd sûresinin peşinden nâzil olmuştur. Mekke’de indiğini söyleyenler, İbn Abbas’ın, 13. âyeti kastederek “Mekke’de, Hz...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 119,
Cevaplar
4
Görüntüleme
119
 • Portal konusu
CÂSİYE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ CÂSİYE Suresi Câsiye Sûresi Nuzül Mekke’de, Duhân ile Ahkåf sûrelerinin arasında, 65. sûre olarak nâzil olmuştur. Câsiye Sûresi Konusu Kur’ân-ı Kerîm’i indiren ve onunla insanları kendine kulluğa davet eden Allah Teâlâ’nın varlığının, birliğinin...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 146,
Cevaplar
4
Görüntüleme
146
 • Portal konusu
AHKÂF SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ AHKÂF SuresiAhkaf Sûresi Nuzül Sûre Mekke’de Câsiye’den sonra, Zâriyât’tan önce gönderilmiştir. İbn Âşûr’un tesbitine göre (XXIV, 6) bu sûre, peygamberlik geldikten iki yıl sonra vahyedilmiştir. Ahkaf Sûresi Konusu Kur’ân-ı Kerîm’in ilâhî kelam ve Hz...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 145,
Cevaplar
3
Görüntüleme
145
 • Portal konusu
DUHÂN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ DUHÂN SuresiDuhân Sûresi Konusu Allah Teâlâ, hakla bâtılı, haramla helâli belirlemek ve insanları ebedî hüsranla uyarmak üzere Kur’ân-ı Kerîm’i indirmiştir. Onun esas hedefi Allah’ın varlığı, birliği ve sınırsız kudretini kalplere yerleştirerek onları...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 151,
Cevaplar
6
Görüntüleme
151
BAKARA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ Bakara Suresinin Fazileti Bakara Sûresi Hakkında Bakara sûresi 286 ayettir. Medine’de on senelik bir müddet içinde peyderpey nâzil olmuştur. Mushaf tertîbine göre 2, nüzûl sırasına göre 87. sûredir. İsmini, 67 ile 71. âyetler arasında bahsedilen...
- Cevaplar: 32 Görüntüleme: 820, 2 3 4
Cevaplar
32
Görüntüleme
820
 • Portal konusu
FUSSİLET SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ FUSSİLET Suresi 9. AyetFussilet Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada kırk birinci, iniş sırasına göre altmış birinci sûredir. Mü’min (Gâfir) sûresinden sonra, Şûrâ sûresinden önce Mekke’de inmiştir. “Hâ-mîm” harfleriyle başlayan ve arka arkaya gelen yedi...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 129,
Cevaplar
4
Görüntüleme
129
 • Portal konusu
MU'MİN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ MU'MİN SûresiMü'min Sûresi Konusu Sûrenin, müşriklerin müslümanlara işkencelerinin iyice arttığı ve artık Resûlullah (s.a.s.)’i öldürme planları yaptıkları bir dönemde indiği anlaşılmaktadır. Çünkü verilen misaller hep bu istikâmettedir. Daha önce geçen...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 95,
Cevaplar
7
Görüntüleme
95
 • Portal konusu
SÂD SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ SAD SuresiSâd Sûresi Hakkında Sād sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 88 âyettir. İsmini 1. âyettekiصٓ (Sād) harfinden alır. Hem Mushaf tertîbine göre hem de iniş sırasına göre 38. sûredir. Sâd Sûresi Konusu Kur’ân-ı Kerîm’in hak...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 119,
Cevaplar
4
Görüntüleme
119
 • Portal konusu
SAFFAT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ Saffat Suresi 10. AyetSaffât Sûresi Hakkında Saffât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 182 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve saf tutmuş varlıklardan bahseden الصَّٓافَّاتُ (sâffât) kelimesinden alır. Resmî sıralamada 37, iniş...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 124, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
124
 • Portal konusu
YÂSÎN Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri YÂSÎN Sûresi Türkçe Okunuşu ve MeâliYâsin Sûresi Hakkında Yâsîn sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 83 âyettir. İsmini birinci âyette geçen يٰسٓ (Yâsîn) kelimesinden alır. Resmî sıralamada 36, iniş sırasına göre 41. sûredir. Yâsin Sûresi Konusu Sûrede üç...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 192,
Cevaplar
5
Görüntüleme
192
 • Portal konusu
FÂTIR Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri FÂTIR SûresiFâtır Sûresi Hakkında Fâtır sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 45 âyettir. İsmini 1. âyette geçen Cenâb-ı Hakk’ın اَلْفَاطِرُ (Fâtır) sıfatından alır. Buna “Melâike” sûresi de denilir. Resmî tertîbe göre 35, iniş sırasına göre 43. sûredir. Fâtır...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 224,
Cevaplar
2
Görüntüleme
224
 • Portal konusu
SEBE Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri SEBE SuresiSebe' Sûresi Hakkında Sebe’ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 âyettir. İsmini, 15. âyette geçen ve Yemen’de bir kavmin ismi olan Sebe’ kelimesinden almıştır. Resmi tertibe göre 34, iniş sırasına göre 58. sûredir. Sebe' Sûresi Konusu Sûrede...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 246,
Cevaplar
3
Görüntüleme
246
 • Portal konusu
AHZÂB SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ AHZÂB Sûresi 3.AyetAhzâb Sûresi Hakkında Ahzâb sûresi Medine’de hicrî beşinci yılın sonlarında inmiştir. 73 âyettir. İsmini, 20. âyette geçen اَلأحْزَابُ (ahzâb) kelimesinden alır. “Ahzâb” topluluk, grup, parti, bölük gibi mânalara gelen اَلْحِزْبُ (hizb)...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 165,
Cevaplar
4
Görüntüleme
165
 • Portal konusu
SECDE SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ SECDE Suresi 17.AyetSECDE Sûresi Hakkında Secde sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 30 âyettir. 15. âyetinde yer alan tilâvet secdesi emri sebebiyle bu sûreye, “Secde” ismi verilmiştir. Resmî tertîbe göre 32, iniş sırasına göre 75. sırada yer alır. Secde Sûresi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 571,
Cevaplar
1
Görüntüleme
571
 • Portal konusu
LOKMÂN SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ LOKMAN Suresi 33. AyetLOKMÂN Sûresi Hakkında Kur'an-ı Kerim'in otuz birinci suresi, otuz dört ayet, beş yüz kırk sekiz kelime ve iki bin yüz on harften ibarettir. Hicazlılar bu surenin otuz üç ayet olduğu görüşündedirler. Mekke'de nâzil olmuştur. Yirmi yedi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 150,
Cevaplar
1
Görüntüleme
150
 • Portal konusu
RUM SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ Rum Suresi 60.AyetRUM Sûresi Hakkında Kur`ân-ı Kerim`in otuzuncu suresi. Altmış ayet, sekiz yüz on dokuz kelime, üç bin beş yüz on dört harften ibarettir. Fasılası, mim, nun ve vav harfleridir. Mekkî surelerden olup, İnşikak suresinden sonra nazil olmuştur. Adını...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 147,
Cevaplar
3
Görüntüleme
147
 • Portal konusu
ANKEBÛT SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ ANKEBÛT Sûresi 69.AyetANKEBÛT Sûresi hakında Ankebut Suresi (Arapça: سورة العنکبوت), "Ankebut" örümcek anlamına gelmektedir. Bu surenin 41. ayetinde inkarcıların işleri örümcek ağına benzetildiği için, sure bu ismi almıştır. Sure 69 ayettir. Mekke'de ve Rum...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 165,
Cevaplar
3
Görüntüleme
165
 • Portal konusu
KASAS SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ KASAS Suresi 16. AyetKASAS Suresi hakkında Kur'an-ı Kerîm'in yirmisekizinci sûresi. Mekke'de nazil olmuştur. Seksensekiz âyet bin yüzkırk bir kelime ve sekizbinbeşyüz harften ibarettir. Fâsılaları, nun, mim, lâm ve râ harfleridir. Hz. Mûsa'nın doğduğu andan...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 199,
Cevaplar
5
Görüntüleme
199
 • Portal konusu
NEML SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ NEML Suresi 84. Ayet Neml Suresi hakkında Mekke döneminde Şuarâ sûresinden sonra nâzil olmuştur, doksan üç âyettir. Adını, Hz. Süleyman’ın ordusuna yol veren karıncayla ilgili kıssanın anlatıldığı 18. âyetten alır. Sûretü Süleyman olarak da anılır. Fâsılaları م،...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 158,
Cevaplar
5
Görüntüleme
158
Üst Alt