Mesnevi-i Nuriye

İtizar Fihristi

 • MURATS44
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
İTİZAR Fihristi hitâma eren Mesnevî-i Nûriye hayatın hayatı ve gâyesi ve en yüksek hakikat olan imanı; taklitten tahkîke, tahkikten ilmelyakîn mertebesine, ilmelyakîn mertebesinden aynelyakin...

Fihrist

 • MURATS44
 • 2K
 • 7
- Kullanılan
FİHRİST MUKADDEME LEM'ALAR Tevhîde dâir olup Risâle-i Nur'daki Yirmi İkinci Sözün esâsı ve bir cihette Arapçasıdır. On Dört Lem'a ile Tevhîdin en ince hakîkatlerini, en mufassal bir sûrette...

Nokta

 • MURATS44
 • 2K
 • 11
- Kullanılan
NOKTA 1337'de (1918) telif edilmiş bir risalenin bir kısmıdır İfade-i meram Bir bahçeye girsem iyisini intihab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü, yetişmemişini görsem...

Şûle'nin Zeyli

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
ŞULENİN ZEYLİ İ'lem eyyühe'l-aziz! Bütün kainatı ihata eden bir nurdan hiçbirşey gizlenmez. Ve gayr-ı mütenahi bir daire-i kudretten birşey hariç kalamaz. Ve illa, gayr-ı mütenahinin tenahisi...

Şûle

 • MURATS44
 • 1K
 • 5
- Kullanılan
ŞÛLE İ'lem eyyühe'l-aziz! Bütün Esma-i Hüsnanın ifade ettiği manalarla bütün sıfat-ı kemaliyeye, Lafza-i Celal olan Allah bil'iltizam delalet eder. Sair ism-i haslar yalnız müsemmalarına...

On Dördüncü Reşha

 • MURATS44
 • 1K
 • 4
- Kullanılan
Mucize-i Kübradan birkaç katreyi tazammun eden On Dördüncü Reşha BİRİNCİ KATRE: Nübüvvet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ispat eden deliller ne tadat ve ne tahdit edilemez. Ehl-i tahkik ve yüksek...

Şemme

 • MURATS44
 • 2K
 • 11
- Kullanılan
ŞEMME Hidayet-i Kur'aniyyenin nesiminden İ'lem eyyühe'l-aziz! şu alem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve envaiyle La ilahe illa Hü diye tevhidi ilan ediyor. Çünkü aralarındaki tesanüt...

Onuncu Risale

 • MURATS44
 • 4K
 • 20
- Kullanılan
ONUNCU RİSALE İ'lem eyyühe'l-aziz! şu ayet-i kerimenin yüksek semasına çıkıp sırrını fehmetmek için yedi basamaklı bir merdiven kuruyoruz. Birinci basamak: Semavatın, melaike ile tesmiye edilen...

Zerre

 • MURATS44
 • 2K
 • 8
- Kullanılan
ZERRE Hidayet-i Kur'aniyenin şuasından İ'lem eyyühe'l-aziz! Cenab-ı Hakka nazır ve Ona vasıl olan yollar, kapılar, alemin tabakaları, sayfaları, mürekkebatı nispetinde bir yekun teşkil...

Zühre [Zühre Risalesi]

 • MURATS44
 • 4K
 • 24
- Kullanılan
ZÜHRE On Yedinci Lem'a Zühre'den gelmiş On Beş Notadan ibarettir. Mukaddime Bu Risalenin telifinden on iki sene evvel, Haşiye inâyet-i Rabbâniye ile, marifet-i İlâhiyede bir hareket-i...

Zeylü'z Zeyl

 • MURATS44
 • 1K
 • 4
- Kullanılan
ZEYLÜ'Z-ZEYL İ'lem eyyühe'l-aziz! Bazı insanların ağzında kemiyeten az, keyfiyeten pek büyük üç kelime dolaşmaktadır. Birincisi: "Herşey kendi kendine teşekkül etmiştir." İkincisi: "Mûcid ve...

Zeylü'l Habbe

 • MURATS44
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
ZEYLÜ'L-HABBE Arkadaş! Şu müşevveş eserlerimle büyük birşeyin etrafını kazıyorum. Amma bilmiyorum, keşfedebildim mi? Veyahut sonra inkişaf edecektir. Veyahut bilâhare zuhur edecek. Keşfine yol...

Tazarru ve Niyaz

 • MURATS44
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
Tazarru ve Niyaz TAZARRU VE NİYAZ İlahi, İki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, benim yine gam çekmemem gerekir; çünkü Sen benim Rabbim...

Habbe

 • MURATS44
 • 3K
 • 12
- Kullanılan
HABBE Cennet-i Kur'âniyenin semerâtından bir semerenin ihtiva ettiği -1- -2- İ'lem eyyühe'l-aziz! Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedî (a.s.m.)...

Zeylü'l Hubâb

 • MURATS44
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
ZEYLÜ'L-HUBÂB Öyle bir Allah'a hamd, medih ve senâlar ederiz ki, şu âlem-i kebir Onun icadıdır. Ve insan denilen şu küçük âlem de Onun ibdâıdır. Biri inşâsı, diğeri binâsıdır. Biri san'atı...

Hubâb [Hubâb Risalesi]

 • VuSLaT
 • 4K
 • 20
- Kullanılan
HUBÂB Kur'ân-ı Hakîm'in ummanından * İ'lem ey zikreden ve namaz kılan kardeş! ve ve gibi mübarek kelimelerle ilân ettiğin ve hüküm ve iddia ettiğin bir dâvâ ve işhad ettiğin bir...

Katre [Katre risâlesi]

 • MURATS44
 • 4K
 • 25
- Kullanılan
KATRE Tevhid Denizinden İFADE-İ MERAM Malûmdur ki, insan, hasbelkader çok yollara sülûk eder. Ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rastgelir. Bazan kurtulursa da, bazan da boğulur. Ben de...

Lâsiyyemâlar

 • MURATS44
 • 2K
 • 12
- Kullanılan
[COLOR=#a90000]LÂSİYYEMALAR [COLOR=#a90000]Onuncu Sözün bir cihette esası ve Yirmi Sekizinci Sözün Arabî ikinci makamıdır. Kâinatın bütün zerratı, müçtemian ve münferiden, lisan-ı acz ve...

Reşhalar

 • MURATS44
 • 2K
 • 8
- Kullanılan
REŞHALAR TENBİH Hâlık-ı Âlemi bize târif ve ilân eden deliller ve bürhanlar, lâyüad ve lâyuhsâdır. O delillerin en büyükleri üçtür. Birincisi: Bazı âyetlerini gördüğün, işittiğin şu...

Lem'alar

 • MURATS44
 • 1K
 • 8
- Kullanılan
LEM'ALAR (Türkçe Risale-i Nur'un Yirmi İkinci Sözüyle aynı mealdedir.) Ey daire-i esbabdan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnad eden gafil, cahil! Mal sahibi zannettiğin esbab, mal...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt