Mesnevi-i Nuriye

İTİZAR Fihristi hitâma eren Mesnevî-i Nûriye hayatın hayatı ve gâyesi ve en yüksek hakikat olan imanı; taklitten tahkîke, tahkikten ilmelyakîn mertebesine, ilmelyakîn mertebesinden aynelyakin derecesine ve daha sonra da hakkalyakîne ulaştıran muazzam ve muhteşem ve pekçok risâleleri tazammun...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
FİHRİST MUKADDEME LEM'ALAR Tevhîde dâir olup Risâle-i Nur'daki Yirmi İkinci Sözün esâsı ve bir cihette Arapçasıdır. On Dört Lem'a ile Tevhîdin en ince hakîkatlerini, en mufassal bir sûrette hakîkatine mazhar edecek bir silsile-i delâil ve şehâdeti ibraz eden çok kıymettar ve hava, su, ekmek...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
1K
NOKTA 1337'de (1918) telif edilmiş bir risalenin bir kısmıdır İfade-i meram Bir bahçeye girsem iyisini intihab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü, yetişmemişini görsem "Huz ma safa" derim. Muhataplarımı da öyle arzu ederim. Derler: "Sözlerin iyi anlaşılmıyor?"...
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
2K
ŞULENİN ZEYLİ İ'lem eyyühe'l-aziz! Bütün kainatı ihata eden bir nurdan hiçbirşey gizlenmez. Ve gayr-ı mütenahi bir daire-i kudretten birşey hariç kalamaz. Ve illa, gayr-ı mütenahinin tenahisi lazım gelir. Ve keza, hikmet-i İlahiye herşeye değeri nisbetinde feyiz veriyor. Ve herkes bardağına...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 941,
Cevaplar
0
Görüntüleme
941
ŞÛLE İ'lem eyyühe'l-aziz! Bütün Esma-i Hüsnanın ifade ettiği manalarla bütün sıfat-ı kemaliyeye, Lafza-i Celal olan Allah bil'iltizam delalet eder. Sair ism-i haslar yalnız müsemmalarına delalet eder, sıfatlara delaletleri yoktur. Çünkü sıfatlar müsemmalarına cüz olmadığı gibi, aralarında...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
Mucize-i Kübradan birkaç katreyi tazammun eden On Dördüncü Reşha BİRİNCİ KATRE: Nübüvvet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ispat eden deliller ne tadat ve ne tahdit edilemez. Ehl-i tahkik ve yüksek insanlarca, beyanları hakkında yapılan tasnifler pek çoktur. Acz ve kusurumla şuaat adlı eserimde o şemsin...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 925,
Cevaplar
4
Görüntüleme
925
ŞEMME Hidayet-i Kur'aniyyenin nesiminden İ'lem eyyühe'l-aziz! şu alem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve envaiyle La ilahe illa Hü diye tevhidi ilan ediyor. Çünkü aralarındaki tesanüt böyle iktiza ediyor. Ve o tabakatla enva, bütün erkanıyla La rabbe illa Hü diye ilan-ı şehadet...
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
2K
ONUNCU RİSALE İ'lem eyyühe'l-aziz! şu ayet-i kerimenin yüksek semasına çıkıp sırrını fehmetmek için yedi basamaklı bir merdiven kuruyoruz. Birinci basamak: Semavatın, melaike ile tesmiye edilen münasip sakinleri vardır. Çünkü, küre-i arzın semaya nispeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber...
- Cevaplar: 20 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
20
Görüntüleme
3K
ZERRE Hidayet-i Kur'aniyenin şuasından İ'lem eyyühe'l-aziz! Cenab-ı Hakka nazır ve Ona vasıl olan yollar, kapılar, alemin tabakaları, sayfaları, mürekkebatı nispetinde bir yekun teşkil etmektedir. Adi bir yol kapandığı zaman bütün yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek, cehaletin en...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
1K
ZÜHRE On Yedinci Lem'a Zühre'den gelmiş On Beş Notadan ibarettir. Mukaddime Bu Risalenin telifinden on iki sene evvel, Haşiye inâyet-i Rabbâniye ile, marifet-i İlâhiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-i kalbiye ve bir inkişâfât-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemeât-ı tevhidiyeyi, Arabî...
- Cevaplar: 24 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
24
Görüntüleme
3K
ZEYLÜ'Z-ZEYL İ'lem eyyühe'l-aziz! Bazı insanların ağzında kemiyeten az, keyfiyeten pek büyük üç kelime dolaşmaktadır. Birincisi: "Herşey kendi kendine teşekkül etmiştir." İkincisi: "Mûcid ve müessir esbabdır." Üçüncüsü: "Tabiat iktiza etti." Bu üç kelimatın pek çok muhâlâta zarf oldukları...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
ZEYLÜ'L-HABBE Arkadaş! Şu müşevveş eserlerimle büyük birşeyin etrafını kazıyorum. Amma bilmiyorum, keşfedebildim mi? Veyahut sonra inkişaf edecektir. Veyahut bilâhare zuhur edecek. Keşfine yol açıp gösteriyorum. -1- -2- İ'lem eyyühe'l-aziz! Misafir olan bir kimse, seferinde çok...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
Tazarru ve Niyaz TAZARRU VE NİYAZ İlahi, İki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, benim yine gam çekmemem gerekir; çünkü Sen benim Rabbim ve Halıkım ve İlahımsın. Ve benim, nihayetsiz isyanımla ve sair şeref vesilelerine gayet derecede...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
HABBE Cennet-i Kur'âniyenin semerâtından bir semerenin ihtiva ettiği -1- -2- İ'lem eyyühe'l-aziz! Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedî (a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o âlem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse, nur-u...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
2K
ZEYLÜ'L-HUBÂB Öyle bir Allah'a hamd, medih ve senâlar ederiz ki, şu âlem-i kebir Onun icadıdır. Ve insan denilen şu küçük âlem de Onun ibdâıdır. Biri inşâsı, diğeri binâsıdır. Biri san'atı, diğeri sıbgasıdır. Biri nakşı, diğeri ziynetidir. Biri rahmeti, diğeri nimetidir. Biri kudreti, diğeri...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
HUBÂB Kur'ân-ı Hakîm'in ummanından * İ'lem ey zikreden ve namaz kılan kardeş! ve ve gibi mübarek kelimelerle ilân ettiğin ve hüküm ve iddia ettiğin bir dâvâ ve işhad ettiğin bir itikad, lisanından çıkar çıkmaz, milyonlarca mü'minlerin tasdik ve şehadetlerine iktiran eder. Ve keza...
- Cevaplar: 20 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
20
Görüntüleme
3K
KATRE Tevhid Denizinden İFADE-İ MERAM Malûmdur ki, insan, hasbelkader çok yollara sülûk eder. Ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rastgelir. Bazan kurtulursa da, bazan da boğulur. Ben de kader-i İlâhînin sevkiyle pek acip bir yola girmiştim. Ve pek çok belâlara ve düşmanlara tesadüf ettim...
- Cevaplar: 25 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
25
Görüntüleme
3K
[COLOR=#a90000]LÂSİYYEMALAR [COLOR=#a90000]Onuncu Sözün bir cihette esası ve Yirmi Sekizinci Sözün Arabî ikinci makamıdır. Kâinatın bütün zerratı, müçtemian ve münferiden, lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni-i Hakîme hamdler, senâlar, şükürler olsun...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
2K
REŞHALAR TENBİH Hâlık-ı Âlemi bize târif ve ilân eden deliller ve bürhanlar, lâyüad ve lâyuhsâdır. O delillerin en büyükleri üçtür. Birincisi: Bazı âyetlerini gördüğün, işittiğin şu kitab-ı kebir-i kâinattır. İkincisi: Bu kitabın âyetü'l-kübrâsı ve divan-ı nübüvvetinin hâtemi ve...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
1K
LEM'ALAR (Türkçe Risale-i Nur'un Yirmi İkinci Sözüyle aynı mealdedir.) Ey daire-i esbabdan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnad eden gafil, cahil! Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar, ancak o...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
1K
Üst Alt